LEGE nr. 116 din 2 decembrie 1994 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994


Published: 1994-12-02

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 116 din 2 decembrie 1994
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 336 din 5 decembrie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1994 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 1994, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 294 din 18 octombrie 1994, cu următoarele modificări:

a) Articolul 2 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  

"La cheltuieli, comparativ cu nivelurile prevăzute în Legea nr. 36/1994, se aproba următoarele influente:

 


 

- miliarde lei -

 

CHELTUIELI - TOTAL
- 180,6

 

din care:

 


 

1.
Cheltuieli curente
- 189,7

 


 

1.1.
Cheltuieli de personal
+ 108,3

 


 

1.2.
Cheltuieli materiale şi servicii
+ 35,7

 


 

1.3.
Subvenţii şi transferuri
- 104,8

 


 


 

1.3.1. Subvenţii pentru instituţii publice
- 0,9

 


 


 

1.3.2. Subvenţii pe produse şi activităţi
+ 36,4

 


 


 

1.3.3. Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
- 178,6

 


 


 

1.3.4. Prime acordate producătorilor agricoli
- 87,1

 


 


 

1.3.5. Transferuri
+ 125,4

 


 

1.4.
Dobânzi aferente datoriei publice
- 242,8

 


 

1.5.
Sume prevăzute în poziţii globale ca rezerve
+ 13,9

 

2.
Cheltuieli de capital
+ 18,7

 

3.
Împrumuturi
- 3,9

 


 

3.1.
Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
- 3,9

 

4.
Rambursări de credite externe şi plăţi de dobânzi şi comisioane aferente acestora
- 5,7

 


 

4.1.
Rambursări de credite externe
+ 4,8

 


 

4.2.
Plăţi de dobânzi şi comisioane
- 10,5."

b) Articolul 2 alineatul 4 va avea următorul cuprins : "În vederea încadrării în nivelul cheltuielilor de personal pe anul 1994, începând cu data de 1 noiembrie 1994 se amina ocuparea posturilor vacante existente în cadrul numărului mediu de personal finanţat pe anul 1994, stabilit prin Legea nr. 36/1994, actualizat cu modificările aprobate potrivit dispoziţiilor legale, precum şi a celor care devin vacante după această dată, cu excepţia organelor autorităţii judecătoreşti, Ministerului Justiţiei, Curţii de Conturi, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi a posturilor didactice din reţeaua Ministerului Învăţământului."
  

c) Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  

"ART. 5 - Cheltuieli pentru autorităţile publice se diminuează cu 53,8 miliarde lei, din care pentru:

 


 

- miliarde lei -

 

- Senat
- 2,8

 

- Camera Deputaţilor
- 1,0

 

- autoritatea judecătorească
- 35,4

 

- autoritatea executivă
- 13,9."

d) Articolul 15 alineatul 3 va avea următorul cuprins:
  

"Banca Naţionala a României aloca din profitul net realizat în anul 1994 suma de 77.438,9 milioane lei în aplicarea Ordonanţei Guvernului nr. 1/1994 privind acoperirea financiară a unor cheltuieli rămase neregularizate prin preluarea lor la datoria publică interna, reprezentind restituiri de dobinzi plătite de agenţii economici la credite pentru investiţii sistate, plata către agenţii economici a influentelor nefavorabile din modificarea cursului valutar, nealinierea preţurilor de livrare interne la preţurile modificate ale materiilor prime din import şi restituiri de cheltuieli efectuate pentru producţia în diferite stadii de execuţie destinată unor obiective de investiţii sistate. Cu suma respectiva se vor capitaliza băncile comerciale creditoare."

e) Articolul 15 alineatul 4 va avea următorul cuprins:
  

"Pentru asigurarea surselor necesare executării lucrărilor agricole din toamna anului 1994, preluării produselor agricole de baza de la producători, constituirii stocurilor de produse agroalimentare necesare consumului populaţiei în perioada toamna-iarna 1994-1995, precum şi a stocurilor pentru programul energetic naţional, se acordă credite cu dobinda bonificata. Suma aferentă dobinzii bonificate se suporta din profitul net realizat în anul 1994 de Banca Naţionala a României în limita a 200 miliarde lei. Fondurile neutilizate din această sumă se reportează în anul 1995, folosindu-se cu aceeaşi destinaţie."

f) Articolul 17 alineatul 1 va avea următorul cuprins:
  

"Pierderile provocate de acţiunea negativa a factorilor naturali în anul agricol 1993-1994 asupra culturilor agricole vegetale şi a plantaţiilor de vii şi pomi se acoperă din fondurile alocate cu aceasta destinaţie prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei."

g) La articolul 17 se introduce un nou alineat, 3, cu următorul cuprins:
  

"Sumele neutilizate până la finele anului 1994 pentru decontarea cheltuielilor efectuate pe suprafeţele calamitate vor fi trecute de către Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei în contul "sume de mandat", astfel încât plăţile efective să poată continua până la 31 martie 1995."

h) Articolul 19 va avea următorul cuprins:
  

"ART. 19 - În anul 1994, ratele pentru datoria publică interna preluată în condiţiile Legii nr. 7/1992, scadente până la 31 decembrie, şi dobinzile aferente se vor rambursa, respectiv se vor plati, din sumele stabilite şi aprobate cu aceasta destinaţie de către Fondul Proprietăţii de Stat din vânzarea acţiunilor pe care statul le deţine la societăţile comerciale, în suma de 13,0 miliarde lei."

i) Anexele nr. 1, 2, 3/02*), 3/03*), 3/13*), 3/17*), 3/26*), 3/42*) şi 3/51*) vor avea cuprinsul prevăzut în anexele la prezenta lege.
  


Articolul 2

Cu modificările adoptate, Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 1/1994 va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comuna din 24 noiembrie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,
IOAN GAVRA
PREŞEDINTELE SENATULUI
prof. univ. dr. OLIVIU GHERMAN
-------------

Notă


*) Anexele nr. 3/02, 3/03, 3/13, 3/17, 3/42 şi 3/51 se publică ulterior.


Anexa 1

BUGETUL DE STAT PE ANUL 1994
- Sinteza -
- mii lei -

 


 

Program actualizat buget de stat
Credite externe
Influenţe
Program rectificat Buget de stat
Credite externe
Total

 

buget de stat
Credite externe

 

0
1
2
3
4
5 = 1 + 3
6 = 2 + 4
7 = 5 + 6

 

I. VENITURI - TOTAL
9.863.731.000

 

-56.200.000

 

9.807.531.000

 

9.807.531.000

 

A. VENITURI CURENTE
9.858.231.000

 

-59.100.000

 

9.799.131.000

 

9.799.131.000

 

1. VENITURI FISCALE
9.644.051.000

 

-395.755.000

 

9.248.296.000

 

9.248.296.000

 

1.1. IMPOZITE DIRECTE
4.599.760.000

 

-26.985.000

 

4.572.775.000

 

4.572.775.000

 

IMPOZITUL PE PROFIT
2.071.000.000

 


 


 

2.071.000.000

 

2.071.000.000

 

IMPOZITUL PE SALARII
2.469.675.000

 

-39.300.000

 

2.430.375.000

 

2.430.375.000

 

Impozitul pe salarii - Total -
2.978.600.000

 

122.000.000

 

3.100.600.000

 

3.100.600.000

 

Sume defalcate din impozitul pe salarii pentru bugetele locale
-508.925.000

 

-161.300.000

 

-670.225.000

 

-670.225.000

 

ALTE IMPOZITE DIRECTE
59.085.000

 

12.315.000

 

71.400.000

 

71.400.000

 

Impozitul pe veniturile realizate de persoanele fizice şi juridice nerezidente
1.200.000

 

2.800.000

 

4.000.000

 

4.000.000

 

Impozitul pe sumele din vânzarea activelor societăţilor comerciale cu capital de stat
6.000.000

 


 


 

6.000.000

 

6.000.000

 

Impozitul pe dividende la societăţile comerciale
51.100.000

 

8.900.000

 

60.000.000

 

60.000.000

 

Impozitul pe profit obţinut din activităţi comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecţia consumatorilor
750.000

 

250.000

 

1.000.000

 

1.000.000

 

Alte încasări din impozite directe
35.000

 

365.000

 

400.000

 

400.000

 

1.2. IMPOZITE INDIRECTE
5.044.291.000

 

-368.770.000

 

4.675.521.000

 

4.675.521.000

 

ACCIZE ŞI IMPOZIT PE CIRCULAŢIE
1.207.577.000

 

-190.680.000

 

1.016.897.000

 

1.016.897.000

 

Impozitul pe circulaţia mărfurilor
24.000.000

 

11.000.000

 

35.000.000

 

35.000.000

 

Accize
770.277.000

 

-201.680.000

 

568.597.000

 

568.597.000

 

Impozitul pe ţiţeiul din producţia internă şi gazele naturale
413.300.000

 


 


 

413.300.000

 

413.300.000

 

TAXE VAMALE
646.100.000

 

-15.600.000

 

630.500.000

 

630.500.000

 

Taxe vamale de la persoane juridice
601.100.000

 

-15.600.000

 

585.500.000

 

585.500.000

 

Taxe vamale şi alte venituri încasate de la persoane fizice prin unităţile vamale
45.000.000

 


 


 

45.000.000

 

45.000.000

 

ALTE IMPOZITE INDIRECTE
65.934.000

 

81.066.000

 

147.000.000

 

147.000.000

 

Majorări şi penalităţi de întârziere pentru venituri nevărsate la termen
52.250.000

 

62.750.000

 

115.000.000

 

115.000.000

 

Taxe pentru acordarea licenţelor în vederea practicării jocurilor de noroc
6.000.000

 

4.000.000

 

10.000.000

 

10.000.000

 

Taxa asupra deplasărilor în străinătate
4.000.000

 

16.000.000

 

20.000.000

 

20.000.000

 

Alte încasări din impozite indirecte
3.684.000

 

-1.684.000

 

2.000.000

 

2.000.000

 

TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ
3.124.680.000

 

-243.556.000

 

2.881.124.000

 

2.881.124.000

 

2. VENITURI NEFISCALE
214.180.000

 

336.655.000

 

550.835.000

 

550.835.000

 

VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL BĂNCII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
87.900.000

 

280.000.000

 

367.900.000

 

367.900.000

 

VĂRSĂMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR AUTONOME
28.000.000

 

9.000.000

 

37.000.000

 

37.000.000

 

VĂRSĂMINTE DE LA INSTITUŢIILE PUBLICE
53.450.000

 

7.650.000

 

61.100.000

 

61.100.000

 

Taxe de metrologie
200.000

 

100.000

 

300.000

 

300.000

 

Taxe pentru brevete de invenţii şi înregistrarea mărcilor de fabrică
2.100.000

 

-400.000

 

1.700.000

 

1.700.000

 

Venituri din activitatea de navigaţie şi alte prestări de servicii în porturi şi taxe pentru folosirea drumurilor şi aeroporturilor civile
4.200.000

 


 


 

4.200.000

 

4.200.000

 

Taxe consulare
37.100.000

 


 


 

37.100.000

 

37.100.000

 

Taxe pentru analize efectuate de laboratoare, altele decât cele sanitare, de pe lângă instituţii
600.000

 


 


 

600.000

 

600.000

 

Venituri din încasarea contravalorii lucrărilor de combatere a dăunătorilor şi bolilor în sectorul vegetal
1.200.000

 

700.000

 

1.900.000

 

1.900.000

 

Veniturile unităţilor de reproducţie şi selecţie a animalelor
200.000

 

100.000

 

300.000

 

300.000

 

Veniturile circumscripţiilor, laboratoarelor şi dispensarelor veterinare
3.000.000

 

3.000.000

 

6.000.000

 

6.000.000

 

Vărsăminte din veniturile instituţiilor publice şi activităţilor autofinanţate
250.000

 

550.000

 

800.000

 

800.000

 

Taxe şi alte venituri din protecţia mediului
100.000

 

100.000

 

200.000

 

200.000

 

Alte venituri de la instituţiile publice
4.500.000

 

3.500.000

 

8.000.000

 

8.000.000

 

DIVERSE VENITURI
44.830.000

 

40.005.000

 

84.835.000

 

84.835.000

 

Venituri din aplicarea prescripţiei extinctive
800.000

 

4.200.000

 

5.000.000

 

5.000.000

 

Venituri din amenzile aplicate potrivit dispoziţiilor legale
11.000.000

 


 


 

11.000.000

 

11.000.000

 

Încasări din cota reţinută conform Legii nr. 6/1973
1.000.000

 


 


 

1.000.000

 

1.000.000

 

Restituiri de fonduri din finanţarea bugetară a anilor precedenţi
8.500.000

 

26.025.000

 

34.525.000

 

34.525.000

 

Vărsăminte de la unităţile economice comerciale din sectorul public, reprezentând plusuri de mărfuri şi produse, constatate cu ocazia inventarierilor rămase definitive
1.200.000

 


 


 

1.200.000

 

1.200.000

 

Venituri din concesiuni
30.000

 

-20.000

 

10.000

 

10.000

 

Venituri din penalizări încasate conform Hotărârii Guvernului nr. 90/1991
500.000

 


 


 

500.000

 

500.000

 

Încasarea dobânzilor aferente ratelor lunare din vânzarea locuinţelor construite din fondurile statului
1.600.000

 


 


 

1.600.000

 

1.600.000

 

Încasări din alte surse
18.000.000

 


 


 

18.000.000

 

18.000.000

 

Încasări din valorificarea bunurilor confiscate şi alte sume constatate o dată cu confiscarea, potrivit legii
2.200.000

 

9.800.000

 

12.000.000

 

12.000.000

 

B. VENITURI DIN CAPITAL
5.500.000

 

2.900.000

 

8.400.000

 

8.400.000

 

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE STATULUI
5.500.000

 

2.900.000

 

8.400.000

 

8.400.000

 

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituţiilor publice
2.500.000

 

2.900.000

 

5.400.000

 

5.400.000

 

Venituri din valorificarea stocurilor de la rezerva de stat şi de mobilizare
3.000.000

 


 


 

3.000.000

 

3.000.000

 

II. CHELTUIELI - TOTAL
11.742.126.102
269.172.500*)
-180.628.580
-28.514.900
11.561.497.522
240.657.600**)
11.802.155.122

 

CHELTUIELI CURENTE
9.892.663.034
106.404.500
-189.721.390
6.195.500
9.702.941.644
112.600.000
9.815.541.644

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
3.130.776.375

 

108.234.885

 

3.239.011.260

 

3.239.011.260

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
1.501.791.609
7.804.500
35.715.268
37.885.500
1.537.506.877
45.690.000
1.583.196.877

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
4.212.898.890
98.600.000
-104.805.121
-31.690.000
4.108.093.769
66.910.000
4.175.003.769

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
151.619.960

 

-938.644

 

150.681.316

 

150.681.316

 

Subvenţii pe produse şi activităţi
642.948.366

 

36.366.000

 

679.314.366

 

679.314.366

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
669.882.178

 

-178.552.178

 

491.330.000

 

491.330.000

 

Prime acordate producătorilor agricoli
376.355.000

 

-87.129.316

 

289.225.684

 

289.225.684

 

Transferuri
2.372.093.386
98.600.000
125.449.017
-31.690.000
2.497.542.403
66.910.000
2.564.452.403

 

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
1.040.286.800

 

-242.786.000

 

797.500.800

 

797.500.800

 

SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE
6.909.360

 

13.919.578

 

20.828.938

 

20.828.938

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
1.677.361.120
162.768.000
18.749.690
-34.710.400
1.696.110.810
128.057.600
1.824.168.410

 

ÎMPRUMUTURI
105.540.000

 

-3.900.000

 

101.640.000

 

101.640.000

 

Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
93.700.000

 

-3.900.000

 

89.800.000

 

89.800.000

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
66.561.948

 

-5.756.880

 

60.805.068

 

60.805.068

 

Rambursări de credite externe
31.691.087

 

4.815.187

 

36.506.274

 

36.506.274

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
34.870.861

 

-10.572.067

 

24.298.794

 

24.298.794

 

Partea I - Cheltuieli social-culturale
3.264.460.545
98.900.000
94.133.665
-5.330.000
3.358.594.210
93.570.000
3.452.164.210

 

CHELTUIELI CURENTE
3.097.128.356
5.500.000
98.821.365
39.070.000
3.195.949.721
44.570.000
3.240.519.721

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
1.835.309.950

 

163.433.750

 

1.998.743.700

 

1.998.743.700

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
426.070.670
5.500.000
32.585.800
39.070.000
458.656.470
44.570.000
503.226.470

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
835.747.736

 

-97.198.185

 

738.549.551

 

738.549.551

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
74.351.250

 

77.900

 

74.429.150

 

74.429.150

 

Transferuri
761.396.486

 

-97.276.085

 

664.120.401

 

664.120.401

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
141.980.050
93.400.000
-3.962.700
-44.400.000
138.017.350
49.000.000
187.017.350

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
25.352.139

 

-725.000

 

24.627.139

 

24.627.139

 

ÎNVĂŢĂMÂNT
1.383.174.295
5.500.000
181.034.200
-5.330.000
1.564.208.495
170.000
1.564.378.495

 

CHELTUIELI CURENTE
1.321.726.170
5.500.000
181.034.200
-5.330.000
1.502.760.370
170.000
1.502.930.370

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
1.033.931.200

 

162.784.500

 

1.196.715.700

 

1.196.715.700

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
234.099.370
5.500.000
18.145.800
-5.330.000
252.245.170
170.000
252.415.170

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
53.695.600

 

103.900

 

53.799.500

 

53.799.500

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
6.818.200

 

73.900

 

6.892.100

 

6.892.100

 

Transferuri
46.877.400

 

30.000

 

46.907.400

 

46.907.400

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
61.380.600

 


 


 

61.380.600

 

61.380.600

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
67.525

 


 


 

67.525

 

67.525

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
67.525

 


 


 

67.525

 

67.525

 

SĂNĂTATE
1.019.900.914
93.400.000
19.893.200

 

1.039.794.114
93.400.000
1.133.194.114

 

CHELTUIELI CURENTE
926.093.800

 

24.628.900
44.400.000
950.722.700
44.400.000
995.122.700

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
793.061.000

 

682.900

 

793.743.900

 

793.743.900

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
133.032.800

 

23.946.000
44.400.000
156.978.800
44.400.000
201.378.800

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
68.522.500
93.400.000
-4.010.700
-44.400.000
64.511.800
49.000.000
113.511.800

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
25.284.614

 

-725.000

 

24.559.614

 

24.559.614

 

Rambursări de credite externe
9.304.624

 

1.167.956

 

10.472.580

 

10.472.580

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
15.979.990

 

-1.892.956

 

14.087.034

 

14.087.034

 

CULTURĂ ŞI ARTĂ
108.092.000

 

300.000

 

108.392.000

 

108.392.000

 

CHELTUIELI CURENTE
97.242.050

 

252.000

 

97.494.050

 

97.494.050

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
8.222.900

 

-35.000

 

8.187.900

 

8.187.900

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
41.950.500

 


 


 

41.950.500

 

41.950.500

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
47.068.650

 

287.000

 

47.355.650

 

47.355.650

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
36.725.650

 

300.000

 

37.025.650

 

37.025.650

 

Transferuri
10.343.000

 

-13.000

 

10.330.000

 

10.330.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
10.849.950

 

48.000

 

10.897.950

 

10.897.950

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
43.983.950

 

-26.350.735

 

17.633.215

 

17.633.215

 

CHELTUIELI CURENTE
42.756.950

 

-26.350.735

 

16.406.215

 

16.406.215

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
94.850

 

1.350

 

96.200

 

96.200

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
16.988.000

 

-9.506.000

 

7.482.000

 

7.482.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
25.674.100

 

-16.846.085

 

8.828.015

 

8.828.015

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
1.524.100

 


 


 

1.524.100

 

1.524.100

 

Transferuri
24.150.000

 

-16.846.085

 

7.303.915

 

7.303.915

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
1.227.000

 


 


 

1.227.000

 

1.227.000

 

ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

CHELTUIELI CURENTE
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

Transferuri
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

CHELTUIELI CURENTE
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

Transferuri
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET
33.163.300

 

-296.000

 

32.867.300

 

32.867.300

 

CHELTUIELI CURENTE
33.163.300

 

-296.000

 

32.867.300

 

32.867.300

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
33.163.300

 

-296.000

 

32.867.300

 

32.867.300

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
29.283.300

 

-296.000

 

28.987.300

 

28.987.300

 

Transferuri
3.880.000

 


 


 

3.880.000

 

3.880.000

 

Partea a III-a - Gospodărie comunală şi locuinţe
148.250.500

 

-20.694.000

 

127.556.500

 

127.556.500

 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE
148.250.500

 

-20.694.000

 

127.556.500

 

127.556.500

 

CHELTUIELI CURENTE
82.194.000

 

-5.394.000

 

76.800.000

 

76.800.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
82.194.000

 

-5.394.000

 

76.800.000

 

76.800.000

 

Transferuri
82.194.000

 

-5.394.000

 

76.800.000

 

76.800.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
66.056.500

 

-15.300.000

 

50.756.500

 

50.756.500

 

Partea a IV-a - Apărarea naţională
1.260.298.654

 

-18.400.000

 

1.241.898.654

 

1.241.898.654

 

APĂRARE
1.260.298.654

 

-18.400.000

 

1.241.898.654

 

1.241.898.654

 

CHELTUIELI CURENTE
922.157.000

 

-18.400.000

 

903.757.000

 

903.757.000

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
494.822.200

 

-24.400.000

 

470.422.200

 

470.422.200

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
427.334.800

 

6.000.000

 

433.334.800

 

433.334.800

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
323.427.000

 


 


 

323.427.000

 

323.427.000

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
14.714.654

 


 


 

14.714.654

 

14.714.654

 

Rambursări de credite externe
14.152.875

 


 


 

14.152.875

 

14.152.875

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
561.779

 


 


 

561.779

 

561.779

 

Partea a V-a - Ordinea publică
711.494.325
56.575.000
-42.198.000

 

669.296.325
56.575.000
725.871.325

 

ORDINEA PUBLICĂ
711.494.325
56.575.000
-42.198.000

 

669.296.325
56.575.000
725.871.325

 

CHELTUIELI CURENTE
610.087.600

 

-37.997.608

 

572.089.992

 

572.089.992

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
280.215.800

 

-13.788.900

 

266.426.900

 

266.426.900

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
252.974.100

 

-23.208.708

 

229.765.392

 

229.765.392

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
76.897.700

 

-1.000.000

 

75.897.700

 

75.897.700

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
76.897.700

 

-1.000.000

 

75.897.700

 

75.897.700

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
87.640.100
56.575.000
-1.000.000

 

86.640.100
56.575.000
143.215.100

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
13.766.625

 

-3.200.392

 

10.566.233

 

10.566.233

 

Rambursări de credite externe
5.645.488

 

3.703.531

 

9.349.019

 

9.349.019

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
8.121.137

 

-6.903.923

 

1.217.214

 

1.217.214

 

Partea a VI-a - Autorităţile publice
594.485.175
4.872.500
-53.776.100
-589.900
540.709.075
4.282.600
544.991.675

 

CHELTUIELI CURENTE
485.283.295
1.204.500
-58.632.700
-1.204.500
426.650.595

 

426.650.595

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
288.816.400

 

-23.432.250

 

265.384.150

 

265.384.150

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
165.663.095
1.204.500
-35.995.850
-1.204.500
129.667.245

 

129.667.245

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
30.803.800

 

795.400

 

31.599.200

 

31.599.200

 

Transferuri
30.803.800

 

795.400

 

31.599.200

 

31.599.200

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
105.828.300
3.668.000
4.948.200
614.600
110.776.500
4.282.600
115.059.100

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
3.373.580

 

-91.600

 

3.281.980

 

3.281.980

 

CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI
6.022.100

 

-674.500

 

5.347.600

 

5.347.600

 

CHELTUIELI CURENTE
5.425.500

 

-477.900

 

4.947.600

 

4.947.600

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
996.000

 

-35.000

 

961.000

 

961.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
4.429.500

 

-442.900

 

3.986.600

 

3.986.600

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
596.600

 

-196.600

 

400.000

 

400.000

 

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE
62.441.100

 

-3.752.400

 

58.688.700

 

58.688.700

 

CHELTUIELI CURENTE
33.193.500

 

-5.812.400

 

27.381.100

 

27.381.100

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
26.188.300

 

-6.862.400

 

19.325.900

 

19.325.900

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
7.005.200

 

1.050.000

 

8.055.200

 

8.055.200

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
29.247.600

 

2.060.000

 

31.307.600

 

31.307.600

 

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI
142.487.100

 

-35.400.000

 

107.087.100

 

107.087.100

 

CHELTUIELI CURENTE
131.628.700

 

-36.100.000

 

95.528.700

 

95.528.700

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
64.906.900

 

-5.700.000

 

59.206.900

 

59.206.900

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
66.721.800

 

-30.400.000

 

36.321.800

 

36.321.800

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
10.858.400

 

700.000

 

11.558.400

 

11.558.400

 

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE
359.375.275
4.872.500
-13.949.200
-589.900
345.426.075
4.282.600
349.708.675

 

CHELTUIELI CURENTE
293.727.895
1.204.500
-15.241.800
-1.204.500
278.486.095

 

278.486.095

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
180.468.800

 

-9.834.850

 

170.633.950

 

170.633.950

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
82.455.295
1.204.500
-6.202.350
-1.204.500
76.252.945

 

76.252.945

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
30.803.800

 

795.400

 

31.599.200

 

31.599.200

 

Transferuri
30.803.800

 

795.400

 

31.599.200

 

31.599.200

 

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
30.103.800

 

795.400

 

30.899.200

 

30.899.200

 

Alte transferuri
700.000

 


 


 

700.000

 

700.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
62.273.800
3.668.000
1.384.200
614.600
63.658.000
4.282.600
67.940.600

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
3.373.580

 

-91.600

 

3.281.980

 

3.281.980

 

Rambursări de credite externe
2.588.100

 

-56.300

 

2.531.800

 

2.531.800

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
785.480

 

-35.300

 

750.180

 

750.180

 

CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE
24.159.600

 


 


 

24.159.600

 

24.159.600

 

CHELTUIELI CURENTE
21.307.700

 

-1.000.600

 

20.307.100

 

20.307.100

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
16.256.400

 

-1.000.000

 

15.256.400

 

15.256.400

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
5.051.300

 

-600

 

5.050.700

 

5.050.700

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
2.851.900

 

1.000.600

 

3.852.500

 

3.852.500

 

Partea a VII-a - Acţiuni economice
3.763.119.814
108.825.000
31.323.205
-22.595.000
3.794.443.019
86.230.000
3.880.673.019

 

CHELTUIELI CURENTE
2.735.154.254
99.700.000
4.198.903
-31.670.000
2.739.353.157
68.030.000
2.807.383.157

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
160.392.125

 

4.033.785

 

164.425.910

 

164.425.910

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
172.570.275
1.100.000
62.504.226
20.000
235.074.501
1.120.000
236.194.501

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
2.402.191.854
98.600.000
-62.339.108
-31.690.000
2.339.852.746
66.910.000
2.406.762.746

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
371.010

 

-16.544

 

354.466

 

354.466

 

Subvenţii pe produse şi activităţi
642.948.366

 

36.366.000

 

679.314.366

 

679.314.366

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
669.882.178

 

-178.552.178

 

491.330.000

 

491.330.000

 

Prime acordate producătorilor agricoli
376.235.000

 

-87.129.316

 

289.105.684

 

289.105.684

 

Transferuri
712.755.300
98.600.000
166.992.930
-31.690.000
879.748.230
66.910.000
946.658.230

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
924.910.610
9.125.000
32.764.190
9.075.000
957.674.800
18.200.000
975.874.800

 

ÎMPRUMUTURI
93.700.000

 

-3.900.000

 

89.800.000

 

89.800.000

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
9.354.950

 

-1.739.888

 

7.615.062

 

7.615.062

 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
48.287.330

 


 


 

48.287.330

 

48.287.330

 

CHELTUIELI CURENTE
46.758.930

 


 


 

46.758.930

 

46.758.930

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
13.378.300

 

-489.725

 

12.888.575

 

12.888.575

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
33.009.620

 

506.269

 

33.515.889

 

33.515.889

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
371.010

 

-16.544

 

354.466

 

354.466

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
371.010

 

-16.544

 

354.466

 

354.466

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
1.528.400

 


 


 

1.528.400

 

1.528.400

 

PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI
74.347.000

 

-50.000

 

74.297.000

 

74.297.000

 

CHELTUIELI CURENTE
74.347.000

 

-50.000

 

74.297.000

 

74.297.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
74.347.000

 

-50.000

 

74.297.000

 

74.297.000

 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI
1.191.432.720
1.100.000
68.626.112
20.000
1.260.058.832
1.120.000
1.261.178.832

 

CHELTUIELI CURENTE
703.085.766
1.100.000
18.366.000
20.000
721.451.766
1.120.000
722.571.766

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

 

1.100.000

 

20.000

 

1.120.000
1.120.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
703.085.766

 

18.366.000

 

721.451.766

 

721.451.766

 

Subvenţii pe produse şi activităţi
607.045.766

 

28.366.000

 

635.411.766

 

635.411.766

 

Transferuri
96.040.000

 

-10.000.000

 

86.040.000

 

86.040.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
488.284.904

 

50.000.000

 

538.284.904

 

538.284.904

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
62.050

 

260.112

 

322.162

 

322.162

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
62.050

 

260.112

 

322.162

 

322.162

 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR
1.216.165.178
9.125.000
-4.762.164
9.075.000
1.211.403.014
18.200.000
1.229.603.014

 

CHELTUIELI CURENTE
1.100.858.178

 

-4.351.964

 

1.096.506.214

 

1.096.506.214

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
126.894.100

 

3.467.900

 

130.362.000

 

130.362.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
48.897.300

 

63.439.700

 

112.337.000

 

112.337.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
925.066.778

 

-71.259.564

 

853.807.214

 

853.807.214

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
544.882.178

 

-161.552.178

 

383.330.000

 

383.330.000

 

Prime acordate producătorilor agricoli
376.235.000

 

-87.129.316

 

289.105.684

 

289.105.684

 

Transferuri
3.949.600

 

177.421.930

 

181.371.530

 

181.371.530

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
112.569.500
9.125.000
-410.200
9.075.000
112.159.300
18.200.000
130.359.300

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
2.737.500

 


 


 

2.737.500

 

2.737.500

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
2.737.500

 


 


 

2.737.500

 

2.737.500

 

TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII
648.665.231
98.600.000
-21.799.000
-31.690.000
626.866.231
66.910.000
693.776.231

 

CHELTUIELI CURENTE
520.768.455
98.600.000
-12.979.000
-31.690.000
507.789.455
66.910.000
574.699.455

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
4.185.000

 

450.000

 

4.635.000

 

4.635.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
6.915.155

 

-1.000.000

 

5.915.155

 

5.915.155

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
509.668.300
98.600.000
-12.429.000
-31.690.000
497.239.300
66.910.000
564.149.300

 

Subvenţii pe produse şi activităţi
35.902.600

 

8.000.000

 

43.902.600

 

43.902.600

 

Transferuri
473.765.700
98.600.000
-20.429.000
-31.690.000
453.336.700
66.910.000
520.246.700

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
121.341.376

 

-6.820.000

 

114.521.376

 

114.521.376

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
6.555.400

 

-2.000.000

 

4.555.400

 

4.555.400

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
6.555.400

 

-2.000.000

 

4.555.400

 

4.555.400

 

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
584.222.355

 

-10.691.743

 

573.530.612

 

573.530.612

 

CHELTUIELI CURENTE
289.335.925

 

3.213.867

 

292.549.792

 

292.549.792

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
15.934.725

 

605.610

 

16.540.335

 

16.540.335

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
9.401.200

 

-391.743

 

9.009.457

 

9.009.457

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
264.000.000

 

3.000.000

 

267.000.000

 

267.000.000

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
125.000.000

 

-17.000.000

 

108.000.000

 

108.000.000

 

Transferuri
139.000.000

 

20.000.000

 

159.000.000

 

159.000.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
201.186.430

 

-10.005.610

 

191.180.820

 

191.180.820

 

ÎMPRUMUTURI
93.700.000

 

-3.900.000

 

89.800.000

 

89.800.000

 

Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
93.700.000

 

-3.900.000

 

89.800.000

 

89.800.000

 

Partea a VIII-a - Alte acţiuni
164.840.029

 

-2.360.000

 

162.480.029

 

162.480.029

 

CHELTUIELI CURENTE
137.321.469

 

-3.660.000

 

133.661.469

 

133.661.469

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
71.219.900

 

2.388.500

 

73.608.400

 

73.608.400

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
57.178.669

 

-6.170.200

 

51.008.469

 

51.008.469

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
8.922.900

 

121.700

 

9.044.600

 

9.044.600

 

Prime acordate producătorilor agricoli
120.000

 


 


 

120.000

 

120.000

 

Transferuri
8.802.900

 

121.700

 

8.924.600

 

8.924.600

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
27.518.560

 

1.300.000

 

28.818.560

 

28.818.560

 

ALTE ACŢIUNI
158.880.729

 

-2.360.000

 

156.520.729

 

156.520.729

 

CHELTUIELI CURENTE
131.362.169

 

-3.660.000

 

127.702.169

 

127.702.169

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
71.219.900

 

2.388.500

 

73.608.400

 

73.608.400

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
57.178.669

 

-6.170.200

 

51.008.469

 

51.008.469

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
2.963.600

 

121.700

 

3.085.300

 

3.085.300

 

Prime acordate producătorilor agricoli
120.000

 


 


 

120.000

 

120.000

 

Transferuri
2.843.600

 

121.700

 

2.965.300

 

2.965.300

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
27.518.560

 

1.300.000

 

28.818.560

 

28.818.560

 

CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

CHELTUIELI CURENTE
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

Transferuri
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

Partea a IX-a - Transferuri
776.140.900

 

60.209.072

 

836.349.972

 

836.349.972

 

TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
776.140.900

 

60.209.072

 

836.349.972

 

836.349.972

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători
295.140.900

 

-13.300.000

 

281.840.900

 

281.840.900

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
476.000.000

 

57.000.000

 

533.000.000

 

533.000.000

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident
5.000.000

 

14.000.000

 

19.000.000

 

19.000.000

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat Partea a X-a - Împrumuturi
11.840.000

 

2.509.072

 

2.509.072 11.840.000

 

2.509.072 11.840.000

 

ÎMPRUMUTURI
11.840.000

 


 


 

11.840.000

 

11.840.000

 

Împrumut acordat din fondul pentru înfiinţarea Corpului Gardienilor Publici
11.840.000

 


 


 

11.840.000

 

11.840.000

 

Partea a XI-a - Datoria publică
1.040.286.800

 

-242.786.000

 

797.500.800

 

797.500.800

 

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
1.040.286.800

 

-242.786.000

 

797.500.800

 

797.500.800

 

Dobânzi aferente datoriei publice interne
983.048.800

 

-242.786.000

 

740.262.800

 

740.262.800

 

Dobânzi aferente datoriei publice externe
13.585.000

 


 


 

13.585.000

 

13.585.000

 

Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi plasarea titlurilor de stat şi de riscul garanţiilor date de stat în condiţiile legii
43.653.000

 


 


 

43.653.000

 

43.653.000

 

Partea a XII-a - Rezerve
6.909.360

 

13.919.578

 

20.828.938

 

20.828.938

 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
4.708.660

 

11.919.578

 

16.628.238

 

16.628.238

 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului
40.700

 

1.000.000

 

1.040.700

 

1.040.700

 

Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova Fondul de înfiinţare a Corpului Gardienilor Publici
2.160.000

 

1.000.000

 

1.000.000 2.160.000

 

1.000.000 2.160.000

 

DEFICIT
-1.878.395.102
-269.172.500
124.428.580
28.514.900
-1.753.966.522
-240.657.600
-1.994.624.122

Notă


*) În funcţie de derularea programelor de împrumut, în înţelegere cu împrumutătorii, se vor putea efectua modificări în structura şi pe beneficiari, spre aprobarea Guvernului.

Notă


**) Alocaţiile şi alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati în cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.


Anexa 2

SINTEZA
CHELTUIELILOR BUGETULUI DE STAT PE ANUL 1994
(detalierea pe articole de cheltuieli)
- mii lei -

 


 

Program actualizat buget de stat
Credite externe
Influenţe
Program rectificat Buget de stat
Credite externe
Total

 

buget de stat
Credite externe

 

0
1
2
3
4
5 = 1 + 3
6 = 2 + 4
7 = 5 + 6

 

II. CHELTUIELI - TOTAL
11.742.126.102
269.172.500*)
-180.628.580
-28.514.900
11.561.497.522
240.657.600**)
11.802.155.122

 

CHELTUIELI CURENTE
9.892.663.034
106.404.500
-189.721.390
6.195.500
9.702.941.644
112.600.000
9.815.541.644

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
3.130.776.375

 

108.234.885

 

3.239.011.260

 

3.239.011.260

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
1.501.791.609
7.804.500
35.715.268
37.885.500
1.537.506.877
45.690.000
1.583.196.877

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
4.212.898.890
98.600.000
-104.805.121
-31.690.000
4.108.093.769
66.910.000
4.175.003.769

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
151.619.960

 

-938.644

 

150.681.316

 

150.681.316

 

Subvenţii pe produse şi activităţi
642.948.366

 

36.366.000

 

679.314.366

 

679.314.366

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
669.882.178

 

-178.552.178

 

491.330.000

 

491.330.000

 

Prime acordate producătorilor agricoli
376.355.000

 

-87.129.316

 

289.225.684

 

289.225.684

 

Transferuri
2.372.093.386
98.600.000
125.449.017
-31.690.000
2.497.542.403
66.910.000
2.564.452.403

 

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
1.040.286.800

 

-242.786.000

 

797.500.800

 

797.500.800

 

SUME PREVĂZUTE ÎN POZIŢII GLOBALE CA REZERVE
6.909.360

 

13.919.578

 

20.828.938

 

20.828.938

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
1.677.361.120
162.768.000
18.749.690
-34.710.400
1.696.110.810
128.057.600
1.824.168.410

 

ÎMPRUMUTURI
105.540.000

 

-3.900.000

 

101.640.000

 

101.640.000

 

Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
93.700.000

 

-3.900.000

 

89.800.000

 

89.800.000

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
66.561.948

 

-5.756.880

 

60.805.068

 

60.805.068

 

Rambursări de credite externe
31.691.087

 

4.815.187

 

36.506.274

 

36.506.274

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
34.870.861

 

-10.572.067

 

24.298.794

 

24.298.794

 

ÎNVĂŢĂMÂNT
1.383.174.295
5.500.000
181.034.200
-5.330.000
1.564.208.495
170.000
1.564.378.495

 

CHELTUIELI CURENTE
1.321.726.170
5.500.000
181.034.200
-5.330.000
1.502.760.370
170.000
1.502.930.370

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
1.033.931.200

 

162.784.500

 

1.196.715.700

 

1.196.715.700

 

Cheltuieli cu salariile
793.074.865

 

125.213.210

 

918.288.075

 

918.288.075

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
197.846.497

 

30.806.054

 

228.652.551

 

228.652.551

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
39.561.441

 

6.262.541

 

45.823.982

 

45.823.982

 

Deplasări, detaşări, transferări
3.448.397

 

502.695

 

3.951.092

 

3.951.092

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
234.099.370
5.500.000
18.145.800
-5.330.000
252.245.170
170.000
252.415.170

 

Drepturi cu caracter social
24.670.903
547.500

 

-547.500
24.670.903

 

24.670.903

 

Hrană
42.470.991

 

59.000

 

42.529.991

 

42.529.991

 

Medicamente şi materiale sanitare
643.254

 


 


 

643.254

 

643.254

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
114.659.449

 

9.972.412

 

124.631.861

 

124.631.861

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
5.136.653

 

5.993.425

 

11.130.078

 

11.130.078

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
14.834.757

 

-1.271

 

14.833.486

 

14.833.486

 

Reparaţii curente
21.792.669

 

1.122.400

 

22.915.069

 

22.915.069

 

Reparaţii capitale
7.627.460

 

1.010.000

 

8.637.460

 

8.637.460

 

Cărţi şi publicaţii
2.005.108

 

857

 

2.005.965

 

2.005.965

 

Alte cheltuieli
258.126
4.952.500
-11.023
-4.782.500
247.103
170.000
417.103

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
53.695.600

 

103.900

 

53.799.500

 

53.799.500

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
6.818.200

 

73.900

 

6.892.100

 

6.892.100

 

Transferuri
46.877.400

 

30.000

 

46.907.400

 

46.907.400

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
61.380.600

 


 


 

61.380.600

 

61.380.600

 

Investiţii ale instituţiilor publice
61.380.600

 


 


 

61.380.600

 

61.380.600

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
67.525

 


 


 

67.525

 

67.525

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
67.525

 


 


 

67.525

 

67.525

 

SĂNĂTATE
1.019.900.914
93.400.000
19.893.200

 

1.039.794.114
93.400.000
1.133.194.114

 

CHELTUIELI CURENTE
926.093.800

 

24.628.900
44.400.000
950.722.700
44.400.000
995.122.700

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
793.061.000

 

682.900

 

793.743.900

 

793.743.900

 

Cheltuieli cu salariile
605.403.650

 

635.390

 

606.039.040

 

606.039.040

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
156.064.700

 

35.420

 

156.100.120

 

156.100.120

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
29.986.140

 

12.090

 

29.998.230

 

29.998.230

 

Deplasări, detaşări, transferări
1.606.510

 


 


 

1.606.510

 

1.606.510

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
133.032.800

 

23.946.000
44.400.000
156.978.800
44.400.000
201.378.800

 

Drepturi cu caracter social
864.200

 


 


 

864.200

 

864.200

 

Hrană
8.273.596

 

-55.000

 

8.218.596

 

8.218.596

 

Medicamente şi materiale sanitare
83.712.191

 

21.377.400
44.400.000
105.089.591
44.400.000
149.489.591

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
10.209.220

 

55.000

 

10.264.220

 

10.264.220

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
4.095.600

 

-1.500

 

4.094.100

 

4.094.100

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
1.895.680

 

10.000

 

1.905.680

 

1.905.680

 

Reparaţii curente
14.627.200

 

10.000

 

14.637.200

 

14.637.200

 

Reparaţii capitale
6.230.000

 

2.520.000

 

8.750.000

 

8.750.000

 

Cărţi şi publicaţii
130.713

 

100

 

130.813

 

130.813

 

Alte cheltuieli
2.994.400

 

30.000

 

3.024.400

 

3.024.400

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
68.522.500
93.400.000
-4.010.700
-44.400.000
64.511.800
49.000.000
113.511.800

 

Investiţii ale instituţiilor publice
68.522.500
93.400.000
-4.010.700
-44.400.000
64.511.800
49.000.000
113.511.800

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
25.284.614

 

-725.000

 

24.559.614

 

24.559.614

 

Rambursări de credite externe
9.304.624

 

1.167.956

 

10.472.580

 

10.472.580

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
15.979.990

 

-1.892.956

 

14.087.034

 

14.087.034

 

CULTURĂ ŞI ARTĂ
108.092.000

 

300.000

 

108.392.000

 

108.392.000

 

CHELTUIELI CURENTE
97.242.050

 

252.000

 

97.494.050

 

97.494.050

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
8.222.900

 

-35.000

 

8.187.900

 

8.187.900

 

Cheltuieli cu salariile
5.241.080

 


 


 

5.241.080

 

5.241.080

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
1.310.510

 


 


 

1.310.510

 

1.310.510

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
262.480

 


 


 

262.480

 

262.480

 

Deplasări, detaşări, transferări
1.408.830

 

-35.000

 

1.373.830

 

1.373.830

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
41.950.500

 


 


 

41.950.500

 

41.950.500

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
1.060.000

 


 


 

1.060.000

 

1.060.000

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
24.291.500

 


 


 

24.291.500

 

24.291.500

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
62.000

 


 


 

62.000

 

62.000

 

Reparaţii curente
291.000

 


 


 

291.000

 

291.000

 

Reparaţii capitale
11.965.000

 

20.000

 

11.985.000

 

11.985.000

 

Cărţi şi publicaţii
153.000

 


 


 

153.000

 

153.000

 

Alte cheltuieli
4.128.000

 

-20.000

 

4.108.000

 

4.108.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
47.068.650

 

287.000

 

47.355.650

 

47.355.650

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
36.725.650

 

300.000

 

37.025.650

 

37.025.650

 

Transferuri
10.343.000

 

-13.000

 

10.330.000

 

10.330.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
10.849.950

 

48.000

 

10.897.950

 

10.897.950

 

Investiţii ale instituţiilor publice
10.844.950

 

48.000

 

10.892.950

 

10.892.950

 

Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat
5.000

 


 


 

5.000

 

5.000

 

ASISTENŢĂ SOCIALĂ
43.983.950

 

-26.350.735

 

17.633.215

 

17.633.215

 

CHELTUIELI CURENTE
42.756.950

 

-26.350.735

 

16.406.215

 

16.406.215

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
94.850

 

1.350

 

96.200

 

96.200

 

Cheltuieli cu salariile
72.913

 

852

 

73.765

 

73.765

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
18.230

 

215

 

18.445

 

18.445

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
3.646

 

44

 

3.690

 

3.690

 

Deplasări, detaşări, transferări
61

 

239

 

300

 

300

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
16.988.000

 

-9.506.000

 

7.482.000

 

7.482.000

 

Drepturi cu caracter social
16.786.100

 

-9.506.000

 

7.280.100

 

7.280.100

 

Hrană
85.700

 


 


 

85.700

 

85.700

 

Medicamente şi materiale sanitare
2.500

 


 


 

2.500

 

2.500

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
27.500

 


 


 

27.500

 

27.500

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
8.000

 


 


 

8.000

 

8.000

 

Reparaţii curente
62.000

 


 


 

62.000

 

62.000

 

Alte cheltuieli
16.200

 


 


 

16.200

 

16.200

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
25.674.100

 

-16.846.085

 

8.828.015

 

8.828.015

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
1.524.100

 


 


 

1.524.100

 

1.524.100

 

Transferuri
24.150.000

 

-16.846.085

 

7.303.915

 

7.303.915

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
1.227.000

 


 


 

1.227.000

 

1.227.000

 

Investiţii ale instituţiilor publice
1.227.000

 


 


 

1.227.000

 

1.227.000

 

ALOCAŢII ŞI ALTE AJUTOARE PENTRU COPII
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

CHELTUIELI CURENTE
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

Transferuri
449.377.086

 

-80.600.000

 

368.777.086

 

368.777.086

 

PENSII, AJUTOARE ŞI INDEMNIZAŢII
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

CHELTUIELI CURENTE
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

Transferuri
226.769.000

 

153.000

 

226.922.000

 

226.922.000

 

ACTIVITATEA SPORTIVĂ ŞI DE TINERET
33.163.300

 

-296.000

 

32.867.300

 

32.867.300

 

CHELTUIELI CURENTE
33.163.300

 

-296.000

 

32.867.300

 

32.867.300

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
33.163.300

 

-296.000

 

32.867.300

 

32.867.300

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
29.283.300

 

-296.000

 

28.987.300

 

28.987.300

 

Transferuri
3.880.000

 


 


 

3.880.000

 

3.880.000

 

GOSPODĂRIE COMUNALĂ ŞI LOCUINŢE
148.250.500

 

-20.694.000

 

127.556.500

 

127.556.500

 

CHELTUIELI CURENTE
82.194.000

 

-5.394.000

 

76.800.000

 

76.800.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
82.194.000

 

-5.394.000

 

76.800.000

 

76.800.000

 

Transferuri
82.194.000

 

-5.394.000

 

76.800.000

 

76.800.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
66.056.500

 

-15.300.000

 

50.756.500

 

50.756.500

 

Investiţii ale instituţiilor publice
66.056.500

 

-15.300.000

 

50.756.500

 

50.756.500

 

APĂRARE
1.260.298.654

 

-18.400.000

 

1.241.898.654

 

1.241.898.654

 

CHELTUIELI CURENTE
922.157.000

 

-18.400.000

 

903.757.000

 

903.757.000

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
494.822.200

 

-24.400.000

 

470.422.200

 

470.422.200

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
427.334.800

 

6.000.000

 

433.334.800

 

433.334.800

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
323.427.000

 


 


 

323.427.000

 

323.427.000

 

Investiţii ale instituţiilor publice
323.427.000

 


 


 

323.427.000

 

323.427.000

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
14.714.654

 


 


 

14.714.654

 

14.714.654

 

Rambursări de credite externe
14.152.875

 


 


 

14.152.875

 

14.152.875

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
561.779

 


 


 

561.779

 

561.779

 

ORDINEA PUBLICĂ
711.494.325
56.575.000
-42.198.000

 

669.296.325
56.575.000
725.871.325

 

CHELTUIELI CURENTE
610.087.600

 

-37.997.608

 

572.089.992

 

572.089.992

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
280.215.800

 

-13.788.900

 

266.426.900

 

266.426.900

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
252.974.100

 

-23.208.708

 

229.765.392

 

229.765.392

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
76.897.700

 

-1.000.000

 

75.897.700

 

75.897.700

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
76.897.700

 

-1.000.000

 

75.897.700

 

75.897.700

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
87.640.100
56.575.000
-1.000.000

 

86.640.100
56.575.000
143.215.100

 

Investiţii ale instituţiilor publice
87.640.100
56.575.000
-1.000.000

 

86.640.100
56.575.000
143.215.100

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
13.766.625

 

-3.200.392

 

10.566.233

 

10.566.233

 

Rambursări de credite externe
5.645.488

 

3.703.531

 

9.349.019

 

9.349.019

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
8.121.137

 

-6.903.923

 

1.217.214

 

1.217.214

 

CHELTUIELI PENTRU PREŞEDINŢIA ROMÂNIEI
6.022.100

 

-674.500

 

5.347.600

 

5.347.600

 

CHELTUIELI CURENTE
5.425.500

 

-477.900

 

4.947.600

 

4.947.600

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
996.000

 

-35.000

 

961.000

 

961.000

 

Cheltuieli cu salariile
675.100

 

-26.900

 

648.200

 

648.200

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
166.900

 

-6.750

 

160.150

 

160.150

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
33.400

 

-1.350

 

32.050

 

32.050

 

Deplasări, detaşări, transferări
120.600

 


 


 

120.600

 

120.600

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
4.429.500

 

-442.900

 

3.986.600

 

3.986.600

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
528.700

 


 


 

528.700

 

528.700

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
664.200

 


 


 

664.200

 

664.200

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
13.100

 


 


 

13.100

 

13.100

 

Reparaţii curente
266.500

 


 


 

266.500

 

266.500

 

Cărţi şi publicaţii
39.300

 


 


 

39.300

 

39.300

 

Alte cheltuieli
2.917.700

 

-442.900

 

2.474.800

 

2.474.800

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
596.600

 

-196.600

 

400.000

 

400.000

 

Investiţii ale instituţiilor publice
596.600

 

-196.600

 

400.000

 

400.000

 

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII LEGISLATIVE
62.441.100

 

-3.752.400

 

58.688.700

 

58.688.700

 

CHELTUIELI CURENTE
33.193.500

 

-5.812.400

 

27.381.100

 

27.381.100

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
26.188.300

 

-6.862.400

 

19.325.900

 

19.325.900

 

Cheltuieli cu salariile
11.905.900

 

-3.398.300

 

8.507.600

 

8.507.600

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
2.976.500

 

-849.500

 

2.127.000

 

2.127.000

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
595.300

 

-170.000

 

425.300

 

425.300

 

Deplasări, detaşări, transferări
10.710.600

 

-2.444.600

 

8.266.000

 

8.266.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
7.005.200

 

1.050.000

 

8.055.200

 

8.055.200

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
3.901.800

 

548.700

 

4.450.500

 

4.450.500

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
267.400

 

40.000

 

307.400

 

307.400

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
48.700

 

11.880

 

60.580

 

60.580

 

Reparaţii curente
384.500

 


 


 

384.500

 

384.500

 

Cărţi şi publicaţii
224.100

 


 


 

224.100

 

224.100

 

Alte cheltuieli
2.178.700

 

449.420

 

2.628.120

 

2.628.120

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
29.247.600

 

2.060.000

 

31.307.600

 

31.307.600

 

Investiţii ale instituţiilor publice
29.247.600

 

2.060.000

 

31.307.600

 

31.307.600

 

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII JUDECĂTOREŞTI
142.487.100

 

-35.400.000

 

107.087.100

 

107.087.100

 

CHELTUIELI CURENTE
131.628.700

 

-36.100.000

 

95.528.700

 

95.528.700

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
64.906.900

 

-5.700.000

 

59.206.900

 

59.206.900

 

Cheltuieli cu salariile
49.521.800

 

-4.383.800

 

45.138.000

 

45.138.000

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
12.380.500

 

-1.098.500

 

11.282.000

 

11.282.000

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
2.476.200

 

-217.700

 

2.258.500

 

2.258.500

 

Deplasări, detaşări, transferări
528.400

 


 


 

528.400

 

528.400

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
66.721.800

 

-30.400.000

 

36.321.800

 

36.321.800

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
6.181.900

 

-755.100

 

5.426.800

 

5.426.800

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
16.429.800

 

-11.644.600

 

4.785.200

 

4.785.200

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
749.200

 


 


 

749.200

 

749.200

 

Reparaţii curente
11.868.800

 

-6.705.500

 

5.163.300

 

5.163.300

 

Reparaţii capitale
30.583.700

 

-11.193.700

 

19.390.000

 

19.390.000

 

Cărţi şi publicaţii
523.600

 

-68.000

 

455.600

 

455.600

 

Alte cheltuieli
384.800

 

-33.100

 

351.700

 

351.700

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
10.858.400

 

700.000

 

11.558.400

 

11.558.400

 

Investiţii ale instituţiilor publice
10.858.400

 

700.000

 

11.558.400

 

11.558.400

 

CHELTUIELI PENTRU ORGANELE AUTORITĂŢII EXECUTIVE
359.375.275
4.872.500
-13.949.200
-589.900
345.426.075
4.282.600
349.708.675

 

CHELTUIELI CURENTE
293.727.895
1.204.500
-15.241.800
-1.204.500
278.486.095

 

278.486.095

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
180.468.800

 

-9.834.850

 

170.633.950

 

170.633.950

 

Cheltuieli cu salariile
134.535.000

 

-9.692.250

 

124.842.750

 

124.842.750

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
27.283.433

 

-1.684.160

 

25.599.273

 

25.599.273

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
5.456.867

 

-337.090

 

5.119.777

 

5.119.777

 

Deplasări, detaşări, transferări
13.193.500

 

1.878.650

 

15.072.150

 

15.072.150

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
82.455.295
1.204.500
-6.202.350
-1.204.500
76.252.945

 

76.252.945

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
44.502.600

 

-6.616.150

 

37.886.450

 

37.886.450

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
3.424.300

 

323.800

 

3.748.100

 

3.748.100

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
1.390.000

 

25.000

 

1.415.000

 

1.415.000

 

Reparaţii curente
7.048.100

 

1.076.600

 

8.124.700

 

8.124.700

 

Reparaţii capitale
7.811.300

 

-416.600

 

7.394.700

 

7.394.700

 

Cărţi şi publicaţii
1.336.720

 

32.500

 

1.369.220

 

1.369.220

 

Alte cheltuieli
16.942.275
1.204.500
-627.500
-1.204.500
16.314.775

 

16.314.775

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
30.803.800

 

795.400

 

31.599.200

 

31.599.200

 

Transferuri
30.803.800

 

795.400

 

31.599.200

 

31.599.200

 

Contribuţii şi cotizaţii la organisme internaţionale
30.103.800

 

795.400

 

30.899.200

 

30.899.200

 

Alte transferuri
700.000

 


 


 

700.000

 

700.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
62.273.800
3.668.000
1.384.200
614.600
63.658.000
4.282.600
67.940.600

 

Investiţii ale instituţiilor publice
62.273.800
3.668.000
1.384.200
614.600
63.658.000
4.282.600
67.940.600

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
3.373.580

 

-91.600

 

3.281.980

 

3.281.980

 

Rambursări de credite externe
2.588.100

 

-56.300

 

2.531.800

 

2.531.800

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
785.480

 

-35.300

 

750.180

 

750.180

 

CHELTUIELI PENTRU ALTE ORGANE ALE AUTORITĂŢII PUBLICE
24.159.600

 


 


 

24.159.600

 

24.159.600

 

CHELTUIELI CURENTE
21.307.700

 

-1.000.600

 

20.307.100

 

20.307.100

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
16.256.400

 

-1.000.000

 

15.256.400

 

15.256.400

 

Cheltuieli cu salariile
12.099.200

 

-999.230

 

11.099.970

 

11.099.970

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
3.024.800

 

-250.307

 

2.774.493

 

2.774.493

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
605.000

 

-50.463

 

554.537

 

554.537

 

Deplasări, detaşări, transferări
527.400

 

300.000

 

827.400

 

827.400

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
5.051.300

 

-600

 

5.050.700

 

5.050.700

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
1.443.000

 


 


 

1.443.000

 

1.443.000

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
71.000

 


 


 

71.000

 

71.000

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
58.800

 


 


 

58.800

 

58.800

 

Reparaţii curente
325.200

 


 


 

325.200

 

325.200

 

Reparaţii capitale
2.603.900

 


 


 

2.603.900

 

2.603.900

 

Cărţi şi publicaţii
230.700

 


 


 

230.700

 

230.700

 

Alte cheltuieli
318.700

 

-600

 

318.100

 

318.100

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
2.851.900

 

1.000.600

 

3.852.500

 

3.852.500

 

Investiţii ale instituţiilor publice
2.851.900

 

1.000.600

 

3.852.500

 

3.852.500

 

CERCETARE ŞTIINŢIFICĂ
48.287.330

 


 


 

48.287.330

 

48.287.330

 

CHELTUIELI CURENTE
46.758.930

 


 


 

46.758.930

 

46.758.930

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
13.378.300

 

-489.725

 

12.888.575

 

12.888.575

 

Cheltuieli cu salariile
9.510.972

 

-11.659

 

9.499.313

 

9.499.313

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
2.377.249

 

-2.914

 

2.374.335

 

2.374.335

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
475.547

 

-583

 

474.964

 

474.964

 

Deplasări, detaşări, transferări
1.014.532

 

-474.569

 

539.963

 

539.963

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
33.009.620

 

506.269

 

33.515.889

 

33.515.889

 

Drepturi cu caracter social
6.430

 


 


 

6.430

 

6.430

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
1.591.600

 


 


 

1.591.600

 

1.591.600

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
7.388.300

 


 


 

7.388.300

 

7.388.300

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
33.900

 


 


 

33.900

 

33.900

 

Reparaţii curente
129.000

 


 


 

129.000

 

129.000

 

Reparaţii capitale
1.519.000

 


 


 

1.519.000

 

1.519.000

 

Cărţi şi publicaţii
193.000

 


 


 

193.000

 

193.000

 

Alte cheltuieli
22.148.390

 

506.269

 

22.654.659

 

22.654.659

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
371.010

 

-16.544

 

354.466

 

354.466

 

Subvenţii pentru instituţiile publice
371.010

 

-16.544

 

354.466

 

354.466

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
1.528.400

 


 


 

1.528.400

 

1.528.400

 

Investiţii ale instituţiilor publice
1.528.400

 


 


 

1.528.400

 

1.528.400

 

PROSPECŢIUNI ŞI LUCRĂRI GEOLOGICE DE CERCETARE PENTRU DESCOPERIRI DE ZĂCĂMINTE NOI
74.347.000

 

-50.000

 

74.297.000

 

74.297.000

 

CHELTUIELI CURENTE
74.347.000

 

-50.000

 

74.297.000

 

74.297.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
74.347.000

 

-50.000

 

74.297.000

 

74.297.000

 

Alte cheltuieli
74.347.000

 

-50.000

 

74.297.000

 

74.297.000

 

INDUSTRIA EXTRACTIVĂ, ENERGETICĂ, METALURGICĂ, CHIMICĂ ŞI ALTE SUBRAMURI ALE INDUSTRIEI
1.191.432.720
1.100.000
68.626.112
20.000
1.260.058.832
1.120.000
1.261.178.832

 

CHELTUIELI CURENTE
703.085.766
1.100.000
18.366.000
20.000
721.451.766
1.120.000
722.571.766

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII

 

1.100.000

 

20.000

 

1.120.000
1.120.000

 

Alte cheltuieli

 

1.100.000

 

20.000

 

1.120.000
1.120.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
703.085.766

 

18.366.000

 

721.451.766

 

721.451.766

 

Subvenţii pe produse şi activităţi
607.045.766

 

28.366.000

 

635.411.766

 

635.411.766

 

Transferuri
96.040.000

 

-10.000.000

 

86.040.000

 

86.040.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
488.284.904

 

50.000.000

 

538.284.904

 

538.284.904

 

Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat
488.284.904

 

50.000.000

 

538.284.904

 

538.284.904

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
62.050

 

260.112

 

322.162

 

322.162

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
62.050

 

260.112

 

322.162

 

322.162

 

AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ, APE, MEDIU ÎNCONJURĂTOR
1.216.165.178
9.125.000
-4.762.164
9.075.000
1.211.403.014
18.200.000
1.229.603.014

 

CHELTUIELI CURENTE
1.100.858.178

 

-4.351.964

 

1.096.506.214

 

1.096.506.214

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
126.894.100

 

3.467.900

 

130.362.000

 

130.362.000

 

Cheltuieli cu salariile
96.152.385

 

2.668.500

 

98.820.885

 

98.820.885

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
24.038.096

 

666.175

 

24.704.271

 

24.704.271

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
4.807.619

 

133.225

 

4.940.844

 

4.940.844

 

Deplasări, detaşări, transferări
1.896.000

 


 


 

1.896.000

 

1.896.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
48.897.300

 

63.439.700

 

112.337.000

 

112.337.000

 

Drepturi cu caracter social Hrană
2.500 254.280

 


 


 

2.500 254.280

 

2.500 254.280

 

Medicamente şi materiale sanitare
2.125.496

 


 


 

2.125.496

 

2.125.496

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
4.147.978

 

-30.000

 

4.117.978

 

4.117.978

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
27.956.758

 

-100.000

 

27.856.758

 

27.856.758

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
2.442.224

 

-1.000

 

2.441.224

 

2.441.224

 

Reparaţii curente
1.647.382

 

-10.000

 

1.637.382

 

1.637.382

 

Reparaţii capitale
1.190.045

 

-10.000

 

1.180.045

 

1.180.045

 

Cărţi şi publicaţii
47.380

 


 


 

47.380

 

47.380

 

Alte cheltuieli
9.083.257

 

63.590.700

 

72.673.957

 

72.673.957

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
925.066.778

 

-71.259.564

 

853.807.214

 

853.807.214

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
544.882.178

 

-161.552.178

 

383.330.000

 

383.330.000

 

Prime acordate producătorilor agricoli
376.235.000

 

-87.129.316

 

289.105.684

 

289.105.684

 

Transferuri
3.949.600

 

177.421.930

 

181.371.530

 

181.371.530

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
112.569.500
9.125.000
-410.200
9.075.000
112.159.300
18.200.000
130.359.300

 

Investiţii ale instituţiilor publice
12.944.953

 

-341.793

 

12.603.160

 

12.603.160

 

Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat
99.624.547
9.125.000
-68.407
9.075.000
99.556.140
18.200.000
117.756.140

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
2.737.500

 


 


 

2.737.500

 

2.737.500

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
2.737.500

 


 


 

2.737.500

 

2.737.500

 

TRANSPORTURI ŞI COMUNICAŢII
648.665.231
98.600.000
-21.799.000
-31.690.000
626.866.231
66.910.000
693.776.231

 

CHELTUIELI CURENTE
520.768.455
98.600.000
-12.979.000
-31.690.000
507.789.455
66.910.000
574.699.455

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
4.185.000

 

450.000

 

4.635.000

 

4.635.000

 

Cheltuieli cu salariile
3.168.600

 

290.000

 

3.458.600

 

3.458.600

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
792.000

 

110.000

 

902.000

 

902.000

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
158.400

 

50.000

 

208.400

 

208.400

 

Deplasări, detaşări, transferări
66.000

 


 


 

66.000

 

66.000

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
6.915.155

 

-1.000.000

 

5.915.155

 

5.915.155

 

Drepturi cu caracter social
40.000

 


 


 

40.000

 

40.000

 

Hrană
470.100

 


 


 

470.100

 

470.100

 

Medicamente şi materiale sanitare
1.400

 


 


 

1.400

 

1.400

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
647.600

 


 


 

647.600

 

647.600

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
1.360.000

 


 


 

1.360.000

 

1.360.000

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
132.200

 


 


 

132.200

 

132.200

 

Reparaţii curente
951.700

 


 


 

951.700

 

951.700

 

Reparaţii capitale
439.800

 


 


 

439.800

 

439.800

 

Cărţi şi publicaţii
385.555

 


 


 

385.555

 

385.555

 

Alte cheltuieli
2.486.800

 

-1.000.000

 

1.486.800

 

1.486.800

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
509.668.300
98.600.000
-12.429.000
-31.690.000
497.239.300
66.910.000
564.149.300

 

Subvenţii pe produse şi activităţi
35.902.600

 

8.000.000

 

43.902.600

 

43.902.600

 

Transferuri
473.765.700
98.600.000
-20.429.000
-31.690.000
453.336.700
66.910.000
520.246.700

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
121.341.376

 

-6.820.000

 

114.521.376

 

114.521.376

 

Investiţii ale instituţiilor publice
2.982.000

 


 


 

2.982.000

 

2.982.000

 

Investiţii ale regiilor autonome şi societăţilor comerciale de stat
118.359.376

 

-6.820.000

 

111.539.376

 

111.539.376

 

RAMBURSĂRI DE CREDITE EXTERNE ŞI PLĂŢI DE DOBÂNZI ŞI COMISIOANE AFERENTE ACESTORA
6.555.400

 

-2.000.000

 

4.555.400

 

4.555.400

 

Plăţi de dobânzi şi comisioane
6.555.400

 

-2.000.000

 

4.555.400

 

4.555.400

 

ALTE ACŢIUNI ECONOMICE
584.222.355

 

-10.691.743

 

573.530.612

 

573.530.612

 

CHELTUIELI CURENTE
289.335.925

 

3.213.867

 

292.549.792

 

292.549.792

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
15.934.725

 

605.610

 

16.540.335

 

16.540.335

 

Cheltuieli cu salariile
12.021.133

 

462.800

 

12.483.933

 

12.483.933

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
3.005.334

 

115.700

 

3.121.034

 

3.121.034

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
601.026

 

20.023

 

621.049

 

621.049

 

Deplasări, detaşări, transferări
307.232

 

7.087

 

314.319

 

314.319

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
9.401.200

 

-391.743

 

9.009.457

 

9.009.457

 

Hrană
780

 


 


 

780

 

780

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
4.398.749

 

-71.545

 

4.327.204

 

4.327.204

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
217.500

 


 


 

217.500

 

217.500

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
966.338

 

-280.000

 

686.338

 

686.338

 

Reparaţii curente
1.443.744

 

-11.898

 

1.431.846

 

1.431.846

 

Reparaţii capitale
1.123.550

 


 


 

1.123.550

 

1.123.550

 

Cărţi şi publicaţii
29.300

 


 


 

29.300

 

29.300

 

Alte cheltuieli
1.221.239

 

-28.300

 

1.192.939

 

1.192.939

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
264.000.000

 

3.000.000

 

267.000.000

 

267.000.000

 

Subvenţii pentru acoperirea diferenţelor de preţ şi tarif
125.000.000

 

-17.000.000

 

108.000.000

 

108.000.000

 

Transferuri
139.000.000

 

20.000.000

 

159.000.000

 

159.000.000

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
201.186.430

 

-10.005.610

 

191.180.820

 

191.180.820

 

Stocuri pentru rezerva de stat şi de mobilizare
200.640.330

 

-10.023.210

 

190.617.120

 

190.617.120

 

Investiţii ale instituţiilor publice
546.100

 

17.600

 

563.700

 

563.700

 

ÎMPRUMUTURI
93.700.000

 

-3.900.000

 

89.800.000

 

89.800.000

 

Împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale
93.700.000

 

-3.900.000

 

89.800.000

 

89.800.000

 

ALTE ACŢIUNI
158.880.729

 

-2.360.000

 

156.520.729

 

156.520.729

 

CHELTUIELI CURENTE
131.362.169

 

-3.660.000

 

127.702.169

 

127.702.169

 

CHELTUIELI DE PERSONAL
71.219.900

 

2.388.500

 

73.608.400

 

73.608.400

 

Cheltuieli cu salariile
14.464.200

 

-535.600

 

13.928.600

 

13.928.600

 

Contribuţii pentru asigurări sociale de stat
3.524.800

 


 


 

3.524.800

 

3.524.800

 

Cheltuieli pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj
705.000

 


 


 

705.000

 

705.000

 

Deplasări, detaşări, transferări
21.600

 


 


 

21.600

 

21.600

 

CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII
57.178.669

 

-6.170.200

 

51.008.469

 

51.008.469

 

Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodărie
90.100

 


 


 

90.100

 

90.100

 

Materiale şi prestări de servicii cu caracter funcţional
147.000

 


 


 

147.000

 

147.000

 

Obiecte de inventar de mică valoare sau scurtă durată şi echipament
2.300

 


 


 

2.300

 

2.300

 

Reparaţii curente
4.800

 


 


 

4.800

 

4.800

 

Cărţi şi publicaţii
3.300

 


 


 

3.300

 

3.300

 

Alte cheltuieli
512.500

 

-300.500

 

212.000

 

212.000

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
2.963.600

 

121.700

 

3.085.300

 

3.085.300

 

Prime acordate producătorilor agricoli
120.000

 


 


 

120.000

 

120.000

 

Transferuri
2.843.600

 

121.700

 

2.965.300

 

2.965.300

 

CHELTUIELI DE CAPITAL
27.518.560

 

1.300.000

 

28.818.560

 

28.818.560

 

Investiţii ale instituţiilor publice
27.518.560

 

1.300.000

 

28.818.560

 

28.818.560

 

CHELTUIELI DIN FONDUL DE INTERVENŢIE
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

CHELTUIELI CURENTE
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

SUBVENŢII ŞI TRANSFERURI
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

Transferuri
5.959.300

 


 


 

5.959.300

 

5.959.300

 

Partea a IX-a - Transferuri
776.140.900

 

60.209.072

 

836.349.972

 

836.349.972

 

TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT
776.140.900

 

60.209.072

 

836.349.972

 

836.349.972

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru asigurarea protecţiei sociale a populaţiei pentru energie termică şi transport urban de călători
295.140.900

 

-13.300.000

 

281.840.900

 

281.840.900

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii
476.000.000

 

57.000.000

 

533.000.000

 

533.000.000

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetul fondului de risc şi accident
5.000.000

 

14.000.000

 

19.000.000

 

19.000.000

 

Transferuri din bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat

 


 

2.509.072

 

2.509.072

 

2.509.072

 

Partea a X-a - Împrumuturi
11.840.000

 


 


 

11.840.000

 

11.840.000

 

ÎMPRUMUTURI
11.840.000

 


 


 

11.840.000

 

11.840.000

 

Împrumut acordat din fondul pentru înfiinţarea Corpului Gardienilor Publici
11.840.000

 


 


 

11.840.000

 

11.840.000

 

Partea a XI-a - Datoria publică
1.040.286.800

 

-242.786.000

 

797.500.800

 

797.500.800

 

DOBÂNZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE
1.040.286.800

 

-242.786.000

 

797.500.800

 

797.500.800

 

Partea a XII-a - Rezerve
6.909.360

 

13.919.578

 

20.828.938

 

20.828.938

 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului
4.708.660

 

11.919.578

 

16.628.238

 

16.628.238

 

Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului
40.700

 

1.000.000

 

1.040.700

 

1.040.700

 

Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova

 


 

1.000.000

 

1.000.000

 

1.000.000

 

Fondul de înfiinţare a Corpului Gardienilor Publici
2.160.000

 


 


 

2.160.000

 

2.160.000

 

DEFICIT
-1.878.395.102
-269.172.500
124.428.580
28.514.900
-1.753.966.522
-240.657.600
-1.994.624.122

Notă


*) În funcţie de derularea programelor de împrumut, în înţelegere cu împrumutătorii, se vor putea efectua în structura şi pe beneficiari, cu aprobarea Guvernului.

Notă


**) Alocaţiile şi alte ajutoare pentru copii aferente lunii decembrie 1994 se vor plati în cursul lunii ianuarie 1995 din prevederile bugetare pe anul 1995.

------------------------

Related Laws