LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare


Published: 1991-03-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
LEGE nr. 30 din 22 martie 1991 - (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare
(actualizat pînă la data de 04 noiembrie 2003*)

EMITENT

PARLAMENTUL

--------------
*) Textul iniţial a fost publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 64 din 27 martie 1991. Aceasta este forma actualizată de S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. pînă la data de 04 noiembrie 2003, cu modificările şi completările aduse de: LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001; ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003.
Parlamentul României adopta prezenta lege.


Capitolul 1
Dispoziţii generale


Articolul 1

Ministerul Finanţelor Publice, în numele statului, efectuează, prin aparatul specializat, controlul administrării şi utilizării mijloacelor financiare ale organelor centrale şi locale ale administraţiei de stat, precum şi ale instituţiilor de stat şi verifica respectarea reglementărilor financiar - contabile în activitatea desfăşurată de către regii autonome, societăţi comerciale şi alţi agenţi economici în legătură cu îndeplinirea obligaţiilor acestora faţă de stat.
Aparatul specializat al Ministerului Finanţelor Publice acţionează operativ pentru prevenirea şi combaterea fraudelor, contravenţiilor şi infracţiunilor la regimul fiscal, vamal şi de preţuri, luînd măsurile prevăzute de lege.


Articolul 2

Abrogat.
------------
Art. 2 a fost abrogat de ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 31 august 1999.


Articolul 3

Regiile autonome, societăţile comerciale, asociaţiile şi alte persoane juridice cu activităţi economico-sociale îşi organizează controlul financiar propriu, potrivit legii, precum şi prevederilor din statutele proprii.


Capitolul 2
Controlul financiar al statului


Articolul 4

Controlul financiar al statului se organizează şi funcţionează în Ministerul Finanţelor Publice şi se realizează prin:

a) Direcţia generală a controlului financiar de stat;
  

b) Garda financiară.
  

În judeţe şi municipiul Bucureşti se organizează direcţii sau direcţii generale ale controlului financiar de stat, avînd în structura secţii ale Gărzii financiare.
Structura organizatorică, numărul de personal al Direcţiei generale a controlului financiar de stat, Gărzii financiare şi unităţilor teritoriale, nivelul salariilor şi al indemnizaţiilor de conducere, precum şi al stimulentelor ce se pot acorda, se aproba de ministrul finanţelor publice, în condiţiile legii.


Secţiunea 1
Direcţia generală a controlului financiar de stat


Articolul 5

Direcţia generală a controlului financiar de stat din Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile subordonate acesteia au următoarele atribuţii:

a) abrogată;
  

b) controlează utilizarea fondurilor acordate de stat pentru realizarea de investiţii de interes general, subvenţionarea unor activităţi şi produse şi pentru alte destinaţii prevăzute de lege;
  

c) verifica folosirea mijloacelor şi a fondurilor din dotare şi respectarea reglementărilor financiar-contabile în activitatea regiilor autonome şi a societăţilor comerciale cu capital de stat;
  

d) verifica exactitatea şi realitatea înregistrărilor în evidentele prevăzute de lege şi de actele de constituire a societăţilor comerciale şi a celorlalţi agenţi economici, urmărind stabilirea corecta şi îndeplinirea integrală şi la termen a tuturor obligaţiilor financiare şi fiscale faţă de stat;
  

e) îndeplineşte şi alte atribuţii de control stabilite, potrivit legii, în sarcina Ministerului Finanţelor Publice.
  

------------
Litera a) a art. 5 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 119 din 31 august 1999 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 430 din 31 august 1999.


Articolul 6

Sarcinile, condiţiile de încadrare şi promovare, precum şi exercitarea drepturilor prevăzute de lege pentru aparatul Direcţiei generale a controlului financiar de stat şi unităţile teritoriale, se stabilesc de ministrul finanţelor publice.


Articolul 7

Ministerul Finanţelor Publice, în baza constatărilor rezultate din controlul efectuat de către organele sale specializate, are dreptul sa dispună:

a) luarea de măsuri în vederea inlaturarii şi prevenirii neregulilor constatate în activitatea financiar-contabila a administraţiei centrale şi locale, precum şi a regiilor autonome;
  

b) corectarea şi completarea bilanţurilor contabile şi vărsarea la buget a impozitelor şi altor venituri legal datorate statului;
  

c) aplicarea de măsuri pentru respectarea prevederilor legale în domeniul preţurilor şi tarifelor;
  

d) suspendarea aplicării măsurilor care contravin reglementărilor financiar - contabile şi fiscale.
  


Articolul 8

La cererea organelor de control financiar, conducerile şi salariaţii administraţiei, instituţiilor de stat şi agenţilor economici supuşi controlului au obligaţia:

a) sa pună la dispoziţie registrele şi corespondenta, actele, piesele justificative, dările de seama, bilanţurile contabile şi alte documente necesare controlului;
  

b) să prezinte pentru verificare valorile de orice fel pe care le gestionează sau le au în păstrare, care, potrivit legii, intra sub incidenţa controlului;
  

c) sa dea informaţii şi explicaţii verbale şi în scris, după caz, în legătură cu problemele care formează obiectul controlului;
  

d) sa elibereze, potrivit legii, documentele solicitate în original sau copii certificate;
  

e) să asigure sprijinul şi condiţiile necesare bunei desfăşurări a controlului şi să-şi dea concursul pentru clarificarea constatărilor.
  


Articolul 9

Nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 8 constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă, după cum urmează:

a) de le 15.000 la 20.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. a);
  

b) de la 10.000 la 15.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. b);
  

c) de la 3.000 la 5.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. c);
  

d) de la 2.000 la 4.000 lei, nerespectarea obligaţiilor de la art. 8 lit. d) şi e).
  

Limitele amenzilor prevăzute la lit. a) şi b) se dublează în cazul repetarii săvîrşirii contravenţiei, putindu-se lua şi măsura suspendării activităţii pe o perioadă de pînă la 6 luni.
Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de control financiar împuternicite în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.
Dispoziţiile alin. 1-3 se intregesc cu prevederile Legii nr. 32/1968*) privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, cu excepţia celor din art. 25-27 din acea lege.
------------
*) Legea nr. 32/1968 a fost abrogată de ORDONANTA nr. 2 din 12 iulie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 410 din 25 iulie 2001.


Articolul 10

Într-un an calendaristic un agent economic poate face obiectul unui singur control al contabilităţii, pentru sinceritatea bilanţurilor şi determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului; este supusă controlului întreaga perioadă scursa de la precedenta verificare de aceeaşi natura şi cu aceleaşi obiective care, potrivit legii, nu s-a prescris.
De la prevederile alin. 1 fac excepţie acţiunile documentare, analiza şi urmărire a implementarii unor reglementări care se pot efectua numai după notificarea şi obţinerea acordului agentului economic, precum şi verificarea reclamatiilor cu privire la existenta unor eludari ale legilor financiare şi fiscale, care se efectuează ori de cîte ori este cazul.


Articolul 11

Durata maxima a unei acţiuni de control prevăzută la art. 10 alin. 1, la sediul unui agent economic, este de 3 luni, indiferent de perioada supusă controlului; prin norme ale Ministerului Finanţelor Publice se vor stabili durate maxime diferenţiate în funcţie de categorii de agenţi economici, de natura acţiunilor de control, precum şi de perioada cuprinsă în control.


Articolul 12

Pe parcursul controlului contabilităţii pentru determinarea sumelor datorate cu orice titlu statului, agenţii economici au dreptul să fie asistaţi de către un consilier, la alegere, de regula din rindul contabililor autorizaţi sau experţilor autorizaţi.


Articolul 13

Abrogat.
------------
Art. 13 a fost abrogat de LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 136 din 30 iunie 1997.
LEGEA nr. 105 din 24 iunie 1997 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 13 din 26 ianuarie 2001 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 62 din 6 februarie 2001.


Secţiunea a 2-a
Garda financiară
Abrogată.
-----------
Secţiunea a 2-a a cap. 2 a fost abrogată de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 14

Abrogat.
-----------
Art. 14 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 15

Abrogat.
-----------
Art. 15 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 16

Abrogat.
-----------
Art. 16 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 17

Abrogat.
-----------
Art. 17 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 18

Abrogat.
-----------
Art. 18 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 19

Abrogat.
-----------
Art. 19 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 20

Abrogat.
-----------
Art. 20 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Capitolul 3
Dispoziţii finale


Articolul 21

Modul de organizare şi exercitare a controlului financiar propriu pentru unităţile prevăzute la art. 2 şi pentru regiile autonome se stabileşte prin norme ale Ministerului Finanţelor Publice, aprobate prin hotărîre a Guvernului.


Articolul 22

Prefecturile şi Primăria municipiului Bucureşti vor pune la dispoziţia direcţiilor controlului financiar de stat, din judeţe şi municipiul Bucureşti, spaţiile necesare pentru desfăşurarea activităţii, potrivit prezentei legi.


Articolul 23

Abrogat.
-----------
Art. 23 a fost abrogat de ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 91 din 2 octombrie 2003 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 13 octombrie 2003.


Articolul 24

Prezenta lege intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României.
Pe data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga Legea nr. 5/1970 privind gospodărirea mijloacelor materiale şi băneşti, organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi H.C.M. nr. 1047/1970 pentru aplicarea acesteia, Legea nr. 9/1974 privind controlul financiar preventiv, Decretul nr. 94/1990 privind înfiinţarea corpului de control economico-financiar al primului-ministru al Guvernului, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 18 martie 1991.
PREŞEDINTELE SENATULUI
academician ALEXANDRU BÎRLĂDEANU
Această lege a fost adoptată de Adunarea Deputaţilor în şedinţa din 18 martie 1991.
PREŞEDINTELE ADUNĂRII DEPUTAŢILOR
MARŢIAN DAN
În temeiul art. 82 lit. m) din Decretul-lege nr. 92/1990*) pentru alegerea parlamentului şi a Preşedintelui României, promulgăm Legea privind organizarea şi funcţionarea controlului financiar şi a Gărzii financiare şi dispunem publicarea sa în Monitorul Oficial al României.
------------
*) Decretul-lege nr. 92/1990 a fost abrogat de LEGEA nr. 69 din 15 iulie 1992 publicată în MONITORUL OFICIAL NR. 164 din 16 iulie 1992.
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI
ION ILIESCU
-------------------

Related Laws