LEGE nr. 135 din 29 iunie 1998


Published: 1998-06-29

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 135 din 29 iunie 1998
privind aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 81/1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 241 din 2 iulie 1998

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 81 din 17 decembrie 1997 pentru reglementarea plăţii premiilor anuale, a celui de-al 13-lea salariu sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 17 decembrie 1997, cu următoarele modificări şi completări:
1. Titlul ordonanţei de urgenta va avea următorul cuprins:
"Ordonanţa de urgenta pentru reglementarea plăţii premiilor anuale pe anul 1997 sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, care, de regula, se acordă la finele anului"
2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
"Art. 1. - (1) Regiile autonome şi societăţile comerciale, care au capital majoritar de stat şi care, potrivit balantelor de verificare şi declaraţiilor pentru impozitul pe profit la data de 31 octombrie a anului în curs, au înregistrat pierderi sau plati restante faţă de bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, bugetele locale sau bugetele fondurilor speciale, nu au dreptul de a plati, la finele anului 1997, premiul anual sau orice alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii.

(2) Pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, prevăzute la alin. (1), băncile nu vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii.
  

(3) Pentru regiile autonome şi societăţile comerciale cu capital majoritar de stat, altele decât cele prevăzute la alin. (1), băncile vor elibera sumele aferente premiului anual sau alte sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, numai pe baza documentelor menţionate la acelaşi alineat, avizate de serviciile publice descentralizate ale Ministerului Finanţelor, din care să rezulte ca sunt îndeplinite condiţiile cerute de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă."
  

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"Art. 3. - Nerespectarea prevederilor art. 1 şi 2 constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 la 100 milioane lei, precum şi cu recuperarea sumelor acordate, de natura celor prevăzute mai sus, din fondul de salarii aferent trimestrului I al anului următor."
4. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
"Art. 5. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă orice dispoziţii contrare privitoare la data plăţii premiilor anuale sau a altor sume de aceasta natura, suportate din fondul de salarii, se abroga."


Articolul 2

Ordonanţa de urgenta de Guvernului nr. 81/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 365 din 17 decembrie 1997, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi de Senat în şedinţa comuna din 10 iunie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
VASILE LUPU
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
CRISTIAN SORIN DUMITRESCU
---------