About Transfers Of Competence Of Administrative Authorities In The Slovak Republic

Original Language Title: o přesunech působnosti administrativních úřadů na Slovensku

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
385/1922 Sb.Nariadeniethe Government of the Republic Československejzo DNA was 22. decembra 1922about presunoch pôsobnosti administratívnych úradov in Slovakia.Podľa odstavca 1. section 8 of Act zo DNA 29. februára 1920, no. 126 Coll. and

n. (about sriadení okresných and župných úradov), nariaďuje sa:§ 1.Pôsobnosť, ktorá in smysle §6 zo DNA was 29. februára 1920, no. 126

Coll. and n., prislúcha župnému Office in Slovakia, prenáša sa

the basis of odstavca 1. section 8 of the Act to the authorities in tohože in pádoch okresné

nasledujúcich:And.In public administration was obore.1. formation of Konštatovanie or vyhasnutia and urobenie opatreni to the epidemic

zabráneniu epidemic diseases and to find a ďalšieho zamedzeniu rozširovanie

(article. XIV: 1876-§ 157, lit. (c)).2. Nariadeni zdravotných prehliadok ústavov school, lékárni

General and úradných väzníc (article. XIV: 1876-§ 157, lit. (d)).3. in škôl v zatvorenia prípadoch Nariadenie referred to in articles 33 and 34.

article. XIV: 1876-§ 157, lit. (e)).4. Supervision of the public and charitable zdravotnými and súkromnými of the Constitution

(article. XIV: 1876-§ 157, lit. (f)).5. Povoľovanie prievozu dead (article. XIV: 1876-§ 157, lit. (g)).6. General supervision of očkovaním prevádzaným (obvodnými) lékary (Cust.

article. XIV: 1876-§ 162, lit. and).7. Supervision of všetkým lekárskym and zdravotným personálom area (article.

XIV: 1876-§ 162, lit. (d)).8. Zkúmanie, vidovanie and registrovanie úsadzujúcich sa diplomov lekárov

and porodných Bab, podávanie of the návrhov and poučovanie needed

žien that hodlajú účinkovať ako baby birth (article. XIV: 1876-§

162, lit. (e)).9. proposals for potlačovanie mastičkárstva atď. (article. XIV: 1876-§

162, lit. (f)).10. supervision of the liečením poor Lekársky patients on public

costs (article. XIV: 1876-§ 162, lit. (g)).12. Intervencie pri komisiach (the article. XIV: 1876-§ 162,

lit. I).(B).In the management of cestovnej obore.1. Pôsobnosť vyhradená in section 9 of the Act. article. I:1890 administratívnemu Committee

on miestneho pojednávania and rozhodovanie prevedenie in the degree of

sťažnostiach stránok pre súkromných utrpené damage and management by

štátnych ciest.2. Pôsobnosť vyhradená in § 36 Cust. article. I:1890 podžupanovi pri

sostavovaní group of prispievajúceho mixtures, stabilized

pokiaľ ide o vicinálne, len vedúce path on the territory of one of the County.In the otázke, or the County has prispieť aid and in akej výške župný decides

Office.3. Rozhodovať of odvolaniach against usneseniam General zastupiteľstva and

spôsobe prispievania to nákladom udržovanie and construction spravovania

public ciest vicinálnych, pokiaľ prináležalo dľa § 37 Cust. article.

I:1890 podžupanovi.4. Sostavovanie komisií ku spravovaniu related travel public ciest

vicinálnych in § 38 smysle Cust. article. I:1890, ako aj ustanovovanie členov

komisií smysle týchto in § 39. law, pokiaľ ide o path

rozprestierajúce sa on the territory of one of the County.5. Rozhodovanie of odvolaniach against usneseniam General zastupiteľstva

about fixing the general public ciest siete, about individual appliances

ciest to this siete or vylúčenie ' from the top, pokiaľ in smysle § 47,

2. odstavca, Cust. article. I:1890 prislúchalo podžupanovi.6. August schvaľovanie usnesenia obligatornom výkupe verejnej village

pracovnej obecnej odstavca smysle obligations in the 1. section 50 of the Act. article. I:1890,

AKO aj rozhodovanie about sťažnostiach against the usneseniam of General

zastupiteľstva, ktorými steady súpis bol and exchanging verejnej obecnej

work, obligatorny to purchase and price, pokiaľ výkupná smysle in 2. and (3).

odstavca of section prislúchalo the first úradníkovi Municipio

(podžupanovi).7. a member of the Council, Meno obecnej povereného dozorom over the General paths

sa okresnému Office announces okresný úrad vysiela and this member in páde,

It would be the General has not made (section 52 zastupiteľstvo Cust. article. I:1890).8. Udeľovanie to prípravným prácam povolenia on vybudovanie objektov on

the go vicinálnych vedúcich on the territory of one of the district and on the go

General, nakoľko this right prislúcha smysle § 55 in the Cust. article. I:1890

the first úradníkovi Municipio, miestneho pojednávania ďalej prevedenie and

rozhodovanie in the vicinálnych ležiacich ciest degrees on the territory

of the district and the General in odstavca smysle § 57, 3., sections 60, 63 and 2.

odstavca § 65 Cust. article. I:1890.9. Pôsobnosť secure podžupanovi in articles 74, 75 and 76. article. I:1890

PRI povoľovaní prievozných člnov (komp) and prievozov for ciest

vicinálnych, len dotýkajúcich územie one area, and the ciest

the General.(C).In the management priemyslnej obore.1. Udeľovanie podomovým povolenia kupcom smysle cisárskeho zo in the patent

DNA was 4. septembra the year 1852, no. 252 r. z.(D).Vo veciach matrimonial.1. Skrátenie ohlášok dľa section 7 of the Act show DNA 22. Maya 1919, no. 320 Coll.

and n., and complete our preminutie dľa second odstavca of the net

section nakoľko is order nebezpečenstvo death.2. the Rozhodovanie of rozhodnutiam matrikára in the sťažnostiach against smysle §

zo DNA 22 29 of the law. Maya 1919, no. 320 Coll. and n.(E).In related travel vydávanie obore washers (Passau).1. Vydávanie related travel washers (Passau) in § 6 smysle Cust. article. VI: 1903.§ 2.In den vstúpenie činnosť regulations already in this filed and it

vybavia sa dľa dosavádnych Affairs predpisov, čoho vo následkom

veciach, ktorých druhostupňové rozhodovanie bolo vyhradené

administratívnemu of the Committee, in a second-instance konečnom and patričné

by the Ministry.§ 3.This nabýva efficiency súčasne nariadenie so zákonom zo DNA was 29. februára

1920, no. 126 Coll. and n., sriadení župných and okresných úradov, and

prevedie zúčastnenými sat him minister vnútra Ministers.Raja v r.Habrman in r.Silver in r.Serb in the r.Bold in r.Dr. Kállay in r.Udržal in r.Dr. Rašín in r.Bechyně in r.Smith v. r.Dr. Hoxha in r.Dr. Markovič in r.Malypetr in r.Dr. Edvard Beneš in r.Dr. Dolansky in r.