privind crearea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112


Published: 2016-03-11

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
    MODIFICAT
HG962 din 08.08.16, MO265-276/19.08.16 art.1046


În temeiul prevederilor art.4 alin.(5) şi art.7 lit.c) din Legea nr.174 din 25 iulie 2014 cu privire la organizarea şi funcţionarea Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2014, nr.231-237, art.533), Guvernul HOTĂRĂŞTE:
1. Se creează Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 cu statut de instituţie publică.
2. Ministerul Tehnologiei Informației și Comunicațiilor va exercita funcția de fondator al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
3. Se aprobă:
Regulamentul Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, conform anexei nr.1;
Structura Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112, conform anexei nr.2;
Completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.389 din 17 mai 2010 „Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, structurii şi efectivului-limită ale aparatului central al acestuia”, conform anexei nr.3.
4. Se stabileşte efectivul-limită al Serviciului naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 în număr de 82 de unităţi.
5. Guvernul, în termen de 3 luni din data  publicării prezentei hotărîri, va asigura Serviciul naţional unic pentru apelurile de urgenţă 112 cu spaţiile şi infrastructură tehnico-edilitară necesară pentru desfăşurarea activităţii.
6. Ministerul Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, în termen de 3 luni din data  publicării prezentei hotărîri, va elabora și va aproba, în conformitate cu prevederile Codului muncii al Republicii Moldova nr.154-XV din 28 martie 2003, statul de personal al Serviciului național unic pentru apelurile de urgență 112.
7. Controlul asupra executării prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor.

PRIM-MINISTRU                                                   Pavel FILIP