LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 1998 pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998


Published: 1998-11-04

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 200 din 4 noiembrie 1998
pentru ratificarea Acordului dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 428 din 12 noiembrie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul UNIC

Se ratifica Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene, semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 14 septembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI
DEPUTAŢILOR,
ANDREI IOAN CHILIMAN
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 5 octombrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
CRISTIAN DUMITRESCU


ACORD

între Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene privind serviciile aeriene
Guvernul României şi Guvernul Republicii Arabe Siriene, denumite în continuare părţi contractante,
fiind părţi la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, şi dorind sa încheie un acord suplimentar la convenţia menţionată, în scopul infiintarii de servicii aeriene regulate între şi dincolo de teritoriile statelor lor,
au convenit cele ce urmează:


Articolul 1

Definiţii
1. În sensul prezentului acord, în afară de cazul în care din context rezultă altfel, expresia:

a) convenţie înseamnă Convenţia privind aviaţia civilă internationala, deschisă spre semnare la Chicago la 7 decembrie 1944, inclusiv orice anexa adoptată în baza prevederilor art. 90 din aceasta convenţie şi orice amendament la anexe sau la convenţie în baza prevederilor art. 90 şi 94 din convenţie, în măsura în care aceste anexe şi amendamente au fost adoptate de ambele părţi contractante;
  

b) autorităţi aeronautice înseamnă, în cazul României, Ministerul Transporturilor, iar în cazul Republicii Arabe Siriene, Ministerul Transporturilor ori Direcţia generală a aviaţiei civile sau, în ambele cazuri, orice altă persoană sau orice alt organ autorizat sa îndeplinească funcţiile exercitate în prezent de autorităţile menţionate;
  

c) operator aerian desemnat înseamnă un operator aerian care a fost desemnat şi autorizat în conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul acord;
  

d) teritoriul părţii contractante şi cetăţeni ai părţii contractante înseamnă, după caz, teritoriul şi cetăţenii României şi, respectiv, teritoriul şi cetăţenii Republicii Arabe Siriene;
  

e) servicii aeriene, servicii aeriene internaţionale, operator aerian şi escala necomercială au intelesurile care le-au fost atribuite în art. 96 din convenţie;
  

f) capacitate, în ceea ce priveşte o aeronava, înseamnă incarcatura comercială a acelei aeronave, disponibilă pe o ruta sau pe o porţiune de ruta;
  

g) capacitate, în ceea ce priveşte un serviciu convenit, înseamnă capacitatea aeronavei utilizate pentru un astfel de serviciu, înmulţită cu frecventa curselor efectuate de aceasta aeronava într-o perioadă dată şi pe o ruta sau pe o porţiune de ruta data;
  

h) transport aerian înseamnă transportul de pasageri, bagaje, marfa şi posta, în mod separat sau combinat, pe calea aerului;
  

i) tarif înseamnă preţurile care urmează să fie plătite pentru transportul internaţional de pasageri, bagaje şi marfa, precum şi condiţiile în baza cărora se aplică aceste preţuri, inclusiv preţurile şi condiţiile pentru serviciile de agenţie sau alte servicii auxiliare, cu excepţia remuneraţiei şi a condiţiilor pentru transportul poştei;
  

j) rute specificate înseamnă rutele specificate în anexa la prezentul acord, pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate de către operatorii aerieni desemnaţi de către părţile contractante;
  

k) servicii convenite înseamnă serviciile înfiinţate sau care urmează să fie înfiinţate pe rutele specificate în anexa la prezentul acord;
  

l) acord înseamnă prezentul acord sau astfel cum va fi fost amendat în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord; şi
  

m) anexa înseamnă anexa la prezentul acord sau astfel cum va fi fost amendata în conformitate cu prevederile art. 19 din prezentul acord. Anexa face parte integrantă a prezentului acord şi toate referirile la acord vor include referiri la anexa, cu excepţia cazului când se prevede altfel în mod expres.
  

2. Titlurile fiecărui articol din prezentul acord au caracter de referinţa şi de facilitare şi nu vor incerca sub nici o formă sa definească, sa limiteze sau sa descrie scopul ori intenţia prezentului acord.


Articolul 2

Acordarea drepturilor de trafic
1. Fiecare parte contractantă acorda celeilalte părţi contractante drepturile menţionate în prezentul acord, în scopul exploatării serviciilor aeriene pe rutele specificate în anexa.
2. Sub rezerva prevederilor prezentului acord, operatorii aerieni desemnaţi de fiecare parte contractantă se vor bucura, în timpul exploatării serviciilor aeriene internaţionale, de următoarele drepturi:

a) de a survola, fără aterizare, teritoriul celeilalte părţi contractante;
  

b) de a face escale necomerciale pe teritoriul menţionat;
  

c) de a imbarca şi debarca pasageri, precum şi de a incarca şi descarca bagaje, marfa şi posta pe teritoriul menţionat, în punctele specificate în anexa la prezentul acord, dacă pasagerii, bagajele, marfa şi posta au ca destinaţie sau ca origine puncte pe teritoriul părţii contractante care a desemnat operatorii aerieni.
  

3. Nici o prevedere a paragrafului 2 al prezentului articol nu va putea fi interpretată în sensul de a conferi operatorului aerian desemnat de către o parte contractantă dreptul de a imbarca pasageri şi de a incarca bagaje, marfa şi posta pe teritoriul celeilalte părţi contractante, transportate contra plata sau în baza unui contract de închiriere şi destinate unui alt punct de pe teritoriul acestei celeilalte părţi contractante (cabotaj).


Articolul 3

Exercitarea drepturilor
1. Operatorii aerieni desemnaţi de către părţile contractante se vor bucura de posibilităţi egale şi echitabile pentru a efectua, în cadrul serviciilor aeriene convenite, transport aerian având originea pe teritoriul unei părţi contractante şi destinaţia pe teritoriul celeilalte părţi contractante sau viceversa.
Operatorii aerieni desemnaţi de către una dintre părţile contractante vor tine seama, la asigurarea capacităţii pentru transportul aerian având ca origine teritoriul celeilalte părţi contractante şi ca destinaţie puncte de pe rutele specificate sau viceversa, de interesele operatorilor aerieni desemnaţi de către cealaltă parte contractantă pe rutele specificate, astfel încât sa nu fie afectate în mod nejustificat interesele acestor din urma operatori aerieni.
2. Serviciile convenite, asigurate de operatorii aerieni desemnaţi de către o parte contractantă, vor fi corelate cu cerinţele publicului în privinta transportului pe rutele specificate, iar fiecare operator aerian desemnat va avea ca obiectiv primar asigurarea capacităţii adecvate pentru a satisface cererea de transport de pasageri imbarcati sau debarcati, respectiv marfa şi posta, încărcate sau descărcate pe teritoriul părţii contractante care a desemnat operatorii aerieni.
3. Asigurarea transportului aerian având originea pe teritoriul celeilalte părţi contractante şi destinaţia în puncte de pe rutele specificate, situate în tari terţe, sau viceversa se va efectua în conformitate cu principiile generale, potrivit cărora capacitatea trebuie să fie adaptată:

a) cererii de transport aerian având originea sau destinaţia pe teritoriul părţii contractante care a desemnat operatorul aerian;
  

b) cererii de transport aerian din cadrul regiunii traversate de serviciile convenite, după ce s-a ţinut seama şi de celelalte servicii aeriene prestate de către operatorii aerieni ai statelor din zona; şi
  

c) cererii exploatării economice a liniei aeriene directe.
  

4. Capacitatea care urmează să fie asigurată pe rutele specificate va fi convenită între operatorii aerieni desemnaţi de către părţile contractante şi aprobată de autorităţile aeronautice ale părţilor contractante. Orice creştere a capacităţii va face, de asemenea, obiectul unei înţelegeri între operatorii aerieni desemnaţi şi va fi supusă aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante. Până la obţinerea acestei aprobării, capacitatea deja existenta va rămâne în vigoare.


Articolul 4

Aplicarea legilor şi a reglementărilor
1. Legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul unei părţi contractante, referitoare la intrarea pe, şederea pe şi ieşirea de pe teritoriul sau a aeronavelor folosite în navigaţia aeriană internationala, precum şi cele referitoare la zborul acestor aeronave peste teritoriul acelei părţi contractante se vor aplica operatorilor aerieni desemnaţi de către cealaltă parte contractantă.
2. Legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul unei părţi contractante, referitoare la intrarea pe, şederea pe şi ieşirea de pe teritoriul sau a pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii sau poştei, cum ar fi: reglementările referitoare la intrare, ieşire şi imigrare, precum şi la vama şi măsuri sanitare, se vor aplica pasagerilor, echipajelor, bagajelor, mărfii şi poştei transportate de către o aeronava a operatorului aerian desemnat de către cealaltă parte contractantă la intrarea pe, ieşirea de pe sau în timp ce se afla în limitele teritoriului primei părţi contractante.
3. Nici una dintre părţile contractante nu va putea acorda un regim preferenţial propriilor operatori aerieni faţă de operatorii aerieni desemnaţi ai celeilalte părţi contractante la aplicarea legilor şi reglementărilor la care se face referire în prezentul articol.


Articolul 5

Securitatea aeronautica
1. În conformitate cu drepturile şi obligaţiile ce le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante reafirma ca obligaţia lor reciprocă de a proteja securitatea aeronautica împotriva actelor de intervenţie ilicită face parte integrantă din prezentul acord. Fără a limita aplicabilitatea generală a drepturilor şi a obligaţiilor ce le revin potrivit dreptului internaţional, părţile contractante vor acţiona, în special, conform prevederilor Convenţiei referitoare la infracţiuni şi la anumite alte acte săvârşite la bordul aeronavelor, încheiată la Tokyo la 14 septembrie 1963, ale Convenţiei pentru reprimarea capturării ilicite a aeronavelor, semnată la Haga la 16 decembrie 1970, şi ale Convenţiei pentru reprimarea actelor ilicite îndreptate contra securităţii aviaţiei civile, încheiată la Montreal la 23 septembrie 1971.
2. Părţile contractante îşi vor acorda reciproc, la cerere, asistenţa necesară pentru prevenirea actelor de capturare ilicită a aeronavelor civile şi a altor acte ilicite îndreptate împotriva securităţii acestor aeronave, a pasagerilor şi a echipajelor lor, a aeroporturilor şi a instalaţiilor de navigaţie aeriană, precum şi a oricărei alte ameninţări la adresa securităţii aeronautice.
3. În raporturile lor reciproce părţile contractante vor acţiona în conformitate cu prevederile referitoare la securitatea aeronautica, care au fost stabilite de Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale şi desemnate ca anexe la Convenţia privind aviaţia civilă internationala, în măsura în care aceste prevederi de securitate se aplică părţilor contractante; acestea vor cere operatorilor de aeronave înmatriculate pe teritoriile lor sau operatorilor care îşi au sediul principal sau reşedinţa permanenta pe teritoriile lor, precum şi operatorilor de aeroporturi situate pe teritoriile lor sa acţioneze în conformitate cu aceste dispoziţii referitoare la securitatea aeronautica.
4. Fiecare parte contractantă este de acord ca acestor operatori de aeronave li se poate cere să respecte prevederile privind securitatea aeronautica, la care s-a făcut referire în paragraful 3 de mai sus, pretinse de către cealaltă parte contractantă pentru intrarea pe, ieşirea de pe sau în timp ce se afla în limitele teritoriului acestei celeilalte părţi contractante. Fiecare parte contractantă va asigura aplicarea în mod efectiv pe teritoriul sau a măsurilor adecvate pentru protecţia aeronavelor şi pentru controlul pasagerilor, echipajelor, bagajelor de mana, bagajelor de cala, mărfurilor şi proviziilor de bord, înaintea şi în timpul imbarcarii sau încărcării. De asemenea, pentru a face faţa unei ameninţări deosebite, fiecare parte contractantă va examina, în spirit favorabil, orice cerere pentru măsuri speciale rezonabile de securitate, care îi este adresată de către cealaltă parte contractantă.
5. La apariţia unui incident sau a unei ameninţări de comitere a unui act de capturare ilicită de aeronave civile sau a altor acte ilicite îndreptate împotriva siguranţei acestor aeronave, pasagerilor şi echipajelor lor, aeroporturilor sau instalaţiilor de navigaţie aeriană, părţile contractante se vor ajuta reciproc prin facilitarea comunicaţiilor şi prin alte măsuri corespunzătoare, cu scopul de a pune capăt, rapid şi în condiţii de securitate, incidentului sau ameninţării cu un act ilicit.
6. Fiecare parte contractantă va lua măsurile pe care le considera aplicabile, cu scopul de a asigura ca o aeronava supusă unui act de capturare ilicită sau altui act de intervenţie ilicită, care a aterizat pe teritoriul sau, să fie reţinută la sol, în afară de cazul în care decolarea sa este impusa de obligaţia primordială de a proteja vietile omeneşti.
Aceste măsuri vor fi luate, în măsura posibilului, pe bază de consultări reciproce.
7. În cazul în care o parte contractantă se confrunta cu probleme în ceea ce priveşte aplicarea prevederilor prezentului articol, referitoare la securitatea aeronautica, autoritatea aeronautica a oricărei părţi contractante poate să ceara consultări imediate cu autoritatea aeronautica a celeilalte părţi contractante.


Articolul 6

Desemnarea şi autorizarea de operare
1. Fiecare parte contractantă are dreptul sa desemneze unul sau mai mulţi operatori aerieni, în scopul exploatării serviciilor convenite. Aceasta desemnare va fi efectuată printr-o notificare între autorităţile aeronautice ale celor două părţi contractante.
2. Autorităţile aeronautice care au primit notificarea privind desemnarea vor acorda, fără întârziere, sub rezerva prevederilor paragrafelor 3 şi 4 ale prezentului articol, operatorului aerian desemnat de către cealaltă parte contractantă autorizaţia de operare corespunzătoare.
3. Autorităţile aeronautice ale unei părţi contractante pot cere operatorului aerian desemnat de către cealaltă parte contractantă să facă dovada ca este în măsura sa îndeplinească condiţiile prevăzute în baza legilor şi reglementărilor aplicate de aceasta autoritate cu privire la operarea serviciilor aeriene internaţionale, în conformitate cu prevederile convenţiei.
4. Fiecare parte contractantă are dreptul de a refuza sa acorde autorizaţia de operare la care s-a făcut referire în paragrafele 1 şi 2 ale prezentului articol sau de a impune acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea de către operatorul aerian desemnat de cealaltă parte contractantă a drepturilor specificate la art. 2 al prezentului acord, în cazul în care respectiva parte contractantă nu a făcut dovada ca partea preponderenta a proprietăţii şi controlul efectiv al acelui operator aerian aparţin părţii contractante care desemnează operatorul aerian sau cetăţenilor săi.
5. Operatorul aerian desemnat şi autorizat în conformitate cu prevederile paragrafelor 1 şi 2 ale prezentului articol poate începe oricând exploatarea serviciilor convenite, cu condiţia reglementării capacităţii în conformitate cu prevederile art. 3 din prezentul acord, a aprobării orarului în conformitate cu prevederile art. 15 din prezentul acord şi cu condiţia ca tarifele stabilite în conformitate cu prevederile art. 14 din prezentul acord să fie în vigoare.
6. Fiecare parte contractantă are dreptul sa înlocuiască, printr-o notificare între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante, operatorul aerian pe care l-a desemnat cu un alt operator aerian. Operatorul aerian nou-desemnat va avea aceleaşi drepturi şi va fi supus aceloraşi obligaţii ca şi operatorul aerian pe care îl înlocuieşte.


Articolul 7

Revocarea sau suspendarea autorizaţiei de operare
1. Fiecare parte contractantă are dreptul de a revoca o autorizaţie de operare sau de a suspenda temporar exercitarea drepturilor specificate la art. 2 din prezentul acord de către operatorii aerieni desemnaţi de către cealaltă parte contractantă sau de a impune acele condiţii pe care le considera necesare pentru exercitarea acestor drepturi, în cazul în care:

a) operatorii aerieni menţionaţi nu pot dovedi ca partea preponderenta a proprietăţii şi controlul lor efectiv aparţin părţii contractante care desemnează operatorii aerieni sau cetăţenilor acesteia; sau
  

b) operatorii aerieni menţionaţi nu reuşesc să se conformeze sau au încălcat legile şi reglementările în vigoare pe teritoriul părţii contractante care acorda aceste drepturi; sau c) operatorii aerieni menţionaţi nu reuşesc sa exploateze serviciile convenite în conformitate cu condiţiile prevăzute în prezentul acord.
  

2. În afară de cazul în care revocarea imediata, suspendarea sau impunerea condiţiilor prevăzute la paragraful 1 al prezentului articol este esenţială pentru a se evita viitoare abateri de la legi şi de la alte reglementări, acest drept va fi exercitat de către fiecare parte contractantă numai după consultări cu cealaltă parte contractantă, în conformitate cu prevederile art. 17 din prezentul acord.


Articolul 8

Recunoaşterea certificatelor şi a licenţelor
1. Certificatele de navigabilitate, brevetele de aptitudine şi licentele eliberate sau validate de către o parte contractantă vor fi, în perioada de valabilitate a lor, recunoscute de către cealaltă parte contractantă ca fiind valabile, în scopul exploatării serviciilor convenite, cu condiţia ca cerinţele în baza cărora au fost emise sau validate aceste certificate sau licenţe să fie egale cu sau mai mari decât normele minime care ar putea fi stabilite în conformitate cu prevederile convenţiei.
2. Totuşi fiecare parte contractantă îşi rezerva dreptul de a refuza sa recunoască ca valabile, în scopul efectuării zborurilor deasupra propriului teritoriu, brevetele de aptitudine şi licentele acordate sau validate propriilor cetăţeni de către cealaltă parte contractantă sau de către orice alt stat.


Articolul 9

Scutirea de taxe vamale şi alte taxe/tarife
1. Aeronavele folosite pe serviciile aeriene internaţionale de către operatorii aerieni desemnaţi de părţile contractante, precum şi echipamentul lor obişnuit, rezervele de carburanţi şi lubrifianţi, piesele de schimb şi proviziile de bord, inclusiv alimentele, băuturile, produsele din tutun, precum şi alte produse aflate la bordul acestor aeronave şi destinate vânzării către pasageri pe perioada zborului vor fi scutite la intrarea pe teritoriul celeilalte părţi contractante de toate taxele vamale, taxele de inspecţie şi de orice alte impozite şi tarife similare, naţionale sau locale, cu condiţia ca aceste echipamente, rezerve şi provizii sa rămână la bordul aeronavelor până în momentul reexportării lor.
2. Vor fi, de asemenea, scutite de aceleaşi impozite, sume de plată şi tarife, cu excepţia sumelor corespunzătoare serviciului prestat:

a) carburanţii şi lubrifianţii destinaţi alimentarii aeronavelor operatorilor aerieni desemnaţi de către una dintre părţile contractante, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale, incarcati pe teritoriul celeilalte părţi contractante, chiar şi atunci când aceşti carburanţi şi lubrifianţi sunt utilizaţi pe un segment al călătoriei efectuate deasupra teritoriului părţii contractante pe care au fost incarcati;
  

b) piesele de schimb şi echipamentele obişnuite de bord, introduse pe teritoriul celeilalte părţi contractante pentru întreţinerea sau repararea aeronavelor utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către operatorii aerieni desemnaţi;
  

c) proviziile de bord încărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante, în limitele fixate de autorităţile competente ale respectivei părţi contractante şi destinate consumarii lor la bordul aeronavelor utilizate pe serviciile aeriene internaţionale de către operatorii aerieni desemnaţi;
  

d) marfa şi bagajele în tranzit, transportate de aeronavele operatorilor aerieni desemnaţi, utilizate pe serviciile aeriene internaţionale;
  

e) obiectele şi materialele introduse pe teritoriul oricărei părţi contractante pentru a fi folosite în agenţiile operatorilor aerieni desemnaţi de către cealaltă parte contractantă, în scopuri de reclama şi publicitate, cu condiţia ca acestea sa poarte înscris numele operatorului aerian respectiv şi să fie distribuite în mod gratuit.
  

Materialele la care s-a făcut referire în subparagrafele a) - c) ale acestui paragraf pot fi păstrate, la cerere, sub supraveghere şi control vamal.
3. Echipamentul obişnuit de bord, materialele şi rezervele aflate la bordul aeronavelor operatorilor aerieni desemnaţi de fiecare parte contractantă pot fi descărcate pe teritoriul celeilalte părţi contractante numai cu consimţământul autorităţilor vamale ale acestei părţi contractante. În acest caz, ele vor putea fi puse sub supravegherea autorităţilor menţionate, până în momentul în care vor fi reexportate sau vor primi o alta destinaţie, în conformitate cu reglementările vamale.
4. Fiecare parte contractantă acorda operatorilor aerieni desemnaţi de către cealaltă parte contractantă aceleaşi privilegii de care se bucura pe teritoriul celeilalte părţi contractante propriii operatori aerieni desemnaţi, în conformitate cu legislatiile naţionale ale părţilor contractante.


Articolul 10

Tranzit
Pasagerii, bagajele şi marfa, aflate în tranzit pe teritoriul unei părţi contractante şi care nu părăsesc spaţiul aeroportului rezervat în acest scop, vor fi supuse cel mult unui control simplificat.


Articolul 11

Taxe/tarife percepute utilizatorului
1. Fiecare parte contractantă va depune toate eforturile pentru a asigura ca taxele/tarifele percepute sau permise a fi percepute utilizatorului de către autorităţile sale competente, oricărui operator aerian desemnat de către cealaltă parte contractantă, sunt juste şi rezonabile.
2. Orice tarife care pot fi impuse pentru utilizarea aeroporturilor şi instalaţiilor de navigaţie aeriană de pe teritoriul României şi, respectiv, de pe teritoriul Republicii Arabe Siriene vor fi percepute în conformitate cu nivelul oficial al tarifelor, stabilit prin legile sau celelalte reglementări în vigoare în aceste state, care se aplică tuturor aeronavelor care efectuează servicii aeriene internaţionale similare.


Articolul 12

Activităţi comerciale
1. Fiecare parte contractantă acorda, pe bază de reciprocitate, operatorilor aerieni desemnaţi de către cealaltă parte contractantă dreptul de a înfiinţa şi de a menţine pe teritoriul sau agenţii, împreună cu personalul comercial, tehnic, operational şi administrativ necesar, propriu sau local, pentru necesităţile legate de efectuarea serviciilor convenite pe rutele specificate. Înfiinţarea unor astfel de agenţii şi angajarea personalului menţionat mai sus vor fi supuse legilor şi altor reglementări în vigoare pe teritoriul părţii contractante care acorda aceste drepturi.
2. Operatorii aerieni desemnaţi de fiecare parte contractantă au dreptul sa emita propriile documente de transport pentru serviciile lor internaţionale, sa facă reclama şi sa promoveze vânzările acestor documente pe teritoriul celeilalte părţi contractante. Vânzările pot fi efectuate fie direct prin propriile agenţii, fie prin agenţi de vânzări şi/sau de turism, în conformitate cu legile şi alte reglementări în vigoare pe teritoriul acestei celeilalte părţi contractante.
3. Vânzarea documentelor de transport la care se face referire în paragraful 2 al prezentului articol, pe teritoriul celeilalte părţi contractante, poate fi facuta în moneda locală sau în orice valuta liber convertibilă, pe bază de reciprocitate, în conformitate cu legile şi alte reglementări în vigoare pe teritoriul acestei celeilalte părţi contractante.
4. Pentru desfăşurarea activităţilor comerciale se va aplica principiul reciprocităţii. Autorităţile competente ale fiecărei părţi contractante vor lua toate măsurile necesare pentru a asigura ca agenţiile operatorilor aerieni desemnaţi de cealaltă parte contractantă să îşi poată desfăşura activitatea în mod normal, în conformitate cu legile şi alte reglementări în vigoare pe teritoriul părţii contractante menţionate.


Articolul 13

Transferul veniturilor
1. Fiecare parte contractantă acorda operatorilor aerieni desemnaţi de către cealaltă parte contractantă dreptul de transfer liber şi fără întârziere al excedentului dintre încasările şi cheltuielile realizate pe teritoriul sau în legătură cu transportul pasagerilor, bagajelor, mărfii şi poştei de către operatorii aerieni desemnaţi de către aceasta cealaltă parte contractantă. Acest transfer se va efectua în valută liber convertibilă, în conformitate cu reglementările financiare în vigoare pe teritoriul fiecărei părţi contractante.
2. În cazul în care între părţile contractante exista un acord special de plati, transferul se va face în conformitate cu prevederile acelui acord.


Articolul 14

Tarife
1. Tarifele care urmează să fie aplicate de către operatorul aerian desemnat de către una dintre părţile contractante pentru transportul către sau dinspre teritoriul celeilalte părţi contractante vor fi stabilite la cuantumuri rezonabile, ţinând seama de toţi factorii relevanti, inclusiv interesele utilizatorilor, costul exploatării, caracteristicile serviciului, nivelul comisioanelor, un profit rezonabil, tarifele aplicate de alţi operatori aerieni, precum şi de alte consideratii comerciale de piaţa.
2. Tarifele la care s-a făcut referire în paragraful 1 al prezentului articol vor fi convenite, dacă este posibil, între operatorii aerieni desemnaţi de către părţile contractante, la un astfel de acord ajungandu-se, acolo unde este posibil, prin folosirea procedurilor organismelor sau organizaţiilor internaţionale corespunzătoare.
3. Tarifele astfel convenite vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante cu cel puţin 60 (şaizeci) de zile înainte de data propusă pentru intrarea lor în vigoare. În cazuri speciale, această perioadă poate fi redusă, sub rezerva acordului respectivelor autorităţi.
4. Aprobarea tarifelor poate fi data în mod expres. Dacă nici una dintre autorităţile aeronautice nu şi-a exprimat dezacordul în termen de 30 (treizeci) de zile de la data la care tarifele au fost supuse spre aprobare în conformitate cu prevederile paragrafului 3 al prezentului articol, aceste tarife vor fi considerate ca fiind aprobate. În cazul reducerii perioadei stabilite pentru supunerea spre aprobare a tarifelor în conformitate cu prevederile paragrafului 3 al prezentului articol, autorităţile aeronautice pot conveni ca perioada în care poate fi notificat orice dezacord să fie mai mica de 30 (treizeci) de zile.
5. Dacă un tarif nu poate fi convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al prezentului articol sau dacă în perioada aplicabilă, în conformitate cu prevederile paragrafului 4 al prezentului articol, autorităţile aeronautice ale unei părţi contractante notifica autorităţilor aeronautice ale celeilalte părţi contractante dezacordul sau asupra unui tarif convenit în conformitate cu prevederile paragrafului 2 al prezentului articol, autorităţile aeronautice ale părţilor contractante se vor strădui sa stabilească tariful de comun acord.
6. Dacă autorităţile aeronautice ale părţilor contractante nu pot conveni asupra oricărui tarif supus aprobării lor în baza prevederilor paragrafului 3 al prezentului articol sau asupra stabilirii oricărui tarif în baza prevederilor paragrafului 5 al prezentului articol, diferendul va fi soluţionat în conformitate cu prevederile art. 18 din prezentul acord.
7. Un tarif stabilit în conformitate cu prevederile prezentului articol va rămâne în vigoare până în momentul aprobării unui nou tarif. Valabilitatea tarifului respectiv poate fi prelungită peste data expirării sale iniţiale, cu aprobarea autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante. Totuşi, valabilitatea unui tarif nu poate fi prelungită în virtutea acestui paragraf pentru mai mult de 12 (douasprezece) luni de la data la care acesta ar fi expirat.


Articolul 15

Aprobarea orarelor
1. Orarele de zbor, inclusiv frecventa zborurilor, zilele de operare, tipul serviciilor şi tipul aeronavelor ce vor fi folosite vor fi convenite între operatorii aerieni desemnaţi de către părţile contractante. Aceste probleme, astfel convenite, vor fi supuse aprobării autorităţilor aeronautice ale părţilor contractante cu 60 (şaizeci) de zile înainte de începerea exploatării serviciilor convenite. Aceeaşi procedura va fi aplicată şi în cazul schimbărilor ulterioare, iar perioada de 60 (şaizeci) de zile poate fi modificată cu acordul autorităţilor aeronautice respective.
2. În cazul în care operatorii aerieni desemnaţi nu reuşesc sa convină asupra orarelor, acestea vor fi stabilite de către autorităţile aeronautice ale părţilor contractante.
Aceeaşi procedura este aplicabilă şi în cazul în care operatorii aerieni desemnaţi nu convin asupra schimbării ulterioare a orarelor în vigoare. În acest din urmă caz, orarele existente vor rămâne în vigoare 6 (şase) luni, perioada în care autorităţile aeronautice vor depune eforturi pentru stabilirea noilor orare.


Articolul 16

Furnizarea datelor statistice
Autorităţile aeronautice ale fiecărei părţi contractante vor determina propriii operatori aerieni desemnaţi sa furnizeze autorităţilor aeronautice ale celeilalte părţi contractante, la cererea acestora, acele date periodice sau alte situaţii statistice care pot fi cerute în mod rezonabil, în scopul examinării capacităţii asigurate pe serviciile convenite de către operatorii aerieni desemnaţi de către părţile contractante.


Articolul 17

Consultări
1. Într-un spirit de strânsă colaborare, autorităţile aeronautice ale părţilor contractante se vor consulta, din când în când, pentru a se asigura ca prevederile prezentului acord se aplică şi se respecta în mod satisfăcător.
2. Oricare parte contractantă poate cere în orice moment consultări cu cealaltă parte contractantă în legătură cu interpretarea, aplicarea sau amendarea prezentului acord. Aceste consultări, care pot avea loc între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante prin negocieri directe sau prin corespondenta, vor începe într-o perioadă de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii cererii de către cealaltă parte contractantă, în afară de cazul în care părţile contractante convin sa prelungească această perioadă.


Articolul 18

Reglementarea diferendelor
1. În cazul apariţiei unui diferend între părţile contractante cu privire la interpretarea sau aplicarea prezentului acord, părţile contractante vor incerca, în primul rând, sa reglementeze diferendul prin negocieri directe sau pe cai diplomatice.
2. Dacă părţile contractante nu reuşesc sa reglementeze diferendul prin negocieri, ele vor supune diferendul, pentru luarea unei decizii, unui tribunal format din 3 arbitri, câte un arbitru fiind desemnat de fiecare parte contractantă, iar al treilea, de către cei 2 arbitri deja desemnaţi. Fiecare parte contractantă va desemna un arbitru într-o perioadă de 60 (şaizeci) de zile de la data primirii de la cealaltă parte contractantă, pe canale diplomatice, a unei notificări prin care se cere arbitrarea diferendului, iar al treilea arbitru va fi numit, în continuare, într-o perioadă de 30 (treizeci) de zile.
3. Dacă nici una dintre părţile contractante nu reuşeşte sa desemneze arbitrul în perioada specificată sau dacă al treilea arbitru nu este numit în perioada specificată, oricare dintre ele poate cere preşedintelui Consiliului Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale sa numească un arbitru, în funcţie de fiecare caz. Dacă preşedintele are naţionalitatea uneia dintre părţile contractante sau este în alt mod împiedicat sa îndeplinească aceasta funcţie, adjunctul sau va face numirile necesare. Al treilea arbitru va avea cetăţenia unui stat terţ şi va acţiona ca preşedinte al tribunalului.
4. Părţile contractante se vor conformă oricărei decizii luate în conformitate cu prevederile paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol.
5. Dacă, şi atâta timp cat oricare parte contractantă sau operatorii aerieni desemnaţi de către aceasta nu reuşesc să respecte decizia luată în conformitate cu prevederile paragrafelor 2 şi 3 ale prezentului articol, cealaltă parte contractantă poate limita, retrage sau revoca orice drepturi sau privilegii pe care le-a acordat în baza prezentului acord părţii contractante sau, după caz, operatorilor aerieni care nu şi-au îndeplinit obligaţiile.


Articolul 19

Amendarea
1. Dacă oricare parte contractantă considera oportuna modificarea unei prevederi a prezentului acord, aceasta modificare, dacă este convenită între părţile contractante, va intra în vigoare după îndeplinirea procedurilor prevăzute la art. 22 din prezentul acord.
2. Modificările anexei la prezentul acord pot fi convenite direct între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante.
Acestea se vor aplica provizoriu de la data convenirii lor şi vor intra în vigoare după ce au fost confirmate printr-un schimb de note diplomatice.
3. În cazul în care părţile contractante vor deveni părţi la un acord general multilateral sau la o convenţie privind transporturile aeriene, prezentul acord va fi modificat astfel încât să se conformeze prevederilor unui astfel de acord sau unei astfel de convenţii.


Articolul 20

Denunţarea
1. Oricare parte contractantă poate notifica în orice moment, pe canale diplomatice, celeilalte părţi contractante decizia sa de a denunta prezentul acord. Notificarea va fi transmisă simultan Organizaţiei Aviaţiei Civile Internaţionale.
2. Prezentul acord îşi va inceta valabilitatea la sfârşitul sezonului de operare în timpul căruia s-au împlinit 12-(douasprezece) luni de la data primirii notificării, în afară de cazul în care notificarea este retrasă, prin înţelegere reciprocă, înainte de expirarea acestei perioade.
3. În absenta confirmării de primire de către cealaltă parte contractantă, notificarea va fi considerată ca fiind primită la 14 (patrusprezece) zile după data la care Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale a primit notificarea.


Articolul 21

Înregistrarea
Prezentul acord şi toate amendamentele la acesta vor fi înregistrate la Organizaţia Aviaţiei Civile Internaţionale.


Articolul 22

Intrarea în vigoare
1. Prezentul acord va înlocui orice acorduri anterioare între părţile contractante privind serviciile aeriene internaţionale.
2. Prezentul acord va intra în vigoare la ultima data la care fiecare parte contractantă va fi notificat celeilalte părţi contractante, pe canale diplomatice, îndeplinirea procedurilor sale legale privind intrarea în vigoare a acordurilor internaţionale.
Drept pentru care, plenipotenţiarii celor două părţi contractante au semnat prezentul acord.
Semnat la Bucureşti la 20 ianuarie 1998, în doua exemplare originale, fiecare în limbile română, arabă şi engleza, toate textele originale fiind egal autentice. În caz de divergenţe, textul în limba engleza va prevala.
Pentru Guvernul României,
Traian Basescu,
ministrul transporturilor
Pentru Guvernul
Republicii Arabe Siriene,
Muffid Abd Al-Karim,
ministrul transporturilor


Anexă


Secţiunea A
1. Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către operatorii aerieni desemnaţi ai României:
Puncte în România: Bucureşti
Puncte intermediare: vor fi convenite ulterior
Puncte în Republica Arabă Siriana: Damasc
Puncte mai departe: vor fi convenite ulterior.
2. Rute pe care vor fi exploatate servicii aeriene internaţionale regulate, în ambele sensuri, de către operatorii aerieni desemnaţi ai Republicii Arabe Siriene:
Puncte în Republica Arabă Siriana: Damasc
Puncte intermediare: vor fi convenite ulterior
Puncte în România: Bucureşti
Puncte mai departe: vor fi convenite ulterior.


Secţiunea B
1. Operatorii aerieni desemnaţi de către fiecare parte contractantă pot, în cadrul unor zboruri sau în cadrul tuturor zborurilor, sa omita sa deserveasca orice punct (puncte) intermediar(e) şi/sau orice punct (puncte) mai departe, cu condiţia ca serviciile convenite pe ruta sa înceapă într-un punct situat pe teritoriul părţii contractante care a desemnat operatorii aerieni.
2. Exploatarea zborurilor suplimentare sau a aeronavelor cu capacitate mai mare va fi coordonata între operatorii aerieni desemnaţi de către părţile contractante şi va avea loc pe baza unei cereri de aprobare preliminară, adresată autorităţilor aeronautice.
3. Exercitarea drepturilor de trafic care decurg din acordarea celei de-a cincea libertăţi a aerului va fi discutata şi convenită între autorităţile aeronautice ale părţilor contractante.
──────────

Related Laws