Chiropractors, Homeopaths and Allied Health Service Professions Amendment Act

Link to law: http://www.gov.za/documents/chiropractors-homeopaths-and-allied-health-service-professions-amendment-act
Published: 2000-09-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now
Chiropractors, Homeopaths and Allied Health Service Professions Amendment Act [No. 6 of 2000]
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
GOVERNMENT GAZETTE
STAATSKOERANT
VAN DIE REPUBLIEK VAN SUID-AFRIKA
Registered at the Post Ojice as a Ne~~spaper As ‘n Nuusblad b> die Poskantoor Geregistreer
CAPE TOWN, 4 SEPTEMBER 2000 VOL 423 No. 21535
KAAPSTAD, 4 SEPTEMBER 2000
THE PRESIDENCY ‘r
DIE PRESIDENSIE
No. 876. 4 September 2000 No. 876. 4 September 2000
It is hereby notified that the President has assented to the Hierby word bekend gemaak dat die President sy goed- following Act which is hereby published for general keuring geheg het aan die onderstaande Wet wat hierby ter information:— algemene inligting gepubliseer word:—
No. 6 of 2000: Chiropractors, Homeopaths and Allied Health No. 6 van 2000: Wysigingswet op Chiropraktisyns, Homeopate Service Professions Amendment Act, 2000. en Verwante Gesondheidsberoepe, 2000.
Ad N“(). 6, 2000 CHIROPRACTORS llOhfloPATHS AND ALLIED )HE: