Civil Aviation (Civil Penalties) Regulation, 2017

Link to law: http://laws.bahamas.gov.bs/cms/images/LEGISLATION/SUBORDINATE/2017/2017-0005/CivilAviationCivilPenaltiesRegulation2017_1.pdf
Published: 2017-01-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now
S.I. 4-7 of 2017.pdf
ÛÈÌÎßÑÎÜ×ÒßÎÇ

ÑÚÚ×Ý×ßÔ ÙßÆÛÌÌÛ

ÌØÛ ÞßØßÓßÍ
ÐËÞÔ×ÍØÛÜ ÞÇ ßËÌØÑÎ×ÌÇ

ÒßÍÍßË î문 Ö¿²«¿®§ô îðïé

Íò×ò Ò±ò ë ±º îðïé

Í·¹²»¼

ÙÔÛÒÇÍ ØßÒÒßóÓßÎÌ×Ò

Ó·²·­¬»® ®»­°±²­·¾´» º±® Ý·ª·´ ߪ·¿¬·±²

Ó¿¼» ¬¸·­ î쬸 ¼¿§ ±º Ö¿²«¿®§ô îðïéò