Náležitosti žádosti o udělení licence v lesním hospodářství


Published: 1996

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
100/1996 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva zemědělstvíze dne 28. března 1996,kterou se stanoví náležitosti žádosti o udělení licence v lesním

hospodářství a podrobnosti o udělování licencí v lesním hospodářstvíZměna: 324/2003 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 44 odst. 5 zákona č. 289/1995

Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon):§ 1Náležitosti žádosti o udělení licence(1) Je-li žadatelem o udělení licence fyzická osoba, žádost o udělení

licence obsahuje:a) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského

průkazu,b) obchodní jméno, pokud pod tímto jménem podniká,c) identifikační číslo, bylo-li mu přiděleno,d) označení předmětu licence,^1) o jejíž udělení je žádáno, popř. i

doba, na kterou je licence žádána,e) úředně ověřenou2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického

vzdělání,f) popis dosavadní odborné lesnické praxe žadatele s uvedením počtu let

trvání praxe,g) výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než šest měsíců.(2) Je-li žadatelem o udělení licence právnická osoba, žádost o udělení

licence obsahuje:a) obchodní jméno, sídlo a právní formu žadatele,b) jméno a příjmení a trvalý pobyt osoby nebo osob, které jsou

statutárním orgánem žadatele,c) identifikační číslo,d) výpis z obchodního rejstříku, který nesmí být starší než tři měsíce,e) označení předmětu licence, o jejíž udělení je žádáno, popř. i doba,

na kterou je licence žádána,f) jméno a příjmení, trvalý pobyt, rodné číslo a číslo občanského

průkazu odpovědného zástupce,g) úředně ověřenou^2) kopii dokladu o dosažení odborného lesnického

vzdělání odpovědným zástupcem,h) popis dosavadní odborné lesnické praxe odpovědného zástupce s

uvedením počtu let trvání praxe,i) výpis z evidence Rejstříku trestů odpovědného zástupce ne starší než

šest měsíců.§ 2Odborné lesnické vzděláníPři posuzování podmínek pro udělení licence se odborné lesnické

vzdělání dokládáa) diplomem o absolvování studia na lesnické fakultě příslušné vysoké

školy, studijního oboru lesní inženýrství, ukončeného státní závěrečnou

zkouškou,b) vysvědčením o maturitní zkoušce na střední lesnické škole, studijní

obor lesnictví nebo lesní hospodářství.§ 3zrušen§ 4Právnické a fyzické osoby, kterým byla udělena licence, vedou evidenci

o odborných úkonech a o činnostech prováděných na základě udělené

licence. Doklady vztahující se k těmto činnostem jsou povinny

archivovat po dobu nejméně tří let po skončení kalendářního roku, ve

kterém byla činnost vykonána nebo ukončena, pokud zvláštní předpisy

nestanoví jinak.^3)§ 5Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Ministr:Ing. Lux v. r.1) § 26 odst. 1, § 30 odst. 1 a § 37 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o

lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon).2) Zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád).

Zákon č. 41/1993 Sb., o ověřování shody opisů nebo kopie s listinou a o

ověřování pravosti podpisu obecními úřady a o vydávání potvrzení orgány

obcí a okresními úřady.3) Např. zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví.