LEGE nr. 57 din 13 iulie 1994 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională


Published: 1994-07-13

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE Nr. 57 din 13 iulie 1994
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională

EMITENT

PARLAMENTUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL NR. 184 din 20 iulie 1994

Parlamentul României adopta prezenta lege.


Articolul 1

Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, - modificată -, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 199 din 14 august 1992, se modifica şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:
"ART. 2. - (1) Sunt îndreptăţiţi sa primească ajutorul de şomaj în condiţiile prezentei legi:

a) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii pentru motivele prevăzute la art. 130 alin. (1) lit. a) - f) din Codul muncii sau cărora, după caz, le-a încetat calitatea de membru în cooperatia mestesugareasca din motive neimputabile lor;
  

b) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa unităţii, dacă s-a stabilit prin dispoziţia sau hotărârea organului competent nelegalitatea măsurii luate de unitate ori lipsa vinovatiei persoanei în cauza, iar reintegrarea în munca nu mai este obiectiv posibila la unitatea la care a fost încadrată anterior sau la unitatea care a preluat patrimoniul acesteia;
  

c) persoanele al căror contract de muncă a fost desfăcut din iniţiativa lor, pentru motive care, potrivit legii, la reincadrare nu întrerup vechimea în munca;
  

d) persoanele care au fost încadrate cu contract de muncă pe durata determinata.
  

(2) Persoanele cărora le-a încetat contractul de muncă sau calitatea de membru în cooperatia mestesugareasca, în cazurile prevăzute la alineatul precedent, lit. a) şi d), beneficiază de ajutor de şomaj dacă au o vechime în munca de cel puţin 6 luni în ultimele 12 luni premergătoare datei de înregistrare a cererii pentru plata ajutorului de şomaj.
  

(3) Absolvenţii de învăţământ care, în termen de 1 an de la absolvire, s-au angajat şi nu au beneficiat integral de ajutor de integrare profesională vor primi ajutor de şomaj indiferent de vechimea în munca.
  

(4) Sunt asimilate şomerilor şi beneficiază de plată ajutorului de şomaj persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi membrii asociaţiilor familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990, dacă au contribuit la constituirea fondului de şomaj pe o perioadă de 12 luni în ultimii 2 ani anteriori înregistrării cererii, în situaţia în care şi-au încheiat activitatea renunţând la autorizaţia de funcţionare."
  

2. După articolul 2 se introduce un articol nou, 2^1, cu următorul cuprins:
"ART. 2^1. - (1) Sunt asimilaţi şomerilor şi beneficiază de ajutor de integrare profesională:

a) absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârsta de 18 ani, care nu au surse de venit proprii la nivelul a cel puţin jumătate din salariul de baza minim brut pe ţara şi care, într-o perioadă de 60 de zile de la absolvire, nu au reuşit să se încadreze în munca potrivit pregătirii profesionale;
  

b) absolvenţii instituţiilor de învăţământ în vârsta de cel puţin 16 ani, în cazuri justificate de lipsa susţinătorilor legali sau de imposibilitatea dovedită a acestora de a presta obligaţia legală de întreţinere datorată minorilor;
  

c) ţinerii care înainte de efectuarea stagiului militar nu au fost încadraţi cu contract de muncă şi care într-o perioadă de 30 de zile de la data lasarii lor la vatra nu s-au putut angaja.
  

(2) Absolvenţii şcolilor speciale pentru handicapati, care nu au loc de muncă, vor fi luati în evidenta imediat după absolvire şi vor beneficia de plată ajutorului de integrare profesională de la data înscrierii în aceste evidente."
  

3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:
"ART. 3. - (1) Ajutorul de şomaj, după caz, ajutorul de integrare profesională, consta într-o sumă calculată în mod diferenţiat, pe categorii de persoane şi vechime în munca, după cum urmează:

a) 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rindul absolvenţilor învăţământului preuniversitar, profesional sau de ucenici, în vârsta de minimum 18 ani sau, după caz, 16 ani;
  

b) 70% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de integrare profesională care provin din rindul absolvenţilor învăţământului superior;
  

c) 50% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de până la 5 ani, dar nu mai puţin de 75% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege;
  

d) 55% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de la 5 până la 15 ani, dar nu mai puţin de 80% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege;
  

e) 60% din media salariului de baza brut, avut în ultimele 3 luni, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege, în cazul beneficiarilor de ajutor de şomaj care au o vechime în munca de minimum 15 ani, dar nu mai puţin de 85% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege;
  

f) 40% din venitul mediu lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4) care au contribuit la constituirea fondului de şomaj o perioadă de până la 5 ani, dar nu mai puţin de un an;
  

g) 50% din venitul mediu lunar, rămas după plata impozitului stabilit potrivit legii, pe ultimele 12 luni, pentru persoanele de la art. 2 alin. (4), care au contribuit la constituirea fondului de şomaj o perioadă de peste 5 ani.
  

(2) Ajutorul de şomaj, calculat potrivit prevederilor alineatului precedent, nu poate depăşi suma reprezentind cuantumul a cel mult două salarii de baza minime brute pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege."
  

4. Litera b) de la alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"b) persoanele care au surse de venituri proprii sau care realizează venituri din prestarea unor activităţi autorizate în condiţiile prevăzute de lege şi care obţin pe aceste cai un venit de cel puţin jumătate din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a dedus impozitul prevăzut de lege;"
5. Litera e) de la alineatul (1) al articolului 5 va avea următorul cuprins:
"e) absolvenţii învăţământului liceal care urmează forme superioare de pregătire profesională, indiferent de forma acesteia şi de durata ei."
6. Articolul 6 alineatul (3) va avea următorul cuprins:
"(3) Persoanele care nu au fost încadrate în munca dobândesc dreptul la ajutorul de integrare profesională după cum urmează:

a) după o perioadă de 30 de zile, pentru absolvenţii învăţământului preuniversitar şi învăţământului superior, de la data la care s-au adresat oficiilor forţei de muncă sau altor organe competente, potrivit legii, solicitând încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii;
  

b) după o perioadă de 30 de zile de la data la care persoanele care au terminat serviciul militar obligatoriu s-au adresat oficiilor forţei de muncă, solicitând încadrarea într-o munca corespunzătoare pregătirii lor."
  

7. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
"ART. 9. - Ajutorul de şomaj şi ajutorul de integrare profesională se plătesc pe o perioadă de cel mult 270 de zile calendaristice. Dacă în această perioadă direcţiile de muncă şi protecţie socială instituie cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională, somerii şi beneficiarii ajutorului de integrare profesională sunt obligaţi să le urmeze."
8. Articolul 10 alineatul (2) va avea următorul cuprins:
"(2) Absolvenţii care refuza, fără motive temeinice, repartizarea în munca, conform prevederilor art. 19 alin. 1 lit. d) din prezenta lege, au obligaţia sa restituie cheltuielile de şcolarizare. La data înscrierii la cursuri, persoanele vor încheia cu direcţia de muncă şi protecţie socială un angajament în acest sens, care, în cazul nerespectării de către titular a obligaţiilor asumate, constituie titlu executoriu."
9. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
"ART. 11. - (1) Persoanele care au beneficiat de ajutorul de şomaj şi de ajutorul de integrare profesională pentru perioada maxima de 270 de zile şi sunt lipsite de mijloace de întreţinere pot beneficia în continuare, până la încadrarea în munca, de o alocaţie de sprijin, dar nu mai mult de 18 luni de la expirarea perioadei legale de acordare a ajutorului de şomaj, respectiv a ajutorului de reintegrare profesională.

(2) Sunt considerate lipsite de mijloace de întreţinere persoanele care îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiţii:
  

a) nu deţin împreună cu membrii familiei terenuri agricole cu o suprafaţa minima echivalenta cu cea prevăzută la art. 5 alin. (1) lit. a);
  

b) nu realizează împreună cu membrii familiei un venit mediu lunar, pe membru de familie, de cel puţin 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege.
  

(3) Situaţiile prevăzute la alin. (2) se dovedesc prin declaraţii pe proprie răspundere ale titularului."
  

10. Articolul 12 va avea următorul cuprins:
"ART. 12. - (1) Alocaţia de sprijin este o sumă egala cu 60% din salariul de baza minim brut pe ţara, din care s-a scăzut impozitul prevăzut de lege.

(2) În perioada cît primesc alocaţie de sprijin, somerii pot urma cursuri de calificare, recalificare, perfecţionare sau, după caz, alte forme de pregătire profesională care să nu depăşească durata de primire a alocaţiei de sprijin.
  

(3) Pregătirea profesională a şomerilor începută în perioada ajutorului de şomaj, respectiv a ajutorului de integrare profesională, poate fi continuată în perioada alocaţiei de sprijin, prin formele de învăţământ prevăzute de lege, în meserii şi specialităţi a căror durata nu depăşeşte durata acordării alocaţiei de sprijin."
  

11. Articolul 13 va avea următorul cuprins:
"ART. 13. - (1) Pe perioada în care unei persoane i se plăteşte ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin, aceasta beneficiază de alocaţia pentru copii, precum şi de asistenţa medicală gratuita. Dreptul locativ la locuinta de serviciu se păstrează pe întreaga perioadă în care chiriaşul primeşte ajutor de şomaj sau alocaţie de sprijin, cu excepţia cazului în care aceasta este situata în incinta unităţii sau este legată direct de asigurarea permanentei ori continuităţii în serviciu, situaţie în care se poate dispune numai evacuarea condiţionată de atribuirea unui alt spaţiu locativ corespunzător.

(2) De asistenţa medicală gratuita beneficiază şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea persoanei căreia i se plătesc ajutoarele prevăzute la alin. (1).
  

(3) Persoanele prevăzute la alin. (1) beneficiază de compensarea unei părţi din preţul medicamentelor conform reglementărilor legale în vigoare."
  

12. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
"ART. 14. - Perioada pentru care o persoană este indreptatita sa primească ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională constituie vechime în munca şi în aceeaşi unitate."
13. Articolul 16 va avea următorul cuprins:
"ART. 16. - (1) Beneficiarul ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională sau alocaţiei de sprijin este obligat ca, lunar, pe baza programării efectuate sau ori de cîte ori este solicitat, să se prezinte la oficiul forţei de muncă.

(2) Persoana care primeşte ajutor de şomaj sau ajutor de integrare profesională şi se încadrează în munca sau începe sa realizeze venituri din sursele arătate la art. 5 alin. (1) lit. a) şi lit. b) ori îndeplineşte condiţii de înscriere la pensie pentru munca depusa şi limita de vârsta are obligaţia de a înştiinţa, în termen de 3 zile, oficiul forţei de muncă. Aceeaşi obligaţie o are şi persoana care primeşte alocaţie de sprijin, în măsura în care i se modifica mijloacele de întreţinere prevăzute la art. 11.
  

(3) Obligaţia prevăzută la alin. (2) revine şi persoanei juridice sau fizice care a efectuat angajarea sau, după caz, oficiilor de pensii."
  

14. Articolul 19 alineatul 1 litera d) va avea următorul cuprins:
"d) la data refuzului nejustificat de a urma un curs sau o alta forma de pregătire sau perfecţionare profesională organizate potrivit art. 9 şi art. 12 alin. (2) şi alin. (3) sau, după caz, la data întreruperii sau neabsolvirii cursurilor, pe motive imputabile beneficiarilor."
15. Articolul 21 litera a) va avea următorul cuprins:
"a) o cota de 5% aplicată asupra fondului de salarii realizat lunar, în valoare bruta, de persoanele fizice şi juridice române şi străine cu sediul în România care angajează personal român, precum şi din veniturile declarate în contractele de asigurări sociale de către persoanele fizice autorizate sa presteze o activitate individuală şi asociaţiile familiale care îşi desfăşoară activitatea în temeiul Decretului-lege nr. 54/1990."
16. Articolul 22 va avea următorul cuprins:
"ART. 22. - (1) Fondul prevăzut la art. 21 se păstrează într-un cont al Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale deschis la Banca Naţionala a României, este gestionat de acesta şi este purtător de dobinda.

(2) Sumele neconsumate într-o perioadă se reportează în perioadele imediat următoare, fără a exista obligaţia de a fi vărsate la bugetul de stat.
  

(3) Pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 21 se aplică o majorare de 0,2% pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult decît totalul sumelor datorate. Sumele reprezentind majorările de întârziere sunt sursa de constituire a fondului pentru plata ajutorului de şomaj, ajutorului de integrare profesională şi alocaţiei de sprijin.
  

(4) În cazul neachitarii la termen a contribuţiilor datorate pentru constituirea fondului pentru plata ajutorului de şomaj, a ajutorului de integrare profesională şi a alocaţiei de sprijin, precum şi a majorărilor de întârziere, potrivit legii, direcţiile teritoriale ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale pot dispune poprirea sumelor respective din conturile agenţilor economici, prin introducerea de dispoziţii de încasare, care constituie titluri executorii, pe care organele bancare sunt obligate a le executa fără acceptul debitorilor. În cazul lipsei disponibilităţilor băneşti în conturile bancare, lichidarea creanţelor se face prin aplicarea procedurii de executare silită, în condiţiile legii."
  

17. Articolul 23 va avea următorul cuprins:
"ART. 23. - (1) Din fondul constituit potrivit art. 21 şi 22 din prezenta lege se vor face plati şi pentru:

a) acoperirea unor cheltuieli legate de efectuarea plăţii ajutorului de şomaj, a alocaţiei de sprijin şi a ajutorului de integrare profesională;
  

b) acoperirea unor cheltuieli pentru calificarea, recalificarea şomerilor, a celor care beneficiază de alocaţie de sprijin şi de ajutorul de integrare profesională;
  

c) utilizarea unei părţi de până la 10% din dobinda constituită la fondul de şomaj, precum şi din veniturile din prestaţii realizate de oficiile forţei de muncă şi de centrele de calificare şi recalificare a şomerilor, pentru dezvoltarea bazei materiale a acestor oficii şi centre de calificare şi recalificare, pentru reparaţii la clădiri şi alte mijloace fixe din dotarea acestora, precum şi pentru cheltuieli de personal;
  

d) acordarea unor credite în condiţii avantajoase, cu o dobinda de 50% din dobinda bancară negociata trimestrial, pentru înfiinţarea şi dezvoltarea de întreprinderi mici şi mijlocii, în scopul creării de noi locuri de muncă, în special pentru şomeri; în acest scop, Banca Naţionala a României va transfera o parte din fondul pentru plata ajutorului de şomaj ca depozit în băncile comerciale indicate de Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale, în contul şi la dispoziţia acestuia.
  

(2) Pentru ca o întreprindere să poată fi finanţată din fondul constituit conform art. 23 lit. d) trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  

a) sa angajeze minimum 50% din personal din rindul persoanelor care beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin. În cazul în care disponibilizeaza personalul provenit din categoriile menţionate, anterior implinirii a 2 ani de la încadrare, va fi obligată sa angajeze, în limita procentului prevăzut, personal din rindul beneficiarilor acestor ajutoare. În cazul nerespectării procentului minim de angajare, agentul economic pierde dreptul la creditare şi plăteşte cu titlu de penalitate o sumă egala cu mărimea creditului acordat;
  

b) sa realizeze activitatea de baza în producţie, servicii sau turism; nu se pot finanta agenţii economici care au obiect de activitate exclusiv comerţul;
  

c) să aibă întocmit proiectul de fezabilitate avizat de o comisie formată din reprezentanţii băncilor finanţatoare şi reprezentantul Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale.
  

(3) Timpul maxim de creditare este de un an, exclusiv perioada de graţie. În cazul în care întreprinderea solicita un credit suplimentar, i se poate acorda, cu condiţia achitării în totalitate a creditului anterior, inclusiv dobinda. Pentru noul credit acordat condiţia este cea prevăzută la alin. (2) lit. a).
  

(4) Banca finanţatoare poarta răspunderea pentru creditele acordate rămase nerambursate.
  

(5) Mărimea fondului destinat creditarii se va stabili prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. La elaborarea proiectului legii bugetului asigurărilor sociale de stat, cît priveşte stabilirea fondului destinat creditarii, Guvernul va consulta organizaţiile patronale şi confederatiile sindicale.
  

(6) Condiţiile de acordare şi rambursare a creditelor, modul de stabilire a garanţiilor şi organizarea şi desfăşurarea licitaţiilor pentru desemnarea băncilor autorizate sa acorde credite din fondul de şomaj se vor stabili prin norme metodologice ale Ministerului Muncii şi Protecţiei Sociale şi ale Băncii Naţionale a României."
  

18. După articolul 23 se introduce un articol nou, 23^1, care va avea următorul cuprins:
"ART. 23^1. - (1) Au prioritate la obţinerea creditelor somerii care se obliga sa constituie întreprinderi, în condiţiile prevăzute la art. 23 alin. (1) lit. d) şi art. 23 alin. (2) din prezenta lege.

(2) La obţinerea creditelor au prioritate somerii din judeţele care au o rata a somajului mai mare decît media pe ţara."
  

19. Articolul 24 se abroga.
20. Articolul 26 va avea următorul cuprins:
"ART. 26. - (1) Constituie contravenţie şi se sancţionează după cum urmează:

a) cu amendă de la 10.000 la 20.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 16 alin. (2) şi (3);
  

b) cu amendă de la 15.000 la 30.000 lei, nerespectarea dispoziţiilor art. 30;
  

c) cu amendă de la 100.000 lei la 200.000 lei, pentru nevărsarea la termen a sumelor prevăzute la art. 21 lit. a), b), c) de constituire a fondului pentru plata ajutorului de şomaj, alocaţiei de sprijin şi ajutorului de integrare profesională.
  

(2) Sancţiunile prevăzute la alin. (1) se aplică persoanelor fizice şi juridice.
  

(3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele corpului de control prevăzute la art. 25, precum şi de către alte organe care, potrivit legii, au dreptul să efectueze controlul.
  

(4) Corpul de control prevăzut la art. 25 este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni şi pentru faptele prevăzute în Legea contabilităţii nr. 82/1991 şi Hotărârea Guvernului nr. 720/1991 privind aprobarea Normelor de organizare şi exercitare a controlului financiar, săvârşite în legătură cu constituirea şi utilizarea fondului de şomaj.
  

(5) Prevederile prezentului articol se completează cu dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor."
  

21. După articolul 26 se introduc doua articole noi, 26^1 şi 26^2, care vor avea următorul cuprins:
"ART. 26^1. - Refuzul de a pune la dispoziţie sau de a elibera corpului de control documentele şi datele necesare verificării modului de constituire şi utilizare a fondului de şomaj constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă.
Articolul 26^2. - (1) Sumele plătite fără temei legal, cu titlu de ajutor de şomaj, ajutor de integrare profesională sau alocaţie de sprijin şi celelalte drepturi băneşti aferente, se recuperează, potrivit legii, de la cei care le-au primit. Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii de ajutor de şomaj, de ajutor de integrare profesională sau de alocaţie de sprijin decedati, nu se mai urmăresc.

(2) Recuperarea sumelor plătite fără temei legal se face pe baza deciziei conducerii direcţiilor de muncă şi protecţie socială judeţene şi a municipiului Bucureşti, care constituie titlu executoriu.
  

(3) Persoanele care, prin nerespectarea prevederilor dispoziţiilor legale, determina plata unor sume necuvenite din fondul de şomaj sunt obligate la restituirea acestora, potrivit legii."
  

22. După articolul 31 se introduce un articol nou, 31^1, care va avea următorul cuprins:
"ART. 31^1. - În sensul prezentei legi, prin membri de familie se înţelege soţul, sotia şi alte persoane aflate în întreţinerea acestora, potrivit legii."


Articolul 2

Prevederile prezentei legi se aplică după 30 de zile de la data publicării acesteia în Monitorul Oficial al României şi nu vor afecta drepturile referi- toare la ajutorul de şomaj, ajutorul de integrare profesională şi alocaţia de sprijin, stabilite până la data respectiva.


Articolul 3

Legea nr. 1/1991 privind protecţia socială a şomerilor şi reintegrarea lor profesională, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 199 din 14 august 1992, se va republica cu modificările şi completările din prezenta lege, dîndu-se textelor o noua numerotare. Termenul de ajutor de şomaj acordat absolvenţilor de învăţământ se înlocuieşte, în tot cuprinsul legii, cu termenul de ajutor de integrare profesională.


Articolul 4

Pentru anul 1994 mărimea fondului destinat creditarii şi utilizarea unei părţi din dobinda constituită la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj, în conformitate cu prevederile art. 23, se stabilesc prin legea de rectificare a bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 1994.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 29 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
p. PREŞEDINTELE SENATULUI
VALER SUIAN
Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 29 iunie 1994, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (1) din Constituţia României.
PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NASTASE
-------------------------

Related Laws