Regulation (2011:977) With The Authority To Provide For Fees For Some Cases Of Killing Of A Lost Document

Original Language Title: Förordning (2011:977) med bemyndigande att meddela föreskrifter om avgifter för vissa ärenden om dödande av förkommen handling

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now

Read the untranslated law here: http://rkrattsbaser.gov.se/sfst?bet=2011:977

section 1 of the Transport Board may provide for fees

for the Agency's handling of matters under the Act

(2011:900) about the killing of a lost document.