postup při znehodnocování a ničení zbraně a střeliva


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
371/2002 Sb.VYHLÁŠKAMinisterstva průmyslu a obchoduze dne 26. července 2002,kterou se stanoví postup při znehodnocování a ničení zbraně, střeliva a

výrobě jejich řezůZměna: 632/2004 Sb.Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 79 odst. 4 k provedení

§ 39 odst. 2 písm. a) a b) a § 39 odst. 3 písm. a) zákona č. 119/2002

Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb.,

o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o

změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o

střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č.

368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a

zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon),

ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních):§ 1Postup při znehodnocování zbraně(1) Při znehodnocování zbraněa) se musí zajistit, aby části zbraně a mechanizmy umožňující střelbu

nebylo možno od sebe oddělit a aby nebyl umožněn jejich vzájemný pohyb;

u zbraní se sklopnými hlavněmi se připouští možnost oddělit tyto

hlavně,b) se provádí zaslepení hlavně v nábojové komoře vložením ocelového

kolíku o délce a průměru nábojové komory; ocelový kolík je po obvodu

pevně spojen s hlavní svarem; vodící část vývrtu hlavně musí být

opatřena nejméně třemi otvory o průměru vývrtu hlavně vyvrtanými kolmo

na osu hlavně a procházejícími pouze jednou z jejích stěn; při průměru

vývrtu hlavně nad 11 mm se vrtají otvory o průměru 11 mm ac) úderník a zápalník se odstraní nebo úderník s pevným zápalníkem se

zkrátí minimálně o zápalník.(2) Při znehodnocování zbraně musí být dálea) u zbraně opatřené závěrem ubroušeno čelo závěru pod úhlem 45 st., a

není-li to možné, zápalníkový otvor zaslepen svarem,b) u revolveru stěny mezi nábojovými komorami revolverového válce

odfrézovány, alespoň do poloviny jeho délky, ac) u zbraně opatřené zásobníkem zásobník zajištěn trvale proti vyjmutí

ze znehodnocené zbraně nebo zásobníková šachta trvale uzpůsobena proti

vložení zásobníku.(3) Znehodnocování hlavní části zbraně a zakázaného doplňku zbraně se

provádí řezem (§ 3) nebo ničením (§ 8).§ 2Postup při znehodnocování střeliva(1) Při znehodnocování střelivaa) se v nábojnici vyvrtá otvor o průměru nejméně 2,5 mm umožňujícím

vysypání prachové náplně a vzniklým otvorem se nakape kapalina

způsobující flegmatizaci zápalky, nebob) se ze střeliva vyjme střela, z nábojnice se vysype prachová náplň,

provede se odpálení zápalky, nábojnice se může vyplnit inertní hmotou.(2) Střelivo obsahující zápalkové šrouby, zapalovače, pohonné hmoty,

pyrotechnické slože nebo výbušninu (dále jen "výbušné látky") se

znehodnocuje delaborací a deaktivací.§ 3Postup při výrobě řezu zbraně(1) Výroba řezu zbraně nebo hlavní části zbraně se provádí tak, že u

všech zbranía) hlaveň, vložná hlaveň nebo vložná nábojová komora musí být

odfrézovány tak, že odfrézování odkrývá 2/3 nábojnice a střelu, dále se

u hlavně a vložné hlavně odfrézuje vodící část vývrtu v délce 15 mm,

přičemž šířka odfrézované drážky je rovna průměru vývrtu zvětšenému

nejméně o 3 mm,b) hrot úderníku musí být zkrácen nejméně o 4 mm, není-li to

proveditelné, úderník se vyjme a zápalníkový otvor se zaslepí svarem,c) rám zbraně nebo lůžko zbraně musí být odfrézováno minimálně na třech

místech tak, aby byl viditelný napínací, spoušťový, bicí a vratný

mechanizmus,d) při pokusu o výstřel nesmí střela opustit hlaveň ae) lze vzájemně pohybovat hlavními částmi a mechanizmy zbraně a

rozebírat je.(2) U zbraně se závěrem musí být navíca) závěr odfrézován v délce a v šířce rovné odfrézování hlavně ab) pouzdro závěru odfrézováno v délce rovné odfrézování hlavně zvětšené

minimálně o 15 mm a v šířce rovné odfrézování hlavně zvětšené o 10 mm.(3) U zbraně se zásobníkem musí být odfrézování zásobníku provedeno na

zadní a boční straně zásobníku.(4) U revolveru musí být dálea) polovina nábojových komor revolverového válce zaslepena vložením

ocelového kolíku o délce a průměru nábojové komory pevně spojeného s

válcem svarem a druhá polovina nábojových komor odfrézována tak, že

odfrézování odkryje 2/3 každé takto upravované nábojové komory až k

ústí válce, přičemž šířka drážky je rovna průměru nábojové komory

zvětšené o 2 mm. Při lichém počtu nábojových komor se zaslepují 3

nábojové komory revolverového válce, zbylé nábojové komory se odfrézují

stejným způsobem ab) hlaveň revolveru odfrézována na pravé straně tak, že odfrézovaná

drážka má šířku rovnou průměru vývrtu zvětšenou o 2 mm, délku minimálně

50 mm a její začátek je umístěn 10 mm od zadní části hlavně.(5) U zakázaného doplňku zbraně se odfrézuje nejméně 50 % jeho objemu

řezem vedeným ve směru podélné osy funkční části doplňku.(6) Při výrobě řezu samostatné hlavní části zbraně se postupuje obdobně

podle odstavců 1 až 4.§ 4Postup při výrobě řezu střeliva(1) Před vlastním řezem střeliva se provede znehodnocení podle § 2 a

odstraní se výbušné látky delaborací, pokud je střelivo obsahuje.(2) Při výrobě řezu střelivaa) se odfrézuje 50 % objemu nábojnice po celé její délce na straně

vyvrtaného otvoru anebo alespoň tak, aby byly odfrézovány 2/3 její

délky v místě dna a ústí nábojnice; obdobně se postupuje u řezu střely,b) u ostatních části střeliva, jako jsou například zápalky, zápalkové

šrouby, zapalovače, se řez provede nejméně do 2/3 jejich délky nebo se

ponechají v původním tvaru, jestliže jejich rozměry nebo konstrukce

neumožňují provedení řezu.§ 5Nelze-li použít při znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně,

zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo výrobě jejich řezů postupy

uvedené v § 1, 2, 3 nebo 4, předloží se žádost o schválení postupu při

znehodnocování zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně,

střeliva nebo výrobě jejich řezů Českému úřadu pro zkoušení zbraní a

střeliva (dále jen "Úřad"), ke které se přiložía) návrh postupu obsahující seznam operací, použité zařízení, montážní

a demontážní přípravky a materiál,b) výkresová dokumentace ac) zbraň, hlavní část zbraně, zakázaný doplněk zbraně nebo vzorek

střeliva ve stavu před znehodnocením; pokud rozměry nebo hmotnost

nedovolují jejich předložení, sdělí se dostupné místo jejich uložení.§ 6Podmínky pro přidělení kontrolní znehodnocovací značky(1) Držitel zbrojní licence na ničení nebo znehodnocování zbraní nebo

střeliva podá žádost o přidělení kontrolní znehodnocovací značky s

registračním číslem u Úřadu. K žádosti předloží zbrojní licenci nebo

její ověřenou kopii.(2) Držitel zbrojní licence na znehodnocenou zbraň, hlavní část zbraně

a zakázaný doplněk zbraně nebo jejich řezy vyrazí kontrolní

znehodnocovací značku viditelným a trvalým způsobem, a to alespoň na

jedné hlavní části zbraně nebo na zakázaném doplňku zbraně.(3) Znehodnocené střelivo nebo řez střeliva se označuje viditelně a

trvale na nábojnici a střele od ráže 12,7 mm; u ostatních typů střeliva

na jejich těle.(4) Umístění kontrolní znehodnocovací značky na zbrani nebo na střelivu

se uvádí v potvrzení (§ 7). Vzor kontrolní znehodnocovací značky je

uveden v příloze č. 1.§ 7Vzor potvrzeníVzor potvrzení o znehodnocení nebo zničení zbraně, hlavní části zbraně,

zakázaného doplňku zbraně, střeliva nebo vyrobení jejich řezů je uveden

v příloze č. 2.§ 8Ničení zbraně, hlavní části zbraně, zakázaného doplňku zbraně a

střeliva(1) Po převzetí zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku

zbraně se provede demontáž součástí umožňující pohyb hlavních částí

zbraně a svaření hlavních částí zbraně k sobě. U střeliva se provede

deaktivace.(2) Podle typu zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku

zbraně se zvolí alespoň jeden z těchto postupů ničení, a toa) rozřezáním svařence kolmo na osu hlavně řezy vzdálenými od sebe

maximálně 50 mm,b) deformací, přičemž šířka, výška nebo délka musí být zmenšena nejméně

o 30 %,c) rozbitím těžkou ocelovou demoliční koulí, aby zbraň, hlavní části

zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně byly zdeformovány tak, že prasknou

alespoň na třech místech,d) přejetím těžkým pásovým vozidlem s hmotností nad 40 t, přičemž se

výška zbraně, hlavní části zbraně nebo zakázaného doplňku zbraně musí

snížit nejméně o 50 %, neboe) výbuchem pomocí nálože, která se umístí tak, aby pokrývala všechny

hlavní části zbraně, hlavní část zbraně nebo zakázaný doplněk zbraně a

aby výbuchem vznikly nejméně tři střepiny.(3) Po provedení postupů ničení uvedených v odstavci 2 se následně

použije postup ničení roztavením v tavicí peci na zpracování kovového

nebo jiného odpadu.(4) Podle typu střeliva se zvolí alespoň jeden z těchto postupů ničení,

a toa) delaborací s následným roztavením,b) výbuchem, neboc) spálením.Ustanovení přechodná a závěrečná§ 9(1) Kontrolní znehodnocovací značka podle dosavadních právních předpisů

se smí používat do doby přidělení registračního čísla a kontrolní

znehodnocovací značky Úřadem, nejdéle však 12 měsíců od nabytí

účinnosti této vyhlášky.(2) Znehodnocení zbraní podle dosavadních právních předpisů se považuje

za znehodnocení podle této vyhlášky za předpokladu, že jsou tyto zbraně

označené kontrolní znehodnocovací značkou. Totéž platí i pro vyrobené

řezy zbraní.§ 10Zrušuje se vyhláška č. 216/1996 Sb., o způsobu a technologickém postupu

při znehodnocování zbraní a výrobě řezů zbraní.§ 11ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.Ministr:Ing. Rusnok v. r.Příl.1Vzor kontrolní znehodnocovací značkyU kontrolní znehodnocovací značky je pod písmenem velké D v kroužku

uvedeno registrační číslo lomené posledním dvojčíslím roku jeho

přidělení držiteli zbrojní licence.Příl.2Vzor potvrzení o znehodnocení a zničení zbraně, hlavní části zbraně,

zakázaného doplňku zbraně, střeliva a vyrobení jejich řezů1. Vzor lícové strany:

+---------------------------------------------------------------+

| Potvrzení č. ......./... |

| znehodnocení - zničení - vyrobení řezu - zbraně - střeliva |

| hlavní části zbraně - zakázaného doplňku zbraně*) |

+---------------------------------------------------------------+

| |

| Druh zbraně, střeliva |

| |

| |

| Značka výrobce |

| |

| Vzor (model) |

| |

| Ráže |

| |

| Výrobní číslo zbraně |

| |

| *) nehodící se škrtněte |

+---------------------------------------------------------------+

2. Rubová strana potvrzení bude obsahovata) identifikační údaje o držiteli licence1. jméno a příjmení, datum narození, bydliště, u podnikatelů místo

podnikání a identifikační číslo, bylo-li přiděleno, je-li fyzickou

osobou,2. název nebo obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo, je-li

právnickou osobou.b) číslo jednací povolení ke znehodnocení a zničení zbraně, hlavní

části zbraně, zakázaného doplňku zbraně, střeliva a vyrobení jejich

řezů,c) umístění kontrolní znehodnocovací značky na zbrani nebo střelivu, ad) datum, razítko a podpis.3. Rozměry potvrzení - ID-2 podle EN ISO/IEC 7501 z roku 1995.4. Potvrzení se zataví do čiré transparentní termofólie.

Related Laws