cu privire la modificarea destinaţiei unui teren


Published: 2015-12-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    În conformitate cu prevederile art. 8 şi 71 din Codul funciar nr.828-XII din 25 decembrie 1991 (republicat în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.107, art. 817), cu modificările şi completările ulterioare, şi ale art. 12 şi 14 din Legea nr.1308-XIII din 25 iulie 1997 privind preţul normativ şi modul de vînzare-cumpărare a pămîntului (republicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2001, nr.147-149, art.1161), cu modificările şi completările ulterioare, Guvernul  HOTĂRĂŞTE:
1. Se modifică categoria de destinaţie a 0,0820 hectare de teren agricol (arabil), cu numărul cadastral 9601239120, proprietate privată a cetăţenei Babova Anjela, amplasate în extravilanul mun. Comrat, UTA Găgăuzia, cu trecerea în categoria de terenuri destinate industriei, transporturilor, telecomunicaţiilor şi cu alte destinaţii speciale, în scopul  construcţiei unei case de locuit individuală, la propunerea consiliului local respectiv.
2. Cetăţeana Babova Anjela, care  va folosi terenul pentru construcţie, va obţine, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, înainte de iniţierea lucrărilor de construcţie, autorizaţia de construire, certificatul de descărcare de sarcină arheologică şi avizul pozitiv al Expertizei Ecologice de Stat la proiectul de execuţie, precum şi va organiza decopertarea stratului fertil de sol de pe  suprafaţa menţionată.
3. Agenţia Relaţii Funciare şi Cadastru va efectua modificarea documentaţiei cadastrale, la cererea titularului de drept, în conformitate cu prevederile prezentei hotărîri.

PRIM-MINISTRU INTERIMAR                                 Gheorghe BREGA

Related Laws