Repealing The Institute For Education And Educational Film In Bratislava

Original Language Title: , kterým se zrušuje Ústav pro školský a osvětový film v Bratislavě

Read the untranslated law here: https://www.global-regulation.com/law/czech-republic/512269/%252c-kterm-se-zruuje-stav-pro-kolsk-a-osvtov-film-v-bratislav.html

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
74/1950.Nariadenie reignszo DNA was 16. Maya 1950ktorým sa deleted Institute of pre school and osvetový film in Bratislava.The Government of the Republic Československej nariaďuje podľa § 1 of law No. 143/1949

Coll., on changes in the organizácii and management in verejnej pôsobnosti it

orgánov:§ 1.Dňom 31. decembra 1949 repealed sa Institute of pre school and osvetový movie

zriadený nariadením with mocou of Act No. 357/1940 SL. on a Constitution pre

education and osvetový film.§ 2.Likvidáciu Institute of pre school and osvetový film executes minister školstva,

Sciences and arts, after the consent it with ministrom financií.§ 3.This nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia nariadenie; executes him ministries

Sciences and arts, školstva after arrangement with ministrom financií.Zápotocký v.r.Dr. Nejedly v.r.