Division of Revenue Amendment Act 15 of 2015 (English / isiZulu)

Link to law: http://www.gov.za/documents/division-revenue-amendment-act-15-2015-english-isizulu-26-feb-2016-0000
Published: 2016-02-26

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now
Division of Revenue Amendment Act 15 of 2015 (English / isiZulu)
,
2 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
ACT To amend the Division of Revenue Act, 2015, in accordance with the Money Bills Amendment Procedure and Related Matters Act, 2009 (Act No. 9 of 2009); and to provide for matters connected therewith.
PREAMBLE
WHEREAS section 214(1) of the Constitution of the Republic of South Africa, 1996, requires an Act of Parliament to provide for—
(a) the equitable division of revenue raised nationally among the national, provincial and local spheres of government;
(b) the determination of each province’s equitable share of the provincial share of that revenue; and
(c) any other allocations to provinces, local government or municipalities from the national government’s share of that revenue, and any conditions on which those allocations may be made;
WHEREAS the Division of Revenue Act, 2015 (Act No. 1 of 2015), gives effect to section 214(1) of the Constitution in respect of the 2015/16 financial year;
ANDWHEREAS section 12(4) of the Money BillsAmendment Procedure and Related Matters Act, 2009 (Act No. 9 of 2009), requires the Minister of Finance to table a division of revenue amendment Bill with a revised fiscal framework if the adjustments budget effects changes to the Division of Revenue Act for the relevant year,
BE IT THEREFORE ENACTED by the Parliament of the Republic of SouthAfrica, as follows:— Substitution of Column A of Schedules 1, 2 and 3, Part A of Schedule 4, Part A of Schedule 5 and Parts A and B of Schedule 6 to Act 1 of 2015
1. (1) Column A of Schedule 1 to this Act is hereby substituted for Column A of Schedule 1 to the Division of RevenueAct, 2015 (hereinafter referred to as the principal Act), setting out the equitable division of revenue raised nationally among the national, provincial and local spheres of government for the 2015/16 financial year.
(2) Column A of Schedule 2 to this Act is hereby substituted for Column A of Schedule 2 to the principal Act, setting out each province’s equitable share of the provincial share raised nationally for the 2015/16 financial year.
(3) Column A of Schedule 3 to this Act is hereby substituted for Column A of Schedule 3 to the principal Act, setting out each municipality’s equitable share of the local government’s share raised nationally for the 2015/16 financial year.
5
10
(English text signed by the President) (Assented to 24 February 2016)
3No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
UMTHETHO Uchibiyela uMthetho Wokwabiya kweziMali, 2015, ngokuhambisana noMthetho Wenqubo yokuChibiyela uMthethosivivinywa weMali kanye neziNdaba Ezihambisana Nawo, 2009 (uMthetho 9 ku-2009); kanye nokuhlinzekela izindaba ezihambisana nawo.
ISENDLALELO
NJENGOBA isigaba se-214(1) soMthethosisekelo waseRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika, 1996, sibeka ukuba uMthetho wePhalamende uhlinzekele—
(a) ngendlela efanele imali kazwelonke esuka ezinhlakeni zikahulumeni kazwelonke, owezifundazwe nowasekhaya;
(b) ngokunquma isabelo esifanele sesifundazwe esabelweni sezifundazwe kuleso sabelomali; kanye
(c) ngezinye izabelo ezifundazweni, kuhulumeni wasekhaya noma komasipala emalini eyisabelo sikahulumeni kazwelonke, kanye neminye imibandela lezi zabelo engasuselwa kuyona;
NJENGOBA uMthetho Wokwabiwa kweziMali, 2015 (uMthetho 1 wezi-2015), ulandela isigaba sama-214(1) soMthethosisekelo onyakeni wezimali wezi-2015/16;
FUTHI NJENGOBA isigaba se-12(4) soMthetho Wenqubo yokuChibiyela uMthetho- sivivinywa weMali kanye neziNdaba Ezihambisana Nawo, 2009 (uMthetho 9 ku-2009), sibeka ukuba uNgqongqoshe wezeziMali ethule uMthethosivivinywa ochibiyela ukwabiwa kwezimali kanye nohlaka olubuyekeziwe kwezezimali uma isabelomali esiyisilinganiso siletha izinguquko kuMthetho Wokwabiwa kweziMali onyakeni othile,
NGAKHO-KE uzomiswa iPhalamende laseRiphabhuliki yaseNingizimu Afrika,ngale ndlela elandelayo:— Ukuguqula Ikholamu A yesiThasiselo 1, 2 kanye 3, iNgxenye A yesiThasiselo 4, iNgxenye A yesiThasiselo 5 kanye neNgxenye A kanye no-B yesiThasiselo sesi-6 soMthetho 1 wezi-2015
1. (1) Ngakho-ke iKholamu A yesiThasiselo soku-1 salo Mthetho iguqulwe ngokufaka iKholamu A yesiThasiselo soku-1 soMthetho Wokwabiwa kweziMali, 2015 (kulokhu owaziwa ngoMthethongqangi), oveza ukwabiwa kwezimali ngendlela efanele ebuya kuzwelonke yabelwa izinhlaka zikahulumeni kuzwelonke, owesifundazwe nowasekhaya onyakeni wezimali wezi-2015/16.
(2) Ngakho-ke ikholamu A yesiThasiselo sesi-2 kulo Mthetho iguquliwe ngokufaka iKholamu A yesiThasiselo sesi-2 kuMthethongqangi, oveza isabelo esifanele sesifundazwe ngasinye esabelweni sesifundazwe esibuya kazwelonke onyakeni wezimali wezi-2015/16.
(3) Ikholamu A yesiThasiselo sesi-3 kulo Mthetho kuguguliwe kwafakwa iKholamu A yesiThasiselo sesi-3 kumthethongqangi, esiveza isabelo esifanele sikamasipala ngamunye esabelweni sikahulumeni wasekhaya esibuya kuzwelonke onyakeni wezimali ka-2015/16
5
10
15
(English text signed by the President) (Assented to 24 February 2016)
4 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
(4) Column A of Part A of Schedule 4 to this Act is hereby substituted for Column A of Part A of Schedule 4 to the principal Act, specifying the allocations to provinces for the 2015/16 financial year to supplement the funding of programmes or functions funded from provincial budgets.
(5) Column A of Part A of Schedule 5 to this Act is hereby substituted for Column A of Part A of Schedule 5 to the principal Act, specifying the specific purpose allocations to provinces for the 2015/16 financial year.
(6) Column A of Parts A and B of Schedule 6 to this Act is hereby substituted for Column A of Parts A and B of Schedule 6 to the principal Act, specifying the allocations-in-kind to provinces and municipalities for designated special programmes for the 2014/15 financial year.
Short title
2. This Act is called the Division of Revenue Amendment Act, 2015.
4
5
10
5No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
(4) Ngakho-ke iKholamu A yeNgxenye A yesiThasiselo sesi-4 kulo Mthetho kuguquliwe kwafakwa iKholamu A yeNgxenye A kusiThasiselo sesi-4, soMthethongqangi esiveza izabelo zezifundazwe onyakeni wezimali wezi-2015/16 ukwengeza uxhaso lwezinhlelo noma lwemisebenzi ekhokhelwa ngesabelomali sesifundazwe.
(5) Ngakho-ke iKholamu A yeNgxenye A yesiThasiselo sesi-5 kulo Mthetho kuguquliwe kwafakwa iKholamu A yeNgxenye A yesiThasiselo sesi-5 kuMthethongqangi, okuveza injongo ethile yesabelo sezifundazwe onyakeni wezimali wezi-2015/16.
(6) Ngakho-ke iKholamu A yeNgxenye A kanye no-B besiThasiselo sesi-6 kulo Mthetho kuguquliwe ngokufaka iKholamu A yeNgxenye A kanye no-B besiThasiselo sesi-6 kuMthethongqangi, okuveza isabelo sokuzwelana nezifundazwe kanye nomasipala ezinhlelweni ezithile eziqokiwe onyakeni wezimali wezi-2014/15.
Isihloko esifingqiwe
2. Lo Mthetho ubizwa ngokuthi uMthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015.
5
5
10
15
6 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 1
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
National1,2 789 463 526 23 459 963 812 923 489 Provincial 382 673 477 3 826 532 386 500 009 Local 50 207 698 1 498 818 51 706 516 TOTAL 1 222 344 701 28 785 313 1 251 130 014
SCHEDULE 2
R'000 R'000 R'000 Eastern Cape 54 311 819 555 160 54 866 979 Free State 21 757 298 238 794 21 996 092 Gauteng 73 413 414 686 829 74 100 243 KwaZulu-Natal 82 253 946 877 619 83 131 565 Limpopo 45 377 444 488 758 45 866 202 Mpumalanga 31 029 509 307 134 31 336 643 Northern Cape 10 137 746 87 899 10 225 645 North West 26 150 635 246 412 26 397 047 Western Cape 38 241 666 337 927 38 579 593 TOTAL 382 673 477 3 826 532 386 500 009
2015/16 Adjusted Allocation
2015/16 Main Allocation
EQUITABLE DIVISION OF REVENUE RAISED NATIONALLY AMONG THE THREE SPHERES OF GOVERNMENT
DETERMINATION OF EACH PROVINCE'S EQUITABLE SHARE OF THE PROVINCIAL SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
(as a direct charge against the National Revenue Fund)
Province
Spheres of Government
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
Column A
Adjustment
6
7No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 1
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
Kuzwelonke1,2 789 463 526 23 459 963 812 923 489 Ezifundazweni 382 673 477 3 826 532 386 500 009 Kohulumeni basekhaya 50 207 698 1 498 818 51 706 516 ISAMBA 1 222 344 701 28 785 313 1 251 130 014 1. Isabelo sikazwelonke sibandakanya ukwabiwa kwemali ngokulandela imibandela ezinhlakeni zesifundazwe nakwezohulumeni basekhaya, ukwabelana ngokujwayelekile inzuzo yentela kaphethiloli nomasipala bamadolobha amakhulu, izindleko zezikweleti nosizo olumi ngomumo 2. Izindleko eziqondene nezabelo zezifundazwe zikhishiwe
R'000 R'000 R'000 Mpumalanga yeKapa 54 311 819 555 160 54 866 979 Free State 21 757 298 238 794 21 996 092 Gauteng 73 413 414 686 829 74 100 243 KwaZulu-Natal 82 253 946 877 619 83 131 565 Limpopo 45 377 444 488 758 45 866 202 Mpumalanga 31 029 509 307 134 31 336 643 Nyakatho neKapa 10 137 746 87 899 10 225 645 Nyakatho Ntshonalanga 26 150 635 246 412 26 397 047 Ntshonalanga yeKapa 38 241 666 337 927 38 579 593 ISAMBA 382 673 477 3 826 532 386 500 009
2015/16 Isabelomali Esiguquliwe
2015/16 Isabelomali
Esikhulu
UKWABIWA KWEZIMALI EZIVELA KUZWELONKE NGENDLELA EFANELE EZINHLAKENI EZINTATHU ZIKAHULUMENI
UKUNQUMELA ISIFUNDAZWE NGASINYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LWEZIFUNDAZWE EMALINI EBUYA
KUZWELONKE (njengemali ebuya esiKhwameni seziMali sikaZwelonke)
Isifundazwe
Izinhlaka zikaHulumeni
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
Ikholamu A
Isiguqulo
ISITHASISELO 2
7
8 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
EASTERN CAPE
A BUF Buffalo City 655 141 - 655 141 A NMA Nelson Mandela Bay 774 616 - 774 616
B EC101 Camdeboo 43 279 - 43 279 B EC102 Blue Crane Route 44 654 - 44 654 B EC103 Ikwezi 20 720 - 20 720 B EC104 Makana 75 767 - 75 767 B EC105 Ndlambe 73 102 - 73 102 B EC106 Sundays River Valley 55 182 - 55 182 B EC107 Baviaans 23 452 - 23 452 B EC108 Kouga 82 099 - 82 099 B EC109 Kou-Kamma 37 662 - 37 662 C DC10 Sarah Baartman District Municipality 80 759 - 80 759 Total: Cacadu Municipalities 536 676 - 536 676
B EC121 Mbhashe 209 735 - 209 735 B EC122 Mnquma 234 405 - 234 405 B EC123 Great Kei 42 202 - 42 202 B EC124 Amahlathi 124 034 - 124 034 B EC126 Ngqushwa 82 854 - 82 854 B EC127 Nkonkobe 130 357 - 130 357 B EC128 Nxuba 26 561 6 393 32 954 C DC12 Amathole District Municipality 699 595 - 699 595 Total: Amatole Municipalities 1 549 743 6 393 1 556 136
B EC131 Inxuba Yethemba 40 912 - 40 912 B EC132 Tsolwana 38 820 - 38 820 B EC133 Inkwanca 24 998 - 24 998 B EC134 Lukhanji 117 676 - 117 676 B EC135 Intsika Yethu 145 974 - 145 974 B EC136 Emalahleni 116 537 - 116 537 B EC137 Engcobo 134 844 - 134 844 B EC138 Sakhisizwe 59 581 - 59 581 C DC13 Chris Hani District Municipality 446 759 - 446 759 Total: Chris Hani Municipalities 1 126 101 - 1 126 101
B EC141 Elundini 132 110 - 132 110 B EC142 Senqu 135 985 - 135 985 B EC143 Maletswai 27 487 6 877 34 364 B EC144 Gariep 27 626 - 27 626 C DC14 Joe Gqabi District Municipality 209 607 - 209 607 Total: Joe Gqabi Municipalities 532 815 6 877 539 692
B EC153 Ngquza Hill 200 197 - 200 197 B EC154 Port St Johns 120 534 - 120 534 B EC155 Nyandeni 216 750 - 216 750 B EC156 Mhlontlo 159 404 - 159 404 B EC157 King Sabata Dalindyebo 251 210 - 251 210 C DC15 O.R. Tambo District Municipality 622 201 - 622 201 Total: O.R. Tambo Municipalities 1 570 296 - 1 570 296
B EC441 Matatiele 176 181 - 176 181 B EC442 Umzimvubu 169 767 - 169 767 B EC443 Mbizana 181 314 - 181 314 B EC152 Ntabankulu 98 871 - 98 871 C DC44 Alfred Nzo District Municipality 365 517 - 365 517 Total: Alfred Nzo Municipalities 991 650 - 991 650
Total: Eastern Cape Municipalities 7 737 038 13 270 7 750 308
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
8
9No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
EMPUMALANGA YEKAPA
A BUF Buffalo City 655 141 - 655 141 A NMA Nelson Mandela Bay 774 616 - 774 616
B EC101 Camdeboo 43 279 - 43 279 B EC102 Blue Crane Route 44 654 - 44 654 B EC103 Ikwezi 20 720 - 20 720 B EC104 Makana 75 767 - 75 767 B EC105 Ndlambe 73 102 - 73 102 B EC106 Sundays River Valley 55 182 - 55 182 B EC107 Baviaans 23 452 - 23 452 B EC108 Kouga 82 099 - 82 099 B EC109 Kou-Kamma 37 662 - 37 662 C DC10 Sarah Baartman District Municipality 80 759 - 80 759 Isamba: oMasipala baseCacadu 536 676 - 536 676
B EC121 Mbhashe 209 735 - 209 735 B EC122 Mnquma 234 405 - 234 405 B EC123 Great Kei 42 202 - 42 202 B EC124 Amahlathi 124 034 - 124 034 B EC126 Ngqushwa 82 854 - 82 854 B EC127 Nkonkobe 130 357 - 130 357 B EC128 Nxuba 26 561 6 393 32 954 C DC12 Amathole District Municipality 699 595 - 699 595 Isamba: oMasipala be-Amatole 1 549 743 6 393 1 556 136
B EC131 Inxuba Yethemba 40 912 - 40 912 B EC132 Tsolwana 38 820 - 38 820 B EC133 Inkwanca 24 998 - 24 998 B EC134 Lukhanji 117 676 - 117 676 B EC135 Intsika Yethu 145 974 - 145 974 B EC136 Emalahleni 116 537 - 116 537 B EC137 Engcobo 134 844 - 134 844 B EC138 Sakhisizwe 59 581 - 59 581 C DC13 Chris Hani District Municipality 446 759 - 446 759 Isamba: oMasipala base-Chris Hani 1 126 101 - 1 126 101
B EC141 Elundini 132 110 - 132 110 B EC142 Senqu 135 985 - 135 985 B EC143 Maletswai 27 487 6 877 34 364 B EC144 Gariep 27 626 - 27 626 C DC14 Joe Gqabi District Municipality 209 607 - 209 607 Isamba: oMasipala base-Joe Gqabi 532 815 6 877 539 692
B EC153 Ngquza Hill 200 197 - 200 197 B EC154 Port St Johns 120 534 - 120 534 B EC155 Nyandeni 216 750 - 216 750 B EC156 Mhlontlo 159 404 - 159 404 B EC157 King Sabata Dalindyebo 251 210 - 251 210 C DC15 O.R. Tambo District Municipality 622 201 - 622 201 Isamba: oMasipala be-O.R. Tambo 1 570 296 - 1 570 296
B EC441 Matatiele 176 181 - 176 181 B EC442 Umzimvubu 169 767 - 169 767 B EC443 Mbizana 181 314 - 181 314 B EC152 Ntabankulu 98 871 - 98 871 C DC44 Alfred Nzo District Municipality 365 517 - 365 517 Isamba: oMasipala base-Alfred Nzo 991 650 - 991 650
Isamba: oMasipala baseMpumalanga neKapa 7 737 038 13 270 7 750 308
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
9
10 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
FREE STATE
A MAN Mangaung 596 652 - 596 652
- B FS161 Letsemeng 49 784 - 49 784 B FS162 Kopanong 78 370 - 78 370 B FS163 Mohokare 54 870 - 54 870 B FS171 Naledi 40 967 - 40 967 C DC16 Xhariep District Municipality 30 091 - 30 091 Total: Xhariep Municipalities 254 082 - 254 082
B FS181 Masilonyana 88 321 22 980 111 301 B FS182 Tokologo 44 637 - 44 637 B FS183 Tswelopele 62 570 - 62 570 B FS184 Matjhabeng 402 909 153 172 556 081 B FS185 Nala 120 422 34 180 154 602 C DC18 Lejweleputswa District Municipality 110 390 - 110 390 Total: Lejweleputswa Municipalities 829 249 210 332 1 039 581
B FS191 Setsoto 166 309 - 166 309 B FS192 Dihlabeng 125 216 35 579 160 795 B FS193 Nketoana 80 525 21 400 101 925 B FS194 Maluti-a-Phofung 451 439 106 209 557 648 B FS195 Phumelela 60 462 - 60 462 B FS196 Mantsopa 69 174 18 396 87 570 C DC19 Thabo Mofutsanyana District Municipality 96 978 - 96 978 Total: Thabo Mofutsanyana Municipalities 1 050 103 181 584 1 231 687
B FS201 Moqhaka 161 083 - 161 083 B FS203 Ngwathe 159 059 27 845 186 904 B FS204 Metsimaholo 115 423 29 126 144 549 B FS205 Mafube 78 587 9 968 88 555 C DC20 Fezile Dabi District Municipality 140 135 - 140 135 Total: Fezile Dabi Municipalities 654 287 66 939 721 226
Total: Free State Municipalities 3 384 373 458 855 3 843 228
10
11No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
E-FREE STATE
A MAN Mangaung 596 652 - 596 652
- B FS161 Letsemeng 49 784 - 49 784 B FS162 Kopanong 78 370 - 78 370 B FS163 Mohokare 54 870 - 54 870 B FS171 Naledi 40 967 - 40 967 C DC16 Xhariep District Municipality 30 091 - 30 091 Isamba: oMasipala baseXhariep 254 082 - 254 082
B FS181 Masilonyana 88 321 22 980 111 301 B FS182 Tokologo 44 637 - 44 637 B FS183 Tswelopele 62 570 - 62 570 B FS184 Matjhabeng 402 909 153 172 556 081 B FS185 Nala 120 422 34 180 154 602 C DC18 Lejweleputswa District Municipality 110 390 - 110 390 Isamba: oMasipala baseLejweleputswa 829 249 210 332 1 039 581
B FS191 Setsoto 166 309 - 166 309 B FS192 Dihlabeng 125 216 35 579 160 795 B FS193 Nketoana 80 525 21 400 101 925 B FS194 Maluti-a-Phofung 451 439 106 209 557 648 B FS195 Phumelela 60 462 - 60 462 B FS196 Mantsopa 69 174 18 396 87 570 C DC19 Thabo Mofutsanyana District Municipality 96 978 - 96 978 Isamba: oMasipala baseThabo Mofutsanyana 1 050 103 181 584 1 231 687
B FS201 Moqhaka 161 083 - 161 083 B FS203 Ngwathe 159 059 27 845 186 904 B FS204 Metsimaholo 115 423 29 126 144 549 B FS205 Mafube 78 587 9 968 88 555 C DC20 Fezile Dabi District Municipality 140 135 - 140 135 Isamba: oMasipala baseFezile Dabi 654 287 66 939 721 226
Isamba: oMasipala baseFree State 3 384 373 458 855 3 843 228
11
12 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
GAUTENG
A EKU Ekurhuleni 2 181 182 - 2 181 182 A JHB City of Johannesburg 2 864 065 - 2 864 065 A TSH City of Tshwane 1 654 390 - 1 654 390
B GT421 Emfuleni 600 889 - 600 889 B GT422 Midvaal 68 291 - 68 291 B GT423 Lesedi 82 794 - 82 794 C DC42 Sedibeng District Municipality 245 760 - 245 760 Total: Sedibeng Municipalities 997 734 - 997 734
B GT481 Mogale City 259 185 - 259 185 B GT482 Randfontein 95 613 27 191 122 804 B GT483 Westonaria 121 466 37 770 159 236 B GT484 Merafong City 168 320 - 168 320 C DC48 West Rand District Municipality 184 842 - 184 842 Total: West Rand Municipalities 829 426 64 961 894 387
Total: Gauteng Municipalities 8 526 797 64 961 8 591 758
12
13No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
E-GAUTENG
A EKU Ekurhuleni 2 181 182 - 2 181 182 A JHB City of Johannesburg 2 864 065 - 2 864 065 A TSH City of Tshwane 1 654 390 - 1 654 390
B GT421 Emfuleni 600 889 - 600 889 B GT422 Midvaal 68 291 - 68 291 B GT423 Lesedi 82 794 - 82 794 C DC42 Sedibeng District Municipality 245 760 - 245 760 Isamba: oMasipala base-Sedibeng 997 734 - 997 734
B GT481 Mogale City 259 185 - 259 185 B GT482 Randfontein 95 613 27 191 122 804 B GT483 Westonaria 121 466 37 770 159 236 B GT484 Merafong City 168 320 - 168 320 C DC48 West Rand District Municipality 184 842 - 184 842 Isamba: oMasipala baseWest Rand 829 426 64 961 894 387
8 526 797 64 961 8 591 758Isamba: oMasipala base-Gauteng
13
14 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
KWAZULU-NATAL
A ETH eThekwini 2 115 453 - 2 115 453
B KZN211 Vulamehlo 62 870 - 62 870 B KZN212 uMmdoni 60 678 - 60 678 B KZN213 Umzumbe 127 112 - 127 112 B KZN214 uMuziwabantu 76 322 - 76 322 B KZN215 Ezinqoleni 43 543 - 43 543 B KZN216 Hibiscus Coast 125 965 - 125 965 C DC21 Ugu District Municipality 362 776 - 362 776 Total: Ugu Municipalities 859 266 - 859 266
B KZN221 uMshwathi 84 824 - 84 824 B KZN222 uMngeni 44 316 - 44 316 B KZN223 Mpofana 27 603 - 27 603 B KZN224 Impendle 32 943 - 32 943 B KZN225 Msunduzi 395 786 - 395 786 B KZN226 Mkhambathini 51 341 - 51 341 B KZN227 Richmond 54 162 - 54 162 C DC22 Umgungundlovu District Municipality 398 469 - 398 469 Total: Umgungundlovu Municipalities 1 089 444 - 1 089 444
B KZN232 Emnambithi/Ladysmith 120 062 - 120 062 B KZN233 Indaka 75 580 - 75 580 B KZN234 Umtshezi 50 138 - 50 138 B KZN235 Okhahlamba 98 494 - 98 494 B KZN236 Imbabazane 84 471 - 84 471 C DC23 Uthukela District Municipality 310 472 - 310 472 Total:Uthukela Municipalities 739 217 - 739 217
B KZN241 Endumeni 41 242 - 41 242 B KZN242 Nquthu 115 965 - 115 965 B KZN244 Msinga 134 627 - 134 627 B KZN245 Umvoti 85 271 - 85 271 C DC24 Umzinyathi District Municipality 240 374 - 240 374 Total: Umzinyathi Municipalities 617 479 - 617 479
B KZN252 Newcastle 298 215 - 298 215 B KZN253 Emadlangeni 21 017 - 21 017 B KZN254 Dannhauser 74 181 - 74 181 C DC25 Amajuba District Municipality 120 927 - 120 927 Total: Amajuba Municipalities 514 340 - 514 340
14
15No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
KWAZULU-NATAL
A ETH eThekwini 2 115 453 - 2 115 453
B KZN211 Vulamehlo 62 870 - 62 870 B KZN212 uMmdoni 60 678 - 60 678 B KZN213 Umzumbe 127 112 - 127 112 B KZN214 uMuziwabantu 76 322 - 76 322 B KZN215 Ezinqoleni 43 543 - 43 543 B KZN216 Hibiscus Coast 125 965 - 125 965 C DC21 Ugu District Municipality 362 776 - 362 776 Isamba: oMasipala boGu 859 266 - 859 266
B KZN221 uMshwathi 84 824 - 84 824 B KZN222 uMngeni 44 316 - 44 316 B KZN223 Mpofana 27 603 - 27 603 B KZN224 Impendle 32 943 - 32 943 B KZN225 Msunduzi 395 786 - 395 786 B KZN226 Mkhambathini 51 341 - 51 341 B KZN227 Richmond 54 162 - 54 162 C DC22 Umgungundlovu District Municipality 398 469 - 398 469 Isamba: oMasipala baseMgungundlovu 1 089 444 - 1 089 444
B KZN232 Emnambithi/Ladysmith 120 062 - 120 062 B KZN233 Indaka 75 580 - 75 580 B KZN234 Umtshezi 50 138 - 50 138 B KZN235 Okhahlamba 98 494 - 98 494 B KZN236 Imbabazane 84 471 - 84 471 C DC23 Uthukela District Municipality 310 472 - 310 472 Isamba: oMasipala basoThukela 739 217 - 739 217
B KZN241 Endumeni 41 242 - 41 242 B KZN242 Nquthu 115 965 - 115 965 B KZN244 Msinga 134 627 - 134 627 B KZN245 Umvoti 85 271 - 85 271 C DC24 Umzinyathi District Municipality 240 374 - 240 374 Isamba: oMasipala baseMzinyathi 617 479 - 617 479
B KZN252 Newcastle 298 215 - 298 215 B KZN253 Emadlangeni 21 017 - 21 017 B KZ254 Dannhauser 74 181 - 74 181 C DC25 Amajuba District Municipality 120 927 - 120 927 Isamba: oMasipala baseMajuba 514 340 - 514 340
15
16 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
B KZN261 eDumbe 57 632 - 57 632 B KZN262 uPhongolo 96 890 - 96 890 B KZN263 Abaqulusi 106 693 - 106 693 B KZN265 Nongoma 123 997 - 123 997 B KZN266 Ulundi 128 213 - 128 213 C DC26 Zululand District Municipality 322 706 - 322 706 Total: Zululand Municipalities 836 131 - 836 131
B KZN271 Umhlabuyalingana 121 138 - 121 138 B KZN272 Jozini 136 441 - 136 441 B KZN273 The Big Five False Bay 31 134 - 31 134 B KZN274 Hlabisa 49 368 - 49 368 B KZN275 Mtubatuba 116 487 - 116 487 C DC27 Umkhanyakude District Municipality 265 376 - 265 376 Total: Umkhanyakude Municipalities 719 944 - 719 944
B KZN281 Mfolozi 93 949 - 93 949 B KZN282 uMhlathuze 229 925 - 229 925 B KZN283 Ntambanana 42 362 - 42 362 B KZN284 uMlalazi 145 537 - 145 537 B KZN285 Mthonjaneni 38 963 - 38 963 B KZN286 Nkandla 82 242 - 82 242 C DC28 uThungulu District Municipality 410 276 - 410 276 Total: Uthungulu Municipalities 1 043 254 - 1 043 254
B KZN291 Mandeni 119 361 - 119 361 B KZN292 KwaDukuza 105 352 - 105 352 B KZN293 Ndwedwe 110 311 - 110 311 B KZN294 Maphumulo 74 233 - 74 233 C DC29 iLembe District Municipality 338 090 - 338 090 Total: iLembe Municipalities 747 347 - 747 347
B KZN431 Ingwe 83 132 - 83 132 B KZN432 Kwa Sani 15 076 - 15 076 B KZN433 Greater Kokstad 47 497 - 47 497 B KZN434 Ubuhlebezwe 85 227 - 85 227 B KZN435 Umzimkhulu 151 222 - 151 222 C DC43 Harry Gwala District Municipality 241 033 - 241 033 Total: Sisonke Municipalities 623 187 - 623 187
Total: KwaZulu-Natal Municipalities 9 905 062 - 9 905 062
16
17No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
B KZN261 eDumbe 57 632 - 57 632 B KZN262 uPhongolo 96 890 - 96 890 B KZN263 Abaqulusi 106 693 - 106 693 B KZN265 Nongoma 123 997 - 123 997 B KZN266 Ulundi 128 213 - 128 213 C DC26 Zululand District Municipality 322 706 - 322 706 Isamba: oMasipala base-Zululand 836 131 - 836 131
B KZN271 Umhlabuyalingana 121 138 - 121 138 B KZN272 Jozini 136 441 - 136 441 B KZN273 The Big Five False Bay 31 134 - 31 134 B KZN274 Hlabisa 49 368 - 49 368 B KZN275 Mtubatuba 116 487 - 116 487 C DC27 Umkhanyakude District Municipality 265 376 - 265 376 Isamba: oMasipala baseMkhanyakude 719 944 - 719 944
B KZN281 Mfolozi 93 949 - 93 949 B KZN282 uMhlathuze 229 925 - 229 925 B KZN283 Ntambanana 42 362 - 42 362 B KZN284 uMlalazi 145 537 - 145 537 B KZN285 Mthonjaneni 38 963 - 38 963 B KZN286 Nkandla 82 242 - 82 242 C DC28 uThungulu District Municipality 410 276 - 410 276 Isamba: oMasipala basoThungulu 1 043 254 - 1 043 254
B KZN291 Mandeni 119 361 - 119 361 B KZN292 KwaDukuza 105 352 - 105 352 B KZN293 Ndwedwe 110 311 - 110 311 B KZN294 Maphumulo 74 233 - 74 233 C DC29 iLembe District Municipality 338 090 - 338 090
747 347 - 747 347
B KZN431 Ingwe 83 132 - 83 132 B KZN432 Kwa Sani 15 076 - 15 076 B KZN433 Greater Kokstad 47 497 - 47 497 B KZN434 Ubuhlebezwe 85 227 - 85 227 B KZN435 Umzimkhulu 151 222 - 151 222 C DC43 Harry Gwala District Municipality 241 033 - 241 033 Isamba: oMasipala baseSisonke 623 187 - 623 187
Isamba: oMasipala baKwaZulu-Natal 9 905 062 - 9 905 062
Isamba: oMasipala beLembe
17
18 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
LIMPOPO
B LIM331 Greater Giyani 221 971 - 221 971 B LIM332 Greater Letaba 208 866 - 208 866 B LIM333 Greater Tzaneen 288 642 - 288 642 B LIM334 Ba-Phalaborwa 107 805 22 549 130 354 B LIM335 Maruleng 92 441 - 92 441 C DC33 Mopani District Municipality 631 553 - 631 553 Total: Mopani Municipalities 1 551 278 22 549 1 573 827
B LIM341 Musina 47 735 - 47 735 B LIM342 Mutale 88 938 - 88 938 B LIM343 Thulamela 433 020 - 433 020 B LIM344 Makhado 354 731 - 354 731 C DC34 Vhembe District Municipality 681 432 - 681 432 Total: Vhembe Municipalities 1 605 856 - 1 605 856
B LIM351 Blouberg 147 635 - 147 635 B LIM352 Aganang 122 831 - 122 831 B LIM353 Molemole 106 287 - 106 287 B LIM354 Polokwane 522 595 - 522 595 B LIM355 Lepelle-Nkumpi 204 754 - 204 754 C DC35 Capricorn District Municipality 502 417 - 502 417 Total: Capricorn Municipalities 1 606 519 - 1 606 519
B LIM361 Thabazimbi 60 064 12 249 72 313 B LIM362 Lephalale 87 409 - 87 409 B LIM364 Mookgopong 41 540 - 41 540 B LIM365 Modimolle 59 775 - 59 775 B LIM366 Bela-Bela 63 428 - 63 428 B LIM367 Mogalakwena 341 563 - 341 563 C DC36 Waterberg District Municipality 111 232 - 111 232 Total: Waterberg Municipalities 765 011 12 249 777 260
B LIM471 Ephraim Mogale 118 546 - 118 546 B LIM472 Elias Motsoaledi 212 959 - 212 959 B LIM473 Makhuduthamaga 228 571 - 228 571 B LIM474 Fetakgomo 83 169 - 83 169 B LIM475 Greater Tubatse 234 852 - 234 852 C DC47 Sekhukhune District Municipality 546 538 - 546 538 Total: Sekhukhune Municipalities 1 424 635 - 1 424 635
Total: Limpopo Municipalities 6 953 299 34 798 6 988 097
18
19No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
ELIMPOPO
B LIM331 Greater Giyani 221 971 - 221 971 B LIM332 Greater Letaba 208 866 - 208 866 B LIM333 Greater Tzaneen 288 642 - 288 642 B LIM334 Ba-Phalaborwa 107 805 22 549 130 354 B LIM335 Maruleng 92 441 - 92 441 C DC33 Mopani District Municipality 631 553 - 631 553 Isamba: oMasipala baseMopani 1 551 278 22 549 1 573 827
B LIM341 Musina 47 735 - 47 735 B LIM342 Mutale 88 938 - 88 938 B LIM343 Thulamela 433 020 - 433 020 B LIM344 Makhado 354 731 - 354 731 C DC34 Vhembe District Municipality 681 432 - 681 432 Isamba: oMasipala baseVhembe 1 605 856 - 1 605 856
B LIM351 Blouberg 147 635 - 147 635 B LIM352 Aganang 122 831 - 122 831 B LIM353 Molemole 106 287 - 106 287 B LIM354 Polokwane 522 595 - 522 595 B LIM355 Lepelle-Nkumpi 204 754 - 204 754 C DC35 Capricorn District Municipality 502 417 - 502 417 Isamba: oMasipala base-Capricorn 1 606 519 - 1 606 519
B LIM361 Thabazimbi 60 064 12 249 72 313 B LIM362 Lephalale 87 409 - 87 409 B LIM364 Mookgopong 41 540 - 41 540 B LIM365 Modimolle 59 775 - 59 775 B LIM366 Bela-Bela 63 428 - 63 428 B LIM367 Mogalakwena 341 563 - 341 563 C DC36 Waterberg District Municipality 111 232 - 111 232 Isamba: oMasipala base-Waterberg 765 011 12 249 777 260
B LIM471 Ephraim Mogale 118 546 - 118 546 B LIM472 Elias Motsoaledi 212 959 - 212 959 B LIM473 Makhuduthamaga 228 571 - 228 571 B LIM474 Fetakgomo 83 169 - 83 169 B LIM475 Greater Tubatse 234 852 - 234 852 C DC47 Sekhukhune District Municipality 546 538 - 546 538 Isamba: oMasipala baseSekhukhune 1 424 635 - 1 424 635
Isamba: oMasipala baseLimpopo 6 953 299 34 798 6 988 097
19
20 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
MPUMALANGA
B MP301 Albert Luthuli 219 137 - 219 137 B MP302 Msukaligwa 114 641 31 124 145 765 B MP303 Mkhondo 153 190 34 481 187 671 B MP304 Pixley Ka Seme 91 201 - 91 201 B MP305 Lekwa 83 027 23 031 106 058 B MP306 Dipaleseng 52 509 - 52 509 B MP307 Govan Mbeki 194 986 52 429 247 415 C DC30 Gert Sibande District Municipality 270 971 - 270 971 Total: Gert Sibande Municipalities 1 179 662 141 065 1 320 727
B MP311 Victor Khanye 67 348 - 67 348 B MP312 Emalahleni 229 575 55 768 285 343 B MP313 Steve Tshwete 119 935 - 119 935 B MP314 Emakhazeni 48 486 11 451 59 937 B MP315 Thembisile Hani 288 644 - 288 644 B MP316 Dr JS Moroka 314 082 - 314 082 C DC31 Nkangala District Municipality 326 223 - 326 223 Total: Nkangala Municipalities 1 394 293 67 219 1 461 512
B MP321 Thaba Chweu 104 771 - 104 771 B MP322 Mbombela 462 073 - 462 073 B MP323 Umjindi 67 369 15 795 83 164 B MP324 Nkomazi 423 037 88 323 511 360 B MP325 Bushbuckridge 635 931 147 631 783 562 C DC32 Ehlanzeni District Municipality 217 441 - 217 441 Total: Ehlanzeni Municipalities 1 910 622 251 749 2 162 371
Total: Mpumalanga Municipalities 4 484 577 460 033 4 944 610
20
21No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
EMPUMALANGA
B MP301 Albert Luthuli 219 137 - 219 137 B MP302 Msukaligwa 114 641 31 124 145 765 B MP303 Mkhondo 153 190 34 481 187 671 B MP304 Pixley Ka Seme 91 201 - 91 201 B MP305 Lekwa 83 027 23 031 106 058 B MP306 Dipaleseng 52 509 - 52 509 B MP307 Govan Mbeki 194 986 52 429 247 415 C DC30 Gert Sibande District Municipality 270 971 - 270 971 Isamba: oMasipala base-Gert Sibande 1 179 662 141 065 1 320 727
B MP311 Victor Khanye 67 348 - 67 348 B MP312 Emalahleni 229 575 55 768 285 343 B MP313 Steve Tshwete 119 935 - 119 935 B MP314 Emakhazeni 48 486 11 451 59 937 B MP315 Thembisile Hani 288 644 - 288 644 B MP316 Dr JS Moroka 314 082 - 314 082 C DC31 Nkangala District Municipality 326 223 - 326 223 Isamba: oMasipala baseNkangala 1 394 293 67 219 1 461 512
B MP321 Thaba Chweu 104 771 - 104 771 B MP322 Mbombela 462 073 - 462 073 B MP323 Umjindi 67 369 15 795 83 164 B MP324 Nkomazi 423 037 88 323 511 360 B MP325 Bushbuckridge 635 931 147 631 783 562 C DC32 Ehlanzeni District Municipality 217 441 - 217 441 Isamba: oMasipala base-Ehlanzeni 1 910 622 251 749 2 162 371
Isamba: oMasipala baseMpumalanga 4 484 577 460 033 4 944 610
21
22 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
NORTHERN CAPE
B NC061 Richtersveld 13 401 - 13 401 B NC062 Nama Khoi 36 818 9 560 46 378 B NC064 Kamiesberg 17 563 2 361 19 924 B NC065 Hantam 20 662 - 20 662 B NC066 Karoo Hoogland 15 812 - 15 812 B NC067 Khâi-Ma 14 782 2 789 17 571 C DC6 Namakwa District Municipality 35 005 - 35 005 Total: Namakwa Municipalities 154 043 14 710 168 753
B NC071 Ubuntu 25 241 3 050 28 291 B NC072 Umsobomvu 34 931 - 34 931 B NC073 Emthanjeni 35 929 - 35 929 B NC074 Kareeberg 18 021 - 18 021 B NC075 Renosterberg 18 179 1 989 20 168 B NC076 Thembelihle 18 676 4 533 23 209 B NC077 Siyathemba 24 220 6 079 30 299 B NC078 Siyancuma 39 475 10 298 49 773 C DC7 Pixley Ka Seme District Municipality 35 320 - 35 320 Total: Pixley Ka Seme Municipalities 249 992 25 949 275 941
B NC081 Mier 14 577 - 14 577 B NC082 !Kai !Garib 52 338 - 52 338 B NC083 //Khara Hais 57 629 - 57 629 B NC084 !Kheis 19 697 - 19 697 B NC085 Tsantsabane 28 192 - 28 192 B NC086 Kgatelopele 17 104 - 17 104
DC8 Z.F. Mgcawu District Municipality 50 237 - 50 237 Total: Siyanda Municipalities 239 774 - 239 774
B NC091 Sol Plaatje 143 335 - 143 335 B NC092 Dikgatlong 58 153 13 995 72 148 B NC093 Magareng 34 766 3 995 38 761 B NC094 Phokwane 77 299 18 055 95 354 C DC9 Frances Baard District Municipality 98 936 - 98 936 Total: Frances Baard Municipalities 412 489 36 045 448 534
B NC451 Joe Morolong 115 253 - 115 253 B NC452 Ga-Segonyana 109 444 - 109 444 B NC453 Gamagara 22 923 - 22 923 C DC45 John Taolo Gaetsewe District Municipality 64 383 - 64 383 Total: John Taolo Gaetsewe Municipalities 312 003 - 312 003
Total: Northern Cape Municipalities 1 368 301 76 704 1 445 005
22
23No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
ENYAKATHO NEKAPA
B NC061 Richtersveld 13 401 - 13 401 B NC062 Nama Khoi 36 818 9 560 46 378 B NC064 Kamiesberg 17 563 2 361 19 924 B NC065 Hantam 20 662 - 20 662 B NC066 Karoo Hoogland 15 812 - 15 812 B NC067 Khâi-Ma 14 782 2 789 17 571 C DC6 Namakwa District Municipality 35 005 - 35 005
154 043 14 710 168 753
B NC071 Ubuntu 25 241 3 050 28 291 B NC072 Umsobomvu 34 931 - 34 931 B NC073 Emthanjeni 35 929 - 35 929 B NC074 Kareeberg 18 021 - 18 021 B NC075 Renosterberg 18 179 1 989 20 168 B NC076 Thembelihle 18 676 4 533 23 209 B NC077 Siyathemba 24 220 6 079 30 299 B NC078 Siyancuma 39 475 10 298 49 773 C DC7 Pixley Ka Seme District Municipality 35 320 - 35 320 Isamba: oMasipala base-Pixley Ka Seme 249 992 25 949 275 941
B NC081 Mier 14 577 - 14 577 B NC082 !Kai !Garib 52 338 - 52 338 B NC083 //Khara Hais 57 629 - 57 629 B NC084 !Kheis 19 697 - 19 697 B NC085 Tsantsabane 28 192 - 28 192 B NC086 Kgatelopele 17 104 - 17 104
DC8 Z.F. Mgcawu District Municipality 50 237 - 50 237 Isamba: oMasipala baseSiyanda 239 774 - 239 774
B NC091 Sol Plaatje 143 335 - 143 335 B NC092 Dikgatlong 58 153 13 995 72 148 B NC093 Magareng 34 766 3 995 38 761 B NC094 Phokwane 77 299 18 055 95 354 C DC9 Frances Baard District Municipality 98 936 - 98 936 Isamba: oMasipala base-Frances Baard 412 489 36 045 448 534
B NC451 Joe Morolong 115 253 - 115 253 B NC452 Ga-Segonyana 109 444 - 109 444 B NC453 Gamagara 22 923 - 22 923 C DC45 John Taolo Gaetsewe District Municipality 64 383 - 64 383 Isamba: oMasipala base-John Taolo Gaetsewe 312 003 - 312 003
Isamba: oMasipala baseNyakatho neKapa 1 368 301 76 704 1 445 005
Isamba: oMasipala baseNamakwa
23
24 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
NORTH WEST
B NW371 Moretele 260 987 - 260 987 B NW372 Madibeng 457 443 116 879 574 322 B NW373 Rustenburg 399 145 - 399 145 B NW374 Kgetlengrivier 57 478 13 540 71 018 B NW375 Moses Kotane 322 570 - 322 570 C DC37 Bojanala Platinum District Municipality 294 712 - 294 712 Total: Bojanala Platinum Municipalities 1 792 335 130 419 1 922 754
B NW381 Ratlou 99 822 - 99 822 B NW382 Tswaing 86 304 20 102 106 406 B NW383 Mafikeng 173 855 34 922 208 777 B NW384 Ditsobotla 88 789 9 346 98 135 B NW385 Ramotshere Moiloa 127 415 - 127 415 C DC38 Ngaka Modiri Molema District Municipality 510 260 - 510 260 Total: Ngaka Modiri Molema Municipalities 1 086 445 64 370 1 150 815
B NW392 Naledi 39 618 - 39 618 B NW393 Mamusa 43 070 10 065 53 135 B NW394 Greater Taung 171 557 - 171 557 B NW396 Lekwa-Teemane 37 480 8 859 46 339 B NW397 NW397 102 421 - 102 421 C DC39 Dr Ruth Segomotsi Mompati District Municipality 260 500 60 525 321 025 Total: Dr Ruth Segomotsi Mompati Municipalities 654 646 79 449 734 095
B NW401 Ventersdorp 63 366 14 843 78 209 B NW402 Tlokwe 119 625 - 119 625 B NW403 City of Matlosana 339 737 77 880 417 617 B NW404 Maquassi Hills 91 878 23 236 115 114 C DC40 Dr Kenneth Kaunda District Municipality 165 682 - 165 682 Total: Dr Kenneth Kaunda Municipalities 780 288 115 959 896 247
Total: North West Municipalities 4 313 714 390 197 4 703 911
24
25No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
ENYAKATHO NENTSHONALANGA
B NW371 Moretele 260 987 - 260 987 B NW372 Madibeng 457 443 116 879 574 322 B NW373 Rustenburg 399 145 - 399 145 B NW374 Kgetlengrivier 57 478 13 540 71 018 B NW375 Moses Kotane 322 570 - 322 570 C DC37 Bojanala Platinum District Municipality 294 712 - 294 712 Isamba: oMasipala baseNyakatho neKapa 1 792 335 130 419 1 922 754
B NW381 Ratlou 99 822 - 99 822 B NW382 Tswaing 86 304 20 102 106 406 B NW383 Mafikeng 173 855 34 922 208 777 B NW384 Ditsobotla 88 789 9 346 98 135 B NW385 Ramotshere Moiloa 127 415 - 127 415 C DC38 Ngaka Modiri Molema District Municipality 510 260 - 510 260 Isamba: oMasipala baseNgaka Modiri Molema 1 086 445 64 370 1 150 815
B NW392 Naledi 39 618 - 39 618 B NW393 Mamusa 43 070 10 065 53 135 B NW394 Greater Taung 171 557 - 171 557 B NW396 Lekwa-Teemane 37 480 8 859 46 339 B NW397 NW397 102 421 - 102 421 C DC39 Dr Ruth Segomotsi Mompati District Municipality 260 500 60 525 321 025 Isamba: oMasipala base-Dr Ruth Segomotsi Mompati 654 646 79 449 734 095
B NW401 Ventersdorp 63 366 14 843 78 209 B NW402 Tlokwe 119 625 - 119 625 B NW403 City of Matlosana 339 737 77 880 417 617 B NW404 Maquassi Hills 91 878 23 236 115 114 C DC40 Dr Kenneth Kaunda District Municipality 165 682 - 165 682 Isamba: oMasipala base-Dr.Kenneth Kaunda 780 288 115 959 896 247
Isamba: oMasipala baseNyakatho neNtshonalanga 4 313 714 390 197 4 703 911
25
26 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SCHEDULE 3
DETERMINATION OF EACH MUNICIPALITY'S EQUITABLE SHARE OF THE LOCAL GOVERNMENT SPHERE'S SHARE OF REVENUE RAISED NATIONALLY
National Financial Year
2015/16
Main Allocation R'000 R'000 R'000
Number Municipality
Column A
Adjustment 2015/16 Adjusted Allocation
WESTERN CAPE
A CPT City of Cape Town 1 809 797 - 1 809 797
B WC011 Matzikama 41 409 - 41 409 B WC012 Cederberg 34 235 - 34 235 B WC013 Bergrivier 30 454 - 30 454 B WC014 Saldanha Bay 55 497 - 55 497 B WC015 Swartland 51 772 - 51 772 C DC1 West Coast District Municipality 80 458 - 80 458 Total: West Coast Municipalities 293 825 - 293 825
B WC022 Witzenberg 54 850 - 54 850 B WC023 Drakenstein 96 845 - 96 845 B WC024 Stellenbosch 84 962 - 84 962 B WC025 Breede Valley 81 661 - 81 661 B WC026 Langeberg 57 378 - 57 378 C DC2 Cape Winelands District Municipality 217 006 - 217 006 Total: Cape Winelands Municipalities 592 702 - 592 702
B WC031 Theewaterskloof 63 908 - 63 908 B WC032 Overstrand 64 598 - 64 598 B WC033 Cape Agulhas 20 679 - 20 679 B WC034 Swellendam 21 922 - 21 922 C DC3 Overberg District Municipality 51 338 - 51 338 Total: Overberg Municipalities 222 445 - 222 445
B WC041 Kannaland 22 391 - 22 391 B WC042 Hessequa 31 529 - 31 529 B WC043 Mossel Bay 63 673 - 63 673 B WC044 George 100 693 - 100 693 B WC045 Oudtshoorn 54 373 - 54 373 B WC047 Bitou 57 298 - 57 298 B WC048 Knysna 56 163 - 56 163 C DC4 Eden District Municipality 138 902 - 138 902 Total: Eden Municipalities 525 022 - 525 022
B WC051 Laingsburg 12 015 - 12 015 B WC052 Prince Albert 15 247 - 15 247 B WC053 Beaufort West 44 160 - 44 160 C DC5 Central Karoo District Municipality 19 324 - 19 324 Total: Central Karoo Municipalities 90 746 - 90 746
Total: Western Cape Municipalities 3 534 537 - 3 534 537
Unallocated
National Total 50 207 698 1 498 818 51 706 516
26
27No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
ISITHASISELO 3
2015/16 Isabelomali
Esikhulu R'000 R'000 R'000
UKUNQUMELA UMASIPALA NGAMUNYE ISABELO ESIFANELE ESABELWENI SOHLAKA LOHULUMENI BASEKHAYA EMALINI EBUYA KUZWELONKE
Unyaka weziMali kaZwelonke
Inombolo Umasipala
Ikholamu A
Isiguqulo 2015/16
Isabelomali Esiguquliwe
ENTSHONALANGA YEKAPA
A CPT City of Cape Town 1 809 797 - 1 809 797
B WC011 Matzikama 41 409 - 41 409 B WC012 Cederberg 34 235 - 34 235 B WC013 Bergrivier 30 454 - 30 454 B WC014 Saldanha Bay 55 497 - 55 497 B WC015 Swartland 51 772 - 51 772 C DC1 West Coast District Municipality 80 458 - 80 458 Isamba: oMasipala base-West Coast 293 825 - 293 825
B WC022 Witzenberg 54 850 - 54 850 B WC023 Drakenstein 96 845 - 96 845 B WC024 Stellenbosch 84 962 - 84 962 B WC025 Breede Valley 81 661 - 81 661 B WC026 Langeberg 57 378 - 57 378 C DC2 Cape Winelands District Municipality 217 006 - 217 006 Isamba: oMasipala base-Cape Winelands 592 702 - 592 702
B WC031 Theewaterskloof 63 908 - 63 908 B WC032 Overstrand 64 598 - 64 598 B WC033 Cape Agulhas 20 679 - 20 679 B WC034 Swellendam 21 922 - 21 922 C DC3 Overberg District Municipality 51 338 - 51 338 Isamba: oMasipala base-Overberg 222 445 - 222 445
B WC041 Kannaland 22 391 - 22 391 B WC042 Hessequa 31 529 - 31 529 B WC043 Mossel Bay 63 673 - 63 673 B WC044 George 100 693 - 100 693 B WC045 Oudtshoorn 54 373 - 54 373 B WC047 Bitou 57 298 - 57 298 B WC048 Knysna 56 163 - 56 163 C DC4 Eden District Municipality 138 902 - 138 902
525 022 - 525 022
B WC051 Laingsburg 12 015 - 12 015 B WC052 Prince Albert 15 247 - 15 247 B WC053 Beaufort West 44 160 - 44 160 C DC5 Central Karoo District Municipality 19 324 - 19 324 Isamba: oMasipala be-Central Karoo 90 746 - 90 746
Isamba: oMasipala beMpumalanga Kapa 3 534 537 - 3 534 537
Imali engabiwe
Isamba Sikazwelonke 50 207 698 1 498 818 51 706 516
Isamba: oMasipala base-Eden
27
28 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 4
, P A
R T
A
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
T O
S U
PP L
E M
E N
T T
H E
F U
N D
IN G
O F
PR O
G R
A M
M E
S O
R F
U N
C T
IO N
S FU
N D
E D
F R
O M
P R
O V
IN C
IA L
B U
D G
E T
S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00 Ea
st er
n C
ap e
2 61
9 09
(
7 51
0)
2 54
3 99
Fr
ee S
ta te
1 71
0 12
(
9 6)
1
70 9
16
G au
te ng
8 2
45 4
(
1 23
) 8
2 33
1
(V ot
e 24
) K
w aZ
ul u-
N at
al 2
26 1
61
-2
26 1
61
Li m
po po
2 61
8 44
-
2 61
8 44
M
pu m
al an
ga 1
69 6
84
-1
69 6
84
N or
th er
n C
ap e
1 35
7 68
(
2 59
) 1
35 5
09
N or
th W
es t
1 95
0 66
(
3 16
9)
1 91
8 97
W
es te
rn C
ap e
1 47
0 54
(
6 9)
1
46 9
85
T O
T A
L 1
6 50
9 52
(
11 2
26 )
1 6
39 7
26
B as
ic E
du ca
tio n
Ea st
er n
C ap
e 1
7 03
8 77
(
10 9
40 5)
1
5 94
4 72
(V
ot e
14 )
Fr ee
S ta
te 7
62 5
53
-7
62 5
53
G au
te ng
9 35
7 25
(
5 81
7)
9 29
9 08
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
9 78
6 83
-
1 9
78 6
83
Li m
po po
8 05
1 28
(
12 3
03 )
7 92
8 25
M
pu m
al an
ga 8
57 2
47
( 2
21 )
8 57
0 26
N
or th
er n
C ap
e 4
46 9
98
( 2
6)
4 46
9 72
N
or th
W es
t 9
95 1
07
( 35
3 40
) 9
59 7
67
W es
te rn
C ap
e 1
0 32
2 37
-
1 0
32 2
37
U na
llo ca
te d
-
-
-
T
O T
A L
9 5
17 5
55
( 16
3 11
2)
9 3
54 4
43
Ea st
er n
C ap
e 2
0 67
(
9 )
2 0
58
Fr ee
S ta
te 5
7 75
-
5 7
75
G au
te ng
2 9
44 2
(
5 67
) 2
8 87
5
K w
aZ ul
u- N
at al
1 3
07 9
-
1 3
07 9
Li
m po
po -
-
-

M pu
m al
an ga
33
7
-
33 7
N
or th
er n
C ap
e
2
( 1
)
1
N or
th W
es t
44
6
( 1
48 )
29
8
W es
te rn
C ap
e 1
5 85
2
-1
5 85
2
T O
T A
L 6
7 00
0
( 7
25 )
6 6
27 5

C om
pr eh
en si
ve A
gr ic
ul tu
ra l S
up po
rt Pr
og ra
m m
e G
ra nt
To h
el p
ac ce
le ra
te c
on st
ru ct
io n,
m ai
nt en
an ce
, up
gr ad
in g
an d
re ha
bi lit
at io
n of
n ew
a nd
ex
is tin
g in
fra st
ru ct
ur e
in e
du ca
tio n
in cl
ud in
g di
st ric
t a nd
c irc
ui t a
cc om
m od
at io
n; to
e nh
an ce
ca
pa ci
ty to
d el
iv er
in fra
st ru
ct ur
e in
e du
ca tio
n;
to a
dd re
ss d
am ag
e to
in fra
st ru
ct ur
e ca
us ed
b y
na tu
ra l d
is as
te rs
.
G en
er al
c on
di tio
na l a
llo ca
tio n
to
pr ov
in ce
s
(b ) O
cc up
at io
na l S
pe ci
fic
D is
pe ns
at io
n fo
r E du
ca tio
n Se
ct or
Th
er ap
is ts
G ra
nt
To a
ug m
en t t
he b
as el
in e
co m
pe ns
at io
n bu
dg et
of
th e
Pr ov
in ci
al E
du ca
tio n
D ep
ar tm
en ts
(P
ED s)
to e
na bl
e th
em to
c om
pl y
w ith
th e
Ed uc
at io
n La
bo ur
R el
at io
ns C
ou nc
il C
ol le
ct iv
e A
gr ee
m en
t 1 o
f 2 01
2.
G en
er al
c on
di tio
na l a
llo ca
tio n
to
pr ov
in ce
s
V ot
e N
am e
of a
llo ca
tio n
Pu rp
os e
T yp
e of
a llo
ca tio
n
A gr
ic ul
tu re
, Fo
re st
ry a
nd
Fi sh
er ie
s
(a ) E
du ca
tio n
In fr
as tru
ct ur
e G
ra nt
Pr ov
in ce
To p
ro vi
de e
ffe ct
iv e
ag ric
ul tu
ra l s
up po
rt se
rv ic
es , p
ro m
ot e
an d
fa ci
lit at
e ag
ric ul
tu ra
l de
ve lo
pm en
t b y
ta rg
et in
g be
ne fic
ia rie
s o f l
an d
re st
itu tio
n an
d re
di st
rib ut
io n,
a nd
o th
er
pr ev
io us
ly d
is ad
va nt
ag ed
p ro
du ce
rs w
ho h
av e
ac qu
ire d
la nd
th ro
ug h
pr iv
at e
m ea
ns a
nd a
re
en ga
ge d
in v
al ue
-a dd
in g
en te
rp ris
es
do m
es tic
al ly
, o r i
nv ol
ve d
in e
xp or
ts ; t
o ad
dr es
s da
m ag
e to
in fra
st ru
ct ur
e ca
us ed
b y
flo od
s.
G en
er al
c on
di tio
na l a
llo ca
tio n
to
pr ov
in ce
s
C ol
um n
A
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
A dj
us tm
en t
28
29No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
4 , I
N G
X E
N Y
E A
IZ A
B E
L O
Z E
ZI FU
N D
A ZW
E E
ZE N
G E
ZA E
M A
L IN
I Y E
ZI N
H L
E L
O N
O M
A Y
E M
IS E
B E
N ZI
E K
H O
K H
E L
W E
N G
E SA
B E
L O
M A
L I S
E ZI
FU N
D A
ZW E
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00 M
pu m
al an
ga y
eK ap
a 2
61 9
09
( 7
51 0)
2
54 3
99
Fr ee
S ta
te 1
71 0
12
( 9
6)
1 70
9 16
G
au te
ng 8
2 45
4
( 1
23 )
8 2
33 1
(I
m al
i e ya
bi w
e 24
) K
w aZ
ul u-
N at
al 2
26 1
61
-
2 26
1 61
Li
m po
po 2
61 8
44
-
2 61
8 44
M
pu m
al an
ga 1
69 6
84
-
1 69
6 84
N
ya ka
th o
ye K
ap a
1 35
7 68
(
2 59
) 1
35 5
09
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
1 95
0 66
(
3 16
9)
1 91
8 97
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 1
47 0
54
( 6
9)
1 46
9 85
IS
A M
B A
1 6
50 9
52
( 11
2 26
) 1
6 39
7 26
Im
fu nd
o E
yi sis
ek el
o M
pu m
al an
ga y
eK ap
a 1
7 03
8 77
(
10 9
40 5)
1
5 94
4 72
(I
m al
i e ya
bi w
e 14
) Fr
ee S
ta te
7 62
5 53
-
7
62 5
53
G au
te ng
9 35
7 25
(
5 81
7)
9 29
9 08
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
9 78
6 83
-
1
9 78
6 83
Li
m po
po 8
05 1
28
( 12
3 03
) 7
92 8
25
M pu
m al
an ga
8 57
2 47
(
2 21
) 8
57 0
26
N ya
ka th
o ye
K ap
a 4
46 9
98
( 2
6)
4 46
9 72
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a 9
95 1
07
( 35
3 40
) 9
59 7
67
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
1 0
32 2
37
-
1 0
32 2
37
U na
llo ca
te d
-
-
-

IS A
M B
A 9
5 17
5 55
(
16 3
11 2)
9
3 54
4 43
M
pu m
al an
ga y
eK ap
a 2
0 67
(
9 )
2 0
58
Fr ee
S ta
te 5
7 75
-
5
7 75
G
au te
ng 2
9 44
2
( 5
67 )
2 8
87 5
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
3 07
9
-
1 3
07 9
Li
m po
po -

-
-
M
pu m
al an
ga
33 7
-

33 7
N
ya ka
th o
ye K
ap a
2
(
1 )
1
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a
44 6
(
1 48
)
29 8
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 1
5 85
2
-
1 5
85 2
IS
A M
B A
6 7
00 0
(
7 25
) 6
6 27
5
Is ifu
nd az
w e
U ku
hl in
ze ke
la n
go si
zo lo
ku se
ka e
zo lim
o,
uk ut
hu th
uk is
a no
ku si
za n
go ku
th ut
hu ki
sa
ez ol
im o
ng ok
ug xi
la k
ul ab
o ab
az uz
a ek
ub uy
is el
w en
i k om
hl ab
a ku
ba ni
ka zi
b aw
o,
na ku
ba lim
i a be
ka de
b ec
in de
ze le
ki le
p ha
m bi
lin i
ab at
ho la
u m
hl ab
a ng
as es
e fu
th i a
ba ng
ez a
ng ok
w an
di sa
e za
m ab
hi zi
ni si
e kh
ay a,
n om
a ab
ab an
da ka
ny ek
a ek
uh w
eb el
an en
i na
ba ng
ap ha
nd le
; u ku
di ng
id a
um on
ak al
o w
en gq
al as
iz in
da o
ba ng
el w
e iz
ik hu
kh ul
a.
Im al
i e ya
bi w
e eb
ek el
w e
im ib
an de
la
ng ok
uj w
ay el
ek ile
ez
ifu nd
az w
en i
Ik ho
la m
u A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sig
uq ul
iw e
Is ig
uq ul
o Im
al i e
ya be
lw e
Ig am
a le
m al
i e ya
bi w
e In
jo ng
o U
hl ob
o lw
em al
i e ya
bi w
e
E zo
lim o,
A m
ah la
th i
N ez
in hl
an zi
(a ) I
si bo
ne le
lo S
en gq
al as
iz in
da
Y ez
em fu
nd o
Is ib
on el
el o
Es id
id iy
el w
e Es
is ek
a Iz
in hl
el o
Zo lim
o
U ku
si za
u ku
sh es
hi sa
u kw
ak hi
w a,
uk
un ak
ek el
w a,
u ku
lu ng
is w
a no
ku gu
qu lw
a kw
en gq
al as
iz in
da e
se be
nz ay
o kw
ez em
fu nd
o ku
ba lw
a no
ku bh
ek el
el a
iz ifu
nd a
ne zi
go di
; uk
uq ha
ka m
bi sa
a m
an dl
a ok
ut hu
m el
a in
gq al
as iz
in da
k w
ez em
fu nd
o; u
ku di
ng id
a um
on ak
al o
w en
gq al
as iz
in da
o ba
ng el
w e
iz in
hl ek
el el
e ze
m ve
lo .
Im al
i e ya
bi w
e eb
ek el
w e
im ib
an de
la
ng ok
uj w
ay el
ek ile
ez
ifu nd
az w
en i
(b ) I
sib on
el el
o So
m kh
ak ha
W
om se
be nz
i O qo
nd en
e N
ok up
ha ke
la
N go
ng ot
i B ez
om qo
nd o
Em ik
ha kh
en i
Y ez
em fu
nd o
U kw
en ge
za is
ab el
om al
i e siy
is ib
on el
el on
gq an
gi
se M
in ya
ng o
ye ze
M fu
nd o
ez iF
un da
zw en
i (P
ED s)
u ku
yi si
za u
ku la
nd el
a i- E
du ca
tio n
La bo
ur R
el at
io ns
C ou
nc il
C ol
le ct
iv e
Ag re
em en
t 1 o
f 2 01
2 .
Im al
i e ya
bi w
e eb
ek el
w e
im ib
an de
la
ng ok
uj w
ay el
ek ile
ez
ifu nd
az w
en i
29
30 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 4
, P A
R T
A
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
T O
S U
PP L
E M
E N
T T
H E
F U
N D
IN G
O F
PR O
G R
A M
M E
S O
R F
U N
C T
IO N
S FU
N D
E D
F R
O M
P R
O V
IN C
IA L
B U
D G
E T
S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
V ot
e N
am e
of a
llo ca
tio n
Pu rp
os e
T yp
e of
a llo
ca tio
n Pr
ov in
ce
C ol
um n
A
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
A dj
us tm
en t
H ea
lth Ea
st er
n C
ap e
2 04
4 30
-
2 04
4 30
(V
ot e
16 )
Fr ee
S ta
te 1
49 7
56
-1
49 7
56
G au
te ng
8 29
6 04
-
8 29
6 04
K
w aZ
ul u-
N at
al 2
99 5
13
-2
99 5
13
Li m
po po
1 18
8 55
-
1 18
8 55
M
pu m
al an
ga 9
7 46
0
-9
7 46
0
N or
th er
n C
ap e
7 8
44 5
-
7 8
44 5
N
or th
W es
t 1
06 9
70
-1
06 9
70
W es
te rn
C ap
e 4
89 6
89
-4
89 6
89
T O
T A
L 2
3 74
7 22
-
2 3
74 7
22
Ea st
er n
C ap
e 8
03 7
70
( 1
20 5)
8
02 5
65
Fr ee
S ta
te 9
18 3
87
( 5
5)
9 18
3 32
G
au te
ng 3
5 72
8 56
(
3 8)
3
5 72
8 18
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
5 30
2 46
-
1 5
30 2
46
Li m
po po
3 30
4 62
(
1 46
) 3
30 3
16
M pu
m al
an ga
9 9
31 1
(
8 21
6)
9 1
09 5
N
or th
er n
C ap
e 3
05 4
77
( 7
20 1)
2
98 2
76
N or
th W
es t
2 42
6 25
-
2 42
6 25
W
es te
rn C
ap e
2 5
94 9
01
-2
5 94
9 01
T
O T
A L
1 0
39 8
03 5
(
16 8
61 )
1 0
38 1
17 4

N at
io na
lly a
ss ig
ne d
fu nc
tio n
to
pr ov
in ce
s
Su pp
or t p
ro vi
nc es
to fu
nd se
rv ic
e co
st s
as so
ci at
ed w
ith tr
ai ni
ng h
ea lth
sc ie
nc e
tra in
ee s
on th
e pu
bl ic
se rv
ic e
pl at
fo rm
.
N at
io na
lly a
ss ig
ne d
fu nc
tio n
to
pr ov
in ce
s
(b ) N
at io
na l T
er tia
ry S
er vi
ce s G
ra nt
(a ) H
ea lth
P ro
fe ss
io ns
T ra
in in
g an
d D
ev el
op m
en t G
ra nt
En su
re p
ro vi
si on
o f t
er tia
ry h
ea lth
se rv
ic es
fo r
al l S
ou th
A fri
ca n
ci tiz
en s;
to c
om pe
ns at
e te
rti ar
y fa
ci lit
ie s f
or th
e ad
di tio
na l c
os ts
as
so ci
at ed
w ith
p ro
vi si
on o
f t he
se se
rv ic
es .
30
31No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
4 , I
N G
X E
N Y
E A
IZ A
B E
L O
Z E
ZI FU
N D
A ZW
E E
ZE N
G E
ZA E
M A
L IN
I Y E
ZI N
H L
E L
O N
O M
A Y
E M
IS E
B E
N ZI
E K
H O
K H
E L
W E
N G
E SA
B E
L O
M A
L I S
E ZI
FU N
D A
ZW E
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
Is ifu
nd az
w e
Ik ho
la m
u A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sig
uq ul
iw e
Is ig
uq ul
o Im
al i e
ya be
lw e
Ig am
a le
m al
i e ya
bi w
e In
jo ng
o U
hl ob
o lw
em al
i e ya
bi w
e
E ze
m pi
lo M
pu m
al an
ga y
eK ap
a 2
04 4
30
-
2 04
4 30
(I
m al
i e ya
bi w
e 16
) Fr
ee S
ta te
1 49
7 56
-
1
49 7
56
G au
te ng
8 29
6 04
-
8
29 6
04
K w
aZ ul
u- N
at al
2 99
5 13
-
2
99 5
13
Li m
po po
1 18
8 55
-
1
18 8
55
M pu
m al
an ga
9 7
46 0
-
9
7 46
0
N ya
ka th
o ye
K ap
a 7
8 44
5
-
7 8
44 5
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a 1
06 9
70
-
1 06
9 70
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 4
89 6
89
-
4 89
6 89
IS
A M
B A
2 3
74 7
22
-2
3 74
7 22
M
pu m
al an
ga y
eK ap
a 8
03 7
70
( 1
20 5)
8
02 5
65
Fr ee
S ta
te 9
18 3
87
( 5
5)
9 18
3 32
G
au te
ng 3
5 72
8 56
(
3 8)
3
5 72
8 18
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
5 30
2 46
-
1
5 30
2 46
Li
m po
po 3
30 4
62
( 1
46 )
3 30
3 16
M
pu m
al an
ga 9
9 31
1
( 8
21 6)
9
1 09
5
N ya
ka th
o ye
K ap
a 3
05 4
77
( 7
20 1)
2
98 2
76
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
2 42
6 25
-
2
42 6
25
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
2 5
94 9
01
-
2 5
94 9
01
IS A
M B
A 1
0 39
8 03
5
( 16
8 61
) 1
0 38
1 17
4
(b ) I
si bo
ne le
lo S
os iz
o Lw
ez ik
hu ng
o Ze
m fu
nd o
Ep ha
ke m
e K
uz w
el on
ke
(a ) I
sib on
el el
o So
ku qe
qe sh
a A
be nz
a Im
is eb
en zi
Y ez
em pi
lo E
fu nd
el w
ay o
N ok
ub at
hu th
uk is
a
U ku
qi ke
le la
u ku
hl in
ze ke
la n
ge ze
m pi
lo
ez ik
hu ng
w en
i z em
fu nd
o ep
ha ke
m e
ku ba
nt u
bo nk
e ba
se N
in gi
zi m
u A
fr ik
a; u
ku kh
ok he
la
iz in
si za
z ez
ik hu
ng o
ze m
fu nd
o ep
ha ke
m e
kw ez
in ye
iz in
dl ek
o ez
ih am
bi sa
na n
al ol
u si
zo .
Im is
eb en
zi a
th w
es w
e uz
w el
on ke
e zi
fu nd
az w
en i
U ku
si za
iz ifu
nd az
w e
uk uk
ho kh
el a
iz in
dl ek
o ez
ih am
bi sa
na n
ok uq
eq es
ha a
ba qe
qe sh
w el
w a
is ay
en si
y ez
em pi
lo o
hl el
w en
i l os
iz o
lo m
ph ak
at hi
.
Im is
eb en
zi a
th w
es w
e uz
w el
on ke
e zi
fu nd
az w
en i
31
32 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 4
, P A
R T
A
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
T O
S U
PP L
E M
E N
T T
H E
F U
N D
IN G
O F
PR O
G R
A M
M E
S O
R F
U N
C T
IO N
S FU
N D
E D
F R
O M
P R
O V
IN C
IA L
B U
D G
E T
S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
V ot
e N
am e
of a
llo ca
tio n
Pu rp
os e
T yp
e of
a llo
ca tio
n Pr
ov in
ce
C ol
um n
A
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
A dj
us tm
en t
T ra
ns po
rt
Ea st
er n
C ap
e 1
2 89
1 51
(
41 1
04 )
1 2
48 0
47
(V ot
e 35
) Fr
ee S
ta te
1 1
42 7
96
-1
1 42
7 96
G
au te
ng 4
55 8
21
( 1
0)
4 55
8 11
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
7 79
2 55
-
1 7
79 2
55
Li m
po po
9 94
7 62
-
9 94
7 62
M
pu m
al an
ga 1
7 19
4 18
(
1 )
1 7
19 4
17
N or
th er
n C
ap e
8 22
4 30
-
8 22
4 30
N
or th
W es
t 7
88 0
60
( 2
10 5)
7
85 9
55
W es
te rn
C ap
e 8
58 9
62
-8
58 9
62
T O
T A
L 9
8 50
6 55
(
43 2
20 )
9 8
07 4
35
Ea st
er n
C ap
e 1
99 5
95
-1
99 5
95
Fr ee
S ta
te 2
20 6
69
-2
20 6
69
G au
te ng
1 8
60 0
48
-1
8 60
0 48
K
w aZ
ul u-
N at
al 9
24 7
66
-9
24 7
66
Li m
po po
2 98
2 98
-
2 98
2 98
M
pu m
al an
ga 5
02 2
72
-5
02 2
72
N or
th er
n C
ap e
4 4
90 7
-
4 4
90 7
N
or th
W es
t 9
2 31
3
-9
2 31
3
W es
te rn
C ap
e 7
96 5
80
-7
96 5
80
T O
T A
L 4
9 39
4 48
-
4 9
39 4
48
(b ) P
ub lic
T ra
ns po
rt O
pe ra
tio ns
G ra
nt To
p ro
vi de
su pp
le m
en ta
ry fu
nd in
g to
w ar
ds
pu bl
ic tr
an sp
or t s
er vi
ce s p
ro vi
de d
by p
ro vi
nc ia
l de
pa rtm
en ts
o f t
ra ns
po rt.
N at
io na
lly a
ss ig
ne d
fu nc
tio n
to
pr ov
in ce
s
To su
pp le
m en
t p ro
vi nc
ia l i
nv es
tm en
ts fo
r r ou
tin e,
pe
rio di
c an
d sp
ec ia
l m
ai nt
en an
ce ; t
o en
su re
a ll
ro ad
s ar
e cl
as si
fie d
as p
er th
e R
oa d
In fr
as tru
ct ur
e St
ra te
gi c
Fr am
ew or
k fo
r S ou
th A
fr ic
a an
d th
e R
oa d
C la
ss ifi
ca tio
n an
d A
cc es
s M an
ag em
en t g
ui de
lin es
; t o
im pl
em en
t a nd
m ai
nt ai
n R
oa d
A ss
et M
an ag
em en
t Sy
st em
s; to
su pp
le m
en t p
ro vi
nc ia
l p ro
je ct
s f or
th e
re pa
ir of
ro ad
s a nd
b rid
ge s d
am ag
ed b
y de
cl ar
ed
na tu
ra l d
is as
te rs
; t o
im pr
ov e
th e
st at
e of
th e
ro ad
ne
tw or
k se
rv in
g el
ec tri
ci ty
g en
er at
io n
in fr
as tru
ct ur
e;
to im
pr ov
e ro
ad sa
fe ty
w ith
a sp
ec ia
l f oc
us o
n pe
de st
ria n
sa fe
ty in
ru ra
l a re
as .
G en
er al
c on
di tio
na l a
llo ca
tio n
to
pr ov
in ce
s (a
) P ro
vi nc
ia l R
oa ds
M ai
nt en
an ce
G
ra nt
32
33No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
4 , I
N G
X E
N Y
E A
IZ A
B E
L O
Z E
ZI FU
N D
A ZW
E E
ZE N
G E
ZA E
M A
L IN
I Y E
ZI N
H L
E L
O N
O M
A Y
E M
IS E
B E
N ZI
E K
H O
K H
E L
W E
N G
E SA
B E
L O
M A
L I S
E ZI
FU N
D A
ZW E
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
Is ifu
nd az
w e
Ik ho
la m
u A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sig
uq ul
iw e
Is ig
uq ul
o Im
al i e
ya be
lw e
Ig am
a le
m al
i e ya
bi w
e In
jo ng
o U
hl ob
o lw
em al
i e ya
bi w
e
E zo
ku th
ut ha
M pu
m al
an ga
y eK
ap a
1 2
89 1
51
( 41
1 04
) 1
2 48
0 47
(I
m al
i e ya
bi w
e 35
) Fr
ee S
ta te
1 1
42 7
96
-
1 1
42 7
96
G au
te ng
4 55
8 21
(
1 0)
4
55 8
11
K w
aZ ul
u- N
at al
1 7
79 2
55
-
1 7
79 2
55
Li m
po po
9 94
7 62
-
9
94 7
62
M pu
m al
an ga
1 7
19 4
18
( 1
) 1
7 19
4 17
N
ya ka
th o
ye K
ap a
8 22
4 30
-
8
22 4
30
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
7 88
0 60
(
2 10
5)
7 85
9 55
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 8
58 9
62
-
8 58
9 62

IS A
M B
A
9 8
50 6
55
( 43
2 20
) 9
8 07
4 35
M
pu m
al an
ga y
eK ap
a 1
99 5
95
-
1 99
5 95
Fr
ee S
ta te
2 20
6 69
-
2
20 6
69
G au
te ng
1 8
60 0
48
-
1 8
60 0
48
K w
aZ ul
u- N
at al
9 24
7 66
-
9
24 7
66
Li m
po po
2 98
2 98
-
2
98 2
98
M pu
m al
an ga
5 02
2 72
-
5
02 2
72
N ya
ka th
o ye
K ap
a 4
4 90
7
-
4 4
90 7
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a 9
2 31
3
-
9 2
31 3
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 7
96 5
80
-
7 96
5 80
IS
A M
B A
4 9
39 4
48
-4
9 39
4 48

(b ) I
sib on
el el
o So
ku se
tsh en
zi sw
a K
w em
ig w
aq o
Y om
ph ak
at hi
U ku
hl in
ze ke
la n
ge ny
e im
al i k
w ez
ok ut
hu th
a um
ph ak
at hi
o ku
hl in
ze ke
lw a
im in
ya ng
o ye
zo ku
th ut
ha e
zi fu
nd az
w en
i.
Im is
eb en
zi a
th w
es w
e uz
w el
on ke
e zi
fu nd
az w
en i
U kw
en ge
za im
al i o
hl el
w en
i l w
em al
i e ts
ha liw
e ez
ifu nd
az w
en i,
im ik
ha w
ul o
no ku
na ke
ke la
ng
ok uk
he th
ek ile
; u ku
qi ke
le la
u ku
th i y
on ke
im ig
w aq
o ih
lu ka
ni si
w e
ng ok
ul an
de la
u H
la ka
L w
am as
u En
gq al
as iz
in da
Y ez
em ig
w aq
o eN
in gi
zi m
u A
fr ik
a N
ok uh
lu ka
ni sw
a K
w em
ig w
aq o
ka ny
e ne
m ih
la hl
an dl
el a
Y ok
us in
ga th
a U
ku fin
ye le
la
Em ig
w aq
w en
i; uk
uq al
a no
ku na
ke ke
la U
hl el
o Lo
ku si
ng at
hw a
K w
em pa
hl a
Et hi
nt a
Im ig
w aq
o;
uk w
en ge
za n
ge m
is eb
en zi
y ez
ifu nd
az w
e yo
ku lu
ng is
a im
ig w
aq o
na m
ab hu
lo ho
a lin
ya zw
e iz
in hl
ek el
el e
ez im
en ye
ze lw
e ze
m ve
lo ; u
ku ph
uc ul
a is
im o
se ng
qa la
si zi
nd a
yo ku
xh um
an a
ku ka
ge si
em
gw aq
w en
i; uk
up hu
cu la
e zo
ku ph
ep ha
e m
gw aq
w en
i ng
ok ug
xi la
k ak
hu lu
k w
ez ok
up he
ph a
ku ba
nt u
ab ah
am ba
n ge
zi ny
aw o
ez in
da w
en i e
zi se
m ak
ha ya
.
Im al
i e ya
bi w
e eb
ek el
w e
im ib
an de
la
ng ok
uj w
ay el
ek ile
ez
ifu nd
az w
en i
(a ) I
sib on
el el
o So
ku na
ke ke
lw a
K w
em ig
w aq
o Y
es ifu
nd az
w e
33
34 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 5
, P A
R T
A
SP E
C IF
IC P
U R
PO SE
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00 Ea
st er
n C
ap e
5 0
13 1
(
4 59
) 4
9 67
2
Fr ee
S ta
te 6
0 99
0
-
6 0
99 0
G
au te
ng 2
4 23
4
( 4
84 )
2 3
75 0
(V
ot e
24 )
K w
aZ ul
u- N
at al
6 9
40 2
(
1 )
6 9
40 1
Li
m po
po 5
0 33
7
-
5 0
33 7
M
pu m
al an
ga 4
6 27
0
( 1
78 )
4 6
09 2
N
or th
er n
C ap
e 6
9 46
0
( 2
) 6
9 45
8
N or
th W
es t
5 0
33 7
(
2 93
1)
4 7
40 6
W
es te
rn C
ap e
4 9
60 7
-
4
9 60
7
T O
T A
L 4
70 7
68
( 4
05 5)
4
66 7
13
Ea st
er n
C ap
e 1
0 66
6
( 6
66 )
1 0
00 0
Fr
ee S
ta te
5 2
75
-
5 2
75
G au
te ng
4 6
01
-
4 6
01
K w
aZ ul
u- N
at al
1 0
66 6
-
1
0 66
6
Li m
po po
1 0
00 1
(
1 90
) 9
8 11
M
pu m
al an
ga 5
9 48
-
5
9 48
N
or th
er n
C ap
e 7
3 02
(
1 1)
7
2 91
N
or th
W es
t 7
9 71
(
4 85
) 7
4 86
W
es te
rn C
ap e
3 9
33
-
3 9
33
T O
T A
L 6
6 36
3
( 1
35 2)
6
5 01
1
A rt
s a nd
Ea
st er
n C
ap e
1 43
6 94
(
7 18
) 1
42 9
76
C ul
tu re
Fr ee
S ta
te 1
55 7
76
( 1
8)
1 55
7 58
(V
ot e
37 )
G au
te ng
1 55
6 93
(
2 67
8)
1 53
0 15
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
57 6
96
( 1
27 )
1 57
5 69
Li
m po
po 1
12 1
56
( 14
4 35
) 9
7 72
1
M pu
m al
an ga
1 50
3 25
-
1
50 3
25
N or
th er
n C
ap e
1 47
1 21
(
1 57
6)
1 45
5 45
N
or th
W es
t 1
30 0
96
( 17
1 60
) 1
12 9
36
W es
te rn
C ap
e 1
58 4
69
-
1 58
4 69
T
O T
A L
1 3
11 0
26
( 36
7 12
) 1
2 74
3 14

C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
(b ) L
an d
C ar
e Pr
og ra
m m
e G
ra nt
: P ov
er ty
R
el ie
f a nd
In fra
st ru
ct ur
e D
ev el
op m
en t
C om
m un
ity L
ib ra
ry S
er vi
ce s G
ra nt
To a
ss is
t v ul
ne ra
bl e
So ut
h A
fri ca
n fa
rm in
g co
m m
un iti
es to
a ch
ie ve
a n
in cr
ea se
in
ag ric
ul tu
ra l p
ro du
ct io
n an
d in
ve st
in
in fra
st ru
ct ur
e th
at u
nl oc
ks a
gr ic
ul tu
ra l
pr od
uc tio
n.
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
V ot
e Pr
ov in
ce
To tr
an sf
or m
u rb
an a
nd ru
ra l c
om m
un ity
lib
ra ry
in fra
st ru
ct ur
e, fa
ci lit
ie s a
nd se
rv ic
es
(p rim
ar ily
ta rg
et in
g pr
ev io
us ly
d is
ad va
nt ag
ed
co m
m un
iti es
) t hr
ou gh
a re
ca pi
ta lis
ed
pr og
ra m
m e
at p
ro vi
nc ia
l l ev
el in
su pp
or t o
f lo
ca l g
ov er
nm en
t a nd
n at
io na
l i ni
tia tiv
es .
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
Pu rp
os e
To p
ro m
ot e
su st
ai na
bl e
us e
an d
m an
ag em
en t o
f na
tu ra
l r es
ou rc
es b
y en
ga gi
ng in
c om
m un
ity -
ba se
d in
iti at
iv es
th at
su pp
or t t
he p
ill ar
s o f
su st
ai na
bi lit
y (s
oc ia
l, ec
on om
ic a
nd
en vi
ro nm
en ta
l) le
ad in
g to
g re
at er
p ro
du ct
iv ity
, fo
od se
cu rit
y, jo
b cr
ea tio
n an
d be
tte r w
el l-b
ei ng
fo
r a ll.
T yp
e of
a llo
ca tio
n N
am e
of a
llo ca
tio n
(a ) I
lim a/
Le ts
em a
Pr oj
ec ts
G ra
nt A
gr ic
ul tu
re ,
Fo re
st ry
a nd
Fi
sh er
ie s
A gr
ic ul
tu re
, Fo
re st
ry a
nd
Fi sh
er ie
s
C ol
um n
A
A dj
us tm
en t
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
34
35No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
5 , I
N G
X E
N Y
E A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00 M
pu m
al an
ga K
ap a
5 0
13 1
(
4 59
) 4
9 67
2
Fr ee
S ta
te 6
0 99
0
-
6 0
99 0
G
au te
ng 2
4 23
4
( 4
84 )
2 3
75 0
(I
m al
i e ya
bi w
e 24
) K
w aZ
ul u-
N at
al 6
9 40
2
( 1
) 6
9 40
1
Li m
po po
5 0
33 7
-
5
0 33
7
M pu
m al
an ga
4 6
27 0
(
1 78
) 4
6 09
2
N ya
ka th
o K
ap a
6 9
46 0
(
2 )
6 9
45 8
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a 5
0 33
7
( 2
93 1)
4
7 40
6
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
4 9
60 7
-
4
9 60
7
IS A
M B
A
4 70
7 68
(
4 05
5)
4 66
7 13
M
pu m
al an
ga K
ap a
1 0
66 6
(
6 66
) 1
0 00
0
Fr ee
S ta
te 5
2 75
-
5
2 75
G
au te
ng 4
6 01
-
4
6 01
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
0 66
6
-
1 0
66 6
Li
m po
po 1
0 00
1
( 1
90 )
9 8
11
M pu
m al
an ga
5 9
48
-
5 9
48
N ya
ka th
o K
ap a
7 3
02
( 1
1)
7 2
91
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
7 9
71
( 4
85 )
7 4
86
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
3 9
33
-
3 9
33
IS A
M B
A
6 6
36 3
(
1 35
2)
6 5
01 1
U
bu ci
ko k
an ye
M pu
m al
an ga
K ap
a 1
43 6
94
( 7
18 )
1 42
9 76
N
am as
ik o
Fr ee
S ta
te 1
55 7
76
( 1
8)
1 55
7 58
(I
m al
i e ya
bi w
e 37
) G
au te
ng 1
55 6
93
( 2
67 8)
1
53 0
15
K w
aZ ul
u- N
at al
1 57
6 96
(
1 27
) 1
57 5
69
Li m
po po
1 12
1 56
(
14 4
35 )
9 7
72 1
M
pu m
al an
ga 1
50 3
25
-
1 50
3 25
N
ya ka
th o
K ap
a 1
47 1
21
( 1
57 6)
1
45 5
45
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
1 30
0 96
(
17 1
60 )
1 12
9 36
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 1
58 4
69
-
1 58
4 69
IS
A M
B A
1
3 11
0 26
(
36 7
12 )
1 2
74 3
14
Ik ho
la m
u A
Is ig
uq ul
o 20
15 /1
6 Is
ab el
om al
i E
sig uq
ul iw
e
E zo
lim o,
A m
ah la
th i
N ez
in hl
an zi
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la (b
) I sib
on el
el o
Se zi
nh le
lo
Zo ku
na ke
ke lw
a K
om hl
ab a:
U
ku nq
an dw
a K
ob ub
ha
N ok
ut hu
th uk
is w
a K
w en
gq al
as iz
in da
Im ita
po Y
ol w
az i E
m ph
ak at
hi ni
U ku
si za
im ip
ha ka
th i y
ez ol
im o
el en
ge la
e ng
oz in
i eN
in gi
zi m
u A
fr ik
a uk
ub a
id lo
nd lo
ba le
em
kh iq
iz w
en i y
ez ol
im o
fu th
i i ts
ha le
iz im
al i
ku ng
qa la
si zi
nd a
ez ok
hu lis
a um
kh iq
iz o
w ez
ol im
o.
(a ) I
sib on
el el
o so
M se
be nz
i w e-
Ili m
a/ Le
ts em
a Im
al i e
ya bi
w e
ng ok
ul an
de la
im
ib an
de la
Im al
i e ya
be lw
e Is
ifu nd
az w
e
U ku
gu qu
la in
gq al
as iz
in da
y em
ita po
y ol
w az
i ya
se m
ad ol
ob he
ni n
ey as
em ak
ha ya
, i zi
ns iz
a no
si zo
(o ku
qo nd
is w
e ka
kh ul
u em
ip ha
ka th
in i
ey ay
ik ad
e in
ci sh
w e
am at
hu ba
p ha
m bi
lin i)
ng oh
le lo
lo ku
dl on
dl ob
al is
a in
zu zo
e zi
ng en
i le
si fu
nd az
w e
uk w
es ek
a uh
ul um
en i w
as ek
ha ya
ne
m iz
am o
ka zw
el on
ke .
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
In jo
ng o
U ku
kh ut
ha za
u ku
se be
nz is
a ng
en dl
el a
es im
em e
no ku
ng am
el a
iz in
si za
z em
ve lo
n go
ku ba
in
gx en
ye y
em is
eb en
zi e
th in
ta u
m ph
ak at
hi e
se ka
um
su ka
w ok
us im
am a
(u m
ph ak
at hi
, e zo
m no
th o
ne zi
nd aw
o) o
ho le
la e
m ik
hi qi
zw en
i e m
ik hu
lu ,
uk uv
ik el
ek a
ko ku
dl a,
u kw
ak he
ka k
w am
at hu
ba
om se
be nz
i n en
hl al
ak ah
le e
ng co
no k
ub an
tu
bo nk
e.
U hl
ob o
lw em
al i e
ya bi
w e
Ig am
a L
em al
i E ya
bi w
e
IN G
X E
N Y
E Y
E M
A L
I E Y
A B
E L
W E
O K
U T
H IL
E E
SI FU
N D
A ZW
E N
I
35
36 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 5
, P A
R T
A
SP E
C IF
IC P
U R
PO SE
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
V ot
e Pr
ov in
ce Pu
rp os
e T
yp e
of a
llo ca
tio n
N am
e of
a llo
ca tio
n
C ol
um n
A
A dj
us tm
en t
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
B as
ic E
du ca
tio n
Ea st
er n
C ap
e 3
7 08
6
( 2
58 2)
3
4 50
4
(V ot
e 14
) Fr
ee S
ta te
1 0
46 2
(
5 18
) 9
9 44
G
au te
ng 2
9 94
5
( 1
01 6)
2
8 92
9
K w
aZ ul
u- N
at al
5 0
58 8
-
5
0 58
8
Li m
po po
3 0
87 5
(
7 82
4)
2 3
05 1
M
pu m
al an
ga 1
9 63
1
-
1 9
63 1
N
or th
er n
C ap
e 5
2 81
-
5
2 81
N
or th
W es
t 1
7 53
1
( 3
20 )
1 7
21 1
W
es te
rn C
ap e
1 9
63 1
(
4 0)
1
9 59
1
T O
T A
L 2
21 0
30
( 12
3 00
) 2
08 7
30
Ea st
er n
C ap
e 4
5 05
9
( 8
47 3)
3
6 58
6
Fr ee
S ta
te 3
2 14
5
( 4
56 )
3 1
68 9
G
au te
ng 4
7 84
2
( 6
78 )
4 7
16 4
K
w aZ
ul u-
N at
al 5
9 99
8
-
5 9
99 8
Li
m po
po 4
0 97
9
( 11
9 55
) 2
9 02
4
M pu
m al
an ga
3 9
13 6
(
7 65
1)
3 1
48 5
N
or th
er n
C ap
e 2
2 11
3
( 4
30 )
2 1
68 3
N
or th
W es
t 3
3 37
8
( 6
00 )
3 2
77 8
W
es te
rn C
ap e
2 6
53 5
-
2
6 53
5
U na
llo ca
te d
--
-

T O
T A
L 3
47 1
85
( 30
2 43
) 3
16 9
42
(a ) H
IV a
nd A
ID S
(L ife
S ki
lls E
du ca
tio n)
G
ra nt
To p
ro vi
de su
pp or
t a nd
re so
ur ce
s t o
sc ho
ol s,
te ac
he rs
a nd
le ar
ne rs
fo r t
he im
pr ov
em en
t o f
M at
he m
at ic
s, Sc
ie nc
es a
nd T
ec hn
ol og
y (M
ST )
te ac
hi ng
a nd
le ar
ni ng
a t s
el ec
te d
pu bl
ic sc
ho ol
s; to
im
pr ov
e th
e ac
hi ev
em en
t o f l
ea rn
er p
ar tic
ip at
io n
an d
su cc
es s r
at es
, t ea
ch er
d em
an d,
su pp
ly ,
ut ili
sa tio
n, d
ev el
op m
en t a
nd su
pp or
t, sc
ho ol
re
so ur
ci ng
a nd
p ar
tn er
sh ip
s, co
ns is
te nt
w ith
ta
rg et
s s et
in th
e A
ct io
n Pl
an 2
01 9
an d
th e
N at
io na
l D ev
el op
m en
t P la
n.
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
by in
cr ea
si ng
se xu
al a
nd re
pr od
uc tiv
e he
al th
kn
ow le
dg e,
sk ill
s a nd
a pp
ro pr
ia te
d ec
is io
n m
ak in
g am
on g
le ar
ne rs
a nd
e du
ca t o
rs ; t
o m
iti ga
te th
e im
pa ct
of
H IV
a nd
T B
by p
ro vi
di ng
a c
ar in
g, su
pp or
tiv e
an d
en ab
lin g
en vi
ro nm
en t f
or le
ar ne
rs a
nd e
du ca
to rs
; t o
en su
re th
e pr
ov is
io n
of a
sa fe
, r ig
ht s-
ba se
d en
vi ro
nm en
t i n
sc ho
ol s t
ha t i
s f re
e of
d is
cr im
in at
io n,
st
ig m
a an
d an
y fo
rm o
f s ex
ua l h
ar as
sm en
t/a bu
se ; t
o re
du ce
th e
vu ln
er ab
ili ty
o f c
hi ld
re n
to H
IV , T
B an
d se
xu al
ly tr
an sm
itt ed
in fe
ct io
ns (S
TI s)
, w ith
a
pa rti
cu la
r f oc
us o
n or
ph an
ed a
nd v
ul ne
ra bl
e ch
ild re
n.
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
(b ) M
at hs
, S ci
en ce
a nd
T ec
hn ol
og y
G ra
nt
36
37No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
5 , I
N G
X E
N Y
E A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
Ik ho
la m
u A
Is ig
uq ul
o 20
15 /1
6 Is
ab el
om al
i E
sig uq
ul iw
e
Im al
i e ya
be lw
e Is
ifu nd
az w
e In
jo ng
o U
hl ob
o lw
em al
i e ya
bi w
e Ig
am a
L em
al i E
ya bi
w e
IN G
X E
N Y
E Y
E M
A L
I E Y
A B
E L
W E
O K
U T
H IL
E E
SI FU
N D
A ZW
E N
I
Im fu
nd o
E yi
sis ek
el o
M pu
m al
an ga
K ap
a 3
7 08
6
( 2
58 2)
3
4 50
4
(I m
al i e
ya bi
w e
14 )
Fr ee
S ta
te 1
0 46
2
( 5
18 )
9 9
44
G au
te ng
2 9
94 5
(
1 01
6)
2 8
92 9
K
w aZ
ul u-
N at
al 5
0 58
8
-
5 0
58 8
Li
m po
po 3
0 87
5
( 7
82 4)
2
3 05
1
M pu
m al
an ga
1 9
63 1
-
1
9 63
1
N ya
ka th
o K
ap a
5 2
81
-
5 2
81
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
1 7
53 1
(
3 20
) 1
7 21
1
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
1 9
63 1

( 4
0)
1 9
59 1

IS A
M B
A
2 21
0 30
(
12 3
00 )
2 08
7 30
M
pu m
al an
ga K
ap a
4 5
05 9
(
8 47
3)
3 6
58 6
Fr
ee S
ta te
3 2
14 5
(
4 56
) 3
1 68
9
G au
te ng
4 7
84 2
(
6 78
) 4
7 16
4
K w
aZ ul
u- N
at al
5 9
99 8
-
5
9 99
8
Li m
po po
4 0
97 9
(
11 9
55 )
2 9
02 4
M
pu m
al an
ga 3
9 13
6
( 7
65 1)
3
1 48
5
N ya
ka th
o K
ap a
2 2
11 3
(
4 30
) 2
1 68
3
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
3 3
37 8
(
6 00
) 3
2 77
8
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
2 6
53 5
-
2
6 53
5
Im al
i e ng
ab iw
an ga
-
-
-

IS A
M B
A
3 47
1 85
(
30 2
43 )
3 16
9 42

(b ) I
sib on
el el
o Se
zi ba
lo , I
sa ye
ns i
N ez
ob uc
hw ep
he sh
e Im
al i e
ya bi
w e
ng ok
ul an
de la
im
ib an
de la
U kw
es ek
a is
u lo
ku vi
ke la
i- H
IV e
N in
gi zi
m u
A fr
ik a
ng ok
w an
di sa
u lw
az i n
ge zo
ca ns
i n ol
w az
i lw
ez em
pi lo
k w
ez ok
ub el
at ha
, a m
ak ho
no
no ku
th at
ha iz
in qu
m o
ez ifa
ne le
k ub
af un
di
na ko
th is
ha ; u
ku nc
ip hi
sa u
m th
el el
a w
e- H
IV n
e- TB
n go
ku na
ke ke
la , u
kw es
ek a
no kw
en za
in da
w o
ib e
lu la
k ub
af un
di n
ak ot
hi sh
a; u
ku qi
ke le
la
uk uh
lin ze
ke la
n ge
nd aw
o ep
he ph
ile ,
na m
al un
ge lo
e zi
ko le
ni a
ng ac
w as
i, uk
uh la
nz ek
a ne
zi ny
e iz
in dl
el a
zo ku
hl uk
un ye
zw a
ng ok
oc an
si ;
uk un
ci ph
is a
uk ul
en ge
la e
ng oz
in i e
zi ng
an en
i ez
in e-
H IV
, i -T
B n
ez ifo
z oc
an si
e zi
th at
he la
na yo
(a
m a-
ST I),
k ug
xi lw
e ka
kh ul
u ez
in ta
nd an
en i
na se
zi ng
an en
i e zi
le ng
el a
en go
zi ni
.
(a ) I
sib on
el el
o se
-H IV
k an
ye n
e- A
ID S
(Im fu
nd o
Y am
ak ho
no
Em pi
lo )
U ku
hl in
ze ke
la n
go kw
es ek
a ne
zi ns
iz a
ez ik
ol en
i, ko
th is
ha n
ak ub
af un
di u
ku ze
k w
en zi
w e
ng co
no
uk uf
un di
sw a
no ku
fu nd
w a
K w
ez ib
al o,
Is ay
en si
N
ez ob
uc hw
ep he
sh e
(M ST
) e zi
ko le
ni e
zi th
ile
zo m
ph ak
at hi
; u ku
ph uc
ul a
ok uz
uz w
a ab
af un
di
ng ok
uz ib
an da
ka ny
a ne
zi ng
a lo
ku ph
um el
el a,
uk
ud in
ge ka
k ot
hi sh
a, u
ku th
un ye
lw a,
uk
us et
sh en
zi sw
a, u
ku th
ut hu
ki sa
n ok
w es
ek a,
iz
in si
za z
es ik
ol e
no ku
ba m
bi sa
na , n
ge nd
le la
eh
am bi
sa na
n ok
up ho
ko ph
el w
e ok
ub ek
w e
O hl
el w
en i L
ok uz
ok w
en zi
w a
lu ka
-2 01
9 N
as oh
le lw
en i L
w ez
en tu
th uk
o Lu
ka zw
el on
ke .
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
37
38 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 5
, P A
R T
A
SP E
C IF
IC P
U R
PO SE
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
V ot
e Pr
ov in
ce Pu
rp os
e T
yp e
of a
llo ca
tio n
N am
e of
a llo
ca tio
n
C ol
um n
A
A dj
us tm
en t
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
B as
ic E
du ca
tio n
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
Ea st
er n
C ap
e 1
0 20
1 16
(
7 05
9)
1 0
13 0
57
(V ot
e 14
) Fr
ee S
ta te
3 17
1 57
(
2 75
7)
3 14
4 00
G
au te
ng 6
78 9
74
( 2
19 )
6 78
7 55
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
2 87
0 34
-
1
2 87
0 34
Li
m po
po 1
0 30
7 99
(
6 71
1)
1 0
24 0
88
M pu
m al
an ga
5 45
9 10
(
1 56
0)
5 44
3 50
N
or th
er n
C ap
e 1
42 7
24
( 8
) 1
42 7
16
N or
th W
es t
3 81
5 66
-
3
81 5
66
W es
te rn
C ap
e 2
99 4
35
( 2
0)
2 99
4 15
T
O T
A L
5 7
03 7
15
( 18
3 34
) 5
6 85
3 81
H
ea lth
(a ) C
om pr
eh en
si ve
H IV
a nd
A ID
S G
ra nt
Ea st
er n
C ap
e 1
5 77
0 65
(
7 55
9)
1 5
69 5
06
(V ot
e 16
) Fr
ee S
ta te
9 11
9 46
(
4 41
) 9
11 5
05
G au
te ng
2 9
28 3
00
( 49
3 48
) 2
8 78
9 52
K
w aZ
ul u-
N at
al 3
8 13
0 94
(
1 22
) 3
8 12
9 72
Li
m po
po 1
0 56
9 75
(
8 29
3)
1 0
48 6
82
M pu
m al
an ga
9 27
2 14
-
9
27 2
14
N or
th er
n C
ap e
3 71
2 53
(
8 18
) 3
70 4
35
N or
th W
es t
1 0
12 9
84
-
1 0
12 9
84
W es
te rn
C ap
e 1
1 38
4 81
(
1 )
1 1
38 4
80
T O
T A
L 1
3 73
7 31
2
( 66
5 82
) 1
3 67
0 73
0
(b ) H
ea lth
F ac
ili ty
R ev
ita lis
at io
n G
ra nt
Ea st
er n
C ap
e 5
92 0
73
-
5 92
0 73
Fr
ee S
ta te
5 64
9 50
2
1 96
0
5 86
9 10
G
au te
ng 3
13 6
30
-
3 13
6 30
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
2 29
7 75
-
1
2 29
7 75
Li
m po
po 1
94 2
55
1 64
2 57
3
58 5
12
M pu
m al
an ga
2 87
9 42
-
2
87 9
42
N or
th er
n C
ap e
5 93
5 91
(
10 7
50 )
5 82
8 41
N
or th
W es
t 6
95 4
04
( 1
43 )
6 95
2 61
W
es te
rn C
ap e
8 04
1 42
(
34 0
41 )
7 70
1 01
U
na llo
ca te
d -
-
-
T
O T
A L
5 2
75 7
62
1 41
2 83
5
4 17
0 45

C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
To e
na bl
e th
e he
al th
se ct
or to
d ev
el op
a n
ef fe
ct iv
e re
sp on
se to
H IV
a nd
A ID
S an
d TB
; to
su pp
or t t
he n
at io
na l D
ep ar
tm en
t o f H
ea lth
Em
er ge
nc y
Pl an
fo r A
ID S
R el
ie f t
ra ns
iti on
pr
oc es
s.
To p
ro vi
de n
ut rit
io us
m ea
ls a
nd d
ew or
m in
g to
ta
rg et
ed le
ar ne
rs .
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
To h
el p
ac ce
le ra
te c
on st
ru ct
io n,
m ai
nt en
an ce
, up
gr ad
in g
an d
re ha
bi lit
at io
n of
n ew
a nd
ex
is tin
g in
fra st
ru ct
ur e
in h
ea lth
in cl
ud in
g:
he al
th te
ch no
lo gy
, o rg
an is
at io
na l d
ev el
op m
en t
sy st
em s a
nd q
ua lit
y as
su ra
nc e;
to e
nh an
ce
ca pa
ci ty
to d
el iv
er h
ea lth
in fra
st ru
ct ur
e.
(c ) N
at io
na l S
ch oo
l N ut
rit io
n Pr
og ra
m m
e G
ra nt
38
39No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
5 , I
N G
X E
N Y
E A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
Ik ho
la m
u A
Is ig
uq ul
o 20
15 /1
6 Is
ab el
om al
i E
sig uq
ul iw
e
Im al
i e ya
be lw
e Is
ifu nd
az w
e In
jo ng
o U
hl ob
o lw
em al
i e ya
bi w
e Ig
am a
L em
al i E
ya bi
w e
IN G
X E
N Y
E Y
E M
A L
I E Y
A B
E L
W E
O K
U T
H IL
E E
SI FU
N D
A ZW
E N
I
Im fu
nd o
E yi
sis ek
el o
M pu
m al
an ga
K ap
a 1
0 20
1 16
(
7 05
9)
1 0
13 0
57
(I m
al i e
ya bi
w e
14 )
Fr ee
S ta
te 3
17 1
57
( 2
75 7)
3
14 4
00
G au
te ng
6 78
9 74
(
2 19
) 6
78 7
55
K w
aZ ul
u- N
at al
1 2
87 0
34
-
1 2
87 0
34
Li m
po po
1 0
30 7
99
( 6
71 1)
1
0 24
0 88
M
pu m
al an
ga 5
45 9
10
( 1
56 0)
5
44 3
50
N ya
ka th
o K
ap a
1 42
7 24
(
8 )
1 42
7 16
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a 3
81 5
66
-
3 81
5 66
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 2
99 4
35
( 2
0)
2 99
4 15
IS
A M
B A
5
7 03
7 15
(
18 3
34 )
5 6
85 3
81
E ze
m pi
lo M
pu m
al an
ga K
ap a
1 5
77 0
65
( 7
55 9)
1
5 69
5 06
(I
m al
i e ya
bi w
e 16
) Fr
ee S
ta te
9 11
9 46
(
4 41
) 9
11 5
05
G au
te ng
2 9
28 3
00
( 49
3 48
) 2
8 78
9 52
K
w aZ
ul u-
N at
al 3
8 13
0 94
(
1 22
) 3
8 12
9 72
Li
m po
po 1
0 56
9 75
(
8 29
3)
1 0
48 6
82
M pu
m al
an ga
9 27
2 14
-
9
27 2
14
N ya
ka th
o K
ap a
3 71
2 53
(
8 18
) 3
70 4
35
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
1 0
12 9
84
-
1 0
12 9
84
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
1 1
38 4
81
( 1
) 1
1 38
4 80
IS
A M
B A
1
3 73
7 31
2
( 66
5 82
) 1
3 67
0 73
0
M pu
m al
an ga
K ap
a 5
92 0
73
-
5 92
0 73
Fr
ee S
ta te
5 64
9 50
2
1 96
0
5 86
9 10
G
au te
ng 3
13 6
30
-
3 13
6 30
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
2 29
7 75
-
1
2 29
7 75
Li
m po
po 1
94 2
55
1 64
2 57
3
58 5
12
M pu
m al
an ga
2 87
9 42
-
2
87 9
42
N ya
ka th
o K
ap a
5 93
5 91
(
10 7
50 )
5 82
8 41
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a 6
95 4
04
( 1
43 )
6 95
2 61
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 8
04 1
42
( 34
0 41
) 7
70 1
01
Im al
i e ng
ab iw
an ga
-
-
-
IS
A M
B A
5
2 75
7 62
1
41 2
83
5 4
17 0
45
(c ) I
sib on
el el
o Se
zi nh
le lo
Z ok
ud la
Ez
ik ol
en i K
uz w
el on
ke U
ku hl
in ze
ke la
n go
ku dl
a ok
un om
so co
no
ku hl
in ze
ke la
n ge
m ith
i y ok
uk hi
ph a
iz ik
el em
u ku
ba fu
nd i.
U ku
si za
u ku
kh ul
is a
uk w
ak ha
, u ku
na ke
ke la
, uk
uv us
el el
a no
kw en
za n
gc on
o in
gq al
as iz
in da
en
ts ha
n es
eb en
za yo
k w
ez em
pi lo
k ub
al w
a:
ub uc
hw ep
he sh
e kw
ez em
pi lo
, i zi
nh le
lo
zo ku
th ut
hu ki
sa iz
in hl
an ga
no n
ok uq
ik el
el a
iz in
ga ; u
ku qh
ak am
bi sa
a m
an dl
a ok
un ik
ez el
a ng
en gq
al as
iz in
da y
ez em
pi lo
.
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
(a ) I
sib on
el el
o Es
id id
iy el
w e
se -
H IV
k an
ye n
e- A
ID S
(b ) I
si bo
ne le
lo S
ok up
hu cu
la
Iz in
si za
Z ez
em pi
lo
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
U ku
si za
u m
kh ak
ha w
ez em
pi lo
u ku
th ut
hu ki
sa
um ph
um el
a oy
im pu
m el
el o
w e-
H IV
n e-
A ID
S ka
ny e
ne -T
B ;
uk w
es ek
a U
hl el
o Lw
es im
o Es
ip hu
th um
ay o
Lw ez
em pi
lo E
m ny
an gw
en i W
ez em
pi lo
K
az w
el on
ke o
hl el
w en
i l ok
ug uq
ul a
Is is
om bu
lu lo
Se
-A ID
S
39
40 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 5
, P A
R T
A
SP E
C IF
IC P
U R
PO SE
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
V ot
e Pr
ov in
ce Pu
rp os
e T
yp e
of a
llo ca
tio n
N am
e of
a llo
ca tio
n
C ol
um n
A
A dj
us tm
en t
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
H ea
lth (c
) N at
io na
l H ea
lth In
su ra
nc e
G ra
nt C
on di
tio na
l a llo
ca tio
n Ea
st er
n C
ap e
7 2
04
( 6
21 2)

99 2
(V
ot e
16 )
Fr ee
S ta
te 7
2 04
(
4 0)
7
1 64
G
au te
ng 7
2 04
(
1 61
9)
5 5
85
K w
aZ ul
u- N
at al
1 4
40 8
-
1
4 40
8
Li m
po po
7 2
04
( 5
3)
7 1
51
M pu
m al
an ga
7 2
06
( 4
48 4)
2
7 22
N
or th
er n
C ap
e 7
2 04
(
2 69
4)
4 5
10
N or
th W
es t
7 2
04
( 2
77 )
6 9
27
W es
te rn
C ap
e 7
2 04
4
4 14
1
1 61
8
T O
T A
L 7
2 04
2
( 10
9 65
) 6
1 07
7
Ea st
er n
C ap
e 1
9 62
3 72
1
00 0
00
2 0
62 3
72
Fr ee
S ta
te 1
0 57
2 84
-
1
0 57
2 84
(V
ot e
38 )
G au
te ng
4 9
79 8
44
-
4 9
79 8
44
K w
aZ ul
u- N
at al
3 2
35 4
75
-
3 2
35 4
75
Li m
po po
1 2
83 8
77
-
1 2
83 8
77
M pu
m al
an ga
1 2
65 1
62
-
1 2
65 1
62
N or
th er
n C
ap e
3 80
4 08
-
3
80 4
08
N or
th W
es t
2 0
63 1
31
-
2 0
63 1
31
W es
te rn
C ap
e 1
9 75
1 22
-
1
9 75
1 22
T
O T
A L
1 8
20 2
67 5
1
00 0
00
1 8
30 2
67 5
Pu
bl ic
W or
ks Ea
st er
n C
ap e
7 5
93 7
(
3 36
2)
7 2
57 5
(V
ot e
11 )
Fr ee
S ta
te 2
2 82
5
( 1
54 4)
2
1 28
1
G au
te ng
2 4
62 7
(
3 98
6)
2 0
64 1
K
w aZ
ul u-
N at
al 9
0 14
3
( 1
73 7)
8
8 40
6
Li m
po po
2 5
11 5
(
4 42
9)
2 0
68 6
M
pu m
al an
ga 3
6 81
0
( 3
40 5)
3
3 40
5
N or
th er
n C
ap e
1 7
72 3
(
3 77
8)
1 3
94 5
N
or th
W es
t 3
3 06
1
( 9
49 )
3 2
11 2
W
es te
rn C
ap e
2 4
37 1
(
1 21
5)
2 3
15 6
U
na llo
ca te
d -
-
-
T
O T
A L
3 50
6 12
(
24 4
05 )
3 26
2 07

H um
an
Se ttl
em en
ts To
p ro
vi de
fu nd
in g
fo r t
he c
re at
io n
of
su st
ai na
bl e
an d
in te
gr at
ed h
um an
se ttl
em en
ts .
To in
ce nt
iv is
e pr
ov in
ci al
d ep
ar tm
en ts
to
ex pa
nd w
or k
cr ea
tio n
ef fo
rts th
ro ug
h th
e us
e of
la
bo ur
in te
ns iv
e de
liv er
y m
et ho
ds in
th e
fo llo
w in
g id
en tif
ie d
fo cu
s a re
as , i
n co
m pl
ia nc
e w
ith th
e Ex
pa nd
ed P
ub lic
W or
ks P
ro gr
am m
e gu
id el
in es
: r oa
d m
ai nt
en an
ce a
nd th
e m
ai nt
en an
ce o
f b ui
ld in
gs , l
ow tr
af fic
v ol
um e
ro ad
s a nd
ru ra
l r oa
ds , o
th er
e co
no m
ic a
nd
so ci
al in
fra st
ru ct
ur e,
to ur
is m
a nd
c ul
tu ra
l in
du st
rie s,
su st
ai na
bl e
la nd
b as
ed li
ve lih
oo ds
an
d w
as te
m an
ag em
en t.
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
Te st
in no
va tio
ns in
h ea
lth se
rv ic
es d
el iv
er y
an d
pr ov
is io
n fo
r i m
pl em
en tin
g N
at io
na l H
ea lth
In
su ra
nc e,
a llo
w in
g fo
r e ac
h di
st ric
t t o
in te
rp re
t an
d de
si gn
in no
va tio
ns re
le va
nt to
it s s
pe ci
fic
co nt
ex t i
n lin
e w
ith th
e vi
si on
fo r r
ea lis
in g
un iv
er sa
l h ea
lth c
ov er
ag e
fo r a
ll; to
u nd
er ta
ke
he al
th sy
st em
st re
ng th
en in
g ac
tiv iti
es in
id
en tif
ie d
fo cu
s a re
as ; t
o as
se ss
th e
ef fe
ct iv
en es
s o f i
nt er
ve nt
io ns
/a ct
iv iti
es
un de
rta ke
n in
th e
di st
ric ts
fu nd
ed th
ro ug
h th
is
gr an
t.
(a ) E
xp an
de d
Pu bl
ic W
or ks
P ro
gr am
m e
In te
gr at
ed G
ra nt
fo r P
ro vi
nc es
H um
an S
et tle
m en
ts D
ev el
op m
en t G
ra nt
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
40
41No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
5 , I
N G
X E
N Y
E A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
Ik ho
la m
u A
Is ig
uq ul
o 20
15 /1
6 Is
ab el
om al
i E
sig uq
ul iw
e
Im al
i e ya
be lw
e Is
ifu nd
az w
e In
jo ng
o U
hl ob
o lw
em al
i e ya
bi w
e Ig
am a
L em
al i E
ya bi
w e
IN G
X E
N Y
E Y
E M
A L
I E Y
A B
E L
W E
O K
U T
H IL
E E
SI FU
N D
A ZW
E N
I
E ze
m pi
lo M
pu m
al an
ga K
ap a
7 2
04
( 6
21 2)

99 2
(I
m al
i e ya
bi w
e 16
) Fr
ee S
ta te
7 2
04
( 4
0)
7 1
64
G au
te ng
7 2
04
( 1
61 9)
5
5 85
K
w aZ
ul u-
N at
al 1
4 40
8
-
1 4
40 8
Li
m po
po 7
2 04
(
5 3)
7
1 51
M
pu m
al an
ga 7
2 06
(
4 48
4)
2 7
22
N ya
ka th
o K
ap a
7 2
04
( 2
69 4)
4
5 10
N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a 7
2 04
(
2 77
) 6
9 27
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 7
2 04
4
4 14
1
1 61
8
IS A
M B
A
7 2
04 2
(
10 9
65 )
6 1
07 7
M
pu m
al an
ga K
ap a
1 9
62 3
72
1 00
0 00
2
0 62
3 72
Fr
ee S
ta te
1 0
57 2
84
-
1 0
57 2
84
(I m
al i e
ya bi
w e
38 )
G au
te ng
4 9
79 8
44
-
4 9
79 8
44
K w
aZ ul
u- N
at al
3 2
35 4
75
-
3 2
35 4
75
Li m
po po
1 2
83 8
77
-
1 2
83 8
77
M pu
m al
an ga
1 2
65 1
62
-
1 2
65 1
62
N ya
ka th
o K
ap a
3 80
4 08
-
3
80 4
08
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
2 0
63 1
31
-
2 0
63 1
31
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
1 9
75 1
22
-
1 9
75 1
22
IS A
M B
A
1 8
20 2
67 5
1
00 0
00
1 8
30 2
67 5
Im
ise be
nz i K
ah ul
um en
i M
pu m
al an
ga K
ap a
7 5
93 7
(
3 36
2)
7 2
57 5
(I
m al
i e ya
bi w
e 11
) Fr
ee S
ta te
2 2
82 5
(
1 54
4)
2 1
28 1
G
au te
ng 2
4 62
7
( 3
98 6)
2
0 64
1
K w
aZ ul
u- N
at al
9 0
14 3
(
1 73
7)
8 8
40 6
Li
m po
po 2
5 11
5
( 4
42 9)
2
0 68
6
M pu
m al
an ga
3 6
81 0
(
3 40
5)
3 3
40 5
N
ya ka
th o
K ap
a 1
7 72
3
( 3
77 8)
1
3 94
5
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
3 3
06 1
(
9 49
) 3
2 11
2
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
2 4
37 1
(
1 21
5)
2 3
15 6
Im
al i e
n g ab
iw an
ga -
-
-

IS A
M B
A
3 50
6 12
(
24 4
05 )
3 26
2 07

(a ) I
sib on
el el
o So
hl el
o Lw
em is
eb en
zi K
ah ul
um en
i Ey
en ge
zi w
e Ez
ifu nd
az w
en i
Is ib
on el
el o
So ku
th ut
hu ki
sw a
K w
ez in
da w
o Zo
ku hl
al a
A ba
nt u
U ku
zu zi
sa im
in ya
ng o
ye zi
fu nd
az w
e uk
uk hu
lis a
im iz
am o
yo kw
ak ha
a m
at hu
ba o
m se
be nz
i ng
ok us
eb en
zi sa
iz in
dl el
a zo
ku ph
ak el
a ng
om se
be nz
i e zi
nz ul
u ku
le m
ik ha
kh a
el an
de la
yo
ev ez
iw e,
n go
ku la
nd el
a im
ih la
hl an
dl el
a Y
ok un
w eb
a U
hl el
o Lo
m se
be nz
i K ah
ul um
en i:
uk un
ak ek
el w
a kw
em ig
w ao
n ok
un ak
ek el
w a
kw ez
ak hi
w o,
im ig
w aq
o en
ge na
zo
iz im
in ya
m in
ya n
em ig
w aq
o ez
in da
w en
i za
se m
ak ha
ya , i
ng qa
la si
zi nd
a ye
zo m
no th
o ne
ye ze
nh la
la ka
hl e,
e zo
ku va
ka sh
a ne
zi m
bo ni
za
m as
ik o,
e nd
aw o,
im pi
lo e
si m
em e
en da
w en
i no
ku si
ng at
hw a
kw en
ku nk
um a.

Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
U ku
hl ol
a ub
uc hu
le b
ok up
ha ke
la n
go si
zo
lw ez
em pi
lo lo
ku qa
la U
m sh
w al
en si
W ez
em pi
lo
K az
w el
on ke
, u ku
vu m
el a
uk ub
a is
ifu nd
a ng
as in
ye si
ch az
e fu
th i s
is un
gu le
u bu
ch ul
e ob
uh am
bi sa
na n
ez id
in go
z as
o ng
en dl
el a
eh am
bi sa
na n
om bo
no w
ok uz
uz a
ez em
pi lo
em
hl ab
en i j
ik el
el e
ku ba
nt u
bo nk
e; u
ku qo
nd a
uh le
lo lo
m se
be nz
i w ok
ud lo
nd lo
ba lis
a ez
em pi
lo
em ik
ha kh
en i e
ve zi
w e;
u ku
hl ol
a uk
us eb
en za
ng
ok un
ge ne
le la
/n ge
m is
eb en
zi e
zi fu
nd en
i ek
ho kh
el w
e ng
al es
i s ib
on el
el o.
Iz in
da w
o Zo
ku hl
al a
A ba
nt u
U ku
hl in
ze nz
ek el
a ng
ok uk
ho kh
el a
uk w
ak hi
w a
kw ez
in da
w o
zo ku
hl al
a ez
is im
em e
fu th
i ez
id id
iy el
w e.
(c ) I
sib on
el el
o So
m sh
w al
en se
W
ez em
pi lo
K uz
w el
on ke
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
41
42 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 5
, P A
R T
A
SP E
C IF
IC P
U R
PO SE
A L
L O
C A
T IO
N S
T O
P R
O V
IN C
E S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
V ot
e Pr
ov in
ce Pu
rp os
e T
yp e
of a
llo ca
tio n
N am
e of
a llo
ca tio
n
C ol
um n
A
A dj
us tm
en t
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
Pu bl
ic W
or ks
Ea st
er n
C ap
e 1
1 05
4
( 8
49 )
1 0
20 5
(V
ot e
11 )
Fr ee
S ta
te 2
1 37
9
( 1
67 1)
1
9 70
8
G au
te ng
7 2
70 2
(
1 68
7)
7 1
01 5
K
w aZ
ul u-
N at
al 2
1 50
2
-
2 1
50 2
Li
m po
po 2
6 93
5
( 5
44 0)
2
1 49
5
M pu
m al
an ga
2 9
73 3
(
2 97
0)
2 6
76 3
N
or th
er n
C ap
e 1
6 00
4
( 5
60 )
1 5
44 4
N
or th
W es
t 3
1 25
4
( 1
06 6)
3
0 18
8
W es
te rn
C ap
e 1
0 00
0
( 2
17 )
9 7
83
U na
llo ca
te d
--
-

T O
T A
L 2
40 5
63
( 14
4 60
) 2
26 1
03
Ea st
er n
C ap
e 2
0 00
-
2
0 00
Fr
ee S
ta te
6 5
00
-
6 5
00
(V ot
e 17
) G
au te
ng -
-
-
K
w aZ
ul u-
N at
al -
-
-
Li
m po
po -
-
-
M
pu m
al an
ga -
-
-
N
or th
er n
C ap
e 2
2 00
0
-
2 2
00 0
N
or th
W es
t 1
7 00
0
-
1 7
00 0
W
es te
rn C
ap e
- -
-

T O
T A
L 4
7 50
0
-4
7 50
0
Ea st
er n
C ap
e 6
1 06
6
( 5
03 )
6 0
56 3
Fr
ee S
ta te
6 4
52 6
(
1 28
) 6
4 39
8
G au
te ng
8 9
86 4
(
3 30
) 8
9 53
4
(V ot
e 40
) K
w aZ
ul u-
N at
al 8
9 19
1
( 4
95 )
8 8
69 6
Li
m po
po 6
3 45
9
( 1
86 1)
6
1 59
8
M pu
m al
an ga
4 4
03 9
(
6 99
) 4
3 34
0
N or
th er
n C
ap e
2 9
18 1
-
2
9 18
1
N or
th W
es t
4 0
75 2
(
2 1)
4
0 73
1
W es
te rn
C ap
e 5
5 21
6
( 3
2)
5 5
18 4
T
O T
A L
5 37
2 94
(
4 06
9)
5 33
2 25

T o
in ce
nt iv
is e
pr ov
in ci
al so
ci al
se ct
or
de pa
rtm en
ts , i
de nt
ifi ed
in th
e 20
14 S
oc ia
l Se
ct or
E xp
an de
d Pu
bl ic
W or
ks P
ro gr
am m
e lo
g- fra
m e
to in
cr ea
se jo
b cr
ea tio
n by
fo cu
si ng
o n
th e
st re
ng th
en in
g an
d ex
pa ns
io n
of so
ci al
se ct
or
pr og
ra m
m es
th at
h av
e em
pl oy
m en
t p ot
en tia
l.
(b ) S
oc ia
l S ec
to r E
xp an
de d
Pu bl
ic W
or ks
Pr
og ra
m m
e In
ce nt
iv e
G ra
nt fo
r P ro
vi nc
es
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
Sp or
t a nd
R
ec re
at io
n So
ut h
A fr
ic a
So ci
al
D ev
el op
m en
t
M as
s P ar
tic ip
at io
n an
d Sp
or t
D ev
el op
m en
t G ra
nt To
fa ci
lit at
e sp
or t a
nd re
cr ea
tio n
pa rti
ci pa
tio n
an d
em po
w er
m en
t i n
pa rtn
er sh
ip w
ith re
le va
nt
st ak
eh ol
de rs
.
Su bs
ta nc
e A
bu se
T re
at m
en t G
ra nt
To p
ro vi
de fu
nd in
g fo
r t he
c on
st ru
ct io
n of
su
bs ta
nc e
de pe
nd en
cy tr
ea tm
en t f
ac ili
tie s i
n th
e pr
ov in
ce s o
f E as
te rn
C ap
e, F
re e
St at
e, N
or th
er n
C ap
e an
d N
or th
W es
t.
C on
di tio
na l a
llo ca
tio n
42
43No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
5 , I
N G
X E
N Y
E A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E sik
hu lu
R '0
00 R
'0 00
R '0
00
Ik ho
la m
u A
Is ig
uq ul
o 20
15 /1
6 Is
ab el
om al
i E
sig uq
ul iw
e
Im al
i e ya
be lw
e Is
ifu nd
az w
e In
jo ng
o U
hl ob
o lw
em al
i e ya
bi w
e Ig
am a
L em
al i E
ya bi
w e
IN G
X E
N Y
E Y
E M
A L
I E Y
A B
E L
W E
O K
U T
H IL
E E
SI FU
N D
A ZW
E N
I
Im ise
be nz
i K ah
ul um
en i
M pu
m al
an ga
K ap
a 1
1 05
4
( 8
49 )
1 0
20 5
(I
m al
i e ya
bi w
e 11
) Fr
ee S
ta te
2 1
37 9
(
1 67
1)
1 9
70 8
G
au te
ng 7
2 70
2
( 1
68 7)
7
1 01
5
K w
aZ ul
u- N
at al
2 1
50 2
-
2
1 50
2
Li m
po po
2 6
93 5
(
5 44
0)
2 1
49 5
M
pu m
al an
ga 2
9 73
3
( 2
97 0)
2
6 76
3
N ya
ka th
o K
ap a
1 6
00 4
(
5 60
) 1
5 44
4
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
3 1
25 4
(
1 06
6)
3 0
18 8
N
ts ho
na la
ng a
K ap
a 1
0 00
0
( 2
17 )
9 7
83
Im al
i e ng
ab iw
an ga
-
-
-
IS
A M
B A
2
40 5
63
( 14
4 60
) 2
26 1
03
M pu
m al
an ga
K ap
a 2
0 00
-
2
0 00
Fr
ee S
ta te
6 5
00
-
6 5
00
(I m
al i e
ya bi
w e
17 )
G au
te ng
- -
-

K
w aZ
ul u-
N at
al -
-
-

Li m
po po
- -
-

M
pu m
al an
ga -
-
-

N ya
ka th
o K
ap a
2 2
00 0
-
2
2 00
0
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
1 7
00 0
-
1
7 00
0
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
- -
-

IS A
M B
A
4 7
50 0
-
4 7
50 0
M
pu m
al an
ga K
ap a
6 1
06 6
(
5 03
) 6
0 56
3
Fr ee
S ta
te 6
4 52
6
( 1
28 )
6 4
39 8
G
au te
ng 8
9 86
4
( 3
30 )
8 9
53 4
K
w aZ
ul u-
N at
al 8
9 19
1
( 4
95 )
8 8
69 6
(I
m al
i e ya
bi w
e 40
) Li
m po
po 6
3 45
9
( 1
86 1)
6
1 59
8
M pu
m al
an ga
4 4
03 9
(
6 99
) 4
3 34
0
N ya
ka th
o K
ap a
2 9
18 1
-
2
9 18
1
N ya
ka th
o N
ts ho
na la
ng a
4 0
75 2
(
2 1)
4
0 73
1
N ts
ho na
la ng
a K
ap a
5 5
21 6
(
3 2)
5
5 18
4
IS A
M B
A
5 37
2 94
(
4 06
9)
5 33
2 25

Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
Is ib
on el
el o
So ku
ba nd
ak an
ya
Iz in
ku m
bi Z
ab an
tu
N ok
ut hu
th uk
is a
Ez em
id la
lo
U ku
si za
n go
ku zi
ba nd
ak an
ya k
w ez
em id
la lo
ne
zo ku
ng ce
be le
ka n
ok ug
qu gq
uz el
a uk
us eb
en zi
sa na
n ab
aq on
de ne
a ba
th ile
.
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
E zo
ku th
ut hu
ki sw
a K
w en
hl al
ak ah
le Is
ib on
el el
o So
kw el
ap ha
A
ba se
be nz
is a
Iz id
ak am
iz w
a N
ge nd
le la
E ng
af an
el e
U ku
hl in
ze ke
la n
go ku
kh ok
he la
u kw
ak hi
w a
kw ez
in si
za z
ok w
el ap
ha iz
id ak
am iz
w a
ez ifu
nd az
w en
i z as
em pu
m al
an ga
K ap
a, e
-F re
e St
at e,
e N
ya ka
th o
K ap
a na
se N
ya ka
th o
N ts
ho na
la ng
a.
Im al
i e ya
bi w
e ng
ok ul
an de
la
im ib
an de
la
E ze
m id
la lo
N
ok un
gc eb
el ek
a eN
in gi
zi m
u A
fr ik
a
U ku
zu zi
sa im
in ya
ng o
ye si
fu nd
az w
e yo
m kh
ak ha
w ez
om ph
ak at
hi ,
ev ez
w e
oh la
ke ni
20
14 L
oh le
lo L
om kh
ak ha
W em
is eb
en zi
Y
om ph
ak at
hi E
m kh
ak he
ni Y
om ph
ak at
hi
Ey en
ge zi
w e
uk w
an di
sa a
m at
hu ba
o m
se be
nz i
ng ok
ug xi
la e
ku dl
on dl
ob al
is en
i n as
ek hu
kh ul
is en
i iz
in hl
el o
zo m
kh ak
ha w
om ph
ak at
hi e
zi ng
ab a
na m
an dl
a ok
uq as
ha .
(b ) I
sib on
el el
o Se
nz uz
o Y
oh le
lo
Lw em
is eb
en zi
K ah
ul um
en i
Ed id
iy el
w e
Em ik
ha kh
en i
Y om
ph ak
at hi
E zi
fu nd
az w
en i
43
44 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 6
, P A
R T
A
A L
L O
C A
T IO
N S-
IN -K
IN D
T O
P R
O V
IN C
E S
FO R
D E
SI G
N A
T E
D S
PE C
IA L
P R
O G
R A
M M
E S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00 B
as ic
E du
ca tio
n (V
ot e
14 )
2 0
46 8
25
-2
0 46
8 25

H ea
lth N
at io
na l H
ea lth
G ra
nt (V
ot e
16 )
1 4
11 2
50
( 30
8 04
5)
1 1
03 2
05
T O
T A
L 3
4 58
0 75
(
30 8
04 5)
3
1 50
0 30

20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
V ot
e N
am e
of a
llo ca
tio n
Pu rp
os e
Er ad
ic at
io n
of e
nt ire
in ap
pr op
ria te
sc ho
ol in
fr as
tru ct
ur e;
p ro
vi si
on o
f w at
er , s
an ita
tio n
an d
el ec
tri ci
ty to
sc ho
ol s.
To a
dd re
ss c
ap ac
ity c
on st
ra in
ts in
p ro
vi nc
es a
nd to
c re
at e
an a
lte rn
at e
tra ck
to sp
ee d
up
in fr
as tru
ct ur
e de
liv er
y; to
im pr
ov e
sp en
di ng
, p er
fo rm
an ce
, m on
ito rin
g an
d ev
al ua
tio n
on N
at io
na l
H ea
lth In
su ra
nc e
pi lo
ts a
nd in
fr as
tru ct
ur e
pr oj
ec ts
; t o
fu nd
th e
in tro
du ct
io n
of th
e H
um an
Pa
pi llo
m av
iru s v
ac ci
na tio
n p
ro gr
am m
e in
sc ho
ol s.
C ol
um n
A
A dj
us tm
en t
Sc ho
ol In
fr as
tru ct
ur e
B ac
kl og
s G ra
nt
44
45No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
6 , I
N G
X E
N Y
E A
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E si
kh ul
u R
'0 00
R '0
00 R
'0 00
Im fu
nd o
E yi
si se
ke lo
(I m
al i e
ya bi
w e
14 )
2 0
46 8
25
-
2 0
46 8
25
E ze
m pi
lo Is
ib on
el el
o Se
ze m
pi lo
K uz
w el
on ke
(I m
al i e
ya bi
w e
16 )
1 4
11 2
50
( 30
8 04
5)
1 1
03 2
05
IS A
M B
A 3
4 58
0 75
(
30 8
04 5)
3
1 50
0 30

IM A
L I E
Y A
B IW
E N
G E
SI H
L E
E ZI
FU N
D A
ZW E
N I Y
A B
E L
W A
IZ IN
H L
E L
O E
ZI Q
O K
IW E
E ZI
K H
E T
H E
K IL
E
Is ib
on el
el o
Se ng
qa la
si zi
nd a
Y ez
ik ol
e O
ku fa
ne le
N ga
be S
ez ak
hi w
a
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E si
gu qu
liw e
Im al
i e ya
be lw
e Ig
am a
L em
al i E
ya bi
w e
In jo
ng o
U ku
nq an
da in
gq al
as iz
in da
e ng
af an
el e
ez ik
ol en
i; uk
uh lin
ze ke
la n
ga m
an zi
, a m
as u
ok ut
hu th
a uk
un gc
ol a
no ge
si
ez ik
ol en
i.
U ku
di ng
id a
am an
dl a
ez in
gq in
am ba
e zi
fu nd
az w
en i k
an ye
n ok
w ak
ha o
m un
ye u
m zi
la u
ku kh
ul is
a uk
uh lin
ze ke
lw a
kw en
gq al
as iz
in da
; u kw
en za
n gc
on o
uk uc
hi th
w a
kw ez
im al
i, uk
uq hu
ba u
m se
be nz
i, uk
uq ap
ha
no ku
hl ol
a iz
in hl
el o
Zo m
sh w
al en
si W
ez em
pi lo
K az
w el
on ke
n em
is eb
en zi
y en
gq al
as iz
in da
; u ku
kh ok
he la
uk
w et
hu lw
a kw
ez in
hl el
o zo
m jo
vo w
e- H
um an
P ap
ill om
av iru
s e zi
ko le
ni .
Ik ho
la m
u A
Is ig
uq ul
o
45
46 No. 39755 GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Act No. 15 of 2015 Division of Revenue Amendment Act, 2015
SC H
E D
U L
E 6
, P A
R T
B
A L
L O
C A
T IO
N S-
IN -K
IN D
T O
M U
N IC
IP A
L IT
IE S
FO R
D E
SI G
N A
T E
D S
PE C
IA L
P R
O G
R A
M M
E S
20 15
/1 6
M ai
n A
llo ca
tio n
R '0
00 R
'0 00
R '0
00 (a
) M un
ic ip
al In
fra st
ru ct
ur e
G ra
nt
(b ) M
un ic
ip al
D em
ar ca
tio n
Tr an
si tio
n G
ra nt
-
-
-

-
-
-
(V
ot e
38 )
(V ot
e 7)
(a ) B
uc ke
t E ra
di ca
tio n
Pr og
ra m
m e
G ra
nt 9
75 3
99
-
9 75
3 99

(d ) R
ur al
H ou
se ho
ld s I
nf ra
st ru
ct ur
e G
ra nt
6 7
32 8
-
6
7 32
8
T O
T A
L 1
0 39
5 24
8
( 26
4 00
0)
1 0
13 1
24 8

To p
ro vi
de sp
ec ifi
c ca
pi ta
l f un
di ng
fo r t
he re
du ct
io n
of ru
ra l
sa ni
ta tio
n ba
ck lo
gs a
nd to
ta rg
et
ex is
tin g
ho us
eh ol
ds w
he re
b ul
k- de
pe nd
en t s
er vi
ce s a
re n
ot v
ia bl
e.
H um
an
Se tt
le m
en ts
To p
ro vi
de fu
nd in
g fo
r t he
e ra
di ca
tio n
of b
uc ke
t s an
ita tio
n.
U rb
an S
et tle
m en
ts D
ev el
op m
en t G
ra nt
W at
er a
nd
Sa ni
ta tio
n (V
ot e
36 )
Su pp
le m
en ts
th e
ca pi
ta l r
ev en
ue s o
f m et
ro po
lit an
m un
ic ip
al iti
es in
o rd
er to
su pp
or t t
he n
at io
na l
hu m
an se
ttl em
en ts
d ev
el op
m en
t p ro
gr am
m e,
fo cu
si ng
o n
po or
h ou
se ho
ld s.
V ot
e N
am e
of a
llo ca
tio n
Pu rp
os e
N at
io na
l T
re as
ur y
(c ) R
eg io
na l B
ul k
In fra
st ru
ct ur
e G
ra nt
E ne
rg y
(V ot
e 26
)
To p
ro vi
de sp
ec ifi
c ca
pi ta
l f in
an ce
fo r e
ra di
ca tin
g ba
si c
m un
ic ip
al in
fra st
ru ct
ur e
ba ck
lo gs
fo r p
oo r
ho us
eh ol
ds , m
ic ro
e nt
er pr
is es
a nd
so ci
al in
st itu
tio ns
se rv
ic in
g po
or c
om m
un iti
es .
To d
ev el
op n
ew , r
ef ur
bi sh
, u pg
ra de
a nd
re pl
ac e
ag ei
ng in
fr as
tru ct
ur e
th at
c on
ne ct
s w at
er
re so
ur ce
s t o
in fra
st ru
ct ur
e se
rv in
g ex
te ns
iv e
ar ea
s a cr
os s m
un ic
ip al
b ou
nd ar
ie s o
r l ar
ge re
gi on
al
bu lk
in fra
st ru
ct ur
e se
rv in
g nu
m er
ou s c
om m
un iti
es o
ve r a
la rg
e ar
ea w
ith in
a m
un ic
ip al
ity . T
o de
ve lo
p ne
w , r
ef ur
bi sh
, u pg
ra de
a nd
re pl
ac e
ag ei
ng w
as te
w at
er in
fra st
ru ct
ur e
of re
gi on
al
si gn
ifi ca
nc e.
T o
pi lo
t r eg
io na
l W at
er D
em an
d M
an ag
em en
t a nd
W at
er C
on se
rv at
io n
pr oj
ec ts
o r
fa ci
lit at
e an
d co
nt rib
ut e
to th
e im
pl em
en ta
tio n
of lo
ca l W
at er
D em
an d
M an
ag em
en t a
nd W
at er
C
on se
rv at
io n
pr oj
ec ts
th at
w ill
d ire
ct ly
h av
e an
im pa
ct o
n th
e bu
lk in
fra st
ru ct
ur e
re qu
ire m
en ts
.
To p
la n,
c at
al ys
e an
d in
ve st
in ta
rg et
ed lo
ca tio
ns in
o rd
er to
a ttr
ac t a
nd su
st ai
n th
ird p
ar ty
c ap
ita l
in ve
st m
en ts
a im
ed a
t s pa
tia l t
ra ns
fo rm
at io
n, t
ha t w
ill im
pr ov
e th
e qu
al ity
o f l
ife a
nd th
e le
ve ls
o f
to w
ns hi
ps .
4 9
21 6
54
To su
bs id
is e
th e
ad di
tio na
l i ns
tit ut
io na
l a nd
a dm
in is
tra tiv
e co
st s a
ris in
g fro
m ty
pe C
b ou
nd ar
y ch
an ge
s d ue
to c
om e
in to
e f f
ec t a
t t he
ti m
e of
th e
20 16
lo ca
l g ov
er nm
en t e
le ct
io ns
.
In te
gr at
ed N
at io
na l E
le ct
rif ic
at io
n Pr
og ra
m m
e (E
sk om
) G ra
nt To
im pl
em en
t t he
In te
gr at
ed N
at io
na l E
le ct
rif ic
at io
n Pr
og ra
m m
e by
p ro
vi di
ng c
ap ita
l s ub
si di
es to
Es
ko m
to a
dd re
ss th
e el
ec tri
fic at
io n
ba ck
lo g
of o
cc up
ie d
re si
de nt
ia l d
w el
lin gs
, t he
in st
al la
tio n
of
bu lk
in fra
st ru
ct ur
e an
d re
ha bi
lit at
io n
an d
re fu
rb is
hm en
t o f e
le ct
ric ity
in fra
st ru
ct ur
e in
o rd
er to
im
pr ov
e qu
al ity
o f s
up pl
y in
E sk
om li
ce nc
ed a
re as
.
(b ) M
un ic
ip al
W at
er In
fr as
tru ct
ur e
G ra
nt
5 91
7 29

3 6
13 2
43
2 5
89 5

To fa
ci lit
at e
th e
pl an
ni ng
, a cc
el er
at io
n an
d im
pl em
en ta
tio n
of v
ar io
us p
ro je
ct s t
ha t w
ill e
ns ur
e w
at er
su pp
ly to
c om
m un
iti es
id en
tif ie
d as
n ot
re ce
iv in
g a
w at
er su
pp ly
se rv
ic e.
N ei
gh bo
ur ho
od D
ev el
op m
en t P
ar tn
er sh
ip
G ra
nt
4 8
57 6
54
C oo
pe ra
tiv e
G ov
er na
nc e
an d
T ra
di tio
na l
A ffa
ir s
(V ot
e 4)
( 64
0 00
) -
3 6
13 2
43
7 91
7 29

2 5
89 5
-

( 20
0 00
0)
C ol
um n
A
A dj
us tm
en t
20 15
/1 6
A dj
us te
d A
llo ca
tio n
-
-
-

46
47No. 39755GOVERNMENT GAZETTE, 26 February 2016 Ino 15 Ka 2015Umthetho oChibiyela Ukwabiwa kweziMali, 2015
IS IT
H A
SI SE
L O
6 , I
N G
X E
N Y
E B
IM A
L I E
Y A
B IW
E N
G E
SI H
L E
K O
M A
SI PA
L A
Y E
ZI N
H L
E L
O E
ZI Q
O K
IW E
E ZI
K H
E T
H E
K IL
E
20 15
/1 6
Is ab
el om
al i
E si
kh ul
u R
'0 00
R '0
00 R
'0 00
(a ) I
si bo
ne le
lo S
en gq
al as
iz in
da K
am as
ip al
a
(b ) I
si bo
ne le
lo S
ez in
gu qu
ko Z
ok uk
la m
a O
m as
ip al
a -
--

--
-
(I m
al i e
ya bi
w e
38 )
(I m
al i e
ya bi
w e
7)
(a ) I
si bo
ne le
lo S
ez in
hl el
o Zo
ku nq
an da
U hl
el o
Lw ez
in dl
u Za
n g as
es e
Za m
ab ha
ke de
9 75
3 99
-
9 75
3 99

(d ) I
si bo
ne le
lo S
en gq
al as
iz in
da Y
em in
de ni
Y
as em
ak ha
ya 6
7 32
8
-6
7 32
8
IS A
M B
A 1
0 39
5 24
8
( 26
4 00
0)
1 0
13 1
24 8

Ik ho
la m
u A
Is ig
uq ul
o 20
15 /1
6 Is
ab el
om al
i E
si gu
qu liw
e
-
--
4 8
57 6
54
U ku
se be
nz is
an a
K oh
ul um
en i
N ez
in da
ba Z
am as
ik o
(I m
al i e
ya bi
w e
4)
( 64
0 00
) -3
6 13
2 43

7 91
7 29

2 5
89 5
-
( 20
0 00
0)
4 9
21 6
54
U kw
es ek
a ez
in ye
iz ik
hu ng
o ne
zi nd
le ko
e zi
ha m
bi sa
na n
ok up
ha th
a ez
id al
w a
uh lo
bo lo
sh in
ts ho
lw
em ig
ce le
C o
lu ba
ng el
w a
uk us
eb en
za n
ge si
kh at
hi so
kh et
ho lo
hu lu
m en
i b as
ek ha
ya n
go w
e- 20
16 .
Is ib
on el
el o
Es id
id iy
el w
e Se
zi nh
le lo
Z ik
ag es
i K
az w
el on
ke (E
sk om
) U
ku qa
la U
hl el
o O
lu di
di ye
lw e
Lu ka
ge si
K uz
w el
on ke
n go
ku se
ka n
ge m
al i e
w ux
ha so
u -E
sk om
u ku
ba
ad in
gi de
in gq
in am
ba k
ag es
i e zi
nd aw
en i o
ku hl
al w
a ku
zo na
, u ku
fa kw
a kw
en gq
al as
iz in
da e
no m
th am
o om
kh ul
u, u
kw en
za n
gc on
o ka
ny e
no ku
ph uc
ul a
in gq
al as
iz in
da k
ag es
i u ku
ze k
up hu
cu lw
e iz
in ga
lo
ku ph
ak el
a ng
em vu
m e
ez in
da w
en i n
gu -E
sk om
.
(b ) I
si bo
ne le
lo S
en gq
al as
iz in
da Y
am an
zi
K am
as ip
al a
5 91
7 29

3 6
13 2
43
2 5
89 5

U ku
si za
u ku
hl el
a, u
ku sh
es hi
sa n
ok uq
al a
im is
eb en
zi e
nh lo
bo nh
lo bo
e zo
qi ni
se ki
sa u
ku th
i u ku
th un
ye lw
a kw
am an
zi e
m ip
ha ka
th in
i e ve
zw e
nj en
ge m
ip ha
ka th
i e ng
aw at
ho li
am an
zi .
Is ib
on el
el o
So ku
th ut
hu ki
sa U
ku se
be nz
is an
a N
es ak
he le
ne N
ab o
U ku
si za
n ge
m al
i k om
as ip
al a
ba m
ad ol
ob ha
a m
ak hu
lu u
ku ze
k us
ek w
e uh
le lo
lo ku
th ut
hu ki
sw a
kw ez
in da
w o
ez ih
la la
a ba
nt u,
k ug
xi lw
e em
in de
ni ni
e nt
ul ay
o.
Im al
i ey
ab el
w e
Ig am
a L
em al
i E ya
bi w
e In
jo ng
o
Is ik
hw am
a Se
zi m
al i
Z om
bu so
(c ) I
si bo
ne le
lo S
en gq
al as
iz in
da Y
ez ifu
nd a
Eh la
ng en
e
A m
an dl
a (I
m al
i e ya
bi w
e 26
)
U ku
su ng
ul a
in gq
al as
iz in
da e
nt sh
a, u
ku yi
lu ng
is a,
u ku
yi ph
uc ul
a no
ku sh
in ts
ha le
yo e
xh um
an is
a iz
in si
za
za m
an zi
n en
gq al
as iz
in da
e ph
ak el
a iz
in da
w o
ez in
in gi
e m
ig ce
le ni
y om
as ip
al a
no m
a in
gq al
as iz
in da
en
om th
am o
om kh
ul u
ez ifu
nd en
i e zi
nk ul
u es
iz a
im ip
ha ka
th i e
hl uk
ah lu
ke ne
e zi
nd aw
en i e
zi nk
ul u
ku m
as ip
al a.
U ku
su ng
ul a,
u ku
lu ng
is a,
u ku
ph uc
ul a
no ku
sh in
ts ha
in gq
al as
iz in
da e
nd al
a ya
m an
zi
an gc
ol ile
e se
m qo
ka e
zi fu
nd en
i. U
ku ho
la U
ku si
ng at
hw a
K w
ez id
in go
Z am
an zi
e zi
fu nd
en i n
em is
eb en
zi
Y ok
on gi
w a
K w
am an
zi n
om a
uk w
en za
lu la
n ok
ub am
ba iq
ha za
e m
is eb
en zi
ni Y
ok us
in ga
th w
a K
w ez
id in
go Z
am an
zi N
ey ok
on gi
w a
K w
am an
zi e
zo th
in ta
n gq
o iz
im fa
ne lo
z en
gq al
as iz
in da
e no
m th
am o
om kh
ul u.
U ku
hl el
a, u
ku ny
us a
is iv
in in
i k an
ye n
ok ut
sh al
a iz
im al
i e zi
nd aw
en i e
zi ph
ok op
he lw
e uk
uz e
ku he
hw e
fu th
i k us
im am
is w
e ab
at sh
al iz
im al
i a ba
ng ab
an tu
b es
ith at
hu o
ku hl
os w
e ng
ab o
uk ug
uq ul
a iz
in da
w o
zo ku
hl al
a, o
ku zo
ph uc
ul a
iz in
ga le
m pi
lo n
am az
in ga
o ku
th ol
a am
at hu
ba k
ub ah
la li
ba se
N in
gi zi
m u
A fr
ik a
n g ap
ha ns
i k om
ph ak
at hi
o na
ke ke
lw ay
o, ik
ak hu
lu ka
zi e
m al
ok is
hi ni
.
U ku
hl in
ze ke
la n
ge m
al i e
th ile
u ku
nq an
da in
gq al
as iz
in da
y em
is eb
en zi
o ku
fa ne
le n
ga be
se ye
nz iw
e om
as ip
al a
em in
de ni
ni e
nt ul
ay o,
a m
ab hi
zi ni
si a
m an
ca ne
n ez
ik hu
ng o
zo m
ph ak
at hi
e zi
si za
im ip
ha ka
th i
en tu
la yo
.
U ku
hl in
ze ke
la n
ge m
al i e
kh et
he ki
le y
ok uk
ho kh
el a
iz in
da w
o uk
uz e
ku nc
is hi
sw e
iz in
gq in
am ba
ez
in da
w en
i e zi
se m
ak ha
ya n
ok up
ho ko
ph el
a em
in de
ni ni
e kh
on a
la ph
o us
iz o
ol un
hl ob
on hl
ob o
lu ng
at ho
la ka
li kh
on a.
Iz in
da w
o Z
ok uh
la la
A
ba nt
u
U ku
hl in
ze ke
la n
ge m
al i u
ku nq
an da
u hl
el o
lw ez
in dl
u za
ng as
es e
ez in
ga m
ab ha
ke de
.
Is ib
on el
el o
So ku
th ut
hu ki
sa Iz
in da
w o
Zo ku
hl al
a Em
ad ol
ob he
ni
A m
an zi
N am
as u
O ku
th ut
ha U
ku ng
co la
(I
m al
i e ya
bi w
e 36
)

47