LEGE din 31 iulie 1929 asupra contabilităţii publice şi asupra controlului bugetului şi patrimoniului public*)


Published: 1929-07-31

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
HOTĂRÂRE nr. 1.326 din 23 decembrie 2010
privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural

EMITENT

GUVERNUL

Publicat în 

MONITORUL OFICIAL nr. 871 din 27 decembrie 2010

Avînd în vedere prevederile art. 8 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare,
în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al Legii bugetului de stat pe anul 2010 nr. 11/2010, cu modificările şi completările ulterioare,
Guvernul României adoptă prezenta hotărîre.


Articolul 1

(1) Se aprobă repartizarea sumei de 107.492 mii lei pe proiecte din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, potrivit anexelor nr. 1 şi 2.
  

(2) Suma prevăzută la alin. (1) se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor necesare execuţiei lucrărilor de investiţii prevăzute în cererile de finanţare declarate eligibile, selectate în condiţiile legii, în baza criteriilor stabilite în Ghidul de eligibilitate.
  

(3) Unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexa nr. 3 li se retrag sume alocate prin Hotărîrea Guvernului nr. 977/2010 privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, instituit prin Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, pentru execuţia lucrărilor prevăzute în cererile de finanţare declarate eligibile în cadrul Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, ca urmare a disponibilizării sumelor de către unităţile administrativ-teritoriale.
  


Articolul 2

Ordonatorii principali de credite răspund de modul de utilizare, în conformitate cu dispoziţiile legale, a sumei alocate potrivit prevederilor art. 1.


Articolul 3

Unităţilor administrativ-teritoriale prevăzute în anexe li se asigură finanţarea proiectelor respective din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată alocate bugetelor locale, pînă la nivelul sumei rezultate în urma îndeplinirii procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică, dar nu mai mult decât suma prevăzută în cererea de finanţare aprobată, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 71/2007, cu modificările ulterioare.


Articolul 4

Ministerul Finanţelor Publice este autorizat să introducă modificările corespunzătoare în volumul şi în structura bugetului de stat pe anul 2010.


Articolul 5

Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărîre.
PRIM-MINISTRU
EMIL BOC
Contrasemnează:
---------------
Secretarul general al Guvernului,
Daniela Nicoleta Andreescu
Ministrul dezvoltării regionale şi turismului,
Elena Gabriela Udrea
Ministrul finanţelor publice,
Gheorghe Ialomiţianu
Ministrul administraţiei şi internelor,
Constantin-Traian Igaş
Bucureşti, 23 decembrie 2010.
Nr. 1.326.


Anexa 1

ETAPA II
Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a
infrastructurii din spaţiul rural

    Total general pe judeţe (mii lei): 79.563

Nr.
crt.


JudeţUnitatea
administrativ-
teritorială


Denumirea lucrării


Sume
acordate
(mii lei)

1

ALBA

din care2.500

1.1Albac

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA ALBAC

100

1.2

Avram Iancu


ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A
COMUNEI AVRAM IANCU (13 SATE)


300

1.3Blandiana

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BLANDIANA, JUDEŢUL ALBA

300

1.4

Crăciunelu de Jos


REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE A
COMUNEI CRĂCIUNELU DE JOS


300

1.5

Cricău


REŢEA CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE COMUNA
CRICĂU (LOCALITĂŢILE CRICĂU ŞI CRAIVA) JUDEŢ ALBA


500

1.6JidveiREŢEA DE CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE A
APELOR UZATE, COMUNA JIDVEI, JUDEŢUL ALBA (SATELE
JIDVEI ŞI FEISA)100

1.7Lunca Mureşului

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE

300

1.8

Ocoliş


ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A
COMUNEI OCOLIŞ (SATELE OCOLIŞ, RUNC ŞI VALEA LARGĂ)


300

1.9Poşaga

ALIMENTARE CU APA - LOC. POSACA + LUNCA, JUD. ALBA

100

1.10

Rimetea


ALIMENTARE CU APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT
ÎN SATUL RIMETEA, COMUNA RIMETEA


100

1.11

Roşia de Secaş


REŢEA CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE EPURARE COMUNA
ROŞIA DE SECAŞ, JUDEŢUL ALBA


100

2

ARAD

din care1.398

2.1

Beliu


ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA VASILE GOLDIŞ,
JUDEŢUL ARAD


27

2.2

Dezna


ALIMENTAREA CU APĂ POTABILĂ A SATULUI BUHANI,
COMUNA DEZNA


84

2.3IgneştiDEZVOLTAREA SISTEMULUI LOCAL DE ALIMENTARE CU APĂ
POTABILĂ ÎN COMUNA IGNEŞTI, DIN SURSA NĂDĂLBEŞTI,
JUD. ARAD200

2.4

Şemlac


CONSTRUIREA REŢELEI DE CANALIZARE A APELOR UZATE
MENAJERE ŞI STAŢIE DE EPURARE A LOCALITĂŢII ŞEMLAC


600

2.5Şicula

ALIMENTARE CU APĂ SAT CHERELUŞ, COMUNA ŞICULA

287

2.6

Sintea Mare


EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA SINTEA MARE,
SATELE SINTEA MARE, ADEA, TIPAR I+II JUDEŢUL ARAD


200

3

ARGEŞ

din care1.860

3.1

Albeştii de Muscel


CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE,
COMUNA ALBEŞTII DE MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ


100

3.2

Băbana


CANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE,
COMUNA BĂBANA, JUDEŢUL ARGEŞ


140

3.3

Bascov


EXTINDERE CANALIZARE SATELE BASCOV, SCHEAU, VALEA
URSULUI, COMUNA BASCOV, JUDEŢUL ARGEŞ


140

3.4

Bogaţi


ALIMENTARE CU APĂ SATUL SUSENI, COMUNA BOGAŢI,
JUDEŢUL ARGEŞ


19

3.5

Boteni


CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA
BOTENI JUDEŢUL ARGEŞ


120

3.6

Buzoeşti


ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SATUL CORNĂŢEL,
COMUNA BUZOEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ


70

3.7

Davideşti


CANALIZARE MENAJERĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA
DAVIDEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ


220

3.8Dobreşti

PODURI DIN BETON ARMAT IN COMUNA DOBREŞTI

200

3.9

Popeşti


ALIMENTARE CU APĂ SATELE SLOBOZIA ŞI PURCARENI,
COMUNA POPEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ


600

3.10Uda

ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI UDA, JUDEŢUL ARGEŞ

50

3.11Valea IaşuluiCANALIZAREA ŞI EPURAREA APELOR UZATE MENAJERE ÎN
SATELE CERBURENI, MUSTĂŢEŞTI, VALEA ULEULUI, VALEA
IAŞULUI, COMUNA VALEA IAŞULUI, JUDEŢUL ARGEŞ1

3.12

Vedea


CANALIZAREA ŞI EPURARE APELOR UZATE MENAJERE ÎN
COMUNA VEDEA, JUDEŢUL ARGEŞ


200

4

BACĂU

din care2.548

4.1

Agăş


POD BETON ARMAT PESTE RÂUL TROTUŞ, ÎNTRE SATELE
PRELUCI ŞI GOIOASA ÎN COMUNA AGĂŞ JUDEŢUL BACĂU


300

4.2

Corbasca


CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APA A SATELOR MARVILA,
SCĂRIŞOARA, ROGOAZA CORBASCA, BĂCIOIU ŞI VÂLCELE


300

4.3

Coţofăneşti


EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA LOCALITĂŢILE
COŢOFĂNEŞTI ŞI BÂLCA


400

4.4

Gârleni


CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE GÂRLENII
DE SUS ŞI LESPEZI, COMUNA GÂRLENI, JUDEŢUL BACĂU


100

4.5

Ghimeş-Făget


PODURI DIN BETON ARMAT IN COMUNA GHIMEŞ-FAGET,
JUDEŢUL BACĂU


200

4.6

Livezi


ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR APARŢINĂTOARE
COMUNEI LIVEZI


30

4.7

Mănăstirea Caşin


ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂŢILOR APARŢINĂTOARE
COMUNEI MĂNĂSTIREA CAŞIN, JUDEŢUL BACĂU


150

4.8Negri

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA NEGRI

200

4.9

Parincea


PODURI DE BETON ARMAT, PODEŢE TUBULARE, PUNŢI PIETONALE
COMUNA PARINCEA, JUDEŢUL BACĂU


128

4.10SascutREABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM CANALIZARE ŞI STAŢIE
EPURARE, LOCALITĂŢILE SASCUT ŞI SCHINENI, COMUNA
SASCUT, JUD. BACĂU290

4.11

Târgu Ocna


CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL TROTUŞ, CARTIER PACURI,
ORAŞ TÂRGU OCNA, JUDEŢUL BACĂU


200

4.12Târgu Trotuş

SISTEM CANALIZARE ŞI EPURARE APE UZATE TÂRGU TROTUŞ

250

5

BIHOR

din care2.061

5.1

Abrămuţ


ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢILOR ABRĂMUŢ, FANCICA,
CRESTUR, JUDEŢUL BIHOR


100

5.2Aştileu

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII AŞTILEU

756

5.3Căbeşti

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII GOILA

75

5.4ChişlazSISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ZONALĂ, COMUNA CHIŞLAZ,
LOCALITATEA CHIRALEU, SÂNLAZĂR, CHIŞLAZ, POCLUŞA DE
BARCĂU, MIŞCA, SĂRSIG350

5.5Curăţele

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII NIMĂIEŞTI

230

5.6

Lăzăreni


ALIMENTARE CU APĂ ZONALĂ PENTRU LOCALITĂŢI ALE
COMUNEI LĂZĂRENI


150

5.7

Săcădat


CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE A LOCALITĂŢII SĂCĂDAT
- COMUNA SĂCĂDAT


400

6


BISTRIŢA-
NĂSĂUD


din care

1.523

6.1

Chiochiş


ALIMENTARE CU APĂ SATE CHIOCHIŞ ŞI STRUGURENI,
JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD


800

6.2

Ilva-Mică


REFACEREA A DOUĂ PODURI PESTE RĂUL ILVA, ÎN COMUNA
ILVA-MICĂ


373

6.3Lechinţa

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE LECHINŢA

350

7

BOTOŞANI

din care150

7.1

Corni


CONSTRUCŢIE PODEŢE ÎN SATELE CORNI, MESTEACĂN,
SARAFINEŞTI ŞI BALTA ARSĂ COMUNA CORNI, JUD. BOTOŞANI


50

7.2Durneşti

PODEŢE TRANSVERSALE PE DRUMURILE DC26A, DC26B

100

8

BRĂILA

din care1.600

8.1

Chişcani


CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE AL APELOR UZATE,
COMUNA CHIŞCANI, JUDEŢUL BRĂILA


300

8.2

Gropeni


CONSTRUCŢIE STAŢIE DE TRATARE A APELOR UZATE ŞI A
SISTEMULUI DE CANALIZARE ÎN COMUNA GROPENI


800

8.3Vişani

POD PESTE RÂUL BUZĂU, COMUNA VIŞANI, JUDEŢUL BRĂILA

500

9

BRAŞOV

din care2.700

9.1Drăguş

PODURI ŞI PODEŢE ÎN COMUNA DRĂGUŞ

100

9.2

Moieciu


PODURI PUNŢI PIETONÂLE ŞI PODEŢE IN COMUNA MOIECIU,
JUDEŢUL BRAŞOV


300

9.3PredealEXTINDERE ŞI REABILITARE REŢELE DE ALIMENTARE CU APĂ A
LOCALITĂŢILOR TIMIŞUL DE SUS, TIMIŞUL DE JOS ŞI DÂMBUL
MORII - ORAŞ PREDEAL400

9.4SăceleREALIZARE SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE
MENAJERE ÎN ZONA RURALĂ BRĂDET DIN MUNICIPIUL SĂCELE,
JUDEŢUL BRAŞOV1.400

9.5Sâmbăta de Sus

ALIMENTARE CU APĂ STAŢIUNEA SÂMBĂTA DE SUS

500

10

BUZĂU

din care2.565

10.1Blăjani

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BLĂJANI, JUD. BUZĂU

50

10.2Breaza

CANALIZARE ŞI TRATARE APE UZATE BREAZA

300

10.3

Cernăteşti


REŢEA DE CANALIZARE ŞI SISTEM DE EPURARE APE UZATE ÎN
SATELE ZĂRNEŞTI-SLĂNIC ŞI CERNĂTEŞTI


300

10.4

Cislău


CONSTRUCŢIE SISTEM CANALIZARE ŞI STAŢIE DE TRATARE APE
UZATE, SATUL CISLĂU, COMUNA CISLĂU - JUDEŢUL BUZĂU


300

10.5

Ghergheasa


CONSTRUIRE SISTEM ALIMENTARE CU APA A SATELOR
GHERGHEASA ŞI SĂLCIOARA, COMUNA GHERGHEASA, JUD. BUZĂU


100

10.6

Luciu


CONSTRUCŢIE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ SAT LUCIU,
COMUNA LUCIU, JUDEŢUL BUZĂU


200

10.7

Râmnicelu


CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ SATUL STIUBEI
COMUNA RÂMNICELU - JUDEŢUL BUZĂU


500

10.8

Săhăteni


CONSTRUCŢIE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
SATUL SĂHĂTENI COMUNA SĂHĂTENI - JUDEŢUL BUZĂU


200

10.9

Smeeni


CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA SAT UDAŢI-MÂNZU
COMUNA SMEENI - JUDEŢUL BUZĂU


150

10.10

Unguriu


SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE
EPURARE ÎN COMUNA UNGURIU, JUDEŢUL BUZĂU


300

10.11

Vadu Paşii


CONSTRUIRE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR
SCURTEŞTI ŞI STÂNCEŞTI, COMUNA VADU PAŞII, JUD. BUZĂU


165

11

CĂLĂRAŞI

din care2.860

11.1

Chirnogi


ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ŞI GOSPODĂRIE
DE APA, COMUNA CHIRNOGI, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


500

11.2

Chiselet


EXTINDERE ŞI MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN
COMUNA CHISELET, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


100

11.3

Dorobanţu


ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA DOROBANŢU,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


500

11.4Frăsinet

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA FRĂSINET, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

300

11.5Gălbinaşi

REŢEA ALIMENTARE CU APĂ

300

11.6

Gurbăneşti


ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN COMUNA GURBĂNEŞTI,
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


100

11.7Nana

PODEŢE PE STRĂZI ÎN COMUNA NANA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI

250

11.8Săruleşti

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ

200

11.9

Ştefan Vodă


CONSTRUCŢIA UNEI PLATFORME DE DEPOZITARE ŞI
VALORIFICARE A DEŞEURILOR ÎN COMUNA ŞTEFAN VODĂ


10

11.10

Ulmu


SISTEM DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ŞI TRATARE
A APELOR UZATE ÎN COM. ULMU, SAT ULMU


300

11.11

Vâlcelele


SISTEM DE CANALIZARE ÎN SATELE VÂLCELELE ŞI FLOROAICA
JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


300

12


CARAŞ-
SEVERIN


din care

1.982

12.1Armeniş

CANALIZARE MENAJERĂ FENES

200

12.2BucoşniţaCANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE LOCALITĂŢILE
PETROŞNIŢA ŞI BUCOŞNIŢA COMUNA BUCOŞNIŢA, JUDEŢUL
CARAŞ-SEVERIN100

12.3

Caransebeş


ALIMENTARE CU APĂ, CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE
EPURARE - SAT APARŢINĂTOR JUPA


120

12.4Caraşova

ALIMENTARE CU APĂ LOCALITĂŢILE CARAŞOVA ŞI IABALCEA

200

12.5

Coronini


CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE LOCALITATEA
CORONINI


200

12.6

Dognecea


CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA
DOGNECEA


200

12.7

Gârnic


ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII PADINA MATEI, COMUNA
GÂRNIC, JUDEŢUL CARAŞ-SEVERIN


100

12.8

Glimboca


STAŢIE DE EPURARE ŞI EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN
COMUNA GLIMBOCA


200

12.9Mehadia

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢILOR PLUGOVA ŞI GLOBURĂU

200

12.10Mehadica

ALIMENTARE CU APĂ MEHADICA, SOLUŢII REACTUALIZATE

200

12.11

Păltiniş


CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE EPURARE ÎN LOCALITATEA
PĂLTINIŞ


100

12.12Rusca Montana

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII RUSCA MONTANĂ

162

13

CLUJ

din care2.000

13.1

Beliş


CAPTARE APĂ, ÎNMAGAZINARE-ADUCŢIUNE APA I SAT BĂLCEŞTI,
ÎNLOCUIRE ŞI EXTINDERE REŢEA APĂ ÎN LOCALITATEA BELIŞ


300

13.2

Bobâlna


ALIMENTARE CU APĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN LOCALITĂŢILE
MAIA, RÂZBUNENI ŞI BOBÂLNA, COMUNA BOBÂLNA


500

13.3Călăţele

ALIMENTARE CU APĂ SAT CĂLATA ŞI FILTRARE APĂ CĂLĂŢELE

250

13.4

Cerneşti
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA DE
PODURI PESTE V. LUJERDIU ŞI P. PUSTII ÎN SATELE
STOIANA, CORNEŞTI, MORAU, TIOCUL DE SUS, APARŢINĂTOARE
COMUNEI CORNEŞTI JUDEŢUL CLUJ
400

13.5Fizeşu Gherlii

CANALIZAREA LOCALITĂŢII FIZEŞU - GHERLII, JUDEŢUL CLUJ

300

13.6

Jucu


CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR JUCU DE SUS - DUVANA, JUCU DE
MIJLOC ŞI JUCU HERGHELIE, JUDEŢUL CLUJ


250

14

CONSTANŢA

din care632

14.123 August

EXTINDERE REŢEA DE DISTRIBUŢIE 23 AUGUST

100

14.2

Cogealac


EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
APĂ A LOCALITĂŢII COGEALAC, JUDEŢUL CONSTANŢA


100

14.3

Limanu


CONDUCTE MAGISTRALE ŞI REŢELE DE DISTRIBUŢIE CU APĂ ÎN
ZONELE LOTIZARI, LIMANU, 2 MAI, VAMA VECHE


300

14.4TuzlaEXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE APĂ POTABILĂ ÎN ZONELE
LOTIZATE "CASTEL DE APA", O.J.R.S.A, ŞI REŢEA
CANALIZARE ÎN LOCALITATEA TUZLA, JUDEŢUL CONSTANŢA132

15

COVASNA

din care2.900

15.1

Arcuş


CANALIZARE CENTRALIZATĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE, COMUNA
ARCUŞ, JUDEŢUL COVASNA


100

15.2Breţcu

REABILITARE STAŢIE DE EPURARE ŞI EXTINDERE CANALIZARE

50

15.3CernatEXTINDEREA REŢELEI DE ALIMENTARE CU APA POTABILĂ ŞI
REABILITAREA CELEI EXISTENTE ÎN COMUNA CERNAT
JUDEŢUL COVASNA


400


15.4

Dalnic


SISTEME DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SISTEM
CENTRALIZAT


150

15.5

Ghelinţa


DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE IN COMUNA GHELINŢA
- CANALIZARE MENAJERĂ


200

15.6Hăghig

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE IN COMUNA HAGHIG

350


15.7

Ilieni

EXTINDEREA REŢELEI DE APA POTABILA IN COMUNA ILIENI,
JUDEŢUL COVASNA


555


15.8

Întorsura Buzăului

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE IN SATUL
BRĂDET, ORAŞUL ÎNTORSURA BUZĂULUI


50

15.9Lemnia

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE IN COMUNA LEMNIA

200


15.10

Micfalău

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE IN COMUNA
MICFALĂU CANALIZARE MENAJERĂ


50


15.11

Ozun

SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA OZUN, SAT OZUN,
JUDEŢUL COVASNA


130

15.12Reci

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA RECI

265


15.13

Zăbala

CANALIZARE SAT ZĂBALA, COMUNA ZĂBALA JUDEŢUL
COVASNA - FAZA S.F.


400

16

DÂMBOVIŢA

din care2.637


16.1

Brezoaele

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE
ÎN COMUNĂ BREZOAELE, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

100
16.2

Bucşani


EXECUŢIA A 8 PODEŢE ŞI CANALIZARE PÂRĂU (VALE LOCALĂ)
CĂCIOASA ÎN ZONA AFERENTĂ SECŢIUNII AMONTE/AVAL ÎN
LUNGIME TOTALĂ DE 700 M, COMUNA BUCŞANI, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA
500


16.3

Comişani

REŢELE CANALIZARE ŞI STAŢIE EPURARE IN COMUNA
COMIŞANI, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA


100

16.4Conteşti

ALIMENTARE CU APA A SATELOR CONTEŞTI, CRANGAŞI, BOTENI

500


16.5

Dărmăneşti

CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA DARMANEŞTI SAT MĂRGINENII
DE SUS COMUNA DĂRMĂNEŞTI JUDEŢUL DÂMBOVIŢA


10016.6Gura Foii

POD DIN BETON ARMAT PE DC 112 GURA FOII + BUMBUIA
+ COBIA KM 1+800 PESTE PARAUL VALEA BRATILA IN
COMUNA GURA FOII JUD. DÂMBOVIŢA


58


16.7Hulubeşti

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA HULUBEŞTI

10016.8Ludeşti

POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL POTOP PE DC 99 ÎN
LOCALITATEA MILOŞARI, COMUNA LUDEŞTI, JUDEŢUL
DÂMBOVIŢA


100


16.9Pietrari

PODURI IN COMUNA PIETRARI

10016.10Pietroşita

PUNTE PIETONALA PESTE RÂUL IALOMIŢA LA GARA, POD
PESTE PÂRÂUL DEALU-FRUMOS ÎN SATUL DEALU FRUMOS,
PUNCT VALE


294


16.11Râu Alb

PODURI IN COMUNĂ RÂU ALB

50

16.12

Şelaru


SISTEM CENTRALIZAT DE CANALIZARE ŞI EXTINDERE
ALIMENTARE CU APĂ


50


16.13

Slobozia Moară

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE
ÎN COMUNA SLOBOZIA MOARĂ, JUDEŢUL DÂMBOVIŢA

50
16.14Târgovişte

REABILITARE INFRASTRUCTURA ZONĂ PERIURBANĂ
CARTIER PRISEACA, MUNICIPIUL TÂRGOVIŞTE - SISTEM DE
CANALIZARE


40016.15

Tătărani

PUNTE PIETONALA PESTE RÂUL DÂMBOVIŢA SAT PRIBOIU
PUNCT MOARĂ


135

17

DOLJ

din care1.840


17.1

Apele Vii

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT
AL COMUNEI APELE VIL JUDEŢUL DOLJ


13017.2Bechet

EXTINDERE SISTEM CENTRALIZAT DE ALIMENTARE CU APA
POTABILĂ PENTRU SPAŢIUL PERIURBAN AL ORAŞULUI
BECHET, JUDEŢUL DOLJ


5017.3

Brădeşti

CONSTRUCŢIE POD PESTE VALEA MORII, SAT TATOMIREŞTI
PENTRU A ASIGURA ACCESUL LA DN 6


100


17.4

Breasta

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE IN COMUNA BREASTA,
JUDEŢUL DOLJ


150


17.5

Cârna

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂŢII CÂRNA,
JUDEŢUL DOLJ


150

17.6Coşoveni

CANALIZARE IN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI COŞOVENI

100


17.7

Daneţi

ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI
DANEŢI JUDEŢUL DOLJ


150


17.8

Desa

CANALIZARE IN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI DESA,
JUDEŢUL DOLJ


5017.9Fărcaş

CONSTRUIRE POD PESTE PARAUL PLOSCA, LA KM 0+650 ŞI
POD PESTE PÂRÂUL PLOSCA LA KM 5+680, PENTRU A
FACILITA LEGĂTURA CU DJ 605A


5017.10

Filiaşi

SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SATUL
RĂCARII DE SUS. ORAŞUL FILIAŞI, JUDEŢUL DOLJ


200


17.11

Ghindeni

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE IN COMUNA GHINDENI,
JUDEŢUL DOLJ


40


17.12

Goleşti

CONSTRUIRE POD PESTE RÂUL AMARADIA IN SATUL
ŢANDĂRA ŞI POD ÎN SATUL POPEASA


150


17.13

Maceşu de Sus

ALIMENTARE CU APĂ IN SISTEM CENTRALIZAT A COMUNEI
MĂCEŞU DE SUS, JUDEŢUL DOLJ


360


17.14

Mârşani

ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT, COMUNA
MÂRŞANI, JUDEŢUL DOLJ


30

17.15Teasc

ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII SECUI, COMUNA TEASC

130

18

GALAŢI

din care2.670


18.1

Cudalbi

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII TEHNICO-EDILITARE IN
COMUNA CUDALBI, JUDEŢUL GALAŢI


40018.2Drăgăneşti

DOUA PODURI DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL BÂRLAD,
ZONA SAT MALU ALB ŞI ZONA SAT DRĂGĂNEŞTI, COMUNA
DRĂGĂNEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI


200


18.3Drăguşeni

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA DRĂGUŞENI

40


18.4

Frumuşiţa

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI EPURARE A
APELOR UZATE, COMUNA FRUMUŞIŢA, JUDEŢUL GALAŢI

2018.5

Matca

POD DIN BETON ARMAT PESTE PARAUL COROZEL IN
COMUNA MATCA, JUDEŢUL GALAŢI


350


18.6

Movileni

ALIMENTARE CU APA IN SISTEM CENTRALIZAT COMUNA
MOVILENI


800


18.7

Rediu

EXTINDERE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA REDIU JUDEŢUL
GALAŢI


28018.8Tuluceşti

CONSTRUCŢIE CANALIZARE ŞI STAŢIE EPURARE IN COMUNA
TULUCEŞTI, SATELE TULUCEŞTI, TĂTARCA ŞI ŞIVIŢA -
JUDEŢUL GALAŢI


300


18.9Vlădeşti

CONSTRUIRE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VLĂDEŞTI

280

19

GIURGIU

din care609


19.1

Ghimpaţi

CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA GHIMPAŢI,
JUDEŢUL GIURGIU


51419.2Joiţa

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN
CONSTRUCŢIA UNUI POD PESTE RÂUL CIOROGÂRLA ÎN
COMUNA JOIŢA JUDEŢUL GIURGIU


2219.3

Mihăileşti

ALIMENTARE CU APĂ A SATELOR POPEŞTI ŞI NOVACI,
JUDEŢUL GIURGIU


73

20

GORJ

din care1.210


20.1

Bolboşi

ALIMENTARE CU APA - COMUNA BOLBOŞI, SATELE BOLBOŞI
BOLBOASA, BĂLĂCEŞTI


150


20.2

Bustuchin

ALIMENTARE CU APA COMUNA BUSTUCHIN, SATELE
POIENIŢA, NĂMETE, VALEA POJARULUI, JUDEŢUL GORJ


9020.3Căpreni

CONSTRUIRE ŞI MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE PE
DRUMURI DE INTERES LOCAL, SAT BULBUCENI, COMUNA
CĂPRENI, JUDEŢUL GORJ


20020.4

Padeş

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA IN
COMUNA PADEŞ, JUDEŢUL GORJ


200


20.5

Prigoria

REABILITARE ŞI MODERNIZARE PODURI APĂ CÂLNIC,
COMUNA PRIGORIA, JUDEŢUL GORJ

30020.6

Runcu

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA
POTABILĂ, COMUNA RUNCU, JUDEŢUL GORJ


120

20.7Stejari

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ A COMUNEI STEJARI

50


20.8

Văgiuleşti

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ COMUNA VAGIULEŞTI,
JUDEŢUL GORJ, SATELE MURGILEŞTI ŞI COVRIGI


100

21

HARGHITA

din care1.680

21.1Ciumani

CANALIZARE MENAJERĂ ÎN COMUNA CIUMANI, JUDEŢUL HARGHITA

300


21.2

Dăneşti

SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA DANEŞTI, SAT
DANEŞTI, JUD. HARGHITA


300


21.3

Mădăraş

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA
MĂDĂRAŞ


50


21.4

Sândominic

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERA IN COMUNA
SÂNDOMINIC, JUDEŢUL HARGHITA


230


21.5

Sânsimion

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA SĂNSIMION-CIUC,
JUDEŢUL HARGHITA

100


21.6Sântimbru

SISTEM DE CANALIZARE IN COMUNA SANTIMBRU

100


21.7

Şimoneşti

ALIMENTARE CU APA IN COMUNA SIMONEŞTI, SATELE
SIMONEŞTI ŞI RUCĂNEŞTI, JUDEŢUL HARGHITA


500


21.8

Vlăhita

REALIZAREA CANALIZĂRII MENAJERE IN ZONA "NAGYFALU"
ŞI EXTINDEREA STAŢIEI DE EPURARE ÎN ZONA DELO

100


22

HUNEDOARA

din care1.478


22.1

Aninoasa

REABILITARE ŞI CONSOLIDARE POD PESTE JIUL DE VEST LA
ISCRONI


83


22.2

Buceş

ALIMENTARE CU APA POTABILA IN SISTEM CENTRALIZAT AL
SATELOR COMUNEI BUCEŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA


50


22.3

Certeju de Sus

CANALIZARE MENAJERA IN LOCALITATEA CERTEJU DE SUS,
COMUNA CERTEJUL DE SUS, JUDEŢUL HUNEDOARA


30022.4Densuş

CANALIZAREA APELOR MENAJERE ŞI EPURAREA ACESTORA PENTRU
SATELE DENSUŞ, PEŞTEANA, PEŞTENIŢA,
HĂŢĂGEL, COMUNA DENSUŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA60


22.5

Dobra

ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE, PUNŢI, PODEŢE,
COMUNA DOBRA


20022.6Şoimuş

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ IN SISTEM CENTRALIZAT -
COMUNA ŞOIMUŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA, SATELE: ŞOIMUŞ,
CHIŞCĂDAGA, PĂULIŞ, BALATA, BEJAN ŞI BOHOLT200


22.7

Turdaş

CANALIZARE MENAJERĂ PENTRU LOCALITATEA PRICAZ,
COMUNA TURDAŞ, JUDEŢUL HUNEDOARA


585

23

IALOMIŢA

din care2.50023.1Bucu

REABILITARE ŞI EXTINDEREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
APĂ POTABILĂ ŞI INTRODUCEREA UNUI SISTEM DE
CANALIZARE ÎN LOCALITATEA BUCU, JUDEŢUL IALOMIŢA500


23.2

Cocora

EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI INTRODUCERE
CANALIZARE ÎN LOCALITATEA COCORA, JUDEŢUL IALOMIŢA


500


23.3

Făcăeni

MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APĂ COMUNA
FĂCĂENI, JUDEŢUL IALOMIŢA


500


23.4

Moviliţa

SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE
ÎN COMUNA MOVILITA, JUDEŢUL IALOMIŢA


300


23.5

Platoneşti

SISTEM DE CANALIZARE ÎN COMUNA PLATONEŞTI, JUDEŢUL
IALOMIŢA


200


23.6

Sălcioara

CONSTRUCŢIE ALIMENTARE CU APA, COMUNA SĂLCIOARA,
JUDEŢUL IALOMIŢA


500

24

IAŞI

din care258


24.1

Balş

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA BALŞ, JUDEŢUL IAŞI, SATELE
BOURENI ŞI BALŞ


824.2Ion Neculce

ÎNFIINŢARE SISTEM DE CANALIZARE CENTRALIZAT IN
COMUNA ION NECULCE ÎN SATELE: RĂZBOIENI, PRIGORENI
ŞI ION NECULCE


10024.3

Târgu Frumos

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURA PE STRADA TUDOR
VLADIMIRESCU - POD PESTE PÂRÂUL BAHLUIEŢ


150

25

ILFOV

din care1.690


25.1

Gruiu

CONSTRUCŢIA DE SISTEME DE ALIMENTARE CU APA IN
COMUNA GRUIU, SATELE GRUIU, URA, ŞANŢU FLOREŞTI


800

25.2Măgurele

REABILITARE POD RUTIER PESTE RĂUL SABAR

80025.3Snagov

PASARELA PIETONALA DE ACCES LA MĂNĂSTIREA SNAGOV;
CONDUCTĂ DE REFULARE APE UZATE MENAJERE
GHERMĂNEŞTI - SNAGOV


90


26

MARAMUREŞ

din care2.623


26.1

Bistra

ÎMBUNĂTĂŢIREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA
A DOUA PODURI ÎN COMUNA BISTRA, JUDEŢUL MARAMUREŞ


400


26.2

Botiza

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE IN
LOCALITATEA BOTIZA, JUDEŢUL MARAMUREŞ


100


26.3

Deseşti

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI DESEŞTI,
JUDEŢUL MARAMUREŞ


250


26.4

Dragomireşti

REŢEA DE CANALIZARE A APELOR MENAJERE, A
LOCALITĂŢII DRAGOMIREŞTI, JUDEŢUL MARAMUREŞ


20026.5


Poienile de sub
Munte

ALIMENTAREA CU APĂ A LOCALITĂŢII POIENILE DE SUB
MUNTE ŞI A CĂTUNELOR PAULIC, LUHEIUL DE SUS, LUHEIUL
DE JOS, ZARICA ŞI HORB, JUDEŢUL MARAMUREŞ94


26.6

Repedea

ALIMENTARE CU APĂ A COMUNEI REPEDEA, JUDEŢUL
MARAMUREŞ


300


26.7

Rozavlea

REŢEA DE CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE
ÎN COMUNA ROZAVLEA, JUD. MARAMUREŞ


330


28.8

Săcălăseni

EXTINDERE REŢEA DE CANALIZARE ÎN SATELE CORUIA ŞI
CULCEA, COMUNA SĂCĂLĂŞENI, JUDEŢUL MARAMUREŞ


300


26.9

Săliştea de Sus

REŢEA DE CANALIZARE APE UZATE MENAJERE ÎN ORAŞUL
SĂLIŞTEA DE SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ


500


26.10

Sarasău

ÎMBUNĂTĂŢIREA infrastructurii RURALE PRIN CONSTRUCŢIA
DE PODURI ÎN COMUNA SARASĂU, JUDEŢUL MARAMUREŞ


149

27

MEHEDINŢI

din care51327.1Bâlvăneşti

ALIMENTARE CU APA SAT BĂLVĂNEŞTI ŞI REABILITARE
INFRASTRUCTURĂ - REFACERE PODURI RUTIERE PE
DRUMURILE COMUNALE, COMUNA BĂLVĂNEŞTI


30027.2

Dumbrava

ALIMENTARE CU APA LOCALITATEA ALBULEŞTI COMUNA
DUMBRAVA, JUDEŢUL MEHEDINŢI


100


27.3

Izvoru Bârzii

ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITATEA BALOTEŞTI, COMUNA
IZVORU BARZII, JUDEŢUL MEHEDINŢI


13
27.4

Padina

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ IN COMUNA PADINA,
JUDEŢUL MEHEDINŢI. ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA
SLAŞOMA. PODEŢE CASETATE ŞI TUBULARE PE DC. 93, DC
125, DC. 126100


28

MUREŞ

din care3.748

28.1Băgaciu

ALIMENTARE CU APA POTABILA A COMUNEI BAGACIU

40028.2Bălăuşeri

ÎNFIINŢAREA UNEI PLATFORME PENTRU DEŞEURI MENAJERE CU
DEPOZITARE TEMPORARĂ PENTRU DESERVIREA A 7 LOCALITĂŢI
DIN JUDEŢUL MUREŞ14

28.3Cheţani

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE IN LOCALITATEA CHEŢANI

300


28.4

Chibed

SISTEM DE CANALIZARE A APEI ŞI STAŢIE DE EPURARE A
APELOR UZATE


10028.5Eremitu

LUCRĂRI DE INFRASTRUCTURĂ FINANŢATE PRIN PROGRAMUL DE
DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA EREMITU,
PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE21


28.6

Gurghiu

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ IN SATELE
GLĂJĂRIE, LARGA, FUNDOAIA ŞI CAŞVA


15028.7Iclănzel

CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN SATELE
MĂDĂRĂŞENI, ICLĂNZEL, ICLANDU MARE ŞI CĂPUŞU DE
CÂMPIE, APARŢINÂND COMUNEI ICLĂNZEL, JUDEŢUL MUREŞ


186
28.8Ideciu de Jos

CANALIZAREA APEI MENAJERE ÎN LOCALITĂŢILE IDECIU DE
JOS ŞI IDECIU DE SUS, COMUNA IDECIU DE JOS, JUDEŢUL
MUREŞ


250


28.9Iernut

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ÎN SISTEM CENTRALIZAT A
SATELOR SALCUD ŞI SFANTUL-GHEORGHE, CANALIZAREA APELOR
UZATE MENAJERE ŞI CONSTRUIREA DE STAŢII DE EPURARE ÎN
SATELE SĂLCUD, SFÂNTU GHEORGHE ŞI CIPĂU, ORAŞ IERNUT,
JUDEŢUL MUREŞ25028.10Mădăraş

SISTEM ALIMENTARE CU APA POTABILA.

300

28.11Miheşu de Câmpie

EXTINDEREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU
APĂ POTABILĂ, CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE ŞI
A STAŢIILOR DE EPURARE A APELOR UZATE DIN SATELE MIHEŞU
DE CÂMPIE ŞI RĂZOARE, COMUNA MIHEŞU DE CÂMPIE,
JUDEŢUL MUREŞ124

28.12Pogăceaua

ALIMENTARE CU APA LOCALITĂŢILE VĂLENI, DELENI,
CIULEA, BOLOGOAIA, SCURTA, VALEA SÂMPETRULUI ŞI
SICELE, APARŢINĂTOARE DE COMUNA POGĂCEAUA


30028.13

Reghin

ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ ŞI CANALIZARE MENAJERĂ
ÎN ZONELE RURALE ALE MUNICIPIULUI REGHIN

33028.14

Sărăţeni

SISTEM DE CANALIZARE A APEI ŞI STAŢIE DE EPURARE A
APELOR UZATE ÎN COMUNA SĂRĂŢENI

30028.15

Sărmaşu

REŢELE DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE APE UZATE
PENTRU ORAŞUL SĂRMAŞU ŞI LOCALITĂŢILE COMPONENTE

22328.16

Vânători

ALIMENTARE CU APA A COMUNEI VINATORI, JUDEŢUL
MUREŞ


200


28.17

Voivodeni

REABILITAREA ŞI EXTINDEREA REŢELEI DE DISTRIBUŢIE A
APEI POTABILE ÎN COMUNA VOIVODENI, JUDEŢUL MUREŞ

300


29

NEAMŢ

din care33029.1Negreşti

CONSTRUCŢII DE PODURI, PODEŢE ŞI PUNŢI PIETONALE ÎN
LOCALITĂŢILE: NEGREŞTI ŞI POIANA, COMUNA NEGREŞTI,
JUDEŢUL NEAMŢ


100
29.2Roznov

POD PESTE RÂUL CRACAU ÎN PUNCTUL BURLACU, POD PESTE
RÂUL CRACAU ÎN PUNCTUL JULFA, SAT SLOBOZIA,
ORAŞUL ROZNOV, JUDEŢUL NEAMŢ


14029.3

Taşca

CONSOLIDARE FUNDAŢII POD PESTE RÂUL BICAZ ŞI
REFACERE PUNŢI PIETONALE

90


30

OLT

din care2.620

30.1Balş

CONSTRUIRE PODURI ÎN ORAŞUL BALŞ, JUDEŢUL OLT

250

30.2Bârza

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA BÂRZA, JUDEŢUL OLT

300


30.3

Coteana

SISTEM DE CANALIZARE MENAJERĂ COMUNA COTEANA,
JUDEŢUL OLT


1.120

30.4Izbiceni

CANALIZARE COMUNA IZBICENI, JUDEŢUL OLT

300


30.5

Nicolae Titulescu

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA NICOLAE TITULESCU,
JUDEŢUL OLT


300

30.6Studina

ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA STUDINA, JUDEŢUL OLT

70

30.7Vişina

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA VIŞINA, JUDEŢUL OLT

280

31

PRAHOVA

din care2.370


31.1

Dumbrăveşti

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM ALIMENTARE CU APA,
COMUNA DUMBRĂVEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA


500


31.2

Scorţeni

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA
POTABILĂ ÎN COMUNA SCORŢENI


90


31.3

Secăria

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM ALIMENTARE CU APA,
COMUNA SECĂRIA, JUDEŢUL PRAHOVA


55031.4Şirna

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APĂ COMUNA ŞIRNA, SATELE: TĂRICENI, VARNIŢA, ŞIRNA,
HABUD ŞI BRĂTEŞTI, JUDEŢUL PRAHOVA


50031.5

Şoimari

PUNŢI CAROSABILE ŞI PODEŢI TUBULAR, SAT MĂGURA, SAT
LOPATNIŢA, COMUNA ŞOIMARI


177


31.6

Târgşoru Vechi

REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU
APĂ, COMUNA TÂRGŞORU VECHI


303


31.7

Teişani

EXTINDERE REŢEA DISTRIBUŢIE APA POTABILA SAT
TEIŞANI, COMUNA TEIŞANI, JUDEŢUL PRAHOVA-ETAPA III


250

32

SĂLAJ

din care1.997

32.1Bănişor

POD PESTE VALEA BANULUI ÎN LOCALITATEA BĂNIŞOR

30032.2Cizer

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂŢII PRIA PENTRU
MODERNIZAREA SPAŢIULUI RURAL ÎN COMUNA CIZER,
JUDEŢUL SĂLAJ


100


32.3Crişeni

CANALIZARE MENAJERA ÎN COMUNA CRIŞENI

100


32.4

Halmăşd

CONSTRUIRE PODURI DE BETON ÎN COMUNA HALMĂŞD,
JUDEŢUL SĂLAJ


131


32.5

Ileanda

PASARELĂ PIETONALĂ PESTE RÂUL SOMEŞ, LOCALITATEA
ROGNA, COMUNA ILEANDA


200


32.6

Jibou

REABILITARE ŞI EXTINDERE PUNTE PIETONALĂ PESTE RÂUL
SOMEŞ


100

32.7Meseşenii de Jos

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA MESEŞENII DE JOS

10


32.8

Mirşid

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂŢII MIRŞID, COMUNA
MIRŞID, JUDEŢUL SĂLAJ


129


32.9

Năpradea

ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN COMUNA NĂPRADEA,
JUDEŢUL SĂLAJ


100


32.10

Pericei

CANALIZARE APA MENAJERĂ ÎN SATELE PERICEI ŞI
PERICEIU MIC, COMUNA PERICEI, JUDEŢUL SĂLAJ


100


32.11

Rus

ALIMENTARE CU APA ŞI CANALIZARE ÎN COMUNA RUS,
JUDEŢUL SĂLAJ


380


32.12

Şărmăşag

EXTINDERE REŢEA CANALE COLECTOARE ÎN LOCALITATEA
ŞĂRMĂŞAG, JUDEŢUL SĂLAJ


200

32.13Vârşolţ

CANALIZARE APA MENAJERA ÎN COMUNA VARŞOLŢ

147

33

SATU-MARE

din care2.412

33.1Acâş

ALIMENTARE CU APA A LOCALITĂŢII ACAŞ

57
33.2

Crucişor

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂŢILOR POIANA CODRULUI,
IEGHERIŞTE, CRUCIŞOR, REABILITAREA CONDUCTEI DE
ADUCŢIUNE IEGHERIŞTE-POIANA CODRULUI, COMUNA
CRUCIŞOR, JUDEŢUL SATU MARE
55


33.3

Gherţa Mică

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA GHERŢA MICĂ, JUDEŢUL SATU MARE


300


33.4

Ţurţ

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA TURŢ - JUDEŢUL SATU MARE


2.000

34

SIBIU

din care792


34.1

Arpaşu de Jos

CANALIZAREA LOCALITĂŢILOR ARPAŞU DE JOS ŞI ARPAŞU
DE SUS ŞI TRATAREA APELOR REZIDUALE


200


34.2

Bazna

CONSTRUIRE REŢELE DE CANALIZARE MENAJERA ŞI STAŢIE
DE EPURARE ÎN COMUNA BAZNA


477


34.3

Poplaca

ALIMENTARE CU APA ŞI STAŢIE DE TRATARE - COMUNA
POPLACA


115

35

SUCEAVA

din care4.158

35.1Arbore

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ARBORE

400


35.2
Câmpulung
Moldovenesc

POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL MOLDOVA ÎN
ZONA BUNEŞTI


400


35.3

Dorneşti

ALIMENTARE CU APA ÎN COMUNA DORNEŞTI, JUDEŢUL
SUCEAVA


200


35.4

Drăguşeni

POD RUTIER DIN BETON ARMAT PESTE RÂUL MOLDOVA,
COMUNA DRĂGUŞENI JUDEŢUL SUCEAVA


500


35.5

Frătăuţii Noi

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN COMUNA FRATAUŢII
NOI, JUDEŢUL SUCEAVA


20035.6Fundu Moldovei

REFACERE PODEŢE PE DRUMUL COMUNAL PÂRÂUL
COLACULUI, SAT COLACU, COMUNA FUNDU MOLDOVEI,
JUDEŢUL SUCEAVA


10035.7

Gura Humorului

EXTINDERE REŢELE DE ALIMENTARE CU APA ŞI
CANALIZARE, CARTIER REZIDENŢIAL GURA HUMORULUI


300


35.8

Horodniceni

PODURI ŞI PODEŢE DIN BETON ARMAT ÎN COMUNA
HORODNICENI


300


35.9
Mănăstirea
Humorului

CONSTRUIRE ŞI REABILITARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN
COMUNA MĂNĂSTIREA HUMORULUI, JUDEŢUL SUCEAVA


10035.10Marginea

CONSTRUCŢIE POD PESTE PARAUL SUCEVIŢA ÎN ZONA
MOARA BACALA, DIN COMUNA MARGINEA, JUDEŢUL
SUCEAVA


20035.11

Moldoviţa

CONSTRUCŢII PODURI, COMUNA MOLDOVIŢA, JUDEŢUL
SUCEAVA


450


35.12

Ostra

REABILITARE STAŢIE DE EPURARE, COMUNA OSTRA,
JUDEŢUL SUCEAVA


8


35.13

Pojorâta

ALIMENTARE CU APA POTABILA A LOCALITĂŢILOR
POJORÂTA ŞI VALEA PUTNEI


50035.14Râşca

PODURI ŞI PUNŢI PIETONALE PESTE PARAIELE RÂŞCA,
RÂŞCA MARE, RÂŞCUŢA ŞI MOIŞA ÎN COMUNA RÂŞCA,
JUDEŢUL SUCEAVA


10035.15

Stulpicani

REABILITARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN
LOCALITATEA STULPICANI, JUDEŢUL SUCEAVA


200

35.16Suceviţa

CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA SUCEVIŢA

200

36

TELEORMAN

din care2.237


36.1

Beuca

ALIMENTARE CU APA ÎN SATUL BEUCA, COM. BEUCA,
JUDEŢUL TELEORMAN

337
36.2Ciolăneşti

ÎNFIINŢARE REŢEA CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN
COMUNA CIOLANEŞTI, SATELE CIOLANEŞTI DEAL ŞI
CIOLANEŞTI VALE, JUDEŢUL TELEORMAN


90036.3

Olteni

ALIMENTAREA CU APA A COMUNEI OLTENI, SATUL OLTENI ŞI
PERII-BROŞTENI, JUDEŢUL TELEORMAN


1.000

37

TIMIŞ

din care2.303


37.1

Beba Veche

ÎNFIINŢARE, REABILITARE, EXTINDERE, MODERNIZARE A
SISTEMULUI DE ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ


70

37.2Comloşu Mare

CONSTRUIRE STAŢIE DE EPURARE ŞI CANALIZARE URBANĂ

300

37.3Coşteiu

EXTINDERE CANALIZARE A LOC. COŞTEIU, ŢIPARI ŞI PĂRU

300


37.4

Jamu Mare

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE A SISTEMULUI CENTRALIZAT
DE ALIMENTARE CU APĂ A LOCALITĂŢII JAMU MARE

450
37.5Peciu Nou

CONSTRUCŢIA SISTEMULUI DE CANALIZARE A APELOR
UZATE MENAJERE ŞI CONSTRUCŢIA STAŢIEI DE EPURARE A
LOCALITĂŢII PECIU NOU, JUDEŢUL TIMIŞ


30037.6

Periam

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA PERIAM - JUDEŢUL TIMIŞ


883

38

TULCEA

din care1.45238.1Casimcea

REABILITARE ŞI MODERNIZARE REŢEA ALIMENTARE CU APA
POTABILA ÎN LOCALITATEA RĂZBOIENI, COMUNA CASIMCEA,
JUDEŢUL TULCEA


297
38.2Cerna

REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APA
POTABILĂ ÎN LOCALITĂŢILE MIRCEA VODĂ ŞI GENERAL
PRAPORGESCU, COMUNA CERNA, JUDEŢUL TULCEA


20038.3

Dăeni

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE REŢEA ALIMENTARE CU APA
POTABILĂ ÎN LOCALITATEA DĂENI, JUDEŢUL TULCEA


72

38.4Greci

PODURI PÂRÂU RECEA, COMUNA GRECI, JUDEŢUL TULCEA

20038.5IC. Brătianu

CONSTRUIRE REŢEA ALIMENTARE CU APA POTABILA ÎN
SISTEM CENTRALIZAT ÎN LOCALITATEA I.C.BRATIANU,
JUDEŢUL TULCEA


200
38.6Izvoarele

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM
CENTRALIZAT ŞI STAŢIE DE TRATARE APE UZATE ÎN
LOCALITATEA IZVOARELE


83
38.7Mahmudia

CONSTRUIRE CANALIZARE MENAJERA ÎN SISTEM
CENTRALIZAT ŞI STAŢIE TRATARE APE UZATE ÎN
LOCALITATEA MAHMUDIA, JUD. TULCEA


20038.8

Turcoaia

REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN
LOCALITATEA TURCOAIA

200


39

VÂLCEA

din care1.230


39.1

Boişoara

CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COMUNA
BOIŞOARA, JUDEŢUL VÂLCEA


600

39.2Dănicei

ALIMENTARE CU APĂ COMUNA DĂNICEI, JUDEŢUL VÂLCEA

100


39.3

Mateeşti

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA
MATEEŞTI, JUDEŢUL VÂLCEA


300


39.4

Şirineasa

CANALIZARE ŞI EPURARE APE MENAJERE COM. ŞIRINEASA,
JUDEŢUL VÂLCEA


130


39.5

Tetoiu

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA TETOIU,
JUDEŢUL VÂLCEA


100

40

VASLUI

din care2.887
40.1

Banca

ALIMENTARE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN
LOCALITĂŢILE BANCA, GARA BANCA, GHERMĂNEŞTI, MICLEŞTI,
SÂRBI ŞI STOIŞEŞTI, COMUNA BANCA, JUDEŢUL
VASLUI
200


40.2

Berezeni

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA
BEREZENI, JUDEŢUL VASLUI


88
40.3

Bogdăneşti

ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITĂŢILE UNŢEŞTI, ULEA,
HUPCA ŞI HOROIATA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN
LOCALITĂŢILE BOGDĂNEŞTI ŞI VIŞINARI, COMUNA
BOGDĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI11240.4

Ciocani

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA CIOCANI,
JUDEŢUL VASLUI

27240.5

Creţeşti

ALIMENTARE CU APA ÎN LOCALITĂŢILE CREŢEŞTI ŞI
CREŢEŞTII DE SUS, COMUNA CREŢEŞTI, JUDEŢUL VASLUI


60040.6Deleni

ALIMENTARE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN
SATELE DELENI, ZIZINCA ŞI BULBOACA, COMUNA DELENI,
JUDEŢUL VASLUI


214
40.7Dodeşti

ALIMENTARE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI, PUNŢI
PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN LOCALITĂŢILE DODEŞTI ŞI
URDEŞTI, COMUNA DODEŞTI


150
40.8Hoceni

ALIMENTARE CU APA DELENI, OŢELENI ŞI PODURI ŞI
PODEŢE LOCALITATEA OŢELENI, COMUNA HOCENI,
JUDEŢUL VASLUI


30040.9

Ibăneşti

AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN LOCALITATEA MÂNZAŢI,
COMUNA IBĂNEŞTI, JUDEŢUL VASLUI


30940.10Pochidia

ALIMENTARE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN
LOCALITĂŢILE SĂLCENI, SAT NOU, POCHIDIA ŞI BORODEŞTI,
COMUNA POCHIDIA, JUDEŢUL VASLUI


4240.11

Rafaila

ALIMENTARE CU APA ŞI AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE ÎN
LOCALITATEA RAFAILA


100


40.12

Tătărăni

ALIMENTAREA CU APA A LOCALITĂŢILOR BALŢAŢI ŞI
TĂTĂRĂNI, COMUNA TĂTĂRĂNI, JUDEŢUL VASLUI


300


40.13

Vetrişoaia

PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA
VETRIŞOAIA, JUDEŢUL VASLUI


200

41

VRANCEA

din care2.040


41.1

Chiojdeni

ALIMENTAREA CU APA POTABILA A COMUNEI CHIOJDENI
ETAPA I - JUDEŢUL VRANCEA


300


41.2

Dumitreşti

STAŢIE EPURARE, REŢELE COLECTOARE, CANALIZARE ÎN
COMUNA DUMITREŞTI


420

41.3Fitioneşti

POD PESTE PARAUL ZABRAUŢI PE DC 41 LA KM 5+400

300


41.4

Păuleşti

MODERNIZARE ŞI EXTINDERE ALIMENTARE CU APA,
COMUNA PĂULEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA


200


41.5

Păuneşti

STAŢIE EPURARE, REŢELE COLECTOARE, CANALIZARE,
COMUNA PĂUNEŞTI, JUDEŢUL VRANCEA


590


41.6

Poiana Cristei

CONSTRUIRE DE PODURI PESTE RÂUL RÂMNA ŞI
PÂRĂURILE VALEA NEAGRĂ ŞI BREZOI


100

41.7Răcoasa

REABILITARE PODURI, PODEŢE ŞI PUNTE PIETONALA

30


41.8

Tulnici

CANALIZARE, REŢELE COLECTOARE ŞI STAŢIE DE EPURARE
TULNICI - COZA, JUDEŢUL VRANCEA


100


Anexa 2

ETAPA II
Repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii unor baze
sportive din spaţiul rural

*Font 8*

      Total general pe judeţe (mii lei) 27.929

Nr.
crt.


JudeţUnitatea
administrativ-
teritorială


Denumirea lucrării


Suma
acordată
(mii lei)

1

ALBA

din care240

1.1

BLAJ


REABILITARE ŞI MODERNIZARE BAZA SPORTIVĂ
VEZA (CLĂDIRE ŞI INFRASTRUCTURĂ)


50

1.2CERGĂU

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ CERGĂU MARE

100

1.3

SÂNTIMBRU


REABILITAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1


40

1.4VALEA LUNGĂ

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ "SĂNĂTATE PRIN SPORT"

50

2

ARAD

din care1.683


2.1

APATEU

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ, ÎN LOCALITATEA
AFATEU, COMUNA APATEU, JUDEŢUL ARAD


150


2.2

BÂRSA

TEREN DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL ÎN
LOCALITATEA BÂRSA, COMUNA BÂRSA, JUD. ARAD


250


2.3

BRAZII

TEREN DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL TIP 2 ÎN LOCALITATEA
SECAŞ, COMUNA BRAZII, JUDEŢUL ARAD


150

2.4CERMEI

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN SPAŢIUL RURAL

175

2.5

CHISINDIA


TEREN DE SPORT MULTIFUNCŢIONAL ÎN
CHISINDIA, JUDEŢUL ARAD


150


2.6

INEU

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, ORAŞ INEU, SAT
APARŢINĂTOR MOCREA, JUDEŢUL ARAD


133


2.7

PECICA

MODERNIZARE DE BAZĂ SPORTIVĂ - MODEL TIP 2 - TEREN
TEREN DE DIMENSIUNI REDUSE ÎN ORAŞUL PECICA


150


2.8

ŞEMLAC

CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN COMUNA
ŞEMLAC, JUDEŢUL ARAD


100

2.9SIRIA

MODERNIZARE STADION COMUNA SIRIA

250


2.10

SOCODOR

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA
SOCODOR, JUDEŢUL ARAD


175

3

ARGEŞ

din care400


3.1

ALBOTA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN COMUNA
ALBOTA, JUDEŢUL ARGEŞ


100


3.2

HÂRSEŞTI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN COMUNA
HÂRSEŞTI, JUDEŢUL ARGEŞ


100

3.3POIANA LACULUI

BAZĂ SPORTIVĂ POIANA LACULUI

100


3.4

VLĂDEŞTI

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1


100

4

BACĂU

din care1.185

4.1BLĂGEŞTI

BAZĂ SPORTIVĂ CL BLĂGEŞTI

95


4.2

BRUSTUROASA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - MODEL TIP
2 BRUSTUROASA


120


4.3

CORBASCA

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ,
LOCALITATEA CORBASCA, COMUNA CORBASCA, JUDEŢUL BACĂU


50

4.4FILIPENI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ FILIPENI

90


4.5

FILIPEŞTI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN LOCALITATEA FILIPEŞTI
COMUNA FILIPEŞTI, JUDEŢUL BACĂU


120

4.6GHIMEŞ - FĂGET

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA GHIMEŞ - FĂGET

50


4.7

GIOSENI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, COMUNA
GIOSENI, JUDEŢUL BACĂU


100

4.8LIVEZI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II

70

4.9NEGRI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ COMUNA NEGRI, JUDEŢUL BACĂU

50

4.10NICOLAE BĂLCESCU

EXTINDERE ŞI MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ

90

4.11PÂRJOL

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMUNA PÂRJOL

90


4.12

RĂCHITOASA

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
COMUNA RĂCHITOASA, JUDEŢUL BACĂU


90


4.13

SĂUCEŞTI

ÎNFIINŢARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOC. SIRETU,
COMUNA SĂUCEŞTI, JUDEŢUL BACĂU


50


4.14

STĂNIŞEŞTI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
ÎN COMUNA STĂNIŞEŞTI, JUDEŢUL BACĂU


70


4.15

VULTURENI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
ÎN COMUNA VULTURENI, JUDEŢUL BACĂU


50

5

BIHOR

din care2.019


5.1

BOROD

CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE MODEL 1, STADION COMUNAL
ÎN COMUNA BOROD, JUDEŢUL BIHOR


150

5.2CETARIU

CONSTRUCŢIE STADION COMUNAL, COMUNA CETARIU

369

5.3CIUHOI

STADION COMUNAL, COMUNA CIUHOI, LOCALITATEA SÂNIOB

100


5.4

CIUMEGHIU

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - MODEL TIP
2, COMUNA CIUMEGHIU, JUDEŢUL BIHOR


150


5.5

COCIUBA MARE

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, COMUNA
COCIUBA MARE


150


5.6

CURTUIŞENI

STADION COMUNAL COMUNA CURTUIŞENI,
JUDEŢUL BIHOR


200

5.7HIDIŞELU DE SUS

BAZĂ SPORTIVĂ CU TEREN MULTIFUNCŢIONAL MODEL TIP 2

150

5.8HOLOD

STADION COMUNAL, COMUNA HOLOD, JUDEŢUL BIHOR

150

5.9MĂDĂRAŞ

STADION COMUNAL, COMUNA MĂDĂRAŞ

150

5.10MĂGEŞTI

STADION COMUNAL, COMUNA MĂGEŞTI

150

5.11OLCEA

STADION COMUNAL, COMUNA OLCEA

150

5.12SĂCUENI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ-SĂCUENI

150

6

BOTOŞANI

din care1.323


6.1

ALBEŞTI

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA
ALBEŞTI, COMUNA ALBEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI


25


6.2

CĂLĂRAŞI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ, SAT CĂLĂRAŞI,
COMUNA CĂLĂRAŞI, JUDEŢUL BOTOŞANI


100


6.3

CRISTINEŞTI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN SAT DĂMILENI,
COMUNA CRISTINEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI, TiP 2


120


6.4

FLĂMÂNZI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN ZONA
PERIURBANĂ A ORAŞULUI FLĂMÂNZI


80


6.5

IBĂNEŞTI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - TiP 2,
COMUNA IBĂNEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI


146


6.6

PĂLTINIŞ

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ TIP I ÎN LOCALITATEA
PĂLTINIŞ, COMUNA PĂLTINIŞ, JUDEŢUL BOTOŞANI


180


6.7

POMÂRLA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - TIP 1,
COMUNA POMÂRLA, JUDEŢUL BOTOŞANI


144


6.8

TODIRENI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ TIP 2, COM.
TODIRENI, JUDEŢUL BOTOŞANI


228


6.9

TRUŞEŞTI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA
TRUŞEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI


200


6.10

VĂCULEŞTI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - TIP 1, SAT SAUCENIŢA,
COMUNA VĂCULEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI


100

7

BRĂILA

din care1.136


7.1

IANCA

STADION COMUNAL, SAT PLOPU, ORAŞ IANCA,
JUDEŢUL BRĂILA


471


7.2

RAMNICELU

STADION COMUNAL TIP 1, COMUNA RAMNICELU,
JUDEŢUL BRĂILA


465


7.3

UNIREA

CONSTRUIRE STADION COMUNAL TIP I, COMUNA
UNIREA, JUDEŢUL BRĂILA


200

8

BRAŞOV

din care150

8.1DRĂGUŞ

BAZĂ SPORTIVĂ

150

9

CĂLĂRAŞI

din care1.040

9.1CHIRNOGI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVA ÎN COMUNA CHIRNOGI

200


9.2

CUZA VODĂ

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA CUZA
VODĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


100


9.3

DRAGOŞ VODĂ

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA DRAGOŞ
VODĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


100


9.4

INDEPENDENŢA

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA
INDEPENDENŢA, JUDEŢ CĂLĂRAŞI


100


9.5

JEGĂRIA

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ , SAT IEZERU,
COMUNA JEGĂLIA, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


100


9.6

LEHLIU-GARĂ

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ, SAT RAZVANI,
ORAŞ LEHLIU-GARĂ, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


120


9.7

MODELU

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVA, COMUNA
MODELU, JUDEŢUL CĂLĂRAŞI


200


9.8

RADOVANU

REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
CU TEREN DE HANDBAL TIP 2


120

10

CLUJ

din care1.163


10.1

AGHIREŞU

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA AGHIREŞU
FABRICI, COMUNA AGHIREŞU, JUDEŢUL CLUJ


23

10.2IARA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2

150

10.3IZVORU CRIŞULUI

CONSTRUIRE STADION COMUNAL

100

10.4JICHIŞU DE JOS

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2

5210.5MĂGURI RĂCĂTĂU

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN LOCALITATEA MĂGURI
RĂCĂTĂU COMUNA
MĂGURI RĂCĂTAU, JUDEŢUL CLUJ93


10.6

MIHAI VITEAZU

MODERNIZAREA STADIONULUI DIN COMUNA MIHAI
VITEAZU, JUD. CLUJ


199


10.7

SÂNCRAI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MODELUL TIP 1 ÎN
COMUNA SÂNCRAIU


15010.8TURDA

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVA CU TEREN DE
FOTBAL/RUGBY/HOCHEI ŞI ATLETISM ÎN ZONA
PERIURBANĂ A MUNICIPIULUI TURDA, JUDEŢUL CLUJ24010.9


VAD


CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ CONFORM MODEL
TIP 1, PENTRU TERENOMOLOGABIL DE
FOTBAL/RUGBY/HOCHEI/ATLETISM8010.10VALEA IERII

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE A
COMUNEI VALEA-IERII, JUDEŢUL CLUJ, PRIN
CONSTRUIREA UNUI STADION COMUNAL76

11

CONSTANŢA

din care1.520

11.123 AUGUST

BAZA SPORTIVĂ - COMUNA 23 AUGUST JUDEŢUL CONSTANŢA

265


11.2

ADAMCLISI

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1


100


11.3

ALBEŞTI

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TiP 1


180


11.4

MURFATLAR

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA SIMINOC,
ORAŞ MURFATLAR, JUDEŢUL CONSTANŢA


100


11.5

NICOLAE BĂLCESCU

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TiP 1


266


11.6

POARTA ALBĂ

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TiP 1


214


11.7

RASOVA

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE MULTIFUNCŢIONALE
CU TEREN DE HANDBAL OMOLOGABIL DE TIP 2


295

11.8VALU LUI TRAIAN

TEREN PE FOTBAL VALU LUi TRAIAN

100

12

COVASNA

din care600

12.1BRĂDUŢ

BAZĂ SPORTIVĂ COMUNA BRĂDUŢ

50

12.2CHICHIŞ

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA CHiCHIŞ

50

12.3HĂGHIG

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA HĂGHiG, JUDEŢUL COVASNA

50

12.4OZUN

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TiP 2

100


12.5

SANZIENI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ CU TEREN REDUS
MULTIFUNCŢIONAL TIP 2 CU GAZON ARTIFICIAL


250

12.6ZAGON

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ

100

13

DOLJ

din care220


13.1

CĂLĂRAŞI

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ - TIP 2


100


13.2

CIUPERCENII NOI

BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA CIUPERCENII NOI,
JUDEŢUL DOLJ


20


13.3

DESA

MODERNIZARE STADION DE FOTBAL, COMUNA
DESA, JUDEŢUL DOLJ


30


13.4

DOBROTEŞTI

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ-TIP I


30


13.5

ÎNTORSURA

BAZĂ SPORTIVĂ COMUNA INTORSURA, JUDEŢUL
DOLJ


40

14

GIURGIU

din care1.43014.1BUCŞANI

REABILITAREA INFRASTRUCTURII RURALE PRIN CONSTRUCŢIA
UNEI BAZE SPORTIVE TiP 2 ÎN
COMUNA BUCŞANI, JUDEŢUL GIURGIU50

14.2BUTURUGENI

STADION COMUNAL MODEL TIP I

100

14.3CLEJANI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TiP II

140


14.4

COLIBAŞI

STADION COMUNAL MODEL TIP I, COMUNA
COLIBAŞI


100


14.5
FLOREŞTI-
STOENEŞTI

REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ CU TEREN DE FOTBAL
OMOLOGABIL TIP 1


312


14.6

GRĂDINARI

CONSTRUCŢIE BAZA SPORTIVĂ ÎN COMUNA
GRĂDINARI, JUDEŢUL GIURGIU


100


14.7

GREACA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - COMUNA
GREACA, JUD. GIURGIU


75

14.8ISVOARELE

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TiP II

8014.9PRUNDU

DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII SPORTIVE A COMUNEI
PRUNDU, JUDEŢUL GIURGIU PRIN
CONSTRUIREA UNUI STADION COMUNAL123


14.10

ROATA DE JOS

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TiP II -
ŞCOALĂ CARTOJANI


48


14.11

VALEA DRAGULUI

STADION COMUNAL MODEL TIP I, VALEA
DRAGULUI, JUDEŢUL GIURGIU


20214.12VĂRĂŞTI

PROGRAMUL DE DEZVOLTARE A INFRASTRUCTURII ÎN
SPAŢIUL RURAL - STADION
COMUNAL, MODEL TIP I100

15

GORJ

din care770

15.1


CÂLNIC

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN SATUL
CÂLNIC, COMUNA CÂLNIC, JUDEŢUL GORJ


50


15.2

CRUŞEŢ

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MODEL TIP I
STADION COMUNAL


100


15.3

ROŞIA DE AMARADIA

REALIZARE BAZĂ SPORTIVĂ CU TEREN DE FOTBAL
OMOLOGABIL TIP I


60


15.4

SCOARŢA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN COMUNA
SCOARŢA, JUDEŢUL GORJ


10015.5STEJARI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ, COMUNA STEJARI, JUDEŢUL
GORJ35


15.6

TÂRGU CĂRBUNEŞTI

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ STADION LOCAL
DIN TÂRGU CĂRBUNEŞTI


100


15.7

TURCENI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN ORAŞUL
TURCENI, JUDEŢUL GORJ


325

16

HARGHITA

din care607

16.1DEALU

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2

82


16.2

PORUMBENI

MODERNIZAREA TERENULUI DE SPORT DIN
COMUNA PORUMBENI


80


16.3

SICULENI

EXTINDEREA BAZEI SPORTIVE SICULENI, JUDEŢUL
HARGHITA


71


16.4

ŞIMONEŞTI

MODERNIZAREA TERENULUI DE SPORT DIN
COMUNA ŞIMONEŞTI


199


16.5

VĂRŞAG

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN COMUNA
VĂRŞAG-MODEL TIP 2


75


16.6

VLĂHIŢA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2
ÎN ORAŞUL VLĂHIŢA, JUDEŢUL HARGHITA


100

17

HUNEDOARA

din care343


17.1

CRIŞCIOR

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMUNA
CRIŞCIOR


70

17.2GEOAGIU

BAZĂ SPORTIVĂ GEOAGIU, JUDEŢUL HUNEDOARA

70


17.3

HĂRĂU

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP 2,
COMUNA HĂRĂU, JUDEŢUL Hunedoara


70


17.4

ILIA

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ EXISTENTA -
STADION COMUNAL ÎN LOCALITATEA ILIA


63

17.5SÂNTĂMĂRIA ORLEA

BAZĂ SPORTIVĂ ORLEA

70

18

IAŞI

din care1.464

18.1ARONEANU

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ FORMATĂ DIN TEREN DE
SPORT PENTRU HANDBAL, BASCHET, TENIS, MINIFOTBAL ŞI
CONSTRUCŢII ANEXE CUPRINZÂND, VESTIARE, ÎMPREJMUIRE,
ILUMINAT- NOCTURNĂ ŞI PARCARE AUTO, ÎN SAT
ŞOROGARI COMUNA ARONEANU

199


18.2

BALŞ

ÎNFIINŢARE BAZĂ SPORTIVĂ BALŞ JUDEŢUL IAŞI,
LUCRĂRI CONSTRUIRE STADION COMUNAL


150


18.3

BRĂEŞTI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
BRĂEŞTI


100


18.4

BUTEA

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA BUTEA,
JUDEŢUL IAŞI


213


18.5

HĂLĂUCEŞTI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA
HĂLĂUCEŞTI, JUDEŢUL IAŞI


150


18.6

RĂDUCĂNENI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA
RĂDUCĂNENI JUDEŢUL IAŞI


100


18.7

ROMÂNEŞTI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
ROMÂNEŞTI, JUDEŢUL IAŞI


100


18.8

RUGINOASA

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
RUGINOASA, JUDEŢUL IAŞI


100


18.9

TÂRGU FRUMOS

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA
TÂRGU FRUMOS, JUDEŢUL IAŞI


150

18.10UNGHENI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ, STADION COMUNAL

202

19

MARAMUREŞ

din care1.39719.1ASUAJU DE SUS

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ-TIP 2, ÎN COMUNA ASUAJU DE
SUS, JUDEŢUL MARAMUREŞ150


19.2

FĂRCAŞA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN
LOCALITATEA BUZEŞTI


19819.3RECEA

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ "STADION
COMUNAL" - TIP I ÎN COMUNA RECEA - SAT SĂSAR,
JUD. MARAMUREŞ246

19.4SĂCĂLĂŞENI

STADION COMUNAL - PROIECT TIP

100
19.5

SĂLIŞTEA DE SUS

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ - STADION
COMUNAL TIP 1 ÎN ORAŞUL SĂLIŞTEA DE SUS,
ZONA PERIURBANĂ LA MOARĂ BACIULUI, JUDEŢUL
MARAMUREŞ
150

19.6SATULUNG

MODERNIZARE STADION COMUNAL

83


19.7

ŞOMCUŢA MARE

MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ PROGRESUL
ŞOMCUTA MARE


27019.8TÂRGU LĂPUŞ

BAZĂ SPORTIVĂ CU TEREN DE FOTBAL (PROIECT
TIP I), ORAŞ TÂRGU LAPUŞ, STR. STADION, NR. 5 -
SPAŢIU PERIURBAN200

20

MUREŞ

din care1.43020.1ACĂŢARI

CENTRU DE SPORT ŞI DE AGREMENT (TEREN DE
SPORT FOTBAL CU TRIBUNE, TEREN DE MINI
FOTBAL CU GAZON ARTIFICIAL)230


20.2

BATOŞ

REABILITARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA BATOŞ,
SAT DEDRAD, JUDEŢUL MUREŞ


50

20.3DANEŞ

MODERNIZAREA STADIONULUI COMUNAL DANEŞ

225

20.4DEDA

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA DEDA, JUDEŢUL MUREŞ

100


20.5

GĂLEŞTI

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
MULTIFUNCŢIONAL ŞI CLĂDIRE DE VESTIARE


100


20.6

GHEORGHE DOJA

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
GHEORGHE DOJA, JUDEŢUL MUREŞ


50
20.7

HODOŞA

MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE DIN
LOCALITATEA ISLA, COMUNA HODOŞA,
CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
MULTIFUNCŢIONAL ŞI CLĂDIRE DE VESTIARE
50


20.8

ICLĂNZEL

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MODEL TIP 1 -
PENTRU TEREN OMOLOGAT


50


20 9

LIVEZENI

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
LIVEZENI, SAT IVĂNEŞTI, JUDEŢUL MUREŞ


50

20.10MĂGHERANI

BAZĂ SPORTIVĂ - COMUNA MĂGHERANI

70


20.11

PĂSĂRENI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
PĂSĂRENI, JUDEŢUL MUREŞ


50


20.12

RÂCIU

CONSTRUCŢIA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN COMUNA
RÂCIU, JUDEŢUL MUREŞ


10020.13SASCHIZ

CONSTRUIRE TEREN DE SPORT
MULTIFUNCŢIONAL ŞI CLĂDIRE DE VESTIARE ÎN
COMUNA SASCHIZ100


20.14

SOVATA

MODERNIZAREA BAZEI SPORTIVE A ORAŞULUI
SOVATA, JUD. MUREŞ


205

21

NEAMŢ

din care1.545


21.1

BRUSTURI

CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN SATUL
BRUSTURI, COMUNA BRUSTURI, JUDEŢUL NEAMŢ


300


21.2

CĂNDEŞTI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MODEL TIP 1 -
PENTRU TEREN OMOLOGAT


14821.3DRĂGĂNEŞTI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
- MODEL TIP 2 - ÎN COMUNA DRĂGĂNEŞTI,
JUDEŢUL NEAMŢ21


21.4

GÂRCINA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMUNA
GÂRCINA


150


21.5

GIROV

CONSTRUCŢIA UNEI BAZE SPORTIVE NOI, MODEL
TIP 1, ÎN COMUNA GIROV, JUDEŢUL NEAMŢ


120


21.6

RĂUCEŞTI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA RĂUCEŞTI,
JUDEŢUL NEAMŢ


100

21.7RĂZBOIENI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II

350


21.8

SAGNA

CONSTRUCŢIA UNEI BAZE SPORTIVE NOI, MODEL
TIP 2, ÎN COMUNA SAGNA, JUDEŢUL NEAMŢ


40


21.9
SĂVINEŞTI


BAZĂ SP0RTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ COMUNA
SĂVINEŞTI, JUDEŢUL NEAMŢ


50


21.10

ŞTEFAN CEL MARE

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ TIP 2,
COMUNA ŞTEFAN CEL MARE, JUDEŢUL NEAMŢ


66


21.11

TÂRGU NEAMŢ

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
ÎN LOCALITATEA HUMULEŞTI, ORAŞ TÂRGU NEAMŢ


200

22

OLT

din care750


22.1

BĂBICIU

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ŞI ANEXE, COMUNA BĂBICIU
JUDEŢUL OLT


250


22.2

IANCA

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1


250


22.3

SLATIOARA

ÎNFIINŢARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
SLĂTIOARA, STADION COMUNAL


250

23

PRAHOVA

din care714

23.1AZUGA

BAZĂ SPORTIVĂ MODEL TIP 2- ORAŞ AZUGA

100


23.2
BOLDEŞTI-
GRĂDIŞTEA


CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ


300


23.3

BREBU

BAZĂ SPORTIVĂ SAT MEGIEŞESC COMUNA BREBU
JUDEŢUL PRAHOVA


80


23.4

LIPĂNEŞTI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
MODEL TIP 2


100

23.5VADU - SĂPAT

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ

50


23.6

TEIŞANI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, COMUNA
TEIŞANI, SAT OLTENI, JUDEŢUL PRAHOVA


84

24

SALAJ

din care800

24.1AGRIJ

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ "RECOLTA AGRIJ"

5024.2BĂLAN

REABILITARE ŞI MODERNIZARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN
SATUL GÎLGĂUL ALMAŞULUI - COMUNA BĂLAN,
JUDEŢUL SĂLAJ100


24.3

BOBOTA

CONSTRUIREA UNEI BAZE SPORTIVE ÎN
LOCALITATEA BOBOTA


100


24.4

CHIEŞD

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA CHIEŞD, JUDEŢUL
SĂLAJ


150


24.5

HALMĂŞD

BAZĂ SPORTIVA ÎN LOCALITATEA DRIGHIU,
COMUNA HALMĂŞD, JUDEŢUL SĂLAJ


100

24.6ILEANDA

MODERNIZARE STADION COMUNAL

100


24.7

IP

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA IP JUDEŢUL
SĂLAJ


100


24.8

NUŞFALĂU

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ COMUNA
NUŞFALĂU, JUDEŢUL SĂLAJ


100

25

SATU MARE

din care200


25.1

AGRIŞ

CONSTRUIREA BAZEI SPORTIVE DIN LOCALITATEA
AGRIŞ, COM. AGRIŞ, JUDEŢUL SATU MARE


150


25.2

ANDRID

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ ÎN
LOCALITATEA DINDEŞTI - MODEL TIP 2


50

26

SIBIU

din care786


26.1

AŢEL

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ - COMUNA AŢEL


429

26.2TÂRNAVA

SPORTUL PENTRU TOŢI

357

27

TELEORMAN

din care316

27.1BRÂNCENI

STADION COMUNAL COMUNA BRÂNCENI

31


27.2

LISA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ, MODEL TIP
2, COMUNA LISA, JUDEŢUL TELEORMAN


135


27.3

VEDEA

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL OMOLOGABIL TIP 1


150

28

TIMIŞ

din care1.351


28.1

BELINŢ

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - MODEL TIP
2, COMUNA BELINŢ, JUDEŢUL TIMIŞ


150

28.2DETA

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA OPATIŢA

171


28.3

DUMBRAVA

BAZĂ SPORTIVĂ ÎN LOCALITATEA DUMBRAVA,
JUDEŢUL TIMIŞ


100


28.4

GAVOJDIA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - MODEL TIP
2, COMUNA GAVOJDIA, JUDEŢUL TIMIŞ


20028.5JIMBOLIA

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP 2
ÎN COLONIA CLARII VII, ORAŞ JIMBOLIA, JUDEŢUL
TIMIŞ200


28.6

PERIAM

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - MODEL TIP
2, COMUNA PERIAM, JUDEŢUL TIMIŞ


130


28.7

SĂCĂLAZ

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - MODEL TIP
2, COMUNA SĂCĂLAZ, JUDEŢUL TIMIŞ


200


28.8

SÂNANDREI

BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ - MODEL TIP
2, COMUNA SÂNANDREI, JUDEŢUL TIMIŞ


200

29

VÂLCEA

din care970


29.1

ALUNU

CONSTRUCŢIE BAZĂ SPORTIVĂ
MULTIFUNCŢIONALĂ TIP II


460


29.2

ŞIRINEASA

CONSTRUCŢIA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
FOTBAL/RUGBI/HOCHEI, ATLETISM


210


29.3

ŞUŞANI

CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ
- MODEL TIP 1, COMUNA ŞUŞANI, JUDEŢ VÂLCEA


300

30

VASLUI

din care309


30.1

DRÂNCENI

AMENAJARE BAZĂ SPORTIVĂ ÎN COMUNA
DRÂNCENI, JUDEŢUL VASLUI


25930.2VULTUREŞTI

REALIZAREA UNEI BAZE SPORTIVE CU TEREN DE
HANDBAL OMOLOGABIL TIP 2, COMUNA
VULTUREŞTI, JUDEŢUL VASLUI50

31

VRANCEA

din care68


31.1

VINTILEASCA

ÎNFIINŢARE BAZĂ SPORTIVĂ, COMUNA
VINTILEASCA, JUDEŢUL VRANCEA


68


Anexa 3

Retragerea unor sume alocate prin Hotărîrea Guvernului nr. 977/2010
privind repartizarea pe proiecte a sumelor defalcate din taxa pe valoarea
adăugată pentru finanţarea Programului de dezvoltare a infrastructurii şi
a unor baze sportive din spaţiul rural pe anul 2010, instituit prin
Ordonanţa Guvernului nr. 7/2006 privind instituirea Programului de
dezvoltare a infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural,
pentru execuţia de lucrări în cadrul Programului de dezvoltare a
infrastructurii şi a unor baze sportive din spaţiul rural
    Total general pe judeţe (mii lei) 5.789

 

Nr. crt.
Judeţul
Unitatea administrativ- teritorială
Denumirea lucrării
Sume retrasă (mii lei)

 

1.
ALBA
din care

 

19

 

1.1.

 

Şugag
CANALIZARE MENAJERĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE COMUNA ŞUGAG
19

 

2.
ARGEŞ
din care

 

214

 

2.1.

 

Bughea de Sus
POD DIN BETON ARMAT PESTE PÂRÂUL BUGHEA, PE DC 16; (DJ 735 C) - MĂLIN - BUGHEA DE JOS (DJ 732 C), ÎN COMUNA BUGHEA DE SUS, JUDEŢUL ARGEŞ
32

 

2.2.

 

Cuca
ALIMENTAREA CU APĂ A COMUNEI CUCA, JUDEŢUL ARGEŞ
1

 

2.3.

 

Dâmbovicioara
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA DÂMBOVICIOARA, SATELE CIOCANU ŞI DÂMBOVICIOARA (CĂTUNELE VALEA URDII, DEALUL SASULUI ŞI MUCHEA)
17

 

2.4.

 

Dragoslavele
MODERNIZARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ
100

 

2.5.

 

Topoloveni
POD MIXT (BETON + METAL) ÎN SATUL CRINTEŞTI (SAT APARŢINĂTOR ORAŞULUI TOPOLOVENI) PESTE RÂUL CÂRCINOV
64

 

3.
BOTOŞANI
din care

 

102

 

3.1.

 

Coţuşca
REABILITARE PODEŢE DE PE DRUMURILE LOCALE DIN CADRUL COMUNEI COŢUŞCA
11

 

3.2.

 

Cristeşti
CONSTRUCŢIE POD ŞI PODEŢE ÎN SATELE CRISTEŞTI, ONEAGA ŞI SCHIT ORĂŞENI, COMUNA CRISTEŞTI, JUDEŢUL BOTOŞANI
91

 

4.
BUZĂU
din care

 

50

 

4.1.

 

Mihăileşti
BAZA SPORTIVĂ MULTIFUNCŢIONALĂ MODEL TIP II
50

 

5.
COVASNA
din care

 

525

 

5.1.

 

Belin
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURALĂ RURALĂ DIN COMUNA BELIN, JUDEŢUL COVASNA
163

 

5.2.

 

Bodoc
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA BODOC, JUDEŢUL COVASNA. CANALIZARE CENTRALIZATĂ ŞI STAŢIE DE EPURARE BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TĂRGOVEŢ ÎN LOCALITATEA BODOC. PODEŢ NOU PESTE PÂRÂUL TALOMIR ÎN LOCALITATEA BODOC.
3S

 

5.3.

 

Brăduţ
ALIMENTARE CU APĂ ÎN COMUNA BRĂDUŢ, SATUL DOBOŞENI, JUDEŢUL COVASNA
36

 

5.4.

 

Estelnic
DEZVOLTAREA INFASTRUCTURII RURALE ÎN COMUNA ESTELNIC - CONSTRUIREA A DOUĂ PODURI ŞI ŞASE PUNŢI PIETONALE DIN BETON ARMAT
69

 

5.5.

 

Reci
BAZĂ SPORTIVĂ COMUNA RECI
120

 

5.6.

 

Sânzieni
POD RUTIER DIN BETON ARMAT, MONOLIT, PESTE RÂUL CAŞIN
94

 

6.
GALAŢI
din care

 

370

 

6.1.

 

Folteşti
MODERNIZARE ALIMENTARE CU APĂ SAT STOICANI - COMUNA FOLTEŞTI, JUDEŢUL GALAŢI
262

 

6.2.

 

Şendreni
CONSTRUIRE, EXTINDERE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE ŞENDRENI, ŞERBEŞTII VECHI ŞI MOVILENI, COMUNA ŞENDRENI, JUDEŢUL GALAŢI
57

 

6.3.

 

Suceveni
ALIMENTARE CU APĂ POTABILĂ, SAT ROGOJENI, COMUNA SUCEVENI, JUDEŢUL GALAŢI
51

 

7.
HARGHITA
din care

 

214

 

7.1.

 

Bălan
REABILITARE ŞI MODERNIZARE SISTEM DE APA ŞI CANALIZARE ÎN ZONA PERI URBANĂ DELIMITATĂ DE STRADA FLORILOR
91

 

7.2.

 

Odorheiu Secuiesc
EXTINDEREA CANALIZĂRII MENAJERE ÎN STR. SZENTJANOS DIN ZONA RURALĂ SUD AL MUNICIPIULUI ODORHEIU SECUIESC
69

 

7.3.

 

Satu Mare
CONSTRUIRE POD PESTE PÂRÂUL BRĂDEŞTI SPRE KETPATAKKOZE ÎN LOCALITATEA SATU MARE, COMUNA SATU MARE, JUDEŢUL HARGHITA
54

 

8.
IAŞI
din care

 

419

 

8.1.

 

Bivolari
CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITĂŢILE BIVOLARI ŞI SOLONEŢ, JUDEŢUL IAŞI
102

 

8.2.

 

Popricani
AMENAJARE PODURI ŞI PODEŢE PE RAZA COMUNEI POPRICANI, JUDEŢUL IAŞI
317

 

9.
MARAMUREŞ
din care

 

49

 

9.1.

 

Băiuţ
REŢEA DE CANALIZARE ŞI STAŢIE DE EPURARE ÎN LOCALITATEA BĂIUŢ ŞI STRÂMBU BĂIUŢ, JUDEŢUL MARAMUREŞ
38

 

9.2.

 

Vima Mică
POD DE BETON ARMAT PESTE RÂUL LĂPUŞ PE DC 42
11

 

10.
MEHEDINŢI
din care

 

698

 

10.1.

 

Izvoru Bârzii
ALIMENTARE CU APĂ, LOCALITATEA BALOTEŞTI, COMUNA IZVORU BÂRZII, JUDEŢUL MEHEDINŢI
569

 

10.2.

 

Jiana
ALIMENTARE CU APĂ LOCALITATEA JIANA, JUDEŢUL MEHEDINŢI
110

 

10.3.

 

Strehaia
ALIMENTARE CU APĂ A SATULUI COMANDA, APARŢINĂTOR ORAŞULUI STREHAIA
19

 

11.
NEAMŢ
din care

 

331

 

11.1.

 

Boghicea
PODEŢE DE ACCES LA DJ 207A ÎN COMUNA BOGHICEA JUDEŢUL NEAMŢ
15

 

11.2.

 

Horia
PODEŢE DE ACCES LA DN 2, DN 15D ŞI DJ 207C ÎN COMUNA HORIA, JUDEŢUL NEAMŢ
100

 

11.3.

 

Săbăoani
ÎNFIINŢAREA SISTEMULUI DE CANALIZARE AL COMUNEI SĂBĂOANI, JUD NEAMŢ
200

 

11.4.

 

Urecheni
PODURI PESTE PÂRÂUL RÂIOSU DIN LOCALITATEA URECHENI
16

 

12.
PRAHOVA
din care

 

225

 

12.1.

 

Târgşoru Vechi
REABILITARE ŞI EXTINDERE SISTEM DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA TÂRGŞORU VECHI
225

 

13.
SIBIU
din care

 

71

 

13.1

 

Mediaş
MODERNIZARE PODURI ŞI PODEŢE - IGHIŞUL NOU
71

 

14.
SUCEAVA
din care

 

46

 

14.1.

 

Suceava
EXTINDERE REŢELE DE APĂ ŞI CANALIZARE ÎN SISTEM CENTRALIZAT ÎN CARTIERUL IŢCANI, STRĂZILE GRIGORE AL. GHICA ŞI BIRUINŢEI, ÎN MUNICIPIUL SUCEAVA
46

 

15.
TELEORMAN
din care

 

1.902

 

15.1.

 

Stejaru
POD PESTE RÂUL VEDEA ÎN COMUNA STEJARU, SATUL SOCETU - JUDEŢUL TELEORMAN
1.902

 

16.
TULCEA
din care

 

314

 

16.1.

 

Mihai Bravu
REABILITARE ŞI EXTINDERE REŢEA ALIMENTARE CU APĂ ÎN LOCALITATEA TURDA, JUDEŢUL TULCEA
314

 

17.
VÂLCEA
din care

 

240

 

17.1.

 

Bălceşti
ALIMENTARE CU APĂ ÎN SATELE CÂRLOGANI, IRIMEŞTI ŞI BENEŞTI
156

 

17.2.

 

Roşiile
PODURI, PUNŢI PIETONALE ŞI PODEŢE ÎN COMUNA ROŞIILE, JUDEŢUL VÂLCEA
84---------

Related Laws