The Housing Renovation etc. Grants (Prescribed Forms and Particulars) (Welsh Forms and Particulars) (Amendment) Regulations 1996

Link to law: http://www.legislation.gov.uk/uksi/1996/1378/made/data.htm?wrap=true
Published: 1996-05-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now
Statutory Instruments
1996 No. 1378

HOUSING, ENGLAND AND WALES
The Housing Renovation etc. Grants (Prescribed Forms and Particulars) (Welsh Forms and Particulars) (Amendment) Regulations 1996

Made
31st May 1996

Laid before Parliament
3rd June 1996

Coming into force
17th June 1996

The Secretary of State for Wales, in exercise of the powers conferred on him by sections 102(2) and (4), 137(2), 138(1)(1), 190(1) and 191(1) of the Local Government and Housing Act 1989(2) as extended by section 26(3) of the Welsh Language Act 1993(3) and of all other powers enabling him in that behalf, hereby makes the following Regulations:—

Citation, commencement and interpretation

1.—(1) These Regulations may be cited as the Housing Renovation etc. Grants (Prescribed Forms and Particulars) (Welsh Forms and Particulars) (Amendment) Regulations 1996 and shall come into force on 17th June 1996.

(2) In these Regulations “the principal Regulations” means the Housing Renovation etc. Grants (Prescribed Forms and Particulars) (Welsh Forms and Particulars) Regulations 1994(4).

(3) Any reference in these Regulations to a numbered form is a reference to the form bearing that number in Schedule 1 to the principal Regulations.

Amendment of the principal Regulations

2.  Schedule 1 to the principal Regulations is amended—

(a)as regards “Ffurflen 1 cais am grant adnewyddu” (Form 1 application for renovation grant), as mentioned in Schedule 1;

(b)as regards “Ffurflen 2 cais am grant cyfleusterau i’r anabl” (Form 2 application for disabled facilities grant), as mentioned in Schedule 2; and

(c)as regards “Ffurflen 3 cais am grant rhannau cyffredin” (Form 3 application for common parts grant), as mentioned in Schedule 3.

Application

3.  These Regulations shall not have effect in relation to applications for grant made before 17th June 1996.

Signed by authority of the Secretary of State for Wales

Gwilym Jones
Parliamentary Under Secretary of State, Welsh Office
31st May 1996

Regulation 2(a)

SCHEDULE 1AMENDMENTS TO FORM 1

1.  In question 3.15, against the entries for both “Lwfans gweini” and “Lwfans byw i’r anabl”, insert “Nodyn 27C”.

2.  In questions 3.37 and 3.39—

(a)in the entry for “Taliadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu breifat”—

(i)for “Taliadau cyllun pensiwn galwedigaethol neu breifat”, substitute “Cyfraniadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu bersonol”; and

(ii)against the entry, insert “Nodiadau 42A a 42B”; and

(b)after the entry, insert—


”.

3.  After question 3.37, insert—


”.

4.  For questions 3.42 and 3.43(5), substitute—


”.

5.  In question 3.45—

(a)delete the entries for “Budd-dâl analluedd” and “Budd-dâl salwch”; and

(b)insert in the appropriate place—


”.

6.  In question 3.47(6), in the entry entitled “Blwydd-daliadau”—

(a)after “Blwydd-daliadau”, insert “(heblaw o dan gontract blwydd-dâl ymddeol)”; and

(b)against the entry, insert “Nodyn 42C”.

7.  In question 3.51, for “Nodiadau 52 a 53”, substitute “Nodiadau 52 a 52A”.

8.  Against question 3.54A(7), insert “Nodyn 52B”.

9.  In question 3.54B(8), insert at the end—




10.  At the end of Section A, for “EWCH I RAN 4 YN AWR”, substitute—


”.

11.  After note 27B(9), insert—

“27C.  Dylech ateb “Ydwyf” neu “Ydyw” i’r cwestiwn hwn os yw taliad y budd-dâl hwn i chi neu’ch partner wedi ei atal, neu os yw swm y budd-dâl wedi ei leihau am eich bod chi neu’ch partner yn cael triniaeth am ddim fel claf mewnol o fewn ysbyty neu sefydliad tebyg (ond nid carchar na dalfa’r ifanc).”.

12.  After note 42, insert—

“42A.  Ystyr “Pensiwn galwedigaethol” yw unrhyw bensiwn neu daliad cyfnodol arall o dan gynllun pensiwn galwedigaethol ond nid yw’n cynnwys unrhyw daliad dewisol allan o gronfa a sefydlwyd i leddfu caledi mewn achosion penodol.

42B.  Mae i “gynllun pensiwn personol” yr un ystyr ag yn adran 191 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 ac, yn achos enillwr hunan-gyflogedig, mae’n cynnwys cynllun a gymeradwyir gan Fwrdd Cyllid y Wlad o dan Bennod IV Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.

42C.  Ystyr “contract blwydd-dâl ymddeol” yw contract neu gynllun ymddiried a gymeradwyir o dan Bennod III Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.”.

13.  At the end of note 43, add—

“Os ydych chi neu’ch partner yn gweithio mewn ysgol neu goleg neu mewn swydd lle ceir gwyliau ysgol neu gyfnodau tebyg pan nad ydych chi neu’ch partner yn gweithio, dylech ddiystyrru’r cyfnodau hyn—ac unrhyw gyfnodau eraill pan nad oes gofyn i chi neu’ch partner weithio—wrth gyfrif y nifer cyfartalog o oriau a weithir mewn wythnos.”

14.  In note 44, for the words “daliadau a dalwyd” to the end, substitute “daliadau cynllun pensiwn neu flwydd-dâl ymddeol, a threth incwm, cyfraniadau yswiriant gwladol a TAW net a dalwyd. Ystyr “TAW net” yw gormodedd unrhyw dreth ar werth a dalwyd gennych chi mewn perthynas â chyflenwadau trethadwy a wnaed i chi, dros unrhyw dreth o’r fath a gawsoch chi mewn perthynas â chyflenwadau trethadwy a wnaethpwyd gennych chi, wedi ei gyfrif ar sail y 12 mis blaenorol.”.

15.  After note 44, insert—

“44A.  Ystyr “Blwydd-dâl ymddeol” yw taliad cyfnodol o dan gontract neu gynllun ymddiried a gymeradwyir o dan Bennod III Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.”.

16.  For notes 45 to 45C(10), substitute—

“45.  Rhowch y swm net os caiff eich pensiwn neu eich blwydd-dâl ymddeol ei drethu.

45A.  Mae hyn yn golygu pensiwn a delir i ddioddefwyr erledigaeth Sosialwyr Cenedlaethol o dan unrhyw ddarpariaeth arbennig a wneir gan gyfraith Gweriniaeth Ffederal yr Almaen, neu unrhyw ran ohoni, neu gyfraith Gweriniaeth Awstria.

45B.  Ystyr “pensiwn personol” yw pensiwn neu daliad cyfnodol arall o dan gynllun pensiwn personol o fewn ystyr adran 191 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992, gan gynnwys, yn achos enillwr hunan-gyflogedig, gynllun a gymeradwyir gan Fwrdd Cyllid y Wlad o dan Bennod IV Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.

45C.  Telir pensiynau atodol i weddwon aelodau’r lluoedd arfog, er enghraifft: (i) lle mae’r weddw yn 40 oed neu drosodd; (ii) lle na all ei chynnal ei hun; neu (iii) mewn perthynas â rhai o blant ei diweddar ŵr.

45D.  Crybwyllwch unrhyw bensiwn cyfatebol a dderbynnir o wlad y tu allan i Brydain Fawr. Dylech ateb y cwestiwn hwn hefyd os ydych yn cael digollediad oherwydd diffyg talu pensiwn o’r fath, beth bynnag y bo’i darddiad.

45E.  Mae hyn yn golygu pensiwn sy’n daladwy i weddw o dan Orchymyn Pensiynau Gwasanaeth (Anabledd a Marwolaeth) Lluoedd Llyngesol, Milwrol ac Awyr Etc. 1983 i’r graddau y bo’r Gorchymym hwnnw wedi ei wneud o dan Ddeddf Tâl a Phensiynau Llyngesol a Morol 1865 neu Ddeddf Pensiynau a Thâl Iwmoniaeth 1884, neu wedi ei wneud yn unig o dan adran 12(1) o Ddeddf Nawdd Cymdeithasol (Darpariaethau Amrywiol) 1977 ac unrhyw bŵer sydd gan Ei Mawrhydi i wneud darpariaeth bensiwn ar gyfer neu mewn perthynas â phersonau sydd wedi eu hanablu neu wedi marw o ganlyniad i wasanaethu fel aelodau o luoedd arfog y Goron.

Crybwyllwch unrhyw bensiwn cyfatebol a dderbynnir o wlad y tu allan i Brydain Fawr. Dylech ateb y cwestiwn hwn hefyd os ydych yn cael digollediad oherwydd diffyg talu pensiwn o’r fath, beth bynnag y bo’i darddiad.

45F.  Gwneir y taliadau hyn i weddwon personau a laddwyd cyn 31 Mawrth 1973 ar wasanaeth cyfatebol i wasanaeth yn lluoedd arfog y Goron.

45G.  O dan y Cynllun hwn, telir pensiynau a lwfansau i sifilwyr a anafwyd neu a laddwyd yn Rhyfel 1939–45 neu mewn perthynas â hwy.”.

17.  In note 52, at the end insert “Crybwyllwch ar wahân unrhyw dir yr ydych yn cael rhent amdano o dan brydles neu is-brydles bresennol.”.

18.  Renumber note 53(11) as 52A.

19.  After note 52A, insert—

“52B.  Dylech ateb “Nac ydwyf” i’r cwestiwn hwn lle darperir y gofal gennych chi neu’ch partner ar gyfer plentyn a enwyd yng nghwestiwn 3.22 a lle bo’r naill bartner yn codi tâl ar y llall am ddarparu’r gofal.

53.  Yr ysgolion a’r sefydliadau eraill y cyfeirir atynt, sydd wedi eu heithrio rhag cofrestru o dan adran 71 Deddf Plant 1989 gan baragraffau 3 a 4 Atodlen 9 y Ddeddf honno, yw:

(a)gan baragraff 3 Atodlen 9—

ysgol a gynhelir neu a gynorthwyir gan awdurdod addysg lleol;

ysgol o dan reolaeth awdurdod addysg;

ysgol y gwneir taliadau mewn perthynas â hi gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 100 Deddf Addysg 1944;

ysgol annibynnol;

ysgol a gynorthwyir â grant;

ysgol a gynhelir â grant;

ysgol hunan-lywodraethol;

canolfan chwarae a gynhelir neu a gynorthwyir gan awdurdod addysg lleol o dan adran 53 Deddf Addysg 1944;

lle bo’r plentyn o dan sylw yn derbyn gofal o dan drefniadau gofal dydd a wneir gan y person sy’n cynnal y sefydliad fel rhan o’i weithgareddau neu gan weithiwr iddo yn y sefydliad sydd wedi ei awdurodi i wneud y trefniadau hynny fel rhan o weithgareddau’r sefydliad; a

(b)gan baragraff 4 yr Atodlen honno—

cartref plant cofrestredig;

cartref gwirfoddol;

cartref cymunedol;

cartref gofal preswyl, cartref nyrsio neu gartref nyrsio meddwl y mae gofyn eu cofrestru o dan Ddeddf Cartrefi Cofrestredig 1984;

un o ysbytai’r gwasanaeth iechyd;

cartref a gaiff ei ddarparu, ei gyfarparu a’i gynnal gan yr Ysgrifennydd Gwladol;

lle bo’r plentyn o dan sylw yn derbyn gofal o dan drefniadau gofal dydd a wneir gan yr adran, yr awdurdod neu’r person arall sy’n cynnal y sefydliad fel rhan o’i weithgareddau neu gan weithiwr yn y sefydliad sydd wedi ei awdurdodi i wneud y trefniadau hynny fel rhan o weithgareddau’r sefydliad.”.

Regulation 2(b)

SCHEDULE 2AMENDMENTS TO FORM 2

1.  In question 3.15, against the entries for both “Lwfans gweini” and “Lwfans byw i’r anabl”, insert “Nodyn 26C”.

2.  In questions 3.37 and 3.39—

(a)in the entry for “Taliadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu breifat”—

(i)for “Taliadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu breifat”, substitute “Cyfraniadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu bersonol”; and

(ii)against the entry, insert “Nodiadau 41A a 41B”; and

(b)after that entry, insert—


”.

3.  After question 3.37, insert—


”.

4.  For questions 3.42 and 3.43(12), substitute—


”.

5.  In question 3.45—

(a)delete the entries for “Budd-dâl analluedd” and “Budd-dâl salwch”; and

(b)insert in the appropriate place—


”.

6.  In question 3.47(13), in the entry entitled “Blwydd-daliadau”—

(a)after “Blwydd-daliadau”, insert “(heblaw o dan gontract blwydd-dâl ymddeol)”; and

(b)against the entry, insert “Nodyn 41C”.

7.  In question 3.51, for “Nodiadau 51 a 52”, substitute “Nodiadau 51 a 51A”.

8.  Against question 3.54A(14), insert “Nodyn 51B”.

9.  In question 3.54B(15), insert at the end—




10.  At the end of Section A, for “EWCH I RAN 4 YN AWR”, substitute—


”.

11.  After note 26B(16), insert—

“26C.  Dylech ateb “Ydwyf” neu “Ydyw” i’r cwestiwn hwn os yw taliad y budd-dâl hwn i chi neu’ch partner wedi ei atal, neu os yw swm y budd-dâl wedi ei leihau am eich bod chi neu’ch partner yn cael triniaeth am ddim fel claf mewnol o fewn ysbyty neu sefydliad tebyg (ond nid carchar na dalfa’r ifanc).”.

12.  After note 41, insert—

“41A.  Ystyr “Pensiwn galwedigaethol” yw unrhyw bensiwn neu daliad cyfnodol arall o dan gynllun pensiwn galwedigaethol ond nid yw’n cynnwys unrhyw daliad dewisol o gronfa a sefydlwyd i leddfu caledi mewn achosion penodol.

41B.  Mae i “gynllun pensiwn personol” yr un ystyr ag yn adran 191 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 gan gynnwys, yn achos enillwr hunan-gyflogedig, gynllun a gymeradwyir gan Fwrdd Cyllid y Wlad o dan Bennod IV Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.

41C.  Ystyr “Contract blwydd-dâl ymddeol” yw contract neu gynllun ymddiried a gymeradwyir o dan Bennod III Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.”.

13.  At the end of note 42, add—

“Os ydych chi neu’ch partner yn gweithio mewn ysgol neu goleg neu mewn swydd lle ceir gwyliau ysgol neu gyfnodau tebyg pan nad ydych chi neu’ch partner yn gweithio, dylech ddiystyrru’r cyfnodau hyn—ac unrhyw gyfnodau eraill pan nad oes gofyn i chi neu’ch partner weithio—wrth gyfrif y nifer cyfartalog o oriau a weithir mewn wythnos.”

14.  In note 43, for the words “daliadau a dalwyd” to the end, substitute “daliadau cynllun pensiwn neu flwydd-dâl ymddeol, a threth incwm, cyfraniadau yswiriant gwladol a TAW net a dalwyd. Ystyr “TAW net” yw gormodedd unrhyw dreth ar werth a dalwyd gennych chi mewn perthynas â chyflenwadau trethadwy a wnaed i chi, dros unrhyw dreth o’r fath a gawsoch chi mewn perthynas â chyflenwadau trethadwy a wnaethpwyd gennych chi, wedi ei gyfrif ar sail y 12 mis blaenorol.”.

15.  After note 43, insert—

“43A.  Ystyr “Blwydd-dâl ymddeol” yw taliad cyfnodol o dan gontract neu gynllun ymddiried o dan Bennod III Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.”.

16.  For notes 44 to 44C(17), substitute—

“44.  Rhowch y swm net os caiff eich pensiwn neu eich blwydd-dâl ymddeol ei drethu.

44A.  Mae hyn yn golygu pensiwn a delir i ddioddefwyr erledigaeth Sosialwyr Cenedlaethol o dan unrhyw ddarpariaeth arbennig a wneir gan gyfraith Gweriniaeth Ffederal yr Almaen, neu unrhyw ran ohoni, neu gyfraith Gweriniaeth Awstria.

44B.  Ystyr “pensiwn personol” yw pensiwn neu daliad cyfnodol arall o dan gynllun pensiwn personol o fewn ystyr adran 191 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 gan gynnwys, yn achos enillwr hunan-gyflogedig, cynllun a gymeradwyir gan Fwrdd Cyllid y Wlad o dan Bennod IV Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.

44C.  Telir pensiynau atodol i weddwon aelodau’r lluoedd arfog, er enghraifft: (i) lle mae’r weddw yn 40 oed neu drosodd; (ii) lle na all ei chynnal ei hun; neu (iii) mewn perthynas â rhai o blant ei diweddar ŵr.

44D.  Crybwyllwch unrhyw bensiwn cyfatebol a dderbynnir o wlad y tu allan i Brydain Fawr. Dylech ateb y cwestiwn hwn hefyd os ydych yn cael digollediad oherwydd diffyg talu pensiwn o’r fath, beth bynnag y bo’i darddiad.

44E.  Mae hyn yn golygu pensiwn sy’n daladwy i weddw o dan Orchymyn Pensiynau Gwasanaeth (Anabledd a Marwolaeth) Lluoedd Llyngesol, Milwrol ac Awyr Etc. 1983 i’r graddau y bo’r Gorchymyn hwnnw wedi ei wneud o dan Ddeddf Tâl a Phensiynau Llyngesol a Morol 1865 neu Ddeddf Pensiynau a Thâl Iwmoniaeth 1884, neu wedi ei wneud yn unig o dan adran 12(1) o Ddeddf Nawdd Cymdeithasol (Darpariaethau Amrywiol) 1977 ac unrhyw bwer sydd gan Ei Mawrhydi i wneud darpariaeth pensiwn ar gyfer neu mewn perthynas â phersonau sydd wedi eu hanablu neu wedi marw o ganlyniad i wasanaethu fel aelodau o luoedd arfog y Goron.

Crybwyllwch unrhyw bensiwn cyfatebol a dderbynnir o wlad y tu allan i Brydain Fawr. Dylech ateb y cwestiwn hwn hefyd os ydych yn cael digollediad oherwydd diffyg talu pensiwn o’r fath, beth bynnag y bo’i darddiad.

44F.  Gwneir y taliadau hyn i weddwon personau a laddwyd cyn 31 Mawrth 1973 ar wasanaeth cyfatebol i wasanaeth yn lluoedd arfog y Goron.

44G.  O dan y Cynllun hwn, telir pensiynau a lwfansau i sifilwyr a anafwyd neu a laddwyd yn Rhyfel 1939–45 neu mewn perthynas â hwy.”.

17.  In note 51, at the end insert “Crybwyllwch ar wahân unrhyw dir yr ydych yn cael rhent amdano o dan brydles neu is-brydles bresennol.”.

18.  Renumber note 52(18) as 51A.

19.  After note 51A, insert—

“51B.  Dylech ateb “Nac ydwyf” i’r cwestiwn hwn lle darperir y gofal gennych chi neu’ch partner ar gyfer plentyn a enwyd yng nghwestiwn 3.22 a lle bo’r naill bartner yn codi tâl ar y llall am ddarparu’r gofal.

52.  Yr ysgolion a’r sefydliadau eraill y cyfeirir atynt, sydd wedi eu heithrio rhag cofrestru o dan adran 71 Deddf Plant 1989 gan baragraffau 3 a 4 Atodlen 9 y Ddeddf honno, yw:

(a)gan baragraff 3 Atodlen 9—

ysgol a gynhelir neu a gynorthwyir gan awdurdod addysg lleol;

ysgol o dan reolaeth awdurdod addysg;

ysgol y gwneir taliadau mewn perthynas â hi gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 100 Deddf Addysg 1944;

ysgol annibynnol;

ysgol a gynorthwyir â grant;

ysgol a gynhelir â grant;

ysgol hunan-lywodraethol;

canolfan chwarae a gynhelir neu a gynorthwyir gan awdurdod addysg lleol o dan adran 53 Deddf Addysg 1944;

lle bo’r plentyn o dan sylw yn derbyn gofal o dan drefniadau gofal dydd a wneir gan y person sy’n cynnal y sefydliad fel rhan o’i weithgareddau neu gan weithiwr iddo yn y sefydliad sydd wedi ei awdurdodi i wneud y trefniadau hynny fel rhan o weithgareddau’r sefydliad; a

(b)gan baragraff 4 yr Atodlen honno—

cartref plant cofrestredig;

cartref gwirfoddol;

cartref cymunedol;

cartref gofal breswyl, cartref nyrsio neu gartref nyrsio meddwl y mae gofyn eu cofrestru o dan Ddeddf Cartrefi Cofrestredig 1984;

un o ysbytai’r gwasanaeth iechyd;

cartref a gaiff ei ddarparu, ei gyfarparu a’i gynnal gan yr Ysgrifennydd Gwladol;

lle bo’r plentyn o dan sylw yn derbyn gofal o dan drefniadau gofal dydd a wneir gan yr adran, yr awdurdod neu’r person arall sy’n cynnal y sefydliad fel rhan o’i weithgareddau neu gan weithiwr yn y sefydliad sydd wedi ei awdurdodi i wneud y trefniadau hynny fel rhan o weithgareddau’r sefydliad.”.

Regulation 2(c)

SCHEDULE 3AMENDMENTS TO FORM 3

1.  In question 3.13, against the entries for both “Lwfans gweini” and “Lwfans byw i’r anabl”, insert “Nodyn 26C”.

2.  In questions 3.35 and 3.37—

(a)in the entry for “Taliadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu breifat”—

(i)for “Taliadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu breifat”, substitute “Cyfraniadau cynllun pensiwn galwedigaethol neu bersonol”; and

(ii)against the entry, insert “Nodiadau 41A a 41B”; and

(b)after the entry, insert—


”.

3.  After question 3.35, insert—


”.

4.  For questions 3.40 and 3.41(19), substitute—


”.

5.  In question 3.43—

(a)delete the entries for “Budd-dâl analluedd” and “Budd-dâl salwch”; and

(b)insert in the appropriate place—


”.

6.  In question 3.45(20), in the entry entitled “Blwydd-daliadau”—

(a)after “Blwydd-daliadau”, insert “(heblaw o dan gontract blwydd-dâl ymddeol)”; and

(b)against the entry, insert “Nodyn 41C”.

7.  In question 3.49, for “Nodiadau 51 a 52”, substitute “Nodiadau 51 a 51A”.

8.  Against question 3.52A(21), insert “Nodyn 51B”.

9.  In question 3.52B(22), insert at the end—




10.  At the end of Section A, for “EWCH I RAN 4 YN AWR”, substitute—


”.

11.  For question 3.54, substitute


”.

12.  After note 26B(23), insert—

“26C.  Dylech ateb “Ydwyf” neu “Ydyw” i’r cwestiwn hwn os yw taliad y budd-dâl hwn i chi neu’ch partner wedi ei atal, neu os yw swm y budd-dâl wedi ei leihau am eich bod chi neu’ch partner yn cael triniaeth am ddim fel claf mewnol o fewn ysbyty neu sefydliad tebyg (ond nid carchar na dalfa’r ifanc).”.

13.  After note 41, insert—

“41A.  Ystyr “pensiwn galwedigaethol” yw unrhyw bensiwn neu daliad cyfnodol arall o dan gynllun pensiwn galwedigaethol ond nid yw’n cynnwys unrhyw daliad dewisol allan o gronfa a sefydlwyd i leddfu caledi mewn achosion penodol.

41B.  Mae i “gynllun pensiwn personol” yr un ystyr ag yn adran 191 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 gan gynnwys, yn achos enillwr hunan-gyflogedig, cynllun a gymeradwyir gan Fwrdd Cyllid y Wlad o dan Bennod IV Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.

41C.  Ystyr “contract blwydd-dâl ymddeol” yw contract neu gynllun ymddiried a gymeradwyir o dan Bennod III Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.”.

14.  At the end of note 42, add—

“Os ydych chi neu’ch partner yn gweithio mewn ysgol neu goleg neu mewn swydd lle ceir gwyliau ysgol neu gyfnodau tebyg pan nad ydych chi neu’ch partner yn gweithio, dylech ddiystyrru’r cyfnodau hyn—ac unrhyw gyfnodau eraill pan nad oes gofyn i chi neu’ch partner weithio—wrth gyfrif y nifer cyfartalog o oriau a weithir mewn wythnos.”

15.  In note 43, for the words “daliadau a dalwyd” to the end, substitute “daliadau cynllun pensiwn neu flwydd-dâl ymddeol, a threth incwm, cyfraniadau yswiriant gwladol a TAW net a dalwyd. Ystyr “TAW net” yw gormodedd unrhyw dreth ar werth a dalwyd gennych chi mewn perthynas â chyflenwadau trethadwy a wnaed i chi, dros unrhyw dreth o’r fath a gawsoch chi mewn perthynas â chyflenwadau trethadwy a wnaethpwyd gennych chi, wedi ei gyfrif ar sail y 12 mis blaenorol.”.

16.  After note 43, insert—

“43A.  Ystyr “Blwydd-dâl ymddeol” yw taliad cyfnodol o dan gontract neu gynllun ymddiried a gymeradwyir o dan Bennod III Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.”.

17.  For notes 44 to 44C(24), substitute—

“44.  Rhowch y swm net os caiff eich pensiwn neu eich blwydd-dâl ymddeol ei drethu.

44A.  Mae hyn yn golygu pensiwn a delir i ddioddefwyr erledigaeth Sosialwyr Cenedlaethol o dan unrhyw ddarpariaeth arbennig a wneir gan gyfraith Gweriniaeth Ffederal yr Almaen, neu unrhyw ran ohoni, neu gyfraith Gweriniaeth Awstria.

44B.  Ystyr “pensiwn personol” yw pensiwn neu daliad cyfnodol arall o dan gynllun pensiwn personol o fewn ystyr adran 191 Deddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992 gan gynnwys, yn achos enillwr hunan-gyflogedig, cynllun a gymeradwyir gan Fwrdd Cyllid y Wlad o dan Bennod IV Rhan XIV Deddf Trethi Incwm a Chorfforaeth 1988.

44C.  Telir pensiynau atodol i weddwon aelodau’r lluoedd arfog, er enghraifft: (i) lle mae’r weddw yn 40 oed neu drosodd; (ii) lle na all ei chynnal ei hun; neu (iii) mewn perthynas â rhai o blant ei diweddar ŵr.

44D.  Crybwyllwch unrhyw bensiwn cyfatebol a dderbynnir o wlad y tu allan i Brydain Fawr. Dylech ateb y cwestiwn hwn hefyd os ydych yn cael digollediad oherwydd diffyg talu pensiwn o’r fath, beth bynnag y bo’i darddiad.

44E.  Mae hyn yn golygu pensiwn sy’n daladwy i weddw o dan Orchymyn Pensiynau Gwasanaeth (Anabledd a Marwolaeth) Lluoedd Llyngesol, Milwrol ac Awyr Etc. 1983 i’r graddau y bo’r Gorchymyn hwnnw wedi ei wneud o dan Ddeddf Tâl a Phensiynau Llyngesol a Morol 1865 neu Ddeddf Pensiynau a Thâl Iwmoniaeth 1884, neu wedi ei wneud yn unig o dan adran 12(1) o Ddeddf Nawdd Cymdeithasol (Darpariaethau Amrywiol) 1977 ac unrhyw bŵer sydd gan Ei Mawrhydi i wneud darpariaeth bensiwn ar gyfer neu mewn perthynas â phersonau sydd wedi eu hanablu neu wedi marw o ganlyniad i wasanaethu fel aelodau o luoedd arfog y Goron.

Crybwyllwch unrhyw bensiwn cyfatebol a dderbynnir o wlad y tu allan i Brydain Fawr. Dylech ateb y cwestiwn hwn hefyd os ydych yn derbyn digollediad oherwydd diffyg talu pensiwn o’r fath, beth bynnag y bo’i darddiad.

44F.  Gwneir y taliadau hyn i weddwon personau a laddwyd cyn 31 Mawrth 1973 ar wasanaeth cyfatebol i wasanaeth yn lluoedd arfog y Goron.

44G.  O dan y Cynllun hwn, telir pensiynau a lwfansau i sifilwyr a anafwyd neu a laddwyd yn Rhyfel 1939–45 neu mewn perthynas â hwy.”.

18.  In note 51, at the end insert “Crybwyllwch ar wahân unrhyw dir yr ydych yn cael rhent amdano o dan brydles neu is-brydles bresennol.”.

19.  Renumber note 52(25) as 51A.

20.  After note 51A, insert—

“51B.  Dylech ateb “Nac ydwyf” i’r cwestiwn hwn lle darperir y gofal gennych chi neu’ch partner ar gyfer plentyn a enwyd yng nghwestiwn 3.20 a lle bo’r naill bartner yn codi tâl ar y llall am ddarparu’r gofal.

52.  Yr ysgolion a’r sefydliadau eraill y cyfeirir atynt, sydd wedi eu heithrio rhag cofrestru o dan adran 71 Deddf Plant 1989 gan baragraffau 3 a 4 Atodlen 9 y Ddeddf honno, yw:

(a)gan baragraff 3 o Atodlen 9—

ysgol a gynhelir neu a gynorthwyir gan awdurod addysg lleol;

ysgol o dan reolaeth awdurdod addysg;

ysgol y gwneir taliadau mewn perthynas â hi gan yr Ysgrifennydd Gwladol o dan adran 100 Deddf Addysg 1944;

ysgol annibynnol;

ysgol a gynorthwyir â grant;

ysgol a gynhelir â grant;

ysgol hunan-lywodraethol;

canolfan chwarae a gynhelir neu a gynorthwyir gan awdurdod addysg lleol o dan adran 53 Deddf Addysg 1944;

lle bo’r plentyn o dan sylw yn derbyn gofal o dan drefniadau gofal dydd a wneir gan y person sy’n cynnal y sefydliad fel rhan o’i weithgareddau neu gan weithiwr iddo yn y sefydliad sydd wedi ei awdurdodi i wneud y trefniadau hynny fel rhan o weithgareddau’r sefydliad; a

(b)gan baragraff 4 o’r Atodlen honno—

cartref plant cofrestredig;

cartref gwirfoddol;

cartref cymunedol;

cartref gofal preswyl, cartref nyrsio neu gartref nyrsio meddwl y mae gofyn eu cofrestru o dan Ddeddf Cartrefi Cofrestredig 1984;

un o ysbytai’r gwasanaeth iechyd;

cartref a gaiff ei ddarparu, ei gyfarparu a’i gynnal gan yr Ysgrifennydd Gwladol;

lle bo’r plentyn o dan sylw yn derbyn gofal o dan drefniadau gofal dydd a wneir gan yr adran, yr awdurdod neu’r person arall sy’n cynnal y sefydliad fel rhan o’i weithgareddau neu gan weithiwr yn y sefydliad sydd wedi ei awdurdodi i wneud y trefniadau hynny fel rhan o weithgareddau’r sefydliad.”.

Explanatory Note

(This note is not part of the Regulations)
These Regulations prescribe Welsh versions of the amendments prescribed by the Housing Renovation etc. Grants (Prescribed Forms and Particulars) (Amendment) Regulations 1996 (S.I. 1996/1332) and thereby amend the Housing Renovation etc. Grants (Prescribed Forms and Particulars) (Welsh Forms and Particulars) Regulations 1994 (S.I. 1994/693).
Most of the amendments are consequential to amendments made by the Housing Renovation etc. Grants (Reduction of Grant) (Amendment) Regulations 1996 (S.I. 1996/1331) to the Housing Renovation etc. Grants (Reduction of Grant) Regulations 1994 (S.I. 1994/648, amended by S.I. 1995/838). There are also minor amendments.
Schedule 1 to the Regulations amends Form 1 (application for renovation grant); Schedule 2 amends Form 2 (application for disabled facilities grant); and Schedule 3 amends Form 3 (application for common parts grant). The Regulations do not amend Form 4 (application for HMO grant).
Regulation 3 stops the Regulations applying to applications made before 17th June 1996.


(1)
See the definition of “prescribed”.

(2)
1989 c. 42.

(3)
1993 c. 38.

(4)
S.I. 1994/693, amended by S.I. 1994/2765, S.I. 1995/857.

(5)
Question 3.43 was amended by S.I. 1995/857.

(6)
Question 3.47 was amended by S.I. 1995/857.

(7)
Question 3.54A was inserted by S.I. 1995/857.

(8)
Question 3.54B was inserted by S.I. 1995/857.

(9)
Note 27B was inserted by S.I. 1995/857.

(10)
Notes 45A to 45C were inserted by S.I. 1995/857.

(11)
Note 53 was amended by S.I. 1995/857.

(12)
Question 3.43 was amended by S.I. 1995/857.

(13)
Question 3.47 was amended by S.I. 1995/857.

(14)
Question 3.54A was inserted by S.I. 1995/857.

(15)
Question 3.54B was inserted by S.I. 1995/857.

(16)
Note 26B was inserted by S.I. 1995/857.

(17)
Notes 44A to 44C were inserted by S.I. 1995/857.

(18)
Note 52 was amended by S.I. 1995/857.

(19)
Question 3.41 was amended by S.I. 1995/857.

(20)
Question 3.45 was amended by S.I. 1995/857.

(21)
Question 3.52A was inserted by S.I. 1995/857.

(22)
Question 3.52B was inserted by S.I. 1995/857.

(23)
Note 26B was inserted by S.I. 1995/857.

(24)
Notes 44A to 44C were inserted by S.I. 1995/857.

(25)
Note 52 was amended by S.I. 1995/857.