LEGE nr. 155 din 12 octombrie 1999 pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996


Published: 1999-10-12

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 155 din 12 octombrie 1999
pentru ratificarea Tratatului de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 500 din 18 octombrie 1999

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Tratatul de prietenie şi colaborare dintre România şi Republica Uzbekistan, semnat la Bucureşti la 6 iunie 1996.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 17 iunie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
MIRCEA IONESCU-QUINTUS
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 septembrie 1999, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE
CAMEREI DEPUTAŢILOR,
ACSINTE GASPAR


TRATAT

de prietenie şi colaborare între România şi Republica Uzbekistan
România şi Republica Uzbekistan, denumite în continuare părţi contractante,
având în vedere relaţiile de prietenie şi de respect reciproc existente între popoarele lor,
convinse ca dezvoltarea relaţiilor dintre cele doua state pe baza valorilor general umane ale democraţiei şi solidarităţii, a respectării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului, serveşte intereselor popoarelor român şi uzbek, cauzei păcii şi stabilitatii în Europa, Asia şi în lume,
subliniind importanţa schimbărilor istorice care au loc în ambele state,
hotărâte sa acţioneze pentru edificarea relaţiilor lor pe baza principiilor egalităţii, echităţii şi înţelegerii reciproce,
reafirmand atasamentul lor faţă de scopurile şi principiile Cartei Naţiunilor Unite şi faţă de angajamentele asumate în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa,
condamnând acţiunile agresive în relaţiile dintre state şi convinse de necesitatea eliminării urmărilor lor politice şi juridice în conformitate cu prevederile Cartei Organizaţiei Naţiunilor Unite,
având drept scop sa confere o noua calitate colaborării bilaterale în domeniile politic, economic, tehnico-ştiinţific, ecologic, informaţional, umanitar, cultural, precum şi în alte domenii şi sa dezvolte, pentru aceasta, cadrul juridic bilateral,
au convenit asupra celor ce urmează:


Articolul 1

Relaţiile dintre părţile contractante se bazează pe prietenie, încredere, colaborare şi respect reciproc.
Părţile contractante se vor conduce în relaţiile dintre ele după principiile şi normele unanim recunoscute ale dreptului internaţional, după prevederile Cartei Naţiunilor Unite, ale Actului final de la Helsinki, ale Cartei de la Paris pentru o noua Europa şi ale altor documente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa.


Articolul 2

Cele doua părţi contractante reafirma inadmisibilitatea folosirii forţei şi a ameninţării cu forta în relaţiile internaţionale, precum şi necesitatea soluţionării tuturor problemelor internaţionale prin mijloace paşnice.
Ele vor acţiona pentru reglementarea paşnică a diferendelor în conformitate cu Carta Naţiunilor Unite şi cu documentele pertinente ale Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, ţinând seama de necesitatea respectării suveranităţii, integrităţii teritoriale şi inviolabilitatii frontierelor statelor.


Articolul 3

Cele doua părţi contractante vor sprijini înfăptuirea măsurilor de securitate colectivă prevăzute la cap. VII din Carta Naţiunilor Unite.
Dacă una dintre părţile contractante va considera ca o situaţie aparuta este de natura sa aducă atingere intereselor sale de securitate, ea se poate adresa celeilalte părţi contractante, astfel încât ele sa procedeze neîntârziat la consultări cu privire la aceasta problema.


Articolul 4

Cele doua părţi contractante vor acţiona, în cadrul Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa, pentru promovarea procesului de reducere echilibrata a forţelor armate şi a armamentelor, în scopul intaririi încrederii şi stabilitatii în Europa şi în Asia.
Părţile contractante vor conlucra, inclusiv la negocierile internaţionale multilaterale la care participa, pentru înfăptuirea dezarmarii sub un control internaţional riguros şi eficient.
Ele vor promova schimburi pe linie militară, la nivelurile convenite, pe baza unor programe corespunzătoare.


Articolul 5

Părţile contractante vor promova dezvoltarea şi diversificarea raporturilor comerciale, economice şi tehnico-ştiinţifice bilaterale pe baza egalităţii şi vor asigura condiţii optime pentru aceasta colaborare.
Ele vor adopta măsurile necesare pentru a perfectiona şi a apropia mecanismul relaţiilor lor economice şi comerciale de normele şi practica pieţei mondiale, pentru promovarea şi protejarea investiţiilor reciproce de capital şi evitarea dublei impuneri.


Articolul 6

Părţile contractante vor promova o colaborare mai strânsă în domenii de importanţa deosebită pentru dezvoltarea economiilor lor naţionale, în special în domeniile dezvoltării bazei energetice, construcţiilor, transporturilor şi comunicaţiilor, agriculturii, punerii în valoare a resurselor naturale, precum şi în domeniul producţiei bunurilor de larg consum.
Părţile contractante, ţinând seama de legislatiile lor naţionale, vor facilita cooperarea şi legăturile directe dintre agenţii economici din cele doua tari, precum şi constituirea de societăţi mixte şi de alte forme eficiente de cooperare.


Articolul 7

Părţile contractante, ţinând seama de posibilităţile lor, vor acorda o importanţa prioritara colaborării în domeniul protecţiei mediului înconjurător şi vor sprijini punerea în aplicare a acţiunilor şi proiectelor concrete pentru protecţia mediului de către instituţiile competente din cele doua tari.


Articolul 8

Părţile contractante vor facilita colaborarea în domeniul stiintelor fundamentale şi aplicative, dezvoltarea şi implementarea tehnicii şi tehnologiilor avansate şi vor sprijini legăturile directe şi initiativele comune ale oamenilor de ştiinţa, institutelor de cercetare ştiinţifică şi centrelor ştiinţifice de producţie. În acest scop, ele vor stimula realizarea de programe şi proiecte comune, crearea de societăţi mixte, schimburi pe linia oamenilor de ştiinţa şi alte forme de colaborare. Părţile vor încheia, pentru aceasta, acorduri separate.


Articolul 9

Cele doua părţi contractante, pornind de la legăturile culturale existente între popoarele român şi uzbek, vor favoriza dezvoltarea schimburilor între instituţii centrale şi locale, persoane şi organizaţii neguvernamentale din cele doua tari în domeniile culturii, învăţământului, informaţiilor, turismului, sănătăţii şi sportului.
Părţile contractante vor sprijini stabilirea de legături între instituţii de învăţământ, centre de cercetare ştiinţifică, instituţii de cultura, biblioteci, arhive, agenţii de presa şi informaţii şi societăţi de radio şi televiziune şi vor promova schimburile de studenţi, doctoranzi, de formaţii artistice şi sportive.
Ele vor stimula initiativele privind colaborarea în domeniile teatrului, literaturii, editării de carte, muzicii, artelor plastice şi creatiei populare.
Părţile contractante vor avea în vedere posibilitatea încheierii de acorduri separate privind recunoaşterea reciprocă a documentelor de studii pentru toate formele de învăţământ, precum şi a diplomelor de acordare a gradelor şi titlurilor ştiinţifice.


Articolul 10

Părţile contractante vor sprijini pe toate planurile contactele dintre cetăţenii ambelor state. Ele vor incuraja eforturile în direcţia cunoaşterii reciproce şi a înţelegerii între popoarele român şi uzbek, precum şi dezvoltarea legăturilor dintre organizaţii civice, instituţii şi asociaţii din cele doua tari.
Părţile contractante vor dezvolta colaborarea în domeniile juridic şi consular, pentru facilitarea călătorilor reciproce ale cetăţenilor celor două state şi pentru soluţionarea problemelor umanitare şi sociale care decurg din acestea.


Articolul 11

Părţile contractante vor colabora pentru prevenirea şi combaterea crimei organizate, a terorismului, corupţiei, traficului ilegal de narcotice, substanţe psihotrope şi substanţe chimice toxice, armamente şi substanţe explozive, operaţiunilor financiare ilegale şi falsificării bancnotelor, titlurilor de valoare, a contrabandei şi scoaterii ilegale de valori culturale peste frontiere, a imigrarii ilegale, a acţiunilor care periclitează securitatea aviaţiei civile, precum şi a altor infracţiuni. În acest scop, părţile contractante vor efectua schimburi de experienta şi de informaţii operative, vor conlucra în cadrul cooperării internaţionale şi vor putea sa încheie acorduri separate cu privire la aceste probleme.


Articolul 12

Părţile contractante vor extinde consultarile dintre ele, la niveluri corespunzătoare, cu privire la probleme importante ale dezvoltării relaţiilor bilaterale, ale securităţii şi cooperării în Europa şi în Asia şi la alte probleme internaţionale de interes reciproc.
În acest scop, cele doua părţi contractante vor dezvolta contactele dintre parlamentele, guvernele şi autorităţile centrale şi locale din cele doua state.


Articolul 13

Cele doua părţi contractante vor extinde şi vor perfectiona cadrul juridic al relaţiilor lor bilaterale, în concordanta cu realitatile economice, sociale şi juridice din ţările lor şi cu evolutiile de ansamblu din Europa şi din Asia.


Articolul 14

Prevederile prezentului tratat nu aduc în nici un fel atingere drepturilor şi obligaţiilor asumate de părţile contractante prin tratate bilaterale şi multilaterale încheiate de fiecare dintre ele cu state terţe şi nu sunt îndreptate împotriva vreunuia dintre aceste state.


Articolul 15

Prezentul tratat se încheie pe o perioadă de 10 ani. Valabilitatea să se prelungeşte în mod automat pe noi perioade de câte 5 ani, dacă nici una dintre părţile contractante nu informează în scris cealaltă parte contractantă asupra intentiei sale de a-l denunta, cu cel puţin 12 luni înainte de expirarea perioadei de valabilitate respective.


Articolul 16

Prezentul tratat va fi supus ratificării în conformitate cu legislaţia naţionala a fiecăreia dintre părţile contractante şi va intra în vigoare la data la care s-a efectuat schimbul instrumentelor de ratificare.


Articolul 17

Prezentul tratat va fi înregistrat la Secretariatul Organizaţiei Naţiunilor Unite, în conformitate cu prevederile art. 102 din Carta Naţiunilor Unite.
Încheiat la Bucureşti la 6 iunie 1996, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română şi uzbeka, ambele texte fiind egal autentice.
Pentru România,
Ion Iliescu
Pentru Republica Uzbekistan,
Islam Karimov
------------