Law No. 99-002 Allowing Ratification Of The Loan Agreement Concluded On 17 December 1998 Between The Republic Of Madagascar And The African Development Fund Relative To The Extra Funding Mechanism (Mfs)

Original Language Title: Loi n° 99-002 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt conclu le 17 décembre 1998 entre la REPUBLIQUE DE MADAGASCAR ET LE FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT relatif au MECANISME DE FINANCEMENT SUPPLEMENTAIRE (MFS)

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana National Assembly Antenimieram - pirenena law No. 99-002 allowing ratification of the loan agreement concluded on 17 December 1998 between the Republic of MADAGASCAR and the African Development Fund relative to the mechanism of funding additional (MFS) explanatory memorandum as part of the extra funding mechanism currently being implemented by the African Development Bank Group the Government of the Republic of Madagascar has received a loan of an amount of one MILLION four hundred ten eight thousand (1.418.000) units of account, and this, according to loan agreement concluded on 17 December 1998 with the African Development Fund, in ABIDJAN.
I objectives the loan is intended to help the Government of the Republic of Madagascar to meet the interest payments owed to the African Development Bank Group.
II - Of the mechanism the loan is funded by the development African Fund (ADF) for an amount of 1.418.000 UC.
III - CONDITIONS financial loan funding mechanism (MFS) comes with the usual conditions of the FAD, namely: 1 - repayment term: 50 years, including a grace period of 10 years the principal: 1% of the principal annually for the first 10 years of repayment.
3% of the principal for the rest.
-Service charge: 0.75% year on the amount of the loan disbursed and outstanding.
-Commitment fee: 0.50% year on the amount not disbursed.
Under the terms of Article 82, § VIII of the Constitution: "the ratification or approval of the treaties affecting the finances of the State... must be authorized by law."
This is the purpose of this Act.
2 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana National Assembly Antenimieram - pirenena law n ° 99-002 allowing ratification of the loan agreement concluded on 17 December 1998 between the Republic of MADAGASCAR and the African Development Fund relative to the mechanism of funding additional (MFS) Assembly national adopted in its meeting of March 25, 1999, the law whose content follows: Article 1.-is authorized the ratification of the loan agreement concluded on 17 December 1998 between the Republic of Madagascar and the African Development Fund, on the mechanism for financing additional (MFS), in the amount of one million four hundred ten eight thousand (1.418.000) units of account.
Article 2. - this Act shall be published in the Official Journal of the Republic.
It will be run as State law.
Antananarivo, March 25, 1999.
The PRESIDENT of the Assembly national, Secretary, ago Angel Christopher F. 3 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ANTENIMIERAM - PIRENENA Lalana laharana faha-99-002 anomezana ny fankatoavana ny Fampisamboram-bola tamin' 17 desambra 1998 ifanaovan 'ny Repoblikan' ny i Madagasikara ny Tahiry Afrikana sy ho year ' ny Fampandrosoana momba ny FANOHANANA ARA-PAMATSIAM-BOLA FANAMPINY HO year 'NY TAONA 1998 FAMELABELARANA NY ANTONANTONY Ao stay' ny Fanohanana Ara - pamatsiam - bola Fanampiny ho year 'Taona 1998 izay ampiharin ny' ny Banky Afrikana ho year 'ny Fampandrosoana (ADB) amin' izao fotoana izano , ny Governemantan 'ny Repoblikan' i Madagasikara dia nitrosa vola izay mitentina VALO HETSY SY IRAIKA AMBY EFAPOLO AMBY ZATO TAPITRISA (1.418.000) units of accounts, araka ny fifanarahana fampisamboram-bola nifanaovany tamin '17desambra 1998 niaraka tamin, ny' ny Tahiry Afrikana ho year ' (FAD), tany ABIDJAN Fampandrosoana ny.
I - TANJONA Ny vola notrosaina dia entina hanampiana ny Governemantan'i Repoblikan 'i Madagasikara amin 'ny fandoavana ny zana-bola izay tokony haloany amin' ny vola notrosainy tamin' ny BAD.
II - Ny FAMATSIA-BOLA vola notrosaina izay mitentina 1.418.000 UC dia avy amin'ny Tahiry Afrikana ho year ' (FAD) Fampandrosoana ny.
III - FEPETRA NY FAMPIDIRAM - BOLA Ny fepetra-amin 'ny vola notrosaina amin' famatsiam-bola fanampiny ity ity dia ireo fampiasa ny FAD, izany hoe mahazatra fepetra: Faharetan'ny famerenam-bola: 50 taona, ao stay ' ny 10 taona tsy andoavana ny renivola Famerenana :  4 1% ny Renivola aloa isan-taona, mandritra ny folo taona amerenam- 3% ny taona isan Renivola voalohany bola ho year 'ny sisa. Tamby amin' ny fampiasam-bola (Commission of Service) :  0.75% isan-taona, amin'ny vola ampiasana, nefa tsy voaloa.
Tambim-panekena (commitment fee):  0.50% isan-taona amin'ny vola tsy nampiasana ed.
Araka ny voalazan 'ny Andininy faha-82, paragrafy VIII ao amin' ny Lalampanorenana: "... ny fankatoavana ny fifanarahana izay mampiditra once amin'ny Ang-panjakana... dia tokony omen-dalana amin 'ny alalan' ny Lalana.
Izany No. anton' Lalana ity ity.
5 REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana ANTENIMIERAM - PIRENENA Lalana laharana faha-99-002 anomezana ny fankatoavana ny Fampisamboram-bola tamin' 17 desambra 1998 ifanaovan 'ny Repoblikan' ny i Madagasikara ny Tahiry Afrikana sy ho year 'ny Fampandrosoana momba ny FANOHANANA ARA-PAMATSIAM-BOLA FANAMPINY HO year' NY TAONA 1998 Nolanin 'ny Antenimieram-pirenena tamin' ny fivoriana izay nataony ny faha-25 martsa 1995, izao manaraka izao Lalana: ANDININY VOALOHANY: Omen-dalana ny fampisamboram-bola tamin fifanarahana' 17 Desambra 1998 ifanaovan 'ny Repoblikan' ny i Madagasikara ny Tahiry Afrikana sy ho year 'ny Fampandrosoana (FAD) momba ny FANOHANANA ARA-PAMATSIAM-BOLA FANAMPINY HO year' NY taona 1998 izay mitentina VALO HETSY SY IRAIKA AMBY EFAPOLO AMBY ZATO TAPIYRISA (1.418.000) units of account.
ANDININY FAHAROA: Havoaka amin 'ny Gazetim-panjakan' ny Repoblika izao Lalana izao. Hotanterahina izany fa lane-panjakana.
Antananarivo, faha 25 martsa 1995 NY FILOHAN 'NY ANTENIMIERAM-PIRENENA, NY SEKRETERA, ago Angel Christopher F. 6 FIFANARAHANA FAMPISAMBORAM-BOLA IFANAOVAN' REPOBLIKAN 'I MADAGASIKARA SY NY TAHIRY AFRIKANA HO year,' NY NY FAMPANDROSOANA MOMBA NY FANOHANANA ARA-PAMATSIANA FANAMPINY HO year ' NY TAONA 1998 - (MFS 1998) - 7 FIFANARAHANA FAMPISAMBORAM - BOLA IFANAOVAN 'NY REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA SY NY TAHIRY AFRIKANA HO year 'NY FAMPANDROSOANA NY TOHANA ARA-PAMATSIAM-BOLA FANAMPINY HO year,' NY TAONA 1998 (MFS 1998) - FAHA-F/MAD/MFS/98/36 LAHARANA Izao fifanarahana izao (lazaina amin'ny manaraka eto hoe) (: "Ny fifanarahana") dia noraiketina tamin'ny 17 Desambra 1998 ka nifanaovan 'ny REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA (lazaina manaraka eto hoe: "Ny Mpisambotra") sy TAHIRY AFRIKANA HO year ny'NY FAMPANDROSNA (lazaina amin'ny manaraka eto hoe: "Ny Tahiry").
SATRIA nangataka tamin 'ny Tahiry Mpisambotra mba hamatsy ao-1 stay ny' ny Tohana ara-pamatsiam-bola Fanampiny (MFS), ny ampahany-amin 'ny vesatry ny zana-bola aloa amin 'ny taona 1998 amin' ireo vola notrosaina azo tamin' ny Banky Afrikana ho year ' Fampandrosoana ny (lazaina amin'ny manaraka eto hoe: "Ny Banky"), ny amin' fantastic azy ny vola trosaina tsy hihoatra ny tentiny voalaza izao manaraka izao.
SATRIA ny fangatahana dia mifanaraka amin 'ny famatsiam-bola ao 1-stay' ny Tohana ara-pamatsiam-bola Fanampiny.
SATRIA izao fifanarahana ao stay ' ny MFS izao dia mifandray amin'ny nifanaovan 'ny Mpisambotra sy ny Tahiry tamin', 1-Famatsiam-bola ny Fanitsiana ara-drafitra faharoa (not II), laharana faha-F/MAD/No/2/97/32 ny 02 Oktobra 1997.
SATRIA ny Tahiry dia manaiky ny hanome ho year ' ny vola trosaina, ny-1 fepetra voalaza manaraka izao araky.
NOHO IZANY, dia Steve-manaiky izao manaraka ny andaniny avy izano: ANDININY I FEPETRA ANKAPOBE - HEVI - village FIZARANA 1.01 - FEPETRA ANKAPOBE Eken'ny andaniny avy amin 'izao fifanarahana izao fa izay rehetra voalaza ao amin' ny fepetra ankapobe mifehy ny Fifanaraham-pisamboram-bola sy Fifanaraham-piantohana nataon 'ny Tahiry tamin' ny 23 Novambra 1989, ary nasiam-panovana (lazaina amin'ny manaraka eto hoe: "Ny Fepetra 8 Ankapobe"), dia mitana ny heviny sy ny fiantraikany ohatry ny voasoratra manontolo amin'izao fifanarahana izao.
FIZARANA 1.02 - HEVI - village Afa - tsy hoe hevitra hafa mihitsy No. tiana hambara, ireo fiteny samihafa voadika ao amin 'ny 'Fepetra Ankapobe', isaky ny ampiasaina-amin' izao fifanarahana izao, dia mitana Jeff azy dikany ny.
ANDININY FAHA - II NY FISAMBORAM - BOLA FIZARANA 2.01 - NY TENTINY Ny Tahiry dia manaiky hanome fa ho year 'ny Misambotra, avy amin' ny loharanom-karenany natokana ho ampiasaina amin 'ny MFS, vola samborina amin' ny sandany samihafa azo avadika, mitentina VALO HETSY SY IRAIKA AMBY EFEPOLO AMBY ZATO TAPITRISA (1.418.000) units of accounts (ny hevitry ny hoe 'Unit of account' dia voazava ao amin 'ny andininy voalohany, andalana 1 ao amin' ny fifanarahana ny fanorenana ny Tahiry momba).
FIZARANA - 2.02 ANTONY Ny vola nosamborina dia enti-mamatsy ny ampahany-amin'ny vesatry ny zana-bola tokony haloan 'ny Mpisambotra-amin 'ny taona 1998 amin' ireo flew samborina azony avy amin' ny Banky.
ANDININY FAHA-III FAMERENANA NY RENIVOLA, TAMBY AMIN'NY FAMPIASAM - BOLA, TAMBIM - PANEKENA SY NY FETRAM - PANDOAVANA FIZARANA 3.01.-FAMERENANA NY RENIVOLA Aorian'ny faha-10 taona tsy amerenam-bola, manomboka ny vaninandro has) nanaovan-region fifanarahana, no. amerenan 'ny Mpisambotra ny renivola mandritran' ny efepolo ny (40) taona, ka iray isan-jato (1%) isan-taona eo anelanelan'ny taona faha iraika ambiny folo sy taona faha roapolo ny PA-potoana hameranam-bola, ary telo isan-jato (3%) isan-taona ho year ' ny sisa.
NY vola samborina voalohany dia hataony ny 01 Janoary na ny 01 Jolay has) manaraka avy hatrany ny fiafaran'ny PA-potoana tsy amerenam-bola.
9 FIZARANA - 3.02 TAMBY AMIN'NY FAMPIASAM-BOLA

NY Mpisambotra dia handoa tamby amin'ny fampiasam-bola telo am-pahaefany (0.75%) isan-taona amin 'ny efa nefa tsy naverina izany araka ny voalaza ao amin Ed navoaka' ny faha - 3.02 ny Fepetra Ankapobeny Fizarana.
FIZARANA 3.03. -TAMBIM-PANEKENA Ny Mpisambotra dia handoa tambim-panekena antsasaky ny iray (0.50%) amin'ny vola tsy navoaka, manomboka ny roapolo amby zato (120) andro aorian'ny vaninandro ny fifanarahana sonia nanaovana.
FIZARANA 3.04. -FETRAM-PANDOAVANA Ny renivola nosamborina, ny tamby amin'ny fampiasam-bola sy ny tambim-panekena voalaza etsy ambony dia tsy maintsy harotsaka isan'enimbolana ny Avrily sy Oktobra isan-taona 01 01.
FAHA-IV FEPETRA SY ONCE FIZARANA 4.01 ANDININY. -FEPETRA ILAINA KERY HAMPANAN NY FIFANANARAHANA Hanan-kery izao fifanarahana izao raha tontosain 'ny Mpisambotra avokoa ireo fepetra voalaza ao amin' ny fizarana 5.01 ny Fepetra Ankapobeny.
FIZARANA 4.02. -FEPETRA ILAINA AMIN 'NY FAMOAHAM-BOLA Ankoatran' ny fananan 'izao fifanarahana ozao hery araky ny voalaza ao amin' ny fizarana 4.01 etsy ambony, ny famoahana ny vola samborina dia miankina amin'ny fanatanterahana ny famoaham-bola (faharoa) sady farany amin 'ny not II voalaza etsy ambony, izay nifanaovana tamin' ny Tahiry.
FIZARANA 4.03. ((- ANDRAIKITRY NY MPISAMBOTRA Noho izao Tohana ara-pamatsiam-bola fanampiny izao sy ny nahavoafidy izay mahazo izany niankina amin 'ny zava - bita hitan tsara' ny Tahiry fa mahafa-in. ary tsy hahavery ny tombotsoa, ny Mpisambotra mba dia manaiky etoana fa: Hitana, mandritra ny PA-potoana famoaham-bola voalaza ao amin'ny fizarana 1) 5.02 has) amin 'izao fanarahana izao, ny been tsara nahalany toky, indrindra ny fanajana ny PA-potoana fandoavam-bola tafiditra amin' ireo hitsarana ny zava entina hetsika - bita.
10 Tsy hanaiky ny fampindramam-bola be zanabola mandritra ny potoana-fe 1) maharitra roa amin'ny folo (12) manomboka vaninandro hanaovan-region izao fifanarahana izao ny volana.
FAHA-V FAMOAHAM-BOLA - VANINANDRO FAMARANANA FIZARANA ANDININY 5. 01. -FAMOAHAM-BOLA Araka ireo fepetra CES ' izao fifanarahana izao sy ny fepetra ankapobe, dia afaka mamoaka vola ny Tahiry mba hanefana ny fandaniana ilaina amin 'ny fanantanterahana ny anton' ny fifanarahana.
FIZARANA 5.02. -VANINANDRO FAMARANANA Manomboka ny vaninadro hanaovan-region izao fifanarahana izao, ny i) Mpisambotra dia manana maharitra roa ambin fe-potoana'ny folo (12) mba ahazoana mamoaka manontolo ny tentin'ny vola samborina.
Pachá flew tsy nalaina aorian'io vaninandro famaranana, hoe ny 17 i) Desambra 1999 izany dia foana avy hatrany.
Ankoatr 'izany, ambin roa ny mandritra' ny folo (12) volana izay fe-potoana i) famoam-bola, na inona na inona tsy ataon'ny Mpisambotra mahatonga azy tsy haloa trosa, dia mahavery hatrany ny fahazoany ny tohana avy ara-pamatsiam-bola fanampiny ary mahafoana koa ny vola nosamborina tsy nalaina ed.
FIZARANA 5.03. -FAMPIASANA NY VOLA NALAINA Ny Mpisambotra dia tsy hampiasa ny vola navoaka afa - tsy amin'ny fandoavana ny vesatry ny zana-bola izay hamoahana ny natao flew.
11 ANDININY FAHA - VI FEPETRA SAMIHAFA FIZARANA 6.01 - SOLONTENA NOMEM - PAHEFANA Ny Minisitry ny fitantanam-bolam-panjakana sy ny Toe-karena, na ny olona hafa nomeny fahefana year-tsoratra, no. misolo tena ny Mpisambotra araka ny voalaza ao amin'ny fizarana 14.03 amin'ny fepetra ankapobe.
FIZARANA 6.02 - VANINANDRON'NY FIFANARAHANA Izao fofanarahana izao dia heverina ho nifanaovana tamin 'ny vaninadro voasoratra amin' ny pejy voalohany.
FIZARANA 6.03 - ADIRESY Ireto, ireto No. voamarika araka ny fizarana 14.01 manaraka adiresy ny Fepetra ankapobeny: Ho year ' ny Mpisambotra: Adiresy amin'ny Paositra: Minisiteran'ny Fitantanam-bola sy ny Toe - 129 Adiresy Telegrafika MADAGASIKARA Antananarivo B.P. karena: Telex: 22 489 MINFIN Telekopia: (261) 20 22 345 30 sure: (261) 20 22 242 51 Ho year ' ny Tahiry: Adiresy amin'ny Paositra: Tahiry Afrikana ho year ' ny Fampandrosoana 01 BP 1387 ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire Adiresy Telegrafika AFDEV / ABIDJAN Telex : 23717 / 23498 sure: (225) 20 44 44 12 FIZARANA 5.03 - FAMPIASANA NY VOLA NALAINA Ny Mpisambotra dia tsy hampiasa ny vola navoaka afa - tsy amin'ny fandoavana ny vesatry ny zana-bola manokana izay hamoahana ny natao flew.
ANDININY FAHA - VI FEPETRA SAMIHAFA FIZARANA 6.01 - SOLONTENA NOMEM - PAHEFANA Ny Minisitry ny fitantanam-bola sy ny Toe-karena, na ny olona hafa nomeny fahefana year-tsoratra, no. misolo tena ny Mpisambotra araka ny voalaza ao amin'ny fizarana 14.03 amin'ny fepetra year-kapobe.
FIZARANA-6.02 VANINANDRON'NY FIFANARAHANA Izao fifanarahana izao dia heverina ho nifanaovana tamin 'ny vaninandro voaosaratra amin' ny pejy voalohany.
FIZARANA 6.03 - ADIRESY Ireto, ireto No. voamarika araka ny fizarana 14.01 manaraka adiresy ny Fepetra ankapobeny: Ho year ' ny Mpisambotra: Adiresy amin'ny Paositra: Ministeran'ny Fitantanam-bola sy ny Toe - 129 Adiresy Telegrafika MADAGASIKARA Antananarivo B.P. karena: Telex: 22 489 MINFIN Telekopia: (261) 20 22 345 30 sure: (261) 20 22 242 51 Ho year ' ny Tahiry: 13 Adiresy amin'ny Paositra: Tahiry Afrikana ho year ' ny Fampandrosoana 01 BP 1387 ABIDJAN 01 Côte d'Ivoire Adiresy telegrafika AFDEV / ABIDJAN Telex : 23717 / 23498 sure: (225) 20 44 44 HO FANAMARINANA IZANY, ny sy Tahiry, amin 'ny alalan' ny Mpisambotra ireo solontena avy nomem-pahefana, dia manao sonia izao fifanarahana izao, izay nadika roa mitovy amin'ny village frantsay.
Avy amin 'ny REPOBLIKAN' I MADAGASIKARA (Sonia tsy vakiana hay) Tantely ANDRIANARIVO, Praiminisitra, Minisitry ny fitantanam-bola sy Toe-karena Avy amin 'ny TAHIRY AFRIKANA HO year' FAMPANDROSOANA NY (Sonia tsy hay vakiana) OMAR KABBAJ FILOHA Nohamarinin'i (Sonia tsy hay vakiana) CHAIKH IBRAHIMA FALL SEKRETERA JENERALY 14

Related Laws