Law N ° 2001-009 Authorizing The Ratification Of The Loan Agreement Concluded On 03 May 2001 Between The Republic Of Madagascar And The Arab Bank For Economic Development In Africa Relating To The Financing Of The Project Of Rehabilitation Of The Road...

Original Language Title: Loi n°2001-009 autorisant la ratification de l’Accord de Prêt conclu le 03 mai 2001 entre la République de Madagascar et la Banque Arabe pour le Développement Economique en Afrique relatif au financement du PROJET DE REHABILITATION DE LA ROUTE...

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana - law n ° 2001-009 authorizing the ratification of the agreement of ready concluded on 03 May 2001 between the Republic of Madagascar and the Arab Bank for economic development in Africa relating to the financing of the project of REHABILITATION of the national road n ° 6 between BEKORATSAKA and BORIZINY.
EXPLANATORY statement as part of its contribution to the financing of the project specific to the national road n ° 6 between BEKORATSAKA and BORIZINY and at the request of the Malagasy Government, the Arab Bank for economic development in Africa granted a loan in the amount of FOURTEEN million of $ Am referenced (14.000.000 USD), is about four twenty ten billion three hundred million (90.3 billion) FMG.
The loan negotiations took place in Khartoum from April 30 to May 1, 2001.
The loan agreement are related was concluded on May 03, 2001 in Cairo - Egypt.
OBJECTIVES of the Project1 - Project of rehabilitation of the national road n ° 6 between BEKORATSAKA and BORIZINY (63.3 PK - PK 158) on approximately 95 km of asphalted road's objectives to: ensure liaison between Antananarivo and the North-West region of the country; - increase economic activities in the northern part of the country; - reducing the cost of transport of people and goods - contribute to the development of agricultural production in the region; - improve the conditions of life of the people. -
DESCRIPTION of the Project2 - location of the planned) will be conducted on the RN n ° 6 in the Faritany of MAHAJANGA.
(The ProjectB components) the main components of the project are: the civil works for the construction and the road surface; - the services of consultants in engineering, control and supervision of work. - c) duration of the project it is expected that the project will be completed by December 31, 2004.
(d) project the project manager will be assigned under the responsibility of the management of infrastructure of the Ministry of public works.
3. Financing of the project. the project will be co-financed by the Kuwaiti Development Fund and the Malagasy Government for a $ 9.75 million USD.
The loan agreement No. 606 y related was concluded on 20 December 2000 between the Republic of Madagascar and the Kuwaiti Development Fund.
4 CONDITIONS financial loan amount: Fourteen million dollars (14 million US); - interest rate: 2% per annum on the amount of the loan withdrawn and not yet repaid; - payment of interests and any commissions: semi-annual, all 1 May and 1 November - each year;
Repayment period: 22 years after a grace period of 6 years; - return of capital: 44 SEMESTRIALITES, according to the amortization table - annex "I" to the present loan agreement;
Disbursement deadline: 31 December 2005 - under the terms of article 82. 3, paragraph VIII of the Constitution: "the ratification or approval..., treaties or agreements, which commit the finances of the State,..., must be authorized by law.
That is, the subject of this Act.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana - law n ° 2001-009 authorizing the ratification of the agreement of ready concluded on 03 May 2001 between the Republic of Madagascar and the Arab Bank for economic development in Africa relating to the financing of the project of REHABILITATION of the national road n ° 6 between BEKORATSAKA and BORIZINY.
The National Assembly and the Senate have adopted in their meeting respective dated July 11, 2001 and July 23, 2001, the law whose content follows: ARTICLE first: is authorized the ratification of the loan agreement concluded on 03 May 2001 between the Republic of Madagascar and the Arab Bank for development in Africa relating to the financing of the REHABILITATION project of the national road n ° 6 between BEKORATSAKA and BORIZINY , amount of FOURTEEN million dollars US (14.000.000 US).
ARTICLE 2: This law shall be published in the Official Journal of the Republic. It will be run as State law.
Antananarivo, July 23, 2001.
The PRESIDENT of the Senate, the PRESIDENT of the Assembly national, Honoré RAKOTOMANANA. AGO Angel C. F. REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana - Lalana laharana faha-2001-009-anomezan-dalana ny fankatoavana ny Fampisamboram-bola Fifanarahana tamin'ny faha 03 mey 2001 nifanaovan 'ny Repoblikan' i Madagasikara sy ny Banky Arabo momba ny Fampandrosoana ara-Toekarena any Afrika, mikasika ny TETIKASA NY FANARENANA lane-PIRENENA faha-6 eo anelanelan'i BEKORATSAKA sy BORIZINY.
FAMELABELARANA NY ANTONANTONY Mba ho fandraisana anjara amin 'ny famatsiam-bola ny fanarenana ny alam-pirenena faha-6 L Tetikasa, eo anelanelan' i BEKORATSAKA sy BORIZINY ary ho valin'ny fangatahan 'ny Governemanta Malagasy, ny Banky Arabo momba ny Fampandrosoana ara-Toekarena any Afrika dia nampidrana azy vola mitetina EFATRA AMBIN' NY FOLO TAPITRISA dollars Amerikanina (14.000.000 US) eo ho eo amin'ny TELONJATO SY SIVY ALINA TAPITRISA Iraimbalanja Malagasy (90.3 billion FMG).
NY fifampidinihina dia natao tany KHARTOUM ny faha 30 aprily ka hatramin ' ny faha 01 mey 2001.
Fifanarahana NY Fampisamboram-bola dia nosoniavina ny faha 03 mey 2001 tany the Cairo - EJYPTA.
TANJON'NY TETIKASA: 1 - Ny Tetikasa fanarenana lane-pirenena ny faha-6 eo anelanelan'i BEKORATSAKA sy BORIZINY (63.3 PK - PK 158), Matt 95 km vita tara eo ho eo, dia mikendry ny: fifandraisana amin 'Antananarivo sy ny faritra Avaratra Andrefan' ny hahatomombana ny - Nosy; hampitombo ny asa ara-toekarena any amin 'ny Avaratry ny Nosy faritra; - saram-pitateran ny hampihena' ny olona sy ny fananany; - hampandroso ny famokarana ara-pambolena amin'iny faritra iny; - toe-piainan ny hanatsara'ny mponina. - FILAZALAZANA NY TETIKASA2 - has) Toerana ny Tetikasa Ny hanaovana asa dia hatao amin 'ny lane-pirenena faha-6, ao stay' ny Faritanin'i Mahajanga.
(b) Sokajin 'ny Tetikasa Ireto avy sokajy lehiben ny' ny Tetikasa: asa "civil engineering" mikasika ny fanamboaran-dalana; - asan'ny "engineering consultants" momba ny fanarahamaso sy fitiliana ny - ny fanatanterahana asa.
(d) Faharetan'ny Tetikasa Heverina ho vita ny faha 31 desambra 2004 ny Tetikasa.
(e) Tompon'andraikitry ny Tetikasa Ny fanatontosana ny Tetikasa dia hankinina amin'ny 'Infrastructure management' ao amin 'ny Minisiteran' ny Asa Vaventy.
TETIKASA NY FAMATSIAM-BOLA: 3 - Ny Tetikasa dia hovatsian'ny Tahirim-bola Koetianina momba ny Governemanta Malagasy sy Fampandrosoana ny vola mitetina SIVY TAPITRISA FAINGO DIMY AMBY FITOPOLO Amerikanina (9.75 million US) dollars.
Fifanarahana NY Fampisamboram-bola laharana faha-606 nifanaovan 'ny Repoblikan' i Madagasikara sy ny Tahirim-bola Koetianina momba ny Fampandrosoana dia nosoniavina tamin ' ny faha 20 desambra 2000.
ARA-BOLAN FEPETRA'NY TETIKASA: 4-Teti-bidiny: EFATRA AMBIN' NY FOLO TAPITRISA dollars (14.000.000 - US) Amerikanina; Zana-bola: 2% isan-taona amin'ny vola nampiasaina, nefa tsy Brad voaverina; - zana-bola ny sarany samihafa sy ny Fandoavana: isaky ny enim-bolana, ka ny faha 01 - mey sy ny faha 01 novambra isan-taona. Faharetan'ny famerenam-bola: 22 taona aorian'ny enina (06) taona tsy andoavana; - Famerenana ny renivola: in 'efatra amby efapolo mandoa isaky ny enim-bolana, araka izay - voasoratra ao amin' ny Tovana voalohany mikasika ny Fampisamboram-bola Fifanarahana; Daty farany famoaham-bola: ny faha 31 desambra 2005 - Araka ny voalazan'ny andininy faha - 82.3, paragrafy VIII ao amin ' ny Lalampanorenana: "Tsy maintsy lalana No. manome alalana hankatoavana... ny fifanarahana... izay mampiditra once ho efaina amin'ny Ang-panjakana,..."
No. antonanton Izany'izao Lalana izao.
REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA Tanindrazana - Fahafahana - Fandrosoana - Lalana laharana faha-2001-009-anomezan-dalana ny fankatoavana ny Fampisamboram-bola Fifanarahana tamin'ny faha 03 mey 2001 nifanaovan 'ny Repoblikan' i Madagasikara sy ny Banky Arabo momba ny Fampandrosoana ara-Toekarena any Afrika, mikasika ny TETIKASA NY FANARENANA lane-PIRENENA faha-6 eo anelanelan'i BEKORATSAKA sy BORIZINY.
Nolanian'ny Antenimierampirenena sy ny Antenimierandoholona tamin ' ny fivoriana izay nataony avy ny faha-11 jolay 2001sy faha-23 jolay 2001, izao manaraka izao Lalana: ANDININY VOALOHANY: Omen-dalana ny fankatoavana ny Fifanarahana - Fampisamboram bola nosoniavina tamin ' ny faha 03 mey 2001, nifanaovan ' ny Repoblikan ' i Madagasikara sy ny Banky Arabo momba ny Fampandrosoana ara-Toekarena any Afrika, mikasika ny TETIKASA NY FANARENANA lane-PIRENENA faha-6 eo anelanelan'i BEKORATSAKA sy BORIZINY , mitentina EFATRA AMBIN ' NY FOLO TAPITRISA Amerikana (14.000.000 US) dollars.
ANDININY FAHAROA: Havoaka amin 'ny Gazetim-panjakan' ny Repoblika izao Lalana izao. Hankatoavina izany fa lane-panjakana.
Antananarivo, faha 23 jolay 2001 NY FILOHAN 'NY NY FILOHAN' NY ANTENIMIERANDOHOLONA, ANTENIMIERAMPIRENENA, Honoré RAKOTOMANANA. AGO Ange C. F.

Related Laws