Communications and Multimedia Act 1998

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Undang-Undang Malaysia
Cetakan Semula
akta 588
akta koMUnikasi dan MUltiMedia 1998
Mengandungi segala pindaan hingga 1 Januari 2006
Diterbitkan oleh PeSuruhjaya Penyemak unDang-unDang, malaySia
Di bawah kuaSa akta Penyemakan unDang-unDang 1968 SeCara uSaha Sama Dengan
PerCetakan naSional malaySia bhD 2006
Undang-Undang Malaysia AktA 588
akta koMUnikasi dan MUltiMedia 1998
tarikh Perkenan Diraja … … … … 3 September 1998
tarikh penyiaran dalam Warta … … 15 oktober 1998
Komunikasi dan Multimedia 3
Undang-Undang Malaysia
akta 588
akta koMUnikasi dan MUltiMedia 1998
SuSunan SekSyen
Bahagian i
Permulaan
Seksyen
1. tajuk ringkas
. Permulaan kuat kuasa
3. matlamat
4. Pemakaian wilayah dan luar wilayah
5. kuasa menteri untuk mengecualikan orang, kawasan geografi tertentu, dll.
6. tafsiran
Bahagian ii
kuaSa Dan tataCara menteri
bab 1
Arahan Menteri
7. arahan oleh menteri
8. Perubahan arahan
9. Daftar arahan
bab
Penentuan Menteri
10. Penentuan oleh menteri
11. Perubahan penentuan
1. Daftar penentuan
4 Undang-Undang Malaysia AktA 588
bab 3
Perisytiharan Menteri
Seksyen
13. Perisytiharan oleh menteri
14. Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan perisytiharan
15. Daftar perisytiharan
bab 4
Peraturan-Peraturan Oleh Menteri
16. kuasa menteri untuk membuat peraturan-peraturan
Bahagian iii
tribunal rayuan
17. Penubuhan tribunal rayuan
18. Perkara yang boleh dikaji semula oleh tribunal rayuan
19. kelayakan anggota
0. Peletakan jawatan dan penamatan lantikan
1. kekosongan jawatan dan pelantikan pemangku
. kuorum bagi tribunal rayuan
3. keputusan
23a. Penguatkuasaan keputusan tribunal rayuan
4. tatacara tribunal rayuan
24a. kuasa tribunal rayuan
5. Penggantungan anggota
6. Pendedahan kepentingan
26a. Setiausaha tribunal rayuan dan pegawai lain
26B. kewajipan kerahsiaan
26c. Pekhidmat awam dan pegawai awam
26d. Pemakaian akta Pelindungan Pihak berkuasa awam 1948
26e. tindakan atau peninggalan yang dibuat dengan suci hati
Komunikasi dan Multimedia 5
Bahagian iV
leSen
bab 1
Lesen Individu
Seksyen
7. Permohonan bagi mendapatkan lesen individu
8. maklumat lanjut
9. Syor oleh Suruhanjaya
30. Pemberian lesen individu
31. Sekatan ke atas pemberian lesen individu
3. Pematuhan syarat-syarat lesen individu
33. Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan syarat-syarat lesen individu
34. Pembaharuan lesen individu
35. Penyerahan lesen individu
36. Pindah hakmilik lesen individu atau penukaran pemunyaan
37. Syor bagi penggantungan atau pembatalan lesen individu
38. Penggantungan atau pembatalan lesen individu oleh menteri
39. tarikh kuat kuasa penggantungan atau pembatalan lesen individu
40. Penyiaran mengenai penggantungan atau pembatalan lesen individu
41. kesan penggantungan, pembatalan, penyerahan atau habis tempoh lesen individu
4. Daftar lesen individu
43. hak dan kewajipan yang disertakan dengan lesen individu
bab
Lesen Kelas
44. menteri boleh memberikan lesen kelas
45. Permohonan bagi pendaftaran
46. kehendak bagi pendaftaran
47. Syor oleh Suruhanjaya
48. Pembatalan pendaftaran oleh menteri
49. Daftar lesen kelas
6 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Seksyen 50. Daftar notis pendaftaran
Bahagian V
kuaSa Dan tataCara Suruhanjaya komunikaSi Dan multimeDia malaySia
bab 1
Arahan
51. arahan oleh Suruhanjaya
5. Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan arahan oleh Suruhanjaya
53. kesalahan kerana tidak mematuhi arahan Suruhanjaya
54. Daftar arahan
bab
Penentuan
55. Penentuan oleh Suruhanjaya
56. Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan penentuan oleh Suruhanjaya
57. Daftar penentuan
bab 3
Siasatan
58. Siasatan oleh Suruhanjaya
59. menggabungkan dua siasatan atau lebih
60. Penjalanan siasatan
61. Siasatan hendaklah secara terbuka
6. Pengecualian terhadap siasatan terbuka
63. bahan sulit tidak boleh didedahkan
64. arahan mengenai siasatan
65. laporan mengenai siasatan
66. Pelindungan daripada tindakan sivil
67. Daftar laporan
Komunikasi dan Multimedia 7
bab 4 Penyiasatan Bagi Maksud Pentadbiran, Siasatan, dll.
Seksyen
68. Penyiasatan oleh Suruhanjaya
69. aduan kepada Suruhanjaya
70. Penjalanan penyiasatan
71. laporan mengenai penyiasatan
7. Penyiaran laporan
bab 5
Kuasa Untuk Mengumpul Maklumat
73. Pemberian maklumat
74. kesalahan kerana tidak patuh
75. kesalahan kerana memberikan maklumat, keterangan atau dokumen palsu atau mengelirukan, dll.
76. bukti pematuhan
77. Suruhanjaya boleh menyimpan dokumen
78. rekod tidak betul
79. rekod maklumat
80. Penyiaran maklumat
bab 6
Daftar
81. Daftar semua perkara
bab 7
Pemberitahuan Dan Penyelesaian Pertikaian
8. Pertikaian
83. Pemberitahuan mengenai pertikaian
84. Suruhanjaya hendaklah bertindak hanya apabila diberitahu
85. Suruhanjaya boleh menyiarkan garis panduan
86. Suruhanjaya hendaklah membuat keputusan tentang pertikaian yang telah diberitahukan
8 Undang-Undang Malaysia AktA 588
87. keputusan hendaklah secara bertulis
88. Daftar keputusan
89. Penguatkuasaan
bab 8
Pendaftaran Perjanjian
90. Permohonan bagi pendaftaran perjanjian
91. bila Suruhanjaya hendaklah mendaftarkan perjanjian itu
9. kesan pendaftaran
93. kandungan daftar perjanjian
bab 9
Kod Industri Sukarela
94. Forum industri
95. kod oleh forum industri
96. Suruhanjaya boleh menentukan kod industri sukarela
97. kod industri sukarela yang terpakai
98. Pematuhan kod industri sukarela berdaftar suatu pembelaan yang sah
99. arahan supaya kod industri sukarela berdaftar dipatuhi
100. Penalti sivil bagi ketakpatuhan
101. Pembatalan kod
10. Pengemukaan kod industri sukarela baru oleh forum industri
103. Daftar kod industri sukarela semasa
bab 10
Standard Mandatori
104. Penentuan standard mandatori
105. Standard mandatori hendaklah selaras
106. Pengubahsuaian, pengubahan atau pembatalan standard mandatori
107. Standard mandatori hendaklah diberi keutamaan
108. Pematuhan standard mandatori suatu pembelaan yang sah
109. Penalti sivil bagi ketakpatuhan
Seksyen
Komunikasi dan Multimedia 9
bab 11
Aku Janji
Seksyen
110. aku janji oleh seseorang
111. Pendaftaran aku janji
11. kaedah-kaedah berkenaan dengan aku janji
113. Penarikan balik aku janji
114. Penggantian aku janji
115. Daftar aku janji
116. Penguatkuasaan aku janji
bab 1
Peninggalan Pengawalseliaan
117. Peninggalan pengawalseliaan
118. Penentuan oleh menteri
bab 13
Kajian Semula Keputusan
119. kajian semula oleh Suruhanjaya
10. kajian semula oleh tribunal rayuan
11. kajian semula kehakiman
bab 14
Kajian Semula Peraturan
1. kajian semula perundangan subsidiari oleh Suruhanjaya
bab 15
Pengawasan Dan Pelaporan
13. laporan kepada menteri mengenai prestasi industri
14. Perkara untuk diawasi dan dilaporkan
15. laporan hendaklah disiarkan
10 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Bahagian Vi
PengawalSeliaan ekonomi
bab 1
Pelesenan
Seksyen
16. Pelesenan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi
17. Pematuhan syarat-syarat lesen 18. takrif sempadan rangkaian 19. Pengecualian bagi pemberi perkhidmatan aplikasi yang tidak tertakluk
kepada lesen kelas 130. Pemberi kemudahan yang dinamakan 131. Pemberi di bawah lesen kelas hendaklah mendaftar 13. lesen berasingan
bab
Amalan Persaingan Am
133. larangan terhadap tingkah laku anti-persaingan 134. Suruhanjaya boleh menyiarkan garis panduan 135. larangan terhadap pembuatan perjanjian pakatan sulit 136. larangan terhadap perkiraan kaitan atau pautan 137. Penentuan pemegang lesen dominan 138. garis panduan mengenai maksud “kedudukan dominan” 139. Suruhanjaya boleh mengarahkan pemegang lesen pada kedudukan
dominan 140. Pembenaran tingkah laku 141. Daftar kebenaran 14. remedi bagi ketakpatuhan 143. Penalti bagi kesalahan 144. menteri boleh membuat kaedah-kaedah
bab 3
Capaian Kepada Perkhidmatan
145. kemudahan dan perkhidmatan yang boleh dimasukkan dalam senarai capaian
Komunikasi dan Multimedia 11
Seksyen
146. Penentuan kemudahan dan perkhidmatan oleh Suruhanjaya
147. Syor oleh forum capaian
148. Daftar senarai capaian
149. kewajipan capaian standard bagi kemudahan dan perkhidmatan
150. Pendaftaran perjanjian capaian
151. Pemberitahuan pertikaian capaian
15. Forum capaian
153. kod capaian
154. Pendaftaran kod capaian
155. aku janji capaian industri
156. Pendaftaran aku janji
Bahagian Vii
PengawalSeliaan teknik
bab 1
Penguntukan Spektrum
157. larangan menggunakan spektrum tanpa penguntukan
158. kuasa menteri untuk membuat peraturan-peraturan
159. Pengeluaran penguntukan spektrum
160. Penguntukan spektrum hendaklah mematuhi rancangan spektrum
161. Pengeluaran semula penguntukan spektrum
16. Pindah hakmilik pihak ketiga
163. kaedah-kaedah pindah hakmilik
164. Pengeluaran penguntukan radas
165. Penguntukan radas hendaklah mematuhi rancangan spektrum
166. Situasi apabila penguntukan radas tidak boleh dikeluarkan
167. Pembenaran pihak ketiga
168. tempoh maksimum bagi penguntukan radas
169. Penguntukan kelas
170. Penguntukan kelas hendaklah mematuhi rancangan spektrum
171. Situasi apabila penguntukan kelas tidaklah boleh dikeluarkan
17. rancangan spektrum
1 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Seksyen
173. kandungan rancangan spektrum
174. hak keutamaan
175. Pertikaian mengenai gangguan
176. menteri boleh menentukan spektrum bagi penguntukan spektrum
177. rancangan spektrum hendaklah termasuk tatacara bagi penguntukan spektrum dan penguntukan radas
178. Pengambilan wajib penguntukan dalam spektrum yang ditentukan
bab
Penomboran Dan Pengalamatan Elektronik
179. kawalan, perancangan dan pentadbiran penomboran dan pengalamatan elektronik
180. rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik
181. Pengurusan atau penyenggaraan pangkalan data nombor awam atau alamat elektronik bersepadu
bab 3
Standard Teknik
18. menghalang kesalingbolehkendalian suatu kesalahan
183. menjejaskan keselamatan awam suatu kesalahan
184. Forum standard teknik
185. Perkara-perkara bagi kod teknik
186. agensi pemerakuan
bahagian Viii
PelinDungan Pengguna
bab 1
Mutu Perkhidmatan
187. Pengecualian daripada peruntukan kesalahan
188. Pemberian perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi
Komunikasi dan Multimedia 13
189. Forum pengguna
190. Perkara-perkara bagi kod pengguna
191. Penyiaran kod pengguna
bab
Perkhidmatan Aplikasi Dikehendaki
19. Perkhidmatan aplikasi dikehendaki
193. arahan menteri supaya diberikan perkhidmatan aplikasi dikehendaki
194. arahan boleh menyatakan perincian pengendalian
bab 3
Penyelesaian Pertikaian Pengguna
195. Pertikaian antara pengguna dengan pemegang lesen
196. tatacara bagi aduan pengguna
bab 4
Pengawalseliaan Kadar
197. Penetapan kadar oleh pemberi
198. Prinsip mengenai penetapan kadar
199. Penetapan kadar oleh menteri
00. kuasa menteri untuk menentukan orang atau kawasan bagi kadar khas
01. kaedah-kaedah mengenai kadar
bab 5
Pemberian Perkhidmatan Sejagat
0. Sistem pemberian perkhidmatan sejagat
03. takrif “kawasan yang kurang liputan perkhidmatan” dan “kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan dalam masyarakat”, dll.
04. kumpulan wang Pemberian Perkhidmatan Sejagat
Seksyen
14 Undang-Undang Malaysia AktA 588
bahagian iX
PengawalSeliaan SoSial
bab 1
Pelesenan
Seksyen
05. larangan terhadap pemberian perkhidmatan aplikasi kandungan
06. Pematuhan syarat-syarat lesen
07. Perkhidmatan aplikasi kandungan tertutup
08. Pengecualian bagi kandungan sampingan
09. Perkhidmatan aplikasi kandungan terhad
10. Pendapat mengenai kategori perkhidmatan
bab
Kehendak Kandungan
11. larangan terhadap pemberian kandungan jelik
1. Forum kandungan
13. kod kandungan
bahagian X
am
bab 1
Pemasangan Kemudahan Rangkaian, Capaian Kepada Kemudahan Rangkaian, dll.
14. Pemeriksaan tanah
15. Pemasangan kemudahan rangkaian
16. kerosakan minimum
17. Pemberi kemudahan rangkaian hendaklah membaik pulih tanah
18. Pengurusan aktiviti
19. Perjanjian dengan kemudahan awam
0. Syarat-syarat yang kepadanya permit pemasangan kemudahan rangkaian tertakluk
Komunikasi dan Multimedia 15
1. notis kepada pemunya tanah
. notis kepada pemunya tanah bagi pencantasan pokok, dll.
3. notis kepada pihak berkuasa jalan raya, kemudahan awam, dll.
4. jalan, dll., hendaklah terus dibuka bagi laluan
5. Permit pemasangan kemudahan rangkaian
6. kriteria bagi pengeluaran permit pemasangan kemudahan rangkaian
7. Permit pemasangan kemudahan rangkaian mempunyai kuat kuasa tertakluk kepada akta ini dan undang-undang lain
8. akses kepada tiang, kemudahan rangkaian atau hak laluan
9. Suruhanjaya hendaklah mengawal selia perkara mengenai akses kepada tiang, dll.
30. menteri boleh membuat peraturan-peraturan
bab
Kesalahan Dan Penalti Tambahan
31. kesalahan jika menggunakan radas atau peranti tanpa kelulusan
3. Penggunaan secara fraud kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian, dll.
33. Penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian, dll.
34. Pemintasan dan pendedahan komunikasi dilarang
35. kerosakan kepada kemudahan rangkaian, dll.
36. Fraud dan aktiviti berkaitan berhubung dengan peranti capaian, dll.
37. larangan terhadap perkhidmatan panggil balik
38. Pemancaran daripada kelengkapan atau peranti tidak standard
39. Penggunaan, pemilikan atau pembekalan tidak dibenarkan, kelengkapan atau peranti tidak standard
40. kesalahan mengagihkan atau mengiklankan apa-apa kelengkapan atau peranti komunikasi bagi pemintasan komunikasi
41. kesalahan kerana memberikan pernyataan palsu dan mengelirukan
4. kesalahan dan penalti am
43. Pengkompaunan kesalahan
44. kesalahan oleh pertubuhan perbadanan
Seksyen
16 Undang-Undang Malaysia AktA 588
bab 3
Kuasa Untuk Masuk, Penyiasatan Kesalahan Dan Pendakwaan
Seksyen
45. Pegawai diberi kuasa
46. kuasa untuk menyiasat
47. Penggeledahan dengan waran
48. Penggeledahan dan penyitaan tanpa waran
49. Capaian kepada data berkomputer
50. Senarai benda yang disita
51. Pelepasan benda yang disita
5. kuasa untuk memintas komunikasi
53. galangan penggeledahan
54. kuasa tambahan
55. kuasa untuk menghendaki kehadiran orang yang tahu mengenai kes
56. Pemeriksaan orang yang tahu mengenai kes
57. kebolehterimaan pernyataan sebagai keterangan
58. Pegawai diberi kuasa hendaklah menyempurnakan penyiasatan dan menyerahkannya kepada polis
59. Pendakwaan
60. Pelucuthakan
61. bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan
6. ganjaran
bab 4
Perkara Kepentingan Negara
63. kewajipan am pemegang lesen
64. orang yang tidak boleh disabitkan bagi perbuatan yang dilakukan dengan suci hati
65. kemampuan pemintasan rangkaian
66. kuasa khas semasa darurat
67. rancangan bencana
Komunikasi dan Multimedia 17
bab 5
Pelbagai
Seksyen 68. menteri boleh membuat kaedah-kaedah mengenai penyimpanan rekod
69. kerjasama dengan pihak berkuasa lain
70. Surat cara yang diberikan di bawah akta ini
71. akta ini mengatasi akta lain
7. Pelindungan pegawai dan orang lain
bahagian Xi
Peruntukan Peralihan
bab 1
Pemansuhan Dan Kecualian
73. Pemansuhan
74. Pembubaran kumpulan wang telekomunikasi
75. kecualian
bab
Peruntukan Peralihan Bagi Lesen
76. lesen lama hendaklah berkuat kuasa
77. lesen kelas baru hendaklah menggantikan lesen lama
78. lesen lama hendaklah didaftarkan
79. lesen berdaftar tidak memberikan faedah baru
80. Pemegang lesen lama hendaklah menyatakan hasrat
81. Pemegang lesen berdaftar boleh memohon untuk mendapatkan lesen individu di bawah akta ini
8. Penentuan kemudahan dan perkhidmatan tersenarai
jaDual
18 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Komunikasi dan Multimedia 19
Undang-Undang Malaysia
akta 588
akta koMUnikasi dan MUltiMedia 1998
Suatu akta untuk mengadakan peruntukan tentang dan mengawal selia industri komunikasi dan multimedia yang menjurus ke arah percantuman dan perkara-perkara yang bersampingan dengannya.
[1 April 1999, P.U. (B) 128/1999— kecuali ss. 157, 159-162, 164-171, 176, 178, 197 & 198;
1 April 2000, P.U. (B) 106/2000—ss. 157, 159-162, 164-171, 176 & 178;
1 Mac 2002, P.U. (B) 66/2002—ss. 197 & 198]
maka inilah DiPerbuat unDang-unDang oleh Seri Paduka baginda yang di-Pertuan agong dengan nasihat dan persetujuan Dewan negara dan Dewan rakyat yang bersidang dalam Parlimen, dan dengan kuasa daripadanya, seperti yang berikut:
bahagian i
Permulaan
tajuk ringkas
1. akta ini bolehlah dinamakan akta komunikasi dan multimedia 1998.
Permulaan kuat kuasa
2. akta ini hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh yang ditetapkan oleh menteri melalui pemberitahuan dalam Warta, dan menteri boleh menetapkan tarikh yang berlainan bagi peruntukan yang berlainan dalam akta ini.
0 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Matlamat
3. (1) matlamat akta ini ialah— (a) menggalakkan matlamat dasar kebangsaan bagi industri
komunikasi dan multimedia; (b) mewujudkan rangka kerja pelesenan dan pengawalseliaan
bagi menyokong matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia;
(c) mewujudkan kuasa dan fungsi bagi Suruhanjaya komunikasi dan multimedia malaysia; dan
(d) mewujudkan kuasa dan tatacara bagi pentadbiran akta ini.
() matlamat dasar kebangsaan bagi industri komunikasi dan multimedia ialah—
(a) menjadikan malaysia sebagai pusat dan tumpuan utama dunia bagi perkhidmatan komunikasi dan perkhidmatan maklumat dan kandungan multimedia;
(b) menggalakkan pewujudan masyarakat madani yang dalamnya perkhidmatan berdasarkan maklumat akan menyediakan asas bagi peningkatan yang berterusan kepada mutu kerja dan hidup;
(c) mencambahkan dan memupuk sumber maklumat dan perlambangan budaya tempatan yang membantu mengetengahkan identiti kebangsaan dan kepelbagaian dunia;
(d) mengawal selia bagi faedah jangka panjang pengguna akhir;
(e) menggalakkan tahap keyakinan pengguna yang tinggi dalam penyampaian perkhidmatan daripada industri itu;
(f) memastikan penyediaan perkhidmatan sama rata yang mampu dibayar melalui infrastruktur kebangsaan yang sentiasa ada;
(g) mewujudkan suasana aplikasi yang giat bagi pengguna akhir;
(h) memudahkan pengagihan secara berkesan sumber seperti tenaga buruh mahir, modal, pengetahuan dan asset kebangsaan;
Komunikasi dan Multimedia 1
(i) menggalakkan pembinaan keupayaan dan kecekapan dalam industri percantuman malaysia; dan
(j) menjamin keselamatan maklumat dan kebolehpercayaan dan keutuhan rangkaian.
(3) tiada apa-apa jua dalam akta ini boleh ditafsirkan sebagai membenarkan penapisan Internet.
Pemakaian wilayah dan luar wilayah
4. (1) akta ini dan perundangan subsidiarinya terpakai di dalam dan di luar malaysia.
() walau apa pun subseksyen (1), akta ini dan perundangan subsidiarinya hendaklah terpakai bagi mana-mana orang di luar had geografi malaysia dan perairan wilayahnya jika orang itu—
(a) ialah pemegang lesen di bawah akta ini; atau
(b) memberikan kemudahan atau perkhidmatan yang berkaitan di bawah akta ini di suatu tempat di dalam malaysia.
(3) bagi maksud seksyen ini, “suatu tempat” ertinya suatu titik daripada apa-apa jenis atau perihalan sama ada di darat, di atmosfera, di angkasa lepas, di bawah tanah, di bawah air, di laut atau di mana-mana jua.
(4) bagi maksud seksyen ini, suatu tempat yang berada—
(a) di atau di bawah stratosfera; dan
(b) di atas had geografi malaysia dan perairan wilayahnya,
dianggap sebagai suatu tempat dalam had geografi malaysia dan perairan wilayahnya.
kuasa Menteri untuk mengecualikan orang, kawasan geografi tertentu, dll.
5. walau apa pun seksyen 4, menteri boleh, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, tidak memasukkan atau mengecualikan mana-mana orang atau tempat, premis atau kawasan geografi daripada apa-apa perihalan daripada peruntukan akta ini.
Undang-Undang Malaysia AktA 588
tafsiran
6. Dalam akta ini, melainkan jika konteksnya menghendaki makna yang lain—
“agensi pemerakuan” ertinya agensi pemerakuan yang didaftarkan di bawah seksyen 186;
“arahan” ertinya arahan yang dikeluarkan oleh menteri di bawah seksyen 7, atau oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 51;
“capaian” ertinya capaian kepada suatu kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian yang disenaraikan di bawah bab 3 bahagian Vi;
“daftar” ertinya mana-mana satu daftar yang diwujudkan atau disenggarakan oleh Suruhanjaya bagi maksud akta ini;
“daftar pendapat” ertinya daftar pendapat yang disenggarakan di bawah seksyen 97 atau 10, atau mana-mana seksyen lain yang berkaitan;
“forum capaian” ertinya forum yang ditetapkan di bawah seksyen 15;
“forum industri” ertinya forum yang ditetapkan di bawah seksyen 94;
“forum kandungan” ertinya forum yang ditetapkan di bawah seksyen 1;
“forum pengguna” ertinya forum yang ditetapkan di bawah seksyen 189;
“forum standard teknik” ertinya forum yang ditetapkan di bawah seksyen 184;
“jalur frekuensi” ertinya suatu julat frekuensi spektrum yang berterusan;
“kandungan” ertinya apa-apa bunyi, teks, gambar pegun, gambar bergerak atau persembahan audiovisual lain, persembahan sentuhan atau apa-apa gabungan yang sedemikian yang mampu direka, dimanipulasi, disimpan, diambil atau disampaikan secara elektronik;
Komunikasi dan Multimedia 3
“kandungan sampingan” ertinya suatu kandungan yang bersampingan dengan bekalan perkhidmatan aplikasi kerana—
(a) ia berkait semata-mata dengan antara muka antara suatu perkhidmatan aplikasi dengan seorang pengguna akhir; atau
(b) sebab-sebab yang dinyatakan dalam penentuan menteri yang dibuat di bawah seksyen 10;
“kelengkapan pelanggan” ertinya apa-apa kelengkapan, sama ada perkakasan atau perisian, atau peranti, yang digunakan di sebelah pihak pengguna di sempadan rangkaian;
“kemampuan pemintasan” ertinya kemampuan mana-mana kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi untuk memintas komunikasi di bawah seksyen 65;
“kemudahan awam” ertinya suatu badan yang mengadakan untuk orang ramai—
(a) keluaran atau perkhidmatan yang berselirat, seperti elektrik, gas, air, pembetungan atau peparitan;
(b) perkhidmatan telekomunikasi;
(c) perkhidmatan pengangkutan; atau
(d) keluaran atau perkhidmatan daripada jenis yang serupa dengan keluaran atau perkhidmatan yang diliputi oleh perenggan (a), (b) atau (c);
“kemudahan rangkaian” ertinya apa-apa unsur atau gabungan unsur infrastruktur fizikal yang digunakan terutamanya bagi, atau berkaitan dengan, pemberian perkhidmatan rangkaian, tetapi tidak termasuk kelengkapan pelanggan;
“kod capaian” ertinya kod industri sukarela yang disediakan di bawah seksyen 153;
“kod industri sukarela” ertinya kod industri sukarela yang disediakan di bawah bab 9 bahagian V;
“kod kandungan” ertinya kod industri sukarela yang disediakan di bawah bab bahagian iX;
4 Undang-Undang Malaysia AktA 588
“kod pengguna” ertinya kod industri sukarela yang disediakan di bawah bab 1 bahagian Viii;
“kod teknik” ertinya kod industri sukarela yang disediakan di bawah bab 3 bahagian Vii;
“komunikasi” ertinya apa-apa komunikasi, sama ada antara orang dengan orang, benda dengan benda, atau orang dengan benda, dalam bentuk bunyi, data, teks, imej visual, isyarat atau apa-apa bentuk lain atau mana-mana gabungan bentuk-bentuk itu;
“lesen individu” ertinya lesen bagi seseorang orang yang dinyatakan untuk menjalankan sesuatu aktiviti yang dinyatakan dan boleh termasuk syarat-syarat yang dengannya penjalanan aktiviti itu hendaklah tertakluk;
“lesen kelas” ertinya lesen bagi mana-mana atau semua orang untuk menjalankan sesuatu aktiviti yang dinyatakan dan boleh termasuk syarat-syarat yang dengannya penjalanan aktiviti itu hendaklah tertakluk;
“mahkamah” ertinya mahkamah yang mempunyai bidang kuasa berwibawa;
“maklumat dan kandungan multimedia” ertinya kandungan berdigit;
“mel” termasuk perkhidmatan pos;
“memintas” ertinya pemerolehan kandungan mana-mana komunikasi dengan cara pendengaran atau selainnya melalui penggunaan apa-apa kelengkapan, peranti atau radas elektronik, mekanikal atau yang lain;
“menghantar” atau “penghantaran” ertinya menyebabkan apa-apa pancaran tenaga elektromagnet tidak berpandu dalam mana-mana bahagian spektrum;
“menteri” ertinya menteri yang pada masa ini dipertanggungkan dengan tanggungjawab bagi komunikasi dan multimedia;
“nombor” ertinya nombor, huruf atau simbol;
Komunikasi dan Multimedia 5
“pasaran komunikasi” ertinya pasaran ekonomi bagi suatu perkhidmatan rangkaian, atau suatu perkhidmatan aplikasi, atau bagi barang-barang atau perkhidmatan yang digunakan bersama dengan suatu perkhidmatan rangkaian atau suatu perkhidmatan aplikasi, atau bagi capaian kepada kemudahan yang digunakan bersama dengan sama ada suatu perkhidmatan rangkaian atau suatu perkhidmatan aplikasi;
“pegawai diberi kuasa” ertinya mana-mana pegawai awam atau pegawai yang dilantik oleh Suruhanjaya dan diberi kuasa secara bertulis oleh menteri bagi maksud akta ini;
“pemberi kemudahan rangkaian” ertinya seseorang yang mempunyai atau yang memberikan apa-apa kemudahan rangkaian;
“pemberi kemudahan yang dinamakan” ertinya seseorang, selain pemunya kemudahan rangkaian, yang diisytiharkan oleh menteri sebagai pemberi kemudahan yang dinamakan;
“pemberi perkhidmatan aplikasi” ertinya seseorang yang memberikan perkhidmatan aplikasi;
“pemberi perkhidmatan rangkaian” ertinya seseorang yang memberikan perkhidmatan rangkaian;
“pembuluh” ertinya—
(a) apa-apa pembuluh, sama ada sendirinya suatu talian elektrik atau tidak, disenggarakan oleh suatu syarikat elektrik bagi maksud menutup, mengelilingi atau menyokong talian itu, termasuklah, jika pembuluh itu disambungkan kepada mana-mana kotak, kebuk atau struktur lain (termasuklah suatu bangunan) yang disenggarakan oleh sesuatu syarikat pembekalan elektrik bagi maksud yang berkaitan dengan penyaluran, penghantaran atau pengagihan elektrik, kotak, kebuk atau struktur itu;
(b) suatu paip air utama atau apa-apa pembuluh lain yang disenggarakan oleh sesuatu pihak berkuasa air bagi maksud penyaluran air dari suatu tempat ke tempat lain;
(c) betung awam;
(d) pembetung atau alur air; atau
6 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(e) apa-apa kemudahan bawah tanah lain untuk membawa, menutup, mengelilingi atau menyokong apa-apa kemudahan rangkaian;
“pemegang lesen” ertinya seseorang yang sama ada memegang suatu lesen individu, atau melakukan aktiviti yang tertakluk kepada suatu lesen kelas, yang diberikan di bawah akta ini;
“pemintasan dibenarkan” ertinya pemintasan oleh pemegang lesen mana-mana kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi yang dibenarkan di bawah seksyen 65;
“pemunya” ertinya pemunya di sisi undang-undang atau pemunya benefisial;
“penentuan” ertinya penentuan yang dibuat oleh menteri di bawah seksyen 10, atau oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 55;
“pengarah” mempunyai erti yang diberikan kepadanya dalam akta Syarikat 1965 [Akta 125];
“penguntukan” ertinya penguntukan oleh Suruhanjaya hak untuk menggunakan spektrum, nombor atau alamat elektronik dan boleh termasuk syarat-syarat yang dengannya penjalanan hak sedemikian hendaklah tertakluk;
“penguntukan kelas” ertinya penguntukan yang dikeluarkan di bawah seksyen 169;
“penguntukan radas” ertinya penguntukan yang dikeluarkan di bawah seksyen 164;
“penguntukan spektrum” ertinya penguntukan yang dikeluarkan di bawah seksyen 159;
“peranti capaian” ertinya apa-apa kad, plat, kod, nombor akaun, nombor siri elektronik, nombor pengenalan mudah gerak, nombor pengenalan peribadi, atau perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi atau perkhidmatan kandungan lain, kelengkapan, atau pengenal pasti kemudahan, atau cara capaian lain yang boleh digunakan, secara sendirian atau bersama dengan suatu peranti capaian lagi, bagi maksud apa-apa komunikasi;
Komunikasi dan Multimedia 7
“peranti pemproses data” ertinya apa-apa barang atau peranti yang daripadanya maklumat mampu dikeluarkan semula, dengan atau tanpa bantuan apa-apa barang atau peranti lain;
“perisytiharan” ertinya perisytiharan yang dibuat oleh menteri di bawah seksyen 13;
“perjanjian” ertinya suatu perjanjian, sama ada rasmi atau tidak rasmi, lisan atau bertulis, yang nyata atau yang tersirat;
“perkhidmatan aplikasi” ertinya perkhidmatan yang diberikan dengan menggunakan, tetapi tidak hanya semata-mata dengan menggunakan, satu perkhidmatan rangkaian atau lebih;
“perkhidmatan aplikasi dikehendaki” ertinya perkhidmatan aplikasi yang terdapat dalam senarai yang ditentukan oleh menteri di bawah seksyen 19;
“perkhidmatan aplikasi kandungan” ertinya perkhidmatan aplikasi yang memberikan kandungan;
“perkhidmatan aplikasi kandungan terhad” ertinya perkhidmatan aplikasi kandungan yang daya tarikannya terhad kerana—
(a) perkhidmatan itu disasarkan kepada suatu kumpulan yang mempunyai minat khas;
(b) perkhidmatan itu boleh didapati dalam suatu kawasan geografi yang terhad;
(c) perkhidmatan itu boleh didapati bagi suatu tempoh masa yang singkat;
(d) perkhidmatan itu diasaskan pada kandungan yang daya tarikannya terhad; atau
(e) sebab-sebab yang dinyatakan dalam penentuan menteri yang dibuat di bawah seksyen 10;
“perkhidmatan rangkaian” ertinya suatu perkhidmatan bagi menjalankan komunikasi dengan menggunakan sinaran elektromagnet berpandu dan/atau tidak berpandu;
8 Undang-Undang Malaysia AktA 588
“perkiraan” ertinya sesuatu perkiraan, sama ada rasmi atau tidak rasmi, lisan atau bertulis, yang nyata atau yang tersirat;
“rancangan bencana” ertinya rancangan bencana yang boleh diadakan mengikut seksyen 67;
“rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik” ertinya rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik yang diadakan di bawah seksyen 180;
“rancangan spektrum” ertinya rancangan spektrum yang diadakan di bawah seksyen 17;
“sempadan rangkaian” ertinya sempadan rangkaian yang diperuntukkan di bawah seksyen 18;
“senarai capaian” ertinya senarai kemudahan atau perkhidmatan yang diwujudkan di bawah bab 3 bahagian Vi;
“spektrum” ertinya julat berterusan frekuensi gelombang elektromagnet sehingga dan termasuklah frekuensi 40 terahertz;
“standard mandatori” ertinya standard mandatori yang diwujudkan di bawah bab 10 bahagian V;
“surat cara” termasuk arahan, penentuan atau perisytiharan; “Suruhanjaya” ertinya Suruhanjaya komunikasi dan multimedia malaysia yang ditubuhkan di bawah akta Suruhanjaya komunikasi dan multimedia malaysia 1998 [Akta 589];
“tarikh ditetapkan” ertinya tarikh akta ini mula berkuat kuasa;
“tiang” ertinya tiang, pancang, menara, tonggak, penyokong, topang atau kemudahan lain atas tanah bagi membawa, menggantung atau menyokong apa-apa kemudahan rangkaian;
“tribunal rayuan” ertinya tribunal rayuan yang ditubuhkan di bawah bahagian iii.
Komunikasi dan Multimedia 9
bahagian ii
kuaSa Dan tataCara menteri
bab 1
Arahan Menteri
arahan oleh Menteri
7. (1) menteri boleh, dari semasa ke semasa, mengeluarkan arahan kepada Suruhanjaya mengenai penjalanan kuasa Suruhanjaya dan pelaksanaan fungsi dan kewajipan Suruhanjaya di bawah akta ini, sama ada yang bersifat am atau selainnya.
() apa-apa arahan menteri hendaklah selaras dengan matlamat dan peruntukan akta ini yang berkaitan dengan perkara atau aktiviti yang tertentu itu.
(3) Suruhanjaya hendaklah menjalankan kuasanya yang diberikan di bawah akta ini dengan cara yang selaras dengan arahan menteri.
(4) tiap-tiap arahan menteri hendaklah didaftarkan oleh Suruhanjaya secepat yang dapat dilaksanakan.
(5) Sesuatu arahan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh pendaftaran atau pada suatu tarikh selepas itu yang boleh dinyatakan oleh menteri dalam surat cara bertulis itu.
(6) Sesuatu arahan hendaklah habis tempoh pada tarikh yang boleh dinyatakan oleh menteri dalam surat cara bertulis itu atau, jika tiada tarikh dinyatakan, arahan itu hendaklah berkuat kuasa sehingga arahan itu dibatalkan.
Perubahan arahan
8. (1) menteri boleh pada bila-bila masa mengubahsuaikan, mengubah atau membatalkan sesuatu arahan.
() tatacara yang dinyatakan dalam seksyen 7 hendaklah terpakai mutatis mutandis berkenaan dengan apa-apa pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan sesuatu arahan.
30 Undang-Undang Malaysia AktA 588
daftar arahan
9. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua arahan yang dikeluarkan oleh menteri mengikut bab 6 bahagian V.
bab
Penentuan Menteri
Penentuan oleh Menteri
10. (1) menteri boleh, dari semasa ke semasa, menentukan apa- apa perkara yang dinyatakan dalam akta ini sebagai tertakluk kepada penentuan menteri, tanpa berunding dengan mana-mana pemegang lesen atau sesiapa.
() apa-apa penentuan hendaklah selaras dengan matlamat dan peruntukan akta ini yang berkaitan dengan perkara atau aktiviti yang tertentu itu.
(3) Suruhanjaya hendaklah menjalankan kuasanya yang diberikan di bawah akta ini dengan cara yang selaras dengan penentuan itu.
(4) menteri hendaklah memberikan satu salinan penentuan di bawah bab ini kepada Suruhanjaya secepat yang dapat dilaksanakan.
(5) tiap-tiap penentuan hendaklah didaftarkan oleh Suruhanjaya secepat yang dapat dilaksanakan.
(6) Sesuatu penentuan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh pendaftaran atau pada suatu tarikh selepas itu yang boleh dinyatakan oleh menteri dalam surat cara bertulis itu.
(7) Sesuatu penentuan hendaklah habis tempoh pada tarikh yang boleh dinyatakan oleh menteri dalam surat cara bertulis itu atau, jika tiada tarikh dinyatakan, penentuan itu hendaklah berkuat kuasa sehingga penentuan itu dibatalkan.
Perubahan penentuan
11. (1) menteri boleh pada bila-bila masa mengubahsuaikan, mengubah atau membatalkan sesuatu penentuan.
Komunikasi dan Multimedia 31
() tatacara yang dinyatakan dalam seksyen 10 hendaklah terpakai mutatis mutandis berkenaan dengan apa-apa pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan sesuatu penentuan.
daftar penentuan
12. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua penentuan yang dibuat oleh menteri mengikut bab 6 bahagian V.
bab 3
Perisytiharan Menteri
Perisytiharan oleh Menteri
13. (1) menteri boleh, dari semasa ke semasa, membuat suatu perisytiharan bertulis bahawa sesuatu lesen individu, atau sesuatu kelas lesen individu, atau sesuatu lesen kelas—
(a) adalah tertakluk kepada syarat-syarat; atau
(b) menikmati faedah,
yang difikirkan patut oleh menteri.
() apa-apa perisytiharan mengenai syarat-syarat lesen hendaklah berkaitan dengan perkara yang dinyatakan dalam jadual.
(3) menteri boleh juga membuat suatu perisytiharan bertulis untuk mengecualikan seorang pemegang lesen daripada mematuhi mana-mana syarat lesen.
(4) Sebelum membuat sesuatu perisytiharan di bawah subseksyen (), menteri hendaklah memberi pemegang lesen yang terlibat suatu notis bertulis mengenai hasratnya untuk berbuat demikian bersama dengan satu salinan draf perisytiharan itu, dan pemegang- pemegang lesen itu boleh membuat penghujahan kepada menteri dengan mengemukakannya kepada Suruhanjaya dalam tempoh masa yang dinyatakan oleh menteri tetapi tempoh masa itu tidaklah boleh kurang daripada tiga puluh hari.
(5) Selepas habis tempoh notis yang dinyatakan dalam subseksyen (4), menteri hendaklah, atas syor Suruhanjaya,
3 Undang-Undang Malaysia AktA 588
menentukan langkah tindakan seterusnya, dengan mengambil kira apa-apa penghujahan yang dibuat oleh pemegang lesen yang terlibat.
(6) menteri hendaklah memberi pemegang lesen yang terlibat suatu notis bertulis mengenai perisytiharan yang dibuat di bawah subseksyen () secepat yang dapat dilaksanakan.
(7) apa-apa perisytiharan hendaklah selaras dengan matlamat dan peruntukan akta ini yang berkaitan dengan perkara atau aktiviti yang tertentu itu.
(8) Suruhanjaya hendaklah menjalankan kuasanya yang diberikan di bawah akta ini dengan cara yang selaras dengan perisytiharan itu.
(9) menteri hendaklah memberikan satu salinan perisytiharan di bawah bab ini kepada Suruhanjaya secepat yang dapat dilaksanakan.
(10) tiap-tiap perisytiharan hendaklah didaftarkan secepat yang dapat dilaksanakan.
(11) Sesuatu perisytiharan selain perisytiharan di bawah subseksyen () hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh pendaftaran atau pada suatu tarikh selepas itu yang boleh dinyatakan oleh menteri dalam surat cara itu.
(1) Sesuatu perisytiharan hendaklah habis tempoh pada tarikh yang boleh dinyatakan oleh menteri dalam notis bertulis itu atau, jika tiada tarikh dinyatakan, perisytiharan itu hendaklah berkuat kuasa sehingga perisytiharan itu dibatalkan.
Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan perisytiharan
14. (1) menteri boleh pada bila-bila masa mengubahsuaikan, mengubah atau membatalkan sesuatu perisytiharan berkenaan dengan suatu lesen.
() tatacara yang dinyatakan dalam seksyen 13 hendaklah terpakai mutatis mutandis berkenaan dengan apa-apa pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan sesuatu perisytiharan.
Komunikasi dan Multimedia 33
daftar perisytiharan
15. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua perisytiharan yang dibuat oleh menteri mengikut bab 6 bahagian V.
bab 4
Peraturan-Peraturan Oleh Menteri
kuasa Menteri untuk membuat peraturan-peraturan
16. (1) menteri boleh, atas syor Suruhanjaya atau selainnya, membuat peraturan-peraturan, yang hendaklah disiarkan dalam Warta, bagi semua atau mana-mana maksud yang berikut:
(a) tatacara bagi Suruhanjaya dan tribunal rayuan dalam penjalanan kuasa dan fungsinya di bawah akta ini;
(b) bentuk dan kehendak kebenaran bertulis, penguntukan dan lesen yang diberikan atau dikeluarkan di bawah akta ini;
(c) tatacara bagi penguntukan hak kepada spektrum atau nombor di bawah bahagian Vii, termasuklah mekanisme bagi penguntukan berdasarkan kadar;
(d) apa-apa fi, bayaran atau kadar yang hendak dikenakan;
(e) tatacara bagi pelaksanaan suatu sistem pemberian perkhidmatan sejagat di bawah bahagian Viii, termasuklah tetapi tidak terhad kepada mutu standard perkhidmatan;
(f) tatacara bagi penggunaan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi dan perkhidmatan aplikasi kandungan dalam situasi darurat atau kecemasan;
(g) pengkompaunan kesalahan;
(h) apa-apa tebus rugi, termasuklah pampasan atau penalti berkenaan dengan pelanggaran atau kesalahan terhadap mana-mana perundangan subsidiari;
(i) apa-apa perkara yang baginya akta ini membuat peruntukan nyata; dan
34 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(j) apa-apa perkara lain yang perlu bagi memberikan kuat kuasa penuh kepada peruntukan akta ini dan bagi pentadbiran wajarnya.
() Peraturan-peraturan yang dibuat di bawah subseksyen (1), atau apa-apa perundangan subsidiari lain yang dibuat di bawah akta ini, boleh menetapkan apa-apa perbuatan yang melanggar peraturan-peraturan itu, atau perundangan subsidiari lain itu, sebagai suatu kesalahan dan boleh menetapkan penalti denda tidak melebihi tiga ratus ribu ringgit atau pemenjaraan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya bagi kesalahan sedemikian dan, dalam hal kesalahan yang berterusan, boleh menetapkan, sebagai tambahan kepada penalti itu, denda satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan.
Bahagian iii
tribunal rayuan
Penubuhan tribunal Rayuan
17. (1) menteri boleh menubuhkan suatu tribunal rayuan, yang hendaklah bermesyuarat atas dasar ad hoc, sebagaimana yang dianggap perlu atau suai manfaat oleh menteri untuk tujuan yang baik dan demi kepentingan keadilan, atau untuk membantu dalam pelaksanaan fungsi Suruhanjaya, atau demi kepentingan awam.
() menteri hendaklah melantik, melalui perintah yang disiarkan dalam Warta—
(a) seorang Pengerusi tribunal rayuan; dan
(b) sekurang-kurangnya, dua orang anggota lain, atau apa-apa bilangan anggota yang lebih banyak, tribunal rayuan,
untuk mengkaji semula sesuatu perkara tertentu di bawah sesuatu lesen, akta ini atau perundangan subsidiarinya.
(3) menteri hendaklah melantik seorang yang pada masa ini ialah seorang hakim mahkamah tinggi untuk menjadi Pengerusi tribunal rayuan.
Komunikasi dan Multimedia 35
(4) Pelantikan mana-mana anggota tribunal rayuan boleh dibaharui setelah habis tempohnya sebagai anggota.
(5) tiada anggota tribunal rayuan boleh dilantik bagi suatu tempoh melebihi tiga tahun.
(6) walau apa pun subseksyen (5), seseorang anggota tribunal rayuan boleh dilantik semula bagi suatu tempoh selanjutnya.
Perkara yang boleh dikaji semula oleh tribunal Rayuan
18. (1) tribunal rayuan boleh mengkaji semula apa-apa perkara yang dirayukan terhadap sesuatu keputusan atau arahan Suruhanjaya tetapi tidak terhadap sesuatu penentuan oleh Suruhanjaya.
() apa-apa keputusan tribunal rayuan adalah muktamad dan mengikat pihak-pihak dalam rayuan itu dan tidak boleh dirayukan selanjutnya.
kelayakan anggota
19. Seseorang layak menjadi anggota tribunal rayuan jika dia mempunyai pengetahuan mengenai atau pengalaman dalam—
(a) industri komunikasi dan multimedia;
(b) kejuruteraan;
(c) undang-undang;
(d) ekonomi atau perdagangan; atau
(e) pentadbiran awam.
Peletakan jawatan dan penamatan lantikan
20. (1) menteri boleh pada bila-bila masa menamatkan lantikan Pengerusi atau mana-mana anggota lain tribunal rayuan jika—
(a) dia meletakkan jawatannya;
(b) dia menjadi tidak sempurna akal atau selainnya tidak berupaya untuk melaksanakan tugasnya atau menguruskan hal ehwalnya;
(c) dia menjadi bankrap atau tidak solven;
36 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(d) dia dilarang menjadi pengarah syarikat di bawah mana-mana undang-undang bertulis berkenaan dengan syarikat;
(e) dia telah disabitkan atas suatu kesalahan, di bawah mana- mana undang-undang, oleh mahkamah di malaysia;
(f) dia bersalah melakukan salah laku yang berat berkenaan dengan tugasnya;
(g) dia tidak melakukan kewajipannya di bawah seksyen 6; atau
(h) prestasinya tidak memuaskan selama suatu tempoh masa yang ketara.
() Pengerusi atau mana-mana anggota boleh, pada bila-bila masa, meletakkan jawatannya dengan memberikan suatu notis bertulis kepada menteri.
kekosongan jawatan dan pelantikan pemangku
21. (1) jawatan Pengerusi atau mana-mana anggota tribunal rayuan hendaklah menjadi kosong jika— (a) dia mati; (b) dia meletakkan jawatan atau selainnya mengosongkan
jawatannya sebelum habis tempoh yang baginya dia dilantik; atau
(c) pelantikannya ditamatkan.
() menteri hendaklah melantik seseorang mengikut seksyen 17 untuk menggantikan Pengerusi atau mana-mana anggota lain semasa kekosongan jawatan Pengerusi atau mana-mana anggota lain.
(3) menteri hendaklah melantik seseorang mengikut seksyen 17 untuk bertindak sebagai Pengerusi, atau mana-mana anggota lain—
(a) dalam apa-apa tempoh apabila Pengerusi atau mana-mana anggota lain tidak ada untuk menjalankan apa-apa tugas atau tidak ada di malaysia; atau
(b) jika Pengerusi atau mana-mana anggota lain, kerana apa- apa sebab, tidak berupaya untuk melaksanakan tugas jawatan itu.
Komunikasi dan Multimedia 37
(4) Penjalanan kuasa, atau pelaksanaan fungsi, tribunal rayuan tidak terjejas hanya kerana terdapat kekosongan dalam keanggotaan tribunal itu.
kuorum bagi tribunal Rayuan
22. kuorum bagi tribunal rayuan hendaklah terdiri daripada—
(a) seorang hakim; dan
(b) sekurang-kurangnya dua orang anggota lain, atau apa-apa bilangan anggota yang lebih banyak yang tidak melebihi empat, yang tiada seorang pun daripada mereka ialah hakim,
bagi maksud fungsi tribunal rayuan di bawah akta ini.
keputusan
23. keputusan tribunal rayuan, mengenai apa-apa perkara, hendaklah diputuskan dengan undi majoriti anggotanya.
Penguatkuasaan keputusan tribunal Rayuan
23A. apa-apa keputusan yang diberikan oleh tribunal rayuan boleh dikuatkuasakan mengikut cara yang sama seperti penghakiman atau perintah mahkamah tinggi.
tatacara tribunal Rayuan
24. menteri boleh membuat peraturan-peraturan berkenaan dengan tatacara perjalanan tribunal rayuan, termasuklah tetapi tidak terhad kepada—
(a) pembiayaan tribunal rayuan;
(b) saraan anggota;
(c) pelantikan anggota untuk membentuk kuorum tribunal rayuan;
(d) pelantikan anggota pemangku;
(e) penjalanan pendengaran;
38 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(f) apa-apa perkara lain yang bersampingan dengan pendengaran itu; dan
(g) penggajian kakitangan, jika ada.
kuasa tribunal Rayuan
24A. tribunal rayuan hendaklah mempunyai kuasa—
(a) untuk memanggil pihak-pihak kepada prosiding itu atau mana-mana orang lain supaya hadir di hadapannya untuk memberikan keterangan berkenaan dengan sesuatu rayuan;
(b) untuk mendapatkan dan menerima keterangan dengan sumpah atau ikrar, sama ada secara bertulis atau lisan, dan memeriksa semua orang sebagai saksi sebagaimana yang difikirkan oleh tribunal rayuan perlu untuk didapatkan, diterima atau diperiksa;
(c) apabila seseorang dipanggil sedemikian, untuk menghendaki pengemukaan apa-apa buku, kertas, dokumen, rekod atau benda lain dalam milikannya atau di bawah kawalannya dan yang difikirkan perlu oleh tribunal rayuan bagi maksud rayuan itu;
(d) untuk mengendalikan apa-apa sumpah, ikrar atau akuan berkanun, mengikut kehendak keadaan;
(e) apabila seseorang dipanggil sedemikian, untuk membenarkan bayaran bagi apa-apa perbelanjaan yang munasabah yang dilakukan berkaitan dengan kehadirannya;
(f) sebagai mahkamah rendah berkenaan dengan penguatkuasaan kehadiran saksi-saksi, pendengaran keterangan dengan sumpah atau ikrar dan menjatuhkan hukuman bagi penghinaan;
(g) untuk menerima keterangan atau menolak keterangan yang dikemukakan, sama ada secara lisan atau dokumen, dan sama ada boleh diterima atau tidak boleh diterima di bawah peruntukan mana-mana undang-undang bertulis yang sedang berkuat kuasa berhubung dengan kebolehterimaan keterangan;
Komunikasi dan Multimedia 39
(h) untuk menangguhkan pendengaran rayuan dari semasa ke semasa, termasuklah kuasa untuk membuat penangguhan bagi mempertimbangkan keputusannya; dan
(i) untuk secara amnya mengarahkan dan melakukan segala perkara yang perlu atau suai manfaat supaya keputusan rayuan itu dapat dibuat dengan cekap dan cepat.
Penggantungan anggota
25. menteri boleh, mengikut budi bicaranya, menggantung keanggotaan mana-mana anggota tribunal rayuan atas alasan perangai buruk atau ketakupayaan.
Pendedahan kepentingan
26. (1) Seseorang anggota tribunal rayuan hendaklah mendedahkan, secepat yang dapat dilaksanakan, kepada Pengerusi apa-apa kepentingan, sama ada penting atau tidak, yang mungkin bercanggah dengan tugas anggota itu sebagai anggota tribunal, dalam sesuatu perkara tertentu.
() jika Pengerusi berpendapat bahawa kepentingan anggota itu bercanggah dengan tugas anggota itu, Pengerusi hendaklah memaklumkan semua pihak, termasuklah perayu dan responden, kepada perkara itu tentang percanggahan itu.
(3) jika tiada pihak kepada perkara itu membantah percanggahan itu, anggota itu boleh terus melaksanakan tugasnya sebagai anggota tribunal berkenaan dengan perkara itu.
(4) jika sesuatu pihak kepada perkara itu membantah percanggahan itu, anggota itu tidaklah boleh terus melaksanakan tugasnya sebagai anggota tribunal berkenaan dengan perkara itu.
(5) kegagalan oleh seseorang anggota untuk mendedahkan kepentingannya dalam perkara itu hendaklah menjadikannya tertakluk kepada langkah tatatertib yang berkaitan di bawah seksyen 0 atau 5.
setiausaha tribunal Rayuan dan pegawai lain
26A. (1) menteri hendaklah menamakan seorang pegawai awam sebagai Setiausaha tribunal rayuan bagi membantu tribunal rayuan dalam menjalankan fungsinya di bawah akta ini.
40 Undang-Undang Malaysia AktA 588
() menteri boleh menamakan apa-apa bilangan pegawai awam lain sebagaimana yang difikirkan patut oleh menteri untuk membantu Setiausaha dalam menjalankan fungsinya di bawah subseksyen (1).
(3) bagi maksud akta ini, Setiausaha dan pegawai yang dinamakan di bawah subseksyen () hendaklah disifatkan sebagai pegawai tribunal rayuan.
kewajipan kerahsiaan
26b. (1) kecuali bagi bahagian ini atau bagi maksud apa-apa prosiding sivil atau jenayah di bawah mana-mana undang-undang bertulis, atau jika dibenarkan oleh menteri—
(a) Pengerusi, anggota tribunal rayuan atau mana-mana pegawai tribunal rayuan tidak boleh, semasa dia berkhidmat sebagai Pengerusi, anggota atau pegawai sedemikian, mendedahkan apa-apa maklumat yang diperolehnya semasa menjalankan tugasnya; dan
(b) tiada seorang pun orang lain yang, melalui apa-apa cara, mempunyai akses kepada apa-apa maklumat atau dokumen berhubung dengan hal ehwal tribunal rayuan boleh mendedahkan maklumat atau dokumen itu.
() Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan, boleh didenda tiada melebihi sepuluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya.
Pekhidmat awam dan pegawai awam
26c. Pengerusi dan semua anggota dan pegawai tribunal rayuan, semasa menunaikan kewajipan mereka sebagai Pengerusi dan anggota dan pegawai sedemikian, hendaklah disifatkan sebagai pekhidmat awam mengikut pengertian kanun keseksaan [Akta 574], dan menjadi pegawai awam bagi maksud kanun tatacara jenayah [Akta 593].
Pemakaian akta Pelindungan Pihak Berkuasa awam 1948
26d. akta Pelindungan Pihak berkuasa awam 1948 [Akta 198] terpakai bagi apa-apa tindakan, guaman, pendakwaan atau
Komunikasi dan Multimedia 41
prosiding terhadap tribunal rayuan, Pengerusi atau mana-mana anggota atau pegawai tribunal rayuan berkenaan dengan apa-apa perbuatan, keabaian atau keingkaran yang dibuat atau dilakukan olehnya atas sifat yang sedemikian itu.
tindakan atau peninggalan yang dibuat dengan suci hati
26e. tiada tindakan atau guaman boleh dimulakan atau dikekalkan dalam mana-mana mahkamah terhadap—
(a) tribunal rayuan;
(b) Pengerusi atau mana-mana anggota tribunal rayuan;
(c) Setiausaha atau mana-mana pegawai lain tribunal rayuan; atau
(d) seseorang yang diberi kuasa untuk bertindak bagi atau bagi pihak tribunal rayuan,
bagi apa-apa perbuatan atau peninggalan yang dilakukan dengan suci hati dalam melaksanakan fungsinya dan menjalankan kuasanya di bawah akta ini dan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah akta ini.
Bahagian iV
leSen
bab 1
Lesen Individu
Permohonan bagi mendapatkan lesen individu
27. (1) tertakluk kepada subseksyen (), seseorang boleh memohon, secara bertulis, kepada Suruhanjaya bagi mendapatkan suatu lesen individu berkenaan dengan apa-apa perkara yang menghendaki suatu lesen individu di bawah akta ini.
() bagi maksud subseksyen (1), menteri boleh menyatakan dalam peraturan-peraturan yang dibuat di bawah seksyen 16 orang atau kelas orang yang tidak layak untuk memohon bagi mendapatkan suatu lesen individu.
4 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(3) Sesuatu permohonan di bawah seksyen ini boleh ditarik balik pada bila-bila masa sebelum ia dipenuhi atau ditolak.
Maklumat lanjut
28. (1) Suruhanjaya boleh pada bila-bila masa selepas permohonan bagi mendapatkan suatu lesen individu dibuat, meminta pemohon supaya memberi Suruhanjaya, dalam tempoh yang dinyatakan dalam permintaan itu, maklumat lanjut mengenai permohonan itu.
() jika apa-apa maklumat atau dokumen tambahan yang dikehendaki di bawah subseksyen (1) tidak diberikan oleh pemohon itu dalam masa yang dinyatakan dalam permintaan itu atau apa-apa tempoh lanjutan yang dibenarkan oleh Suruhanjaya, permohonan itu hendaklah disifatkan telah ditarik balik dan tidaklah boleh diteruskan, tetapi tanpa menjejaskan hak pemohon untuk membuat suatu permohonan baru.
syor oleh suruhanjaya
29. Suruhanjaya hendaklah, dalam masa enam puluh hari dari penerimaan sesuatu permohonan bagi mendapatkan suatu lesen individu di bawah bahagian ini atau apa-apa tempoh lain yang boleh dinyatakan oleh menteri, memberikan syor bertulis kepada menteri yang menyatakan—
(a) sama ada lesen individu itu patut diberikan kepada pemohon;
(b) apa-apa syarat khas atau tambahan yang kepadanya lesen individu itu patut tertakluk, jika Suruhanjaya mengesyorkan pemberian lesen individu itu; dan
(c) sebab-sebab bagi syornya.
Pemberian lesen individu
30. (1) menteri hendaklah mengambil kira dengan sewajarnya syor Suruhanjaya yang diberikan di bawah seksyen 9 sebelum membuat keputusan.
Komunikasi dan Multimedia 43
() menteri boleh, bertindak atas syor Suruhanjaya, melalui notis bertulis—
(a) memberikan suatu lesen individu mengikut peruntukan bahagian ini; dan
(b) mengisytiharkan bahawa sesuatu lesen individu yang diberikan di bawah bahagian ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat khas atau tambahan.
(3) jika menteri memberikan suatu lesen individu di bawah subseksyen (), Suruhanjaya hendaklah memaklumkan pemohon melalui notis bertulis—
(a) bahawa lesen individu itu telah diberikan; dan
(b) mengenai apa-apa syarat khas atau tambahan, yang telah diisytiharkan oleh menteri di bawah seksyen 13.
(4) walau apa pun subseksyen (), syarat-syarat standard lesen yang berkaitan yang dinyatakan dalam jadual hendaklah disifatkan telah dimasukkan dalam semua lesen individu.
(5) lesen individu yang diberikan di bawah subseksyen () adalah tertakluk kepada apa-apa kelulusan lain pihak berkuasa yang berkaitan, termasuklah Pihak berkuasa negeri, bagi peletakan, pembinaan atau penyenggaraan mana-mana kemudahan rangkaian di atas, melalui, di bawah, atau merentangi mana-mana tanah.
(6) jika menteri enggan memberikan suatu lesen individu kepada seseorang pemohon, menteri hendaklah memberi pemohon itu suatu notis bertulis yang memaklumkannya—
(a) bahawa permohonan itu telah ditolak; dan
(b) sebab-sebab bagi penolakan itu.
(7) bagi maksud seksyen ini, menteri hendaklah memaklumkan pemohon itu melalui notis bertulis mengenai keputusannya, secepat yang dapat dilaksanakan, selepas membuat keputusan untuk meluluskan atau menolak permohonan itu.
(8) jika menteri tidak memberikan dan tidak pula enggan memberikan, suatu lesen individu dalam masa tiga puluh hari dari penerimaan syor Suruhanjaya, menteri adalah disifatkan,
44 Undang-Undang Malaysia AktA 588
pada akhir tempoh itu, telah enggan memberikan lesen individu itu melainkan jika pemohon menerima suatu notis bertulis yang meluluskan permohonan bagi suatu lesen individu selepas tempoh itu.
(9) Suatu fi kelulusan, yang hendaklah diputuskan oleh menteri, hendaklah dibayar apabila permohonan itu diluluskan.
sekatan ke atas pemberian lesen individu
31. menteri tidak boleh memberikan lesen individu kepada seseorang jika orang itu sedang mengendalikan urusan di bawah suatu lesen kelas yang sedia ada berkenaan dengan perkhidmatan atau aktiviti yang sama.
Pematuhan syarat-syarat lesen individu
32. Seseorang pemegang lesen individu hendaklah mematuhi—
(a) syarat-syarat standard yang berkaitan bagi lesen individu itu sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual; dan
(b) apa-apa syarat khas atau tambahan lesen individu itu sebagaimana yang diisytiharkan oleh menteri dan dimasukkan dalam lesen individu itu.
Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan syarat-syarat lesen individu
33. (1) menteri boleh, pada bila-bila masa, melalui perisytiharan mengikut seksyen 13—
(a) mengubahsuaikan atau mengubah syarat-syarat khas atau tambahan sesuatu lesen individu yang sedia ada;
(b) membatalkan syarat-syarat khas atau tambahan sesuatu lesen individu yang sedia ada; atau
(c) mengenakan syarat-syarat khas atau tambahan lanjut kepada sesuatu lesen individu yang sedia ada.
() tatacara yang dinyatakan dalam seksyen 13 hendaklah terpakai mutatis mutandis bagi pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan sesuatu syarat lesen di bawah seksyen ini.
Komunikasi dan Multimedia 45
Pembaharuan lesen individu
34. (1) Pemegang lesen boleh memohon bagi pembaharuan sesuatu lesen individu tidak lewat daripada enam puluh hari sebelum tarikh habis tempohnya.
() Fi pembaharuan, yang hendaklah diputuskan oleh menteri, hendaklah dibayar apabila permohonan itu diluluskan.
(3) Permohonan bagi pembaharuan sesuatu lesen individu hendaklah dipenuhi oleh menteri melainkan jika menteri, atas syor Suruhanjaya, menentukan bahawa pemegang lesen itu—
(a) telah tidak mematuhi terma dan syarat lesen individu itu;
(b) telah tidak mematuhi mana-mana peruntukan akta ini; atau
(c) telah tidak mematuhi mana-mana surat cara yang dikeluarkan, dibuat atau diberikan oleh menteri atau Suruhanjaya.
(4) jika menteri tidak berhasrat untuk membaharui lesen individu itu, Suruhanjaya hendaklah—
(a) memaklumkan pemegang lesen itu melalui notis bertulis, secepat yang dapat dilaksanakan, mengenai keengganan menteri untuk membaharui lesen individu itu; dan
(b) memberitahukan dan menyiarkan, sekurang-kurangnya tiga puluh hari sebelum habis tempoh lesen individu itu, hasrat sedemikian dalam sekurang-kurangnya satu surat khabar harian nasional bahasa kebangsaan dan satu surat khabar harian nasional bahasa inggeris selama sekurang- kurangnya tiga hari berturut-turut.
(5) Pemegang lesen yang terjejas hendaklah diberi peluang yang munasabah untuk membuat penghujahan bertulis kepada menteri dalam suatu tempoh masa yang dinyatakan dalam notis itu dan tempoh masa itu tidaklah boleh kurang daripada empat belas hari.
(6) Pemegang lesen yang terjejas itu boleh, dalam tempoh masa yang dinyatakan dalam notis itu, mengemukakan suatu penghujahan bertulis dan menteri hendaklah mengambil kira penghujahan itu.
46 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Penyerahan lesen individu
35. (1) Seseorang pemegang lesen boleh, melalui notis bertulis, menyerahkan lesen individunya kepada menteri—
(a) pada bila-bila masa; atau
(b) mengikut kehendak yang dinyatakan dalam lesen individu itu.
() Penyerahan itu hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh Suruhanjaya menerima lesen individu itu dan notis di bawah subseksyen (1), atau jika suatu tarikh selepas itu dinyatakan dalam notis itu, pada tarikh itu.
(3) Penyerahan sesuatu lesen individu tidak boleh dibatalkan melainkan jika dinyatakan bahawa penyerahan itu mula berkuat kuasa pada suatu tarikh selepasnya dan sebelum tarikh itu Suruhanjaya, dengan notis secara bertulis kepada pemegang lesen itu, membenarkan penyerahan itu ditarik balik.
Pindah hakmilik lesen individu atau penukaran pemunyaan
36. (1) Pemberian sesuatu lesen individu hendaklah bersifat peribadi untuk pemegang lesen dan lesen individu itu tidaklah boleh diserahhakkan atau dipindahkan hakmiliknya kepada mana- mana pihak lain melainkan jika kelulusan bertulis menteri telah diberikan terlebih dahulu.
() menteri boleh meminta nasihat Suruhanjaya sebelum memberikan kelulusan di bawah subseksyen (1).
syor bagi penggantungan atau pembatalan lesen individu
37. menteri boleh, atas syor Suruhanjaya, melalui perisytiharan mengikut seksyen 13, menggantung atau membatalkan sesuatu lesen individu yang diberikan di bawah akta ini dalam mana- mana keadaan yang berikut:
(a) pemegang lesen itu telah tidak membayar apa-apa amaun yang dikehendaki oleh akta ini atau lesen individu itu;
(b) pemegang lesen itu telah tidak mematuhi peruntukan akta ini atau terma dan syarat lesen individu itu;
Komunikasi dan Multimedia 47
(c) pemegang lesen itu melanggar peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain yang berkaitan dengan industri komunikasi dan multimedia;
(d) pemegang lesen telah tidak mematuhi mana-mana surat cara yang dikeluarkan, dibuat atau diberikan oleh menteri atau Suruhanjaya; atau
(e) penggantungan atau pembatalan itu adalah demi kepentingan awam.
Penggantungan atau pembatalan lesen individu oleh Menteri
38. (1) menteri boleh, melalui perisytiharan mengikut seksyen 13, menggantung atau membatalkan sesuatu lesen individu yang diberikan di bawah bahagian ini dalam salah satu keadaan yang dinyatakan dalam seksyen 37.
() tatacara yang dinyatakan dalam seksyen 13 hendaklah terpakai mutatis mutandis bagi penggantungan atau pembatalan sesuatu lesen individu di bawah seksyen ini.
tarikh kuat kuasa penggantungan atau pembatalan lesen individu
39. Penggantungan atau pembatalan sesuatu lesen individu hendaklah mula berkuat kuasa apabila habis tempoh empat belas hari dari tarikh notis penggantungan atau pembatalan itu diserahkan kepada pemegang lesen itu.
Penyiaran mengenai penggantungan atau pembatalan lesen individu
40. (1) jika penggantungan atau pembatalan sesuatu lesen individu telah berkuat kuasa, Suruhanjaya hendaklah, secepat yang dapat dilaksanakan, menyebabkan penggantungan atau pembatalan itu disiarkan dalam sekurang-kurangnya satu surat khabar harian nasional bahasa kebangsaan dan satu surat khabar harian nasional bahasa inggeris selama sekurang-kurangnya tiga hari berturut- turut.
48 Undang-Undang Malaysia AktA 588
() apa-apa kelewatan atau kegagalan untuk menyiarkan notis penggantungan atau pembatalan itu tidaklah boleh dengan apa-apa cara menjejaskan kesahan penggantungan atau pembatalan itu.
kesan penggantungan, pembatalan, penyerahan atau habis tempoh lesen individu
41. (1) jika penggantungan atau pembatalan sesuatu lesen individu di bawah seksyen 37, atau penyerahan sesuatu lesen individu di bawah seksyen 35, telah berkuat kuasa, atau jika lesen individu itu telah habis tempoh, pemegang lesen itu hendaklah dengan serta- merta berhenti memberikan apa-apa kemudahan atau perkhidmatan yang berkaitan dengannya lesen individu itu diberikan.
() walau apa pun subseksyen (1), menteri boleh, atas syor Suruhanjaya, memberi kuasa kepada pemegang lesen itu secara bertulis untuk meneruskan pemberian mana-mana kemudahan atau perkhidmatan selama tempoh yang boleh dinyatakan oleh menteri dalam pemberian kuasa itu bagi maksud penggulungan hal ehwal pemegang lesen itu.
(3) walau apa pun subseksyen (1), pemegang lesen yang lesen individunya telah habis tempoh adalah berhak untuk terus memberikan sesuatu kemudahan atau perkhidmatan seolah-olah lesen individunya belum habis tempoh apabila bukti dikemukakan kepada Suruhanjaya bahawa pemegang lesen itu telah memohon pembaharuan lesen individu itu mengikut seksyen 34 dan permohonan itu sedang menanti penentuan oleh menteri.
(4) tertakluk kepada subseksyen () dan (3), seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.
daftar lesen individu
42. (1) menteri hendaklah memberi Suruhanjaya satu salinan—
(a) apa-apa lesen individu yang diberikan di bawah bahagian ini;
Komunikasi dan Multimedia 49
(b) apa-apa syarat khas atau tambahan yang dinyatakan dalam lesen individu itu;
(c) apa-apa notis bertulis yang mengubah, membatalkan atau mengenakan apa-apa syarat khas atau tambahan yang dinyatakan dalam lesen individu itu;
(d) apa-apa notis bertulis oleh pemegang lesen itu yang menyerahkan lesen individunya;
(e) apa-apa notis bertulis oleh menteri yang menggantung atau membatalkan lesen individu itu; dan
(f) apa-apa notis bertulis yang meluluskan pemindahan hakmilik sesuatu lesen individu atau penukaran pemunyaan benefisial lesen individu itu.
() Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar, yang hendaklah terbuka kepada orang ramai, mengenai semua lesen individu yang telah diberikan di bawah bahagian ini.
(3) Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar berasingan, yang hendaklah terbuka kepada orang ramai, mengenai semua perkara yang disenaraikan dalam perenggan (1)(b) hingga (f).
(4) Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan daftar-daftar itu mengikut bab 6 bahagian V.
Hak dan kewajipan yang disertakan dengan lesen individu
43. (1) Pemberian lesen individu tertentu boleh dijadikan tertakluk kepada pendaftaran aku janji oleh seseorang bakal pemegang lesen.
() Dalam memberikan lesen individu, menteri boleh mengisytiharkan faedah tertentu hanya bagi pemegang lesen yang mempunyai aku janji berdaftar semasa di bawah seksyen ini.
(3) menteri boleh membuat peraturan-peraturan mengenai jenis perkara yang boleh dimasukkan dalam sesuatu aku janji oleh seseorang bakal pemegang lesen dan faedah sepadan yang layak didapati oleh pemegang lesen itu berkenaan dengan perkara sedemikian.
50 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(4) Peraturan-peraturan yang dibuat oleh menteri di bawah seksyen 16 dan seksyen ini boleh mengadakan peruntukan supaya mana-mana atau semua faedah tertentu berkuat kuasa apabila seseorang pemegang lesen memenuhi mana-mana satu terma atau lebih dalam aku janjinya di bawah subseksyen (1), sebagaimana yang disifatkan patut oleh menteri.
(5) Suatu fi lesen hendaklah dibayar oleh seseorang pemegang lesen kepada Suruhanjaya di bawah seksyen ini, tertakluk kepada terma yang diperuntukkan dalam peraturan-peraturan yang dibuat, dan sebagaimana yang dikehendaki dalam lesen individu yang diberikan itu, di bawah bahagian ini.
bab 2
Lesen Kelas
Menteri boleh memberikan lesen kelas
44. (1) menteri boleh memberikan suatu lesen kelas berkenaan dengan apa-apa perkara yang menghendaki suatu lesen di bawah akta ini.
() boleh dimasukkan dalam sesuatu lesen kelas yang diberikan di bawah subseksyen (1) syarat-syarat standard yang berkaitan sebagaimana yang dinyatakan dalam jadual dan/atau apa-apa syarat standard lain yang boleh diisytiharkan oleh menteri dari semasa ke semasa.
(3) menteri hendaklah memberikan satu salinan semua lesen kelas kepada Suruhanjaya secepat yang dapat dilaksanakan dan Suruhanjaya hendaklah mendaftarkannya.
Permohonan bagi pendaftaran
45. (1) Seseorang yang berhasrat untuk menjalankan urusan di bawah suatu lesen kelas hendaklah mendaftar dengan Suruhanjaya dengan mengemukakan suatu notis pendaftaran kepada Suruhanjaya.
() Suatu fi pendaftaran, yang hendaklah ditentukan oleh menteri melalui pemberitahuan dalam Warta, hendaklah dibayar oleh orang itu kepada Suruhanjaya setelah pendaftaran orang itu.
Komunikasi dan Multimedia 51
Kehendak bagi pendaftaran
46. Tertakluk kepada pengecualian yang diperuntukkan dalam Akta ini, tiada seorang pun boleh menjalankan urusan di bawah mana-mana lesen kelas melainkan jika orang itu didaftarkan sewajarnya oleh Suruhanjaya.
Syor oleh Suruhanjaya
47. Suruhanjaya boleh memberikan suatu syor bertulis kepada Menteri bahawa orang yang tertakluk kepada suatu lesen kelas di bawah Bahagian ini dibatalkan pendaftarannya dalam mana-mana keadaan yang berikut:
(a) orang itu telah tidak membayar apa-apa amaun yang dikehendaki oleh Akta ini atau lesen itu;
(b) orang itu telah tidak mematuhi peruntukan Akta ini atau terma dan syarat lesen itu;
(c) orang itu telah melanggar peruntukan mana-mana undang- undang bertulis yang berkaitan dengan industri komunikasi dan multimedia;
(d) orang itu telah tidak mematuhi mana-mana surat cara yang dikeluarkan, dibuat atau diberikan oleh Menteri atau Suruhanjaya; atau
(e) pembatalan pendaftaran itu adalah demi kepentingan awam.
Pembatalan pendaftaran oleh Menteri
48. (1) Menteri boleh, melalui perisytiharan mengikut seksyen 13, membatalkan pendaftaran seseorang di bawah Bahagian ini mengikut syor Suruhanjaya yang dibuat di bawah seksyen 47.
(2) Orang yang pendaftarannya telah dibatalkan hendaklah memberhentikan aktiviti yang baginya pendaftaran itu terpakai sehingga Suruhanjaya, dengan arahan nyata yang diberikan sebelum itu oleh Menteri, telah bersetuju untuk mendaftarkan semula orang itu.
52 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Daftar lesen kelas
49. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar berasingan, yang hendaklah terbuka kepada orang ramai, mengenai—
(a) semua lesen kelas;
(b) semua perisytiharan oleh Menteri yang mengubah atau membatalkan syarat-syarat, atau yang mengenakan syarat- syarat standard lain sebagaimana yang dinyatakan dalam lesen itu; dan
(c) semua notis bertulis oleh Menteri yang membatalkan mana-mana pendaftaran.
Daftar notis pendaftaran
50. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar mengenai semua notis pendaftaran yang diluluskan dan didaftarkan di bawah Akta ini, mengikut Bab 6 Bahagian V.
Bahagian V
KUASA DAN TATACARA SURUHANJAYA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA MALAYSIA
Bab 1
Arahan
Arahan oleh Suruhanjaya
51. (1) Suruhanjaya boleh, dari semasa ke semasa, mengeluarkan arahan secara bertulis kepada mana-mana orang berkenaan dengan pematuhan atau ketakpatuhan mana-mana syarat lesen, dan termasuklah tetapi tidak terhad kepada remedi sesuatu pelanggaran syarat lesen, dan peruntukan Akta ini atau perundangan subsidiarinya.
(2) Sebelum mengeluarkan sesuatu arahan di bawah subseksyen (1), Suruhanjaya hendaklah mengeluarkan suatu notis secara bertulis kepada orang itu dengan menyatakan jenis pematuhan yang dikehendaki.
Komunikasi dan Multimedia 53
(3) Orang itu hendaklah diberi peluang untuk didengar atau boleh mengemukakan suatu penghujahan bertulis dalam suatu tempoh masa yang munasabah yang dinyatakan dalam notis itu tentang sebab-sebab bagi tingkah laku atau aktivitinya.
(4) Selepas habis tempoh notis yang dinyatakan dalam subseksyen (3), Suruhanjaya hendaklah mengambil kira apa-apa sebab yang diberikan oleh orang itu sebelum membuat keputusan berkenaan dengan tingkah laku atau aktiviti orang itu yang berkaitan.
(5) Selepas menimbangkan dengan sewajarnya apa-apa sebab yang diberikan oleh orang itu, Suruhanjaya boleh mengeluarkan suatu arahan di bawah subseksyen (1) yang menghendaki orang itu mengambil tindakan tertentu yang bertujuan untuk memastikan bahawa orang itu tidak melanggar atau terus melanggar mana- mana syarat lesennya dan/atau mana-mana peruntukan Akta ini atau perundangan subsidiarinya.
(6) Suruhanjaya hendaklah memberi orang itu notis bertulis mengenai arahannya secepat yang dapat dilaksanakan.
(7) Orang itu hendaklah mematuhi arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah subseksyen (6).
(8) Sesuatu arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Bab ini hendaklah didaftarkan secepat yang dapat dilaksanakan.
(9) Arahan itu hendaklah berkuat kuasa mulai tarikh pendaftaran atau suatu tarikh selepas itu yang boleh dinyatakan oleh Suruhanjaya.
(10) Arahan itu hendaklah habis tempoh pada tarikh yang boleh dinyatakan oleh Suruhanjaya dalam surat cara bertulis itu, atau jika tiada tarikh dinyatakan, arahan itu hendaklah berkuat kuasa sehingga dibatalkan.
Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan arahan oleh Suruhanjaya
52. (1) Suruhanjaya boleh mengubahsuaikan, mengubah atau membatalkan sesuatu arahan.
54 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(2) Tatacara yang dinyatakan dalam seksyen 51 hendaklah terpakai mutatis mutandis berkenaan dengan apa-apa pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan sesuatu arahan.
Kesalahan kerana tidak mematuhi arahan Suruhanjaya
53. Seseorang yang tidak mematuhi sesuatu arahan Suruhanjaya melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi tiga ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga tahun atau kedua-duanya.
Daftar arahan
54. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya, termasuklah mana- mana surat cara bertulis yang mengubahsuai, mengubah atau membatalkan suatu arahan, mengikut Bab 6 Bahagian ini.
Bab 2
Penentuan
Penentuan oleh Suruhanjaya
55. (1) Suruhanjaya boleh, dari semasa ke semasa, menentukan apa-apa perkara yang dinyatakan dalam Akta ini sebagai tertakluk kepada penentuan Suruhanjaya.
(2) Suruhanjaya boleh menjalankan suatu siasatan untuk membuat keputusan sama ada sesuatu penentuan patut dibuat atau tidak, sama ada—
(a) sebagai gerak balas kepada suatu permintaan bertulis daripada seseorang; atau
(b) atas daya usahanya sendiri.
(3) Walau apa pun subseksyen (1), Suruhanjaya tidak boleh menjalankan suatu siasatan melainkan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa perkara itu penting sama ada kepada orang ramai atau kepada pemegang lesen semasa atau bakal pemegang lesen di bawah Akta ini.
Komunikasi dan Multimedia 55
(4) Sesuatu siasatan hendaklah dijalankan mengikut Bab 3 Bahagian ini, dan mengikut standard dan dengan cara yang selaras dengan peruntukan Akta ini dan perundangan subsidiarinya dan apa-apa surat cara yang dikeluarkan, dibuat atau diberikan di bawah Akta ini.
(5) Dalam tempoh empat puluh lima hari dari tamatnya siasatan itu, Suruhanjaya hendaklah menentukan perkara itu.
(6) Apa-apa penentuan oleh Suruhanjaya hendaklah selaras dengan matlamat, dan mana-mana kehendak yang diperuntukkan dalam, Akta ini yang berkaitan dengan perkara atau aktiviti yang tertentu itu.
(7) Sesuatu penentuan yang dibuat oleh Suruhanjaya di bawah Bab ini hendaklah didaftarkan secepat yang dapat dilaksanakan.
(8) Sesuatu penentuan hendaklah mula berkuat kuasa pada tarikh pendaftaran atau pada suatu tarikh selepas itu yang boleh dinyatakan oleh Suruhanjaya.
(9) Sesuatu penentuan hendaklah habis tempoh pada tarikh yang boleh dinyatakan oleh Suruhanjaya, atau jika tiada tarikh dinyatakan, penentuan itu hendaklah berkuat kuasa sehingga penentuan itu dibatalkan.
Pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan penentuan oleh Suruhanjaya
56. (1) Tertakluk kepada peruntukan Akta ini, Suruhanjaya boleh mengubahsuaikan, mengubah atau membatalkan sesuatu penentuan, sebagai gerak balas kepada suatu permintaan bertulis atau atas daya usahanya sendiri.
(2) Tatacara yang dinyatakan dalam seksyen 55 hendaklah terpakai mutatis mutandis berkenaan dengan apa-apa pengubahsuaian, perubahan atau pembatalan penentuan itu.
Daftar penentuan
57. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua penentuan yang dibuat oleh Suruhanjaya, termasuk mana-mana surat cara bertulis yang mengubahsuaikan, mengubah atau membatalkan sesuatu penentuan, mengikut Bab 6 Bahagian ini.
56 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Bab 3
Siasatan
Siasatan oleh Suruhanjaya
58. (1) Suruhanjaya hendaklah, sebagai gerak balas kepada arahan Menteri, mengadakan suatu siasatan awam mengenai apa- apa perkara yang bersifat am yang berkaitan dengan pentadbiran Akta ini atau perundangan subsidiarinya yang akan memenuhi matlamat Akta ini.
(2) Suruhanjaya boleh mengadakan siasatan di bawah subseksyen (1)—
(a) sebagai gerak balas kepada suatu permintaan bertulis daripada seseorang; atau
(b) atas daya usahanya sendiri,
hanya jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa perkara itu penting sama ada kepada orang ramai atau kepada pemegang lesen semasa atau bakal pemegang lesen di bawah Akta ini.
Menggabungkan dua siasatan atau lebih
59. Suruhanjaya boleh menggabungkan dua siasatan atau lebih ke dalam suatu siasatan tunggal.
Penjalanan siasatan
60. (1) Sesuatu siasatan di bawah Bahagian ini hendaklah dijalankan sebagaimana dan apabila difikirkan patut oleh Suruhanjaya.
(2) Suruhanjaya boleh, bagi tujuan suatu siasatan, menjalankan mana-mana atau semua kuasa penyiasatan dan pengumpulan maklumatnya di bawah Bab 4 dan 5 Bahagian ini.
Siasatan hendaklah secara terbuka
61. (1) Tertakluk kepada seksyen 62, jika Suruhanjaya membuat keputusan untuk mengadakan suatu siasatan terbuka atau diarahkan supaya mengadakan suatu siasatan terbuka, Suruhanjaya
Komunikasi dan Multimedia 57
hendaklah menyiarkan, dengan cara yang difikirkannya sesuai, notis mengenai—
(a) hakikat bahawa Suruhanjaya mengadakan siasatan itu;
(b) tempoh siasatan itu akan diadakan;
(c) jenis perkara yang berkaitan dengan siasatan itu;
(d) tempoh, sekurang-kurangnya empat puluh lima hari, dan borang yang dengannya, orang awam dijemput untuk membuat penghujahan kepada Suruhanjaya mengenai perkara itu;
(e) perkara yang Suruhanjaya mahu supaya pengemukaan dibuat mengenainya; dan
(f) alamat atau alamat-alamat yang tempat pengemukaan itu boleh dihantar.
(2) Suruhanjaya tidak perlu menyiarkan notis pada masa yang sama atau dengan cara yang sama mengenai semua perkara yang disebut dalam subseksyen (1).
(3) Suruhanjaya hendaklah menimbangkan apa-apa penghujahan yang diterima dalam had tempoh sebagaimana yang dinyatakan dalam notis itu.
(4) Penghujahan yang dibuat oleh orang awam hendaklah dalam bentuk dan daripada jenis yang dinyatakan dalam notis itu.
Pengecualian terhadap siasatan terbuka
62. Walau apa pun seksyen 61, siasatan atau sebahagian daripada siasatan boleh dijalankan secara tertutup jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—
(a) dokumen atau maklumat yang mungkin diberikan, atau sesuatu perkara yang mungkin timbul semasa siasatan itu atau sebahagian daripada siasatan itu, bersifat sulit; atau
(b) siasatan atau sebahagian daripada siasatan sesuatu perkara, atau sebahagian daripada sesuatu perkara, secara terbuka tidak berfaedah kepada pentadbiran wajar Akta ini.
58 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Bahan sulit tidak boleh didedahkan
63. (1) Jika sesuatu siasatan dijalankan secara terbuka dan Suruhanjaya berpendapat bahawa—
(a) keterangan atau bahan lain yang dikemukakan kepada siasatan itu; atau
(b) bahan dalam penghujahan bertulis yang diserah simpan dengan Suruhanjaya,
bersifat sulit, Suruhanjaya boleh mengarahkan supaya—
(aa) keterangan atau bahan itu tidak disiarkan; atau
(bb) pendedahannya dihadkan.
(2) Seseorang tidak boleh tanpa alasan yang munasabah tidak mematuhi sesuatu arahan di bawah subseksyen (1).
Arahan mengenai siasatan
64. (1) Jika sesuatu siasatan atau sebahagian daripada sesuatu siasatan diadakan secara tertutup, Suruhanjaya—
(a) hendaklah memberikan arahan tentang orang yang boleh menghadiri siasatan atau sebahagian daripada siasatan itu; dan
(b) boleh memberikan arahan yang mengehadkan pendedahan keterangan atau bahan lain yang dikemukakan pada siasatan atau sebahagian daripada siasatan itu.
(2) Walau apa pun seksyen 53, seseorang yang tanpa alasan yang munasabah tidak mematuhi sesuatu arahan yang diberikan di bawah subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
Laporan mengenai siasatan
65. (1) Suruhanjaya hendaklah menyiarkan suatu laporan, yang menyatakan dapatannya hasil daripada apa-apa siasatan yang dijalankan olehnya.
Komunikasi dan Multimedia 59
(2) Suruhanjaya hendaklah menyiarkan laporan itu dalam masa tiga puluh hari dari tamatnya siasatan itu.
(3) Suruhanjaya tidak boleh memasukkan dalam laporan itu apa-apa bahan—
(a) yang bersifat sulit;
(b) yang pendedahannya mungkin menjejaskan perbicaraan adil seseorang;
(c) yang mungkin melibatkan pendedahan yang tidak munasabah tentang maklumat peribadi mana-mana individu (termasuklah individu yang telah mati); atau
(d) yang menjadi perkara suatu arahan di bawah seksyen 63 atau 64.
Pelindungan daripada tindakan sivil
66. Prosiding sivil tidaklah boleh diambil terhadap seseorang berkenaan dengan apa-apa kehilangan, kerosakan atau kecederaan daripada apa-apa jenis yang dialami oleh seorang yang lain disebabkan oleh mana-mana perbuatan yang berikut yang dilakukan dengan suci hati:
(a) pembuatan suatu permintaan di bawah seksyen 58; atau
(b) pembuatan pernyataan kepada, atau pemberian dokumen atau maklumat kepada, Suruhanjaya berhubung dengan suatu siasatan di bawah Bab ini.
Daftar laporan
67. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua laporan yang dibuat menurut suatu siasatan di bawah Bab ini, mengikut peruntukan dalam Bab 6 Bahagian ini.
Bab 4
Penyiasatan Bagi Maksud Pentadbiran, Siasatan, dll.
Penyiasatan oleh Suruhanjaya
68. Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, Suruhanjaya hendaklah menyiasat apa-apa perkara
60 Undang-Undang Malaysia AktA 588
yang berkaitan dengan pentadbiran Akta ini atau perundangan subsidiarinya jika—
(a) Menteri mengarahkan Suruhanjaya supaya menjalankan suatu penyiasatan mengenai apa-apa kesalahan sivil atau jenayah di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya yang mungkin telah atau akan dilakukan; atau
(b) Suruhanjaya mempunyai alasan untuk mempercayai bahawa suatu kesalahan sivil atau jenayah di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya telah, sedang atau akan dilakukan.
Aduan kepada Suruhanjaya
69. (1) Suruhanjaya boleh menjalankan penyiasatan mengenai sesuatu perkara yang disebut dalam seksyen 68 berdasarkan aduan bertulis oleh seseorang.
(2) Aduan itu hendaklah menyatakan orang yang terhadapnya aduan itu dibuat (“responden”).
(3) Jika tampak pada Suruhanjaya bahawa—
(a) seseorang ingin membuat suatu aduan; dan
(b) orang itu memerlukan bantuan untuk mengungkapkan aduan itu atau menuliskannya,
maka menjadi tugas Suruhanjaya untuk mengambil langkah yang munasabah untuk memberikan bantuan yang sesuai kepada orang itu.
(4) Jika suatu aduan telah dibuat kepada Suruhanjaya di bawah seksyen ini, Suruhanjaya boleh membuat siasatan terhadap responden bagi maksud membuat keputusan—
(a) sama ada Suruhanjaya mempunyai kuasa untuk menyiasat perkara itu yang berkaitan dengan aduan itu; atau
(b) sama ada Suruhanjaya patut, mengikut budi bicaranya, menyiasat perkara itu.
(5) Jika Suruhanjaya membuat keputusan untuk tidak menyiasat, atau untuk tidak menyiasat seterusnya, sesuatu perkara yang berkaitan dengan aduan itu, Suruhanjaya hendaklah secepat yang
Komunikasi dan Multimedia 61
dapat dilaksanakan dan dengan apa-apa cara yang difikirkannya patut, memaklumkan pengadu dan responden mengenai keputusan itu dan sebab-sebab bagi keputusan itu.
Penjalanan penyiasatan
70. (1) Sebelum memulakan penyiasatan mengenai sesuatu perkara yang berkaitan dengan aduan itu, Suruhanjaya hendaklah memberitahu responden bahawa perkara itu akan disiasat.
(2) Suatu penyiasatan di bawah Bahagian ini hendaklah dijalankan sebagaimana yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya.
(3) Suruhanjaya boleh, bagi maksud sesuatu penyiasatan, memperoleh maklumat daripada sesiapa yang difikirkannya patut.
(4) Tertakluk kepada subseksyen (5), seseorang pengadu atau seseorang responden tidak perlu diberi peluang untuk hadir di hadapan Suruhanjaya berkaitan dengan sesuatu penyiasatan.
(5) Suruhanjaya tidak boleh, hasil daripada penyiasatan itu, membuat suatu keputusan yang bertentangan dengan kepentingan seseorang pengadu atau seseorang responden melainkan jika Suruhanjaya telah memberi pengadu atau responden itu peluang untuk membuat penghujahan mengenai suatu perkara yang berkaitan dengan penyiasatan itu dalam suatu tempoh masa yang tidak kurang daripada tiga puluh hari.
(6) Suruhanjaya hendaklah menimbangkan penghujahan yang dibuat oleh pengadu atau responden di bawah subseksyen (5) sebelum membuat keputusannya.
Laporan mengenai penyiasatan
71. (1) Selepas menamatkan sesuatu penyiasatan, Suruhanjaya boleh menyediakan dan memberi Menteri suatu laporan.
(2) Laporan di bawah subseksyen (1) hendaklah meliputi—
(a) penjalanan penyiasatan yang berkenaan;
(b) apa-apa dapatan yang telah dibuat oleh Suruhanjaya hasil daripada penyiasatan itu;
62 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(c) keterangan dan bahan lain yang telah menjadi asas bagi keputusan itu; dan
(d) apa-apa perkara lain yang berkaitan dengan, atau yang timbul daripada, penyiasatan itu yang difikirkan patut oleh Suruhanjaya atau yang diarahkan oleh Menteri.
Penyiaran laporan
72. Menteri boleh mengarahkan Suruhanjaya supaya menyiarkan suatu laporan mengenai sesuatu penyiasatan jika Menteri berpuas hati bahawa penyiaran itu adalah demi kepentingan negara.
Bab 5
Kuasa Untuk Mengumpul Maklumat
Pemberian maklumat
73. (1) Seksyen ini terpakai bagi mana-mana orang jika Suruhanjaya mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa orang itu—
(a) mempunyai apa-apa maklumat (termasuklah tetapi tidak terhad kepada akaun dan rekod) atau apa-apa dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan kuasa dan fungsi Suruhanjaya di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya; atau
(b) dapat memberikan apa-apa keterangan yang Suruhanjaya mempunyai sebab untuk percaya adalah berkaitan dengan pelaksanaan kuasa dan fungsi Suruhanjaya di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya.
(2) Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, Suruhanjaya boleh, melalui notis bertulis, mengarahkan mana-mana orang—
(a) supaya memberi Suruhanjaya, dalam tempoh dan dengan cara dan dalam bentuk yang dinyatakan dalam notis itu, mana-mana maklumat sedemikian;
(b) supaya mengemukakan kepada Suruhanjaya, dalam tempoh dan dengan cara yang dinyatakan dalam notis itu, mana- mana dokumen sedemikian, sama ada dalam bentuk fizikal atau dalam media elektronik;
Komunikasi dan Multimedia 63
(c) supaya membuat salinan mana-mana dokumen sedemikian dan mengemukakan salinan itu kepada Suruhanjaya dalam tempoh dan dengan cara yang dinyatakan dalam notis itu;
(d) jika orang itu seorang individu, supaya hadir, pada pendengaran tertutup, di hadapan Suruhanjaya pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa keterangan sedemikian, sama ada secara lisan atau bertulis, dan mengemukakan mana-mana dokumen sedemikian, sama ada dalam bentuk fizikal atau dalam media elektronik;
(e) jika orang itu suatu pertubuhan perbadanan atau badan awam, supaya menyebabkan seorang pegawai berwibawa badan itu hadir, pada pendengaran tertutup, di hadapan Suruhanjaya pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa keterangan sedemikian, sama ada secara lisan atau bertulis, dan mengemukakan mana-mana dokumen sedemikian, sama ada dalam bentuk fizikal atau dalam media elektronik; atau
(f) jika orang itu suatu perkongsian, supaya menyebabkan seorang individu yang menjadi pekongsi dalam perkongsian itu atau seorang pekerja perkongsian hadir, pada pendengaran tertutup, di hadapan Suruhanjaya pada masa dan di tempat yang dinyatakan dalam notis itu untuk memberikan apa-apa keterangan sedemikian, sama ada secara lisan atau bertulis, dan mengemukakan mana-mana dokumen, sama ada dalam bentuk fizikal atau dalam media elektronik.
(3) Suruhanjaya hendaklah memberi orang yang diarahkan di bawah subseksyen (2) tempoh masa yang munasabah untuk memberikan dan mengemukakan apa-apa maklumat dan/atau dokumen yang dinyatakan dalam notis itu.
(4) Mana-mana orang yang dikehendaki supaya memberikan maklumat di bawah subseksyen (2) hendaklah memastikan bahawa maklumat yang diberikan itu benar, tepat dan lengkap dan orang itu hendaklah memberikan suatu pernyataan yang bermaksud sedemikian, termasuklah suatu representasi bahawa dia tidak mengetahui apa-apa maklumat lain yang akan menjadikan maklumat yang diberikan itu tidak benar atau mengelirukan.
64 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Kesalahan kerana tidak patuh
74. Walau apa pun seksyen 53, seseorang yang tidak mematuhi sesuatu arahan Suruhanjaya di bawah Bab ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya.
Kesalahan kerana memberikan maklumat, keterangan atau dokumen palsu atau mengelirukan, dll.
75. Walau apa pun seksyen 53, seseorang yang tidak mendedahkan atau tidak memberikan apa-apa maklumat atau keterangan atau dokumen yang berkaitan, atau memberikan maklumat atau keterangan atau dokumen yang dia tahu atau mempunyai sebab untuk percaya adalah palsu atau mengelirukan, sebagai gerak balas kepada suatu arahan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi dua puluh ribu ringgit.
Bukti pematuhan
76. (1) Seseorang hendaklah, jika pada bila-bila masa dipanggil secara bertulis oleh Suruhanjaya supaya berbuat demikian, mengemukakan kepada Suruhanjaya segala bukti dan memberikan segala maklumat yang dipunya oleh orang itu berkenaan dengan pematuhannya dengan mana-mana peruntukan Akta ini atau perundangan subsidiarinya, sebagaimana yang dikehendaki oleh Suruhanjaya secara am, atau berhubung dengan mana-mana hal tertentu.
(2) Peruntukan subseksyen (1) tidaklah menjejaskan mana- mana kuasa lain yang diberikan kepada Suruhanjaya di bawah Akta ini.
Suruhanjaya boleh menyimpan dokumen
77. (1) Suruhanjaya boleh mengambil, dan menyimpan selama tempoh yang perlu, milikan sesuatu dokumen yang dikemukakan di bawah Bab ini.
(2) Orang yang jika tidak kerana itu adalah berhak kepada milikan dokumen itu berhak dibekali, secepat yang dapat dilaksanakan,
Komunikasi dan Multimedia 65
suatu salinan yang diperakui oleh Suruhanjaya sebagai salinan yang benar.
(3) Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, salinan yang diperakui itu hendaklah diterima sebagai keterangan oleh semua mahkamah dan tribunal seolah-olah salinan itu merupakan yang asal.
(4) Sehingga suatu salinan yang diperakui dibekalkan, Suruhanjaya hendaklah, pada masa dan di tempat sebagaimana yang difikirkan sesuai oleh Suruhanjaya, membenarkan orang yang jika tidak kerana itu adalah berhak kepada milikan dokumen itu, atau seorang yang diberi kuasa oleh orang itu, untuk memeriksa dan membuat salinan, atau mengambil cabutan daripada, dokumen itu.
Rekod tidak betul
78. Seseorang tidak boleh, dalam mematuhi kehendak yang dikenakan oleh kaedah-kaedah penyimpanan rekod yang dibuat di bawah seksyen 268, membuat suatu rekod mengenai apa-apa perkara atau benda sebegitu cara sehingga perkara atau benda itu tidak direkodkan dengan betul.
Rekod maklumat
79. (1) Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan rekod semua maklumat, keterangan atau dokumen yang diterima menurut arahan yang diberikan di bawah subseksyen 73(2).
(2) Rekod itu hendaklah terbuka kepada orang ramai.
Penyiaran maklumat
80. (1) Suruhanjaya boleh menyiarkan maklumat yang diterima dalam menjalankan kuasa dan fungsinya di bawah Bab ini jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa penyiaran itu selaras dengan matlamat Akta ini.
(2) Suruhanjaya hendaklah menimbangkan kepentingan komersial pihak yang berkaitan dengan maklumat itu sebelum menyiarkan maklumat itu.
66 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(3) Suruhanjaya tidak boleh menyiarkan apa-apa maklumat atau mana-mana bahagian daripada apa-apa maklumat yang didedahkan kepadanya sekiranya penyiaran itu akan—
(a) mendedahkan suatu perkara yang bersifat sulit;
(b) mungkin menjejaskan perbicaraan adil seseorang; atau
(c) melibatkan pendedahan tidak munasabah maklumat peribadi mengenai mana mana individu (termasuklah orang yang sudah mati),
tetapi Suruhanjaya boleh menyiarkan suatu abstrak berhubung dengan maklumat itu dengan syarat bahawa butir-butir dalam abstrak itu tidak disusun dalam apa jua cara yang akan menjejaskan atau memudaratkan pemberi maklumat itu.
Bab 6
Daftar
Daftar semua perkara
81. (1) Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar, dalam bentuk fizikal dan media elektronik kedua-duanya, semua perkara yang dikehendaki supaya didaftarkan di bawah Akta ini dan perundangan subsidiarinya.
(2) Seseorang boleh, apabila dibayar caj (jika ada) yang ditentukan oleh Suruhanjaya—
(a) memeriksa daftar itu; dan
(b) membuat salinan, atau mengambil cabutan daripada, daftar itu.
(3) Jika seseorang meminta supaya suatu salinan diberikan dalam media elektronik, Suruhanjaya boleh memberikan maklumat yang berkaitan itu—
(a) dengan menggunakan peranti pemproses data; atau
(b) melalui penghantaran elektronik.
Komunikasi dan Multimedia 67
Bab 7
Pemberitahuan Dan Penyelesaian Pertikaian
Pertikaian
82. (1) Sesuatu pertikaian antara dua orang atau lebih (“pihak- pihak”) berkenaan dengan apa-apa perkara di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya hendaklah mula-mula cuba diselesaikan melalui perundingan antara pihak-pihak itu.
(2) Jika salah seorang daripada pihak-pihak kepada pertikaian itu telah memberikan suatu aku janji yang berkaitan dengan hal perkara pertikaian itu dan aku janji itu telah didaftarkan oleh Suruhanjaya mengikut Bab 11 Bahagian ini, pihak-pihak itu boleh menerima pakai syarat aku janji itu bagi maksud penyelesaian pertikaian itu.
(3) Jika pihak-pihak kepada pertikaian itu tidak dapat atau selainnya gagal untuk mencapai suatu persetujuan, dan tiada aku janji yang berkaitan telah didaftarkan, atau jika salah seorang daripada pihak-pihak kepada pertikaian itu tidak mahu menerima pakai syarat-syarat aku janji itu, pihak-pihak itu boleh meminta pertikaian itu diselesaikan oleh Suruhanjaya, jika Akta ini atau perundangan subsidiarinya dengan jelas mengadakan peruntukan bagi penyelesaian sedemikian.
Pemberitahuan mengenai pertikaian
83. Sesuatu pihak kepada suatu pertikaian boleh, secara bertulis, memberitahu Suruhanjaya mengenai pertikaian itu.
Suruhanjaya hendaklah bertindak hanya apabila diberitahu
84. Tertakluk kepada seksyen 83, Suruhanjaya hanya boleh menyelesaikan sesuatu pertikaian di bawah Bab ini jika Suruhanjaya diberitahu secara bertulis mengenai pertikaian itu.
Suruhanjaya boleh menyiarkan garis panduan
85. Suruhanjaya boleh menyiarkan garis panduan yang menyatakan prinsip dan tatacara yang boleh diambil kira olehnya dalam
68 Undang-Undang Malaysia AktA 588
menyelesaikan pertikaian atau sesuatu kelas pertikaian di bawah Bab ini.
Suruhanjaya hendaklah membuat keputusan tentang pertikaian yang telah diberitahukan
86. (1) Setelah menerima pemberitahuan mengenai pertikaian yang dirujuk dalam seksyen 83, Suruhanjaya hendaklah, secepat yang dapat dilaksanakan bermesyuarat untuk membuat keputusan tentang pertikaian itu.
(2) Suruhanjaya hendaklah terikat di bawah subseksyen (1) untuk bermesyuarat bagi membuat keputusan tentang sesuatu pertikaian jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—
(a) suatu persetujuan tidak akan dicapai, atau tidak akan dicapai dalam tempoh masa yang munasabah;
(b) pemberitahuan mengenai pertikaian itu tidak ringan, remeh atau menyusahkan; dan
(c) penyelesaian pertikaian itu akan menggalakkan pencapaian matlamat Akta ini.
(3) Tertakluk kepada matlamat Akta ini dan apa-apa garis panduan yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Bab ini, Suruhanjaya boleh menyelesaikan pertikaian itu dengan terma dan syarat sebagaimana yang disifatkannya patut.
Keputusan hendaklah secara bertulis
87. (1) Terma dan syarat apa-apa penyelesaian pertikaian oleh Suruhanjaya di bawah Bab ini hendaklah disertakan dengan sebab dan hendaklah secara bertulis.
(2) Suruhanjaya hendaklah memberi pihak-pihak kepada pertikaian itu suatu salinan keputusannya secepat yang dapat dilaksanakan.
(3) Keputusan Suruhanjaya hendaklah mengikat pihak-pihak itu.
Komunikasi dan Multimedia 69
Daftar keputusan
88. (1) Suruhanjaya hendaklah mendaftarkan semua keputusan yang dibuatnya di bawah Bab ini, mengikut Bab 6 Bahagian ini.
(2) Daftar hendaklah mengandungi—
(a) nama pihak-pihak kepada pertikaian itu;
(b) suatu perihalan am mengenai perkara yang berkaitan dengan keputusan itu; dan
(c) tarikh keputusan itu,
tetapi tidak terma dan syarat keputusan itu.
Penguatkuasaan
89. (1) Suruhanjaya boleh mengarahkan suatu pihak kepada sesuatu pertikaian supaya mematuhi keputusan Suruhanjaya dalam pertikaian itu.
(2) Sesuatu keputusan yang dibuat oleh Suruhanjaya di bawah Bab ini boleh dikuatkuasakan oleh Mahkamah Tinggi seolah-olah keputusan itu merupakan suatu penghakiman Mahkamah itu dengan syarat suatu perakuan telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya kepada pengadu bagi memberinya kebenaran untuk meneruskan tindakan di Mahkamah bagi penguatkuasaan keputusan itu kecuali dalam hal suatu injunksi.
(3) Tiada perakuan dikehendaki jika suatu tindakan diambil oleh Suruhanjaya di bawah seksyen ini.
Bab 8
Pendaftaran Perjanjian
Permohonan bagi pendaftaran perjanjian
90. Pihak-pihak kepada suatu perjanjian bertulis hendaklah memohon kepada Suruhanjaya bagi pendaftaran perjanjian itu, jika Akta ini menghendaki pendaftaran itu.
70 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Bila Suruhanjaya hendaklah mendaftarkan perjanjian itu
91. Suruhanjaya hendaklah mendaftarkan perjanjian bertulis itu jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa perjanjian itu selaras dengan— (a) matlamat Akta ini; (b) mana-mana surat cara yang berkaitan di bawah Akta ini;
dan (c) mana-mana peruntukan yang berkaitan dalam Akta ini
atau perundangan subsidiarinya.
Kesan pendaftaran
92. (1) Sesuatu perjanjian, yang dikehendaki supaya didaftarkan di bawah Akta ini, hendaklah hanya sah dan boleh dikuatkuasakan setelah didaftarkan.
(2) Suruhanjaya boleh mengarahkan mana-mana pihak kepada suatu perjanjian berdaftar supaya mematuhi perjanjian berdaftar itu.
(3) Sesuatu arahan yang dibuat oleh Suruhanjaya berkenaan dengan suatu perjanjian berdaftar boleh dikuatkuasakan oleh Mahkamah Tinggi seolah-olah arahan itu merupakan suatu penghakiman Mahkamah itu dengan syarat suatu perakuan telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya kepada pengadu bagi memberinya kebenaran untuk meneruskan tindakan di Mahkamah bagi penguatkuasaan arahan itu kecuali dalam hal suatu injunksi.
(4) Tiada perakuan dikehendaki jika suatu tindakan diambil oleh Suruhanjaya di bawah seksyen ini.
Kandungan daftar perjanjian
93. (1) Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua perjanjian yang dikehendaki supaya didaftarkan di bawah Akta ini, mengikut Bab 6 Bahagian ini.
(2) Daftar itu hendaklah mengandungi—
(a) nama pihak-pihak kepada perjanjian itu;
Komunikasi dan Multimedia 71
(b) suatu perihalan am mengenai perkara yang berkaitan dengan perjanjian itu; dan
(c) tarikh perjanjian itu,
tetapi tidak terma dan syarat perjanjian itu.
(3) Walau apa pun subseksyen (1) dan (2), satu salinan perjanjian itu hendaklah didepositkan dengan Suruhanjaya.
Bab 9
Kod Industri Sukarela
Forum industri
94. (1) Suruhanjaya boleh menetapkan suatu badan industri menjadi suatu forum industri bagi maksud Akta ini dengan memberitahu badan itu secara bertulis, jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa—
(a) keanggotaan badan itu terbuka kepada semua pihak yang berkaitan;
(b) badan itu mampu menunjukkan prestasi sebagaimana yang dikehendaki di bawah peruntukan yang berkaitan dalam Akta ini; dan
(c) badan itu mempunyai perlembagaan bertulis.
(2) Badan itu hendaklah bersetuju secara bertulis untuk menjadi suatu forum industri sebelum penetapan itu boleh didaftarkan.
(3) Suruhanjaya boleh membuat keputusan bahawa suatu badan industri yang sedia ada yang telah ditetapkan sebelum itu di bawah subseksyen (1) menjadi suatu forum industri bukan lagi suatu forum industri bagi maksud Akta ini, jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa badan itu tidak lagi memenuhi kehendak yang dinyatakan dalam subseksyen (1).
(4) Sesuatu penetapan atau penarikan balik penetapan di bawah seksyen ini hendaklah berkuat kuasa mulai tarikh pendaftaran, atau pada suatu tarikh selepas itu yang dinyatakan.
72 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Kod oleh forum industri
95. (1) Sesuatu forum industri boleh menyediakan kod industri sukarela berkenaan dengan apa-apa perkara yang diperuntukkan dalam Akta ini—
(a) atas daya usahanya sendiri; atau
(b) atas permintaan Suruhanjaya.
(2) Kod industri sukarela tidak boleh berkuat kuasa sehingga kod itu didaftarkan oleh Suruhanjaya.
(3) Suruhanjaya boleh enggan mendaftarkan kod industri sukarela itu, di bawah subseksyen (1), jika Suruhanjaya tidak berpuas hati bahawa peluang mencukupi bagi perundingan awam telah dilakukan dalam pembangunan kod industri sukarela itu oleh forum industri itu.
(4) Suruhanjaya hendaklah mendaftarkan suatu kod industri sukarela jika kod itu selaras dengan—
(a) matlamat Akta ini;
(b) mana-mana surat cara yang berkaitan di bawah Akta ini; dan
(c) mana-mana peruntukan Akta ini yang berkaitan dengan perkara atau aktiviti yang tertentu itu.
(5) Suruhanjaya hendaklah sama ada mendaftarkan atau enggan mendaftarkan suatu kod industri sukarela.
(6) Jika Suruhanjaya enggan mendaftarkan suatu kod industri sukarela, maka Suruhanjaya hendaklah memberitahu forum industri yang berkaitan mengenai keputusannya secara bertulis dan memberikan sebab baginya.
(7) Jika Suruhanjaya tidak mendaftarkan dan tidak pula enggan mendaftarkan suatu kod industri sukarela dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh kod industri sukarela itu dikemukakan bagi pendaftaran, Suruhanjaya disifatkan telah menolak pendaftaran kod industri sukarela itu melainkan jika forum industri itu menerima notis bertulis mengenai pendaftaran kod industri sukarela itu selepas tempoh itu.
Komunikasi dan Multimedia 73
Suruhanjaya boleh menentukan kod industri sukarela
96. (1) Suruhanjaya boleh menentukan suatu kod industri sukarela, mengikut seksyen 55, jika—
(a) suatu kod industri sukarela tidak dibangunkan di bawah seksyen yang berkenaan dalam Akta ini; dan
(b) Suruhanjaya berpuas hati bahawa suatu kod industri sukarela tidak mungkin dibangunkan oleh forum industri yang berkaitan dalam suatu tempoh masa yang munasabah.
(2) Kod industri sukarela yang dirumuskan oleh Suruhanjaya di bawah subseksyen (1) hendaklah didaftarkan.
(3) Kod industri sukarela hendaklah hanya berkuat kuasa setelah didaftarkan.
Kod industri sukarela yang terpakai
97. (1) Suruhanjaya hendaklah memastikan bahawa hanya terdapat satu kod industri sukarela yang berkuat kuasa yang terpakai bagi suatu perkara tertentu bagi orang atau kelas orang tertentu pada suatu masa tertentu.
(2) Jika terdapat apa-apa ketidakpastian atau ketaksaan, seseorang boleh memohon kepada Suruhanjaya supaya diberi pendapat Suruhanjaya, tentang kod industri sukarela yang manakah yang menjadi kod yang terpakai berhubung dengan hal keadaan pemohon itu.
(3) Suruhanjaya hendaklah memberikan pendapatnya dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penerimaan permohonan itu.
(4) Suruhanjaya hendaklah mengambil kira apa-apa garis panduan Menteri dan apa-apa pendapat terdahulu yang berkaitan.
(5) Pendapat itu hendaklah mengikat Suruhanjaya dan pemohon itu selama tempoh tiga tahun dari tarikh pendapat itu diberikan di bawah subseksyen (3).
(6) Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar pendapat yang diberikan di bawah seksyen ini, mengikut Bab 6 Bahagian ini.
74 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(7) Walau apa pun subseksyen (5), Suruhanjaya boleh menarik balik suatu pendapat di bawah seksyen ini jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa jenis aktiviti yang dijalankan oleh pemohon telah berubah secara matan.
Pematuhan kod industri sukarela berdaftar suatu pembelaan yang sah
98. (1) Tertakluk kepada seksyen 99, pematuhan suatu kod industri sukarela berdaftar tidaklah mandatori.
(2) Pematuhan suatu kod industri sukarela berdaftar hendaklah menjadi suatu pembelaan terhadap apa-apa pendakwaan, tindakan atau prosiding daripada apa-apa jenis, sama ada dalam mahkamah atau selainnya, yang diambil terhadap seseorang (yang tertakluk kepada kod industri sukarela itu) berkenaan dengan suatu perkara yang diperkatakan dalam kod itu.
Arahan supaya kod industri sukarela berdaftar dipatuhi
99. Suruhanjaya boleh mengarahkan seseorang atau sesuatu kelas orang, mengikut seksyen 51, supaya mematuhi suatu kod industri sukarela berdaftar.
Penalti sivil bagi ketakpatuhan
100. (1) Walau apa pun seksyen 53, seseorang yang tidak mematuhi sesuatu arahan Suruhanjaya supaya orang itu mematuhi mana-mana peruntukan suatu kod industri sukarela boleh kena membayar kepada Suruhanjaya suatu denda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit.
(2) Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, denda yang kena dibayar di bawah seksyen ini boleh didapatkan, tanpa menjejaskan apa-apa remedi atau sanksi lain, sebagai suatu hutang sivil.
Pembatalan kod
101. Suruhanjaya boleh menentukan pembatalan sesuatu kod industri sukarela, mengikut seksyen 55, jika Suruhanjaya berpuas
Komunikasi dan Multimedia 75
hati bahawa kod industri sukarela itu tidak lagi selaras dengan semua perkara yang disenaraikan dalam perenggan 95(4)(a), (b) dan (c).
Pengemukaan kod industri sukarela baru oleh forum industri
102. (1) Sesuatu forum industri boleh mengemukakan suatu kod industri sukarela baru untuk menggantikan suatu kod industri sukarela yang sedia ada bagi industri itu.
(2) Pengemukaan kod baru itu hendaklah tertakluk kepada peruntukan Bab ini.
(3) Jika sesuatu forum industri mengemukakan suatu kod industri sukarela baru kepada Suruhanjaya yang memperkatakan perkara yang sama sebagaimana suatu kod berdaftar yang sedia ada, kod berdaftar yang sedia ada itu dianggap tidak sah setakat apa-apa percanggahan dengan kod baru itu pada masa kod baru itu didaftarkan di bawah seksyen 95.
Daftar kod industri sukarela semasa
103. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua kod industri sukarela semasa, mengikut Bab 6 Bahagian ini.
Bab 10
Standard Mandatori
Penentuan standard mandatori
104. (1) Suruhanjaya boleh menentukan suatu standard mandatori bagi apa-apa perkara yang mungkin menjadi hal perkara suatu kod industri sukarela jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa kod industri sukarela itu telah gagal, dan akan terus gagal, untuk menggalakkan urusan industri yang selaras dengan—
(a) matlamat Akta ini;
(b) mana-mana surat cara yang berkaitan di bawah Akta ini; atau
76 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(c) mana-mana peruntukan yang berkaitan dalam Akta ini atau perundangan subsidiarinya.
(2) Suruhanjaya hendaklah menentukan suatu standard mandatori jika Suruhanjaya tertakluk kepada suatu arahan daripada Menteri supaya menentukan suatu standard mandatori sebagai ganti untuk suatu kod industri sukarela.
(3) Sesuatu arahan Menteri, untuk menentukan suatu standard mandatori, mungkin termasuk sebutan tentang—
(a) perkara yang hendaklah diperkatakan dalam standard mandatori itu; dan
(b) cara perkara tersebut hendaklah dikendalikan.
(4) Penentuan Suruhanjaya di bawah seksyen ini hendaklah mengikut seksyen 55.
Standard mandatori hendaklah selaras
105. (1) Sesuatu standard mandatori yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah Bab ini hendaklah selaras dengan—
(a) matlamat Akta ini;
(b) mana-mana surat cara yang berkaitan di bawah Akta ini; atau
(c) mana-mana peruntukan yang berkaitan dalam Akta ini atau perundangan subsidiarinya.
(2) Suatu standard mandatori yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah subseksyen (1) hendaklah menyatakan kelas pemegang lesen yang tertakluk kepada standard mandatori itu.
(3) Seseorang yang tertakluk kepada suatu standard mandatori hendaklah mematuhi standard mandatori itu.
Pengubahsuaian, pengubahan atau pembatalan standard mandatori
106. (1) Suruhanjaya boleh menentukan pengubahsuaian, pengubahan atau pembatalan suatu standard mandatori mengikut seksyen 55, jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa standard
Komunikasi dan Multimedia 77
mandatori itu tidak lagi selaras dengan semua perkara yang disenaraikan dalam perenggan 105(1)(a), (b) dan (c).
(2) Apa-apa pengubahsuaian atau pengubahan suatu standard mandatori di bawah subseksyen (1) hendaklah disifatkan sebagai suatu standard baru bagi maksud Bab ini dan hendaklah tertakluk kepada peruntukan Bab ini.
(3) Jika suatu standard mandatori baru memperkatakan standard yang sama sebagaimana suatu standard mandatori yang sedia ada, maka standard yang sedia ada itu dianggap sebagai tidak sah setakat apa-apa percanggahan dengan standard mandatori baru itu.
Standard mandatori hendaklah diberi keutamaan
107. Suatu kod industri sukarela, atau suatu aku janji yang disebut dalam Bab 11 Bahagian ini, tidaklah sah setakat apa-apa percanggahan dengan suatu standard mandatori.
Pematuhan standard mandatori suatu pembelaan yang sah
108. Pematuhan suatu standard mandatori hendaklah menjadi suatu pembelaan terhadap mana-mana pendakwaan, tindakan atau prosiding daripada apa-apa jenis, sama ada dalam mahkamah atau selainnya, yang diambil terhadap seseorang (yang tertakluk kepada standard mandatori itu) berkenaan dengan suatu perkara yang diperkatakan dalam standard mandatori itu.
Penalti sivil bagi ketakpatuhan
109. (1) Walau apa pun seksyen 53, seseorang yang tidak mematuhi sesuatu arahan Suruhanjaya supaya orang itu mematuhi mana-mana peruntukan suatu standard mandatori boleh kena membayar kepada Suruhanjaya suatu denda tidak melebihi dua ratus ribu ringgit.
(2) Walau apa pun peruntukan mana-mana undang-undang bertulis lain, denda yang kena dibayar di bawah seksyen ini boleh didapatkan, tanpa menjejaskan apa-apa remedi atau sanksi lain, sebagai suatu hutang sivil.
78 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Bab 11
Aku Janji
Aku janji oleh seseorang
110. (1) Seseorang boleh memberikan suatu aku janji kepada Suruhanjaya berkenaan dengan apa-apa perkara yang mungkin menjadi hal perkara suatu kod industri sukarela di bawah Akta ini atau yang baginya Akta membuat peruntukan nyata.
(2) Suatu aku janji yang diberikan oleh seseorang di bawah subseksyen (1) boleh—
(a) menyatakan terma dan syarat bagi aku janji itu; atau
(b) menerima pakai terma dan syarat contoh daripada suatu kod industri sukarela berdaftar,
dan aku janji itu boleh termasuk tarikh kuat kuasa aku janji itu dan/atau tarikh habis tempohnya.
Pendaftaran aku janji
111. (1) Suatu aku janji yang diberikan di bawah Bab ini hendaklah hanya sah dan boleh dikuatkuasakan setelah didaftarkan.
(2) Seseorang boleh mengemukakan suatu permohonan bertulis kepada Suruhanjaya untuk mendapatkan pendaftaran sesuatu aku janji oleh Suruhanjaya.
(3) Suruhanjaya hendaklah mendaftarkan sesuatu aku janji jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa aku janji itu—
(a) selaras dengan matlamat Akta ini;
(b) selaras dengan mana-mana surat cara yang dibuat di bawah Akta ini;
(c) selaras dengan mana-mana peruntukan yang berkaitan dalam Akta ini; dan
(d) akan habis tempoh dalam masa tiga tahun dari tarikh permohonan untuk mendaftarkan aku janji itu.
Komunikasi dan Multimedia 79
(4) Walau apa pun subseksyen (3), Suruhanjaya hendaklah mendaftarkan sesuatu aku janji jika aku janji itu—
(a) semata-semata menerima pakai terma dan syarat contoh daripada suatu kod industri sukarela berdaftar; dan
(b) akan habis tempoh dalam tempoh tiga tahun dari tarikh permohonan untuk mendaftarkan aku janji itu.
(5) Suruhanjaya hendaklah sama ada mendaftarkan atau enggan mendaftarkan mana-mana aku janji lain dan hendaklah memberitahu orang yang memberikan aku janji itu mengenai keputusannya secara bertulis dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penerimaan aku janji itu.
(6) Suruhanjaya hendaklah memberikan sebab kerana enggan mendaftarkan sesuatu aku janji.
(7) Jika Suruhanjaya tidak mendaftarkan dan tidak pula enggan untuk mendaftarkan suatu aku janji dalam tempoh tiga puluh hari dari tarikh penerimaan permohonan itu, Suruhanjaya disifatkan telah enggan mendaftarkan aku janji itu melainkan jika orang yang memberikan aku janji itu diberitahu mengenai pendaftaran itu selepas tempoh itu.
(8) Suatu aku janji yang diberikan di bawah Bab ini hendaklah hanya berkuat kuasa pada tarikh pendaftaran atau pada suatu tarikh selepas itu yang boleh dinyatakan dalam aku janji itu.
Kaedah-kaedah berkenaan dengan aku janji
112. (1) Menteri boleh membuat kaedah-kaedah, yang hendaklah disiarkan dalam Warta, berkenaan dengan aku janji dan kaedah- kaedah itu hendaklah mengikat pihak yang membuat aku janji itu dan semua orang lain yang bergantung pada aku janji itu seolah- olah aku janji itu ditandatangani oleh setiap orang masing-masing dan mengandungi perjanjian pada pihak setiap orang bagi dirinya sendiri dan bagi penggantinya untuk mematuhi semua peruntukan kaedah-kaedah itu.
(2) Suruhanjaya boleh mengarahkan seseorang yang disebut dalam subseksyen (1) supaya mematuhi kaedah-kaedah yang dibuat di bawah subseksyen (1) dan mana-mana aku janji berdaftar yang dikeluarkan di bawah Bab ini.
80 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Penarikan balik aku janji
113. Seseorang yang memberikan suatu aku janji boleh menarik balik aku janji itu pada bila-bila masa dengan memberitahu Suruhanjaya secara bertulis.
Penggantian aku janji
114. Jika seseorang mengemukakan kepada Suruhanjaya suatu aku janji baru yang memperkatakan perkara yang sama sebagaimana suatu aku janji berdaftar yang sedia ada yang diberikan oleh orang itu, aku janji berdaftar yang sedia ada itu dianggap tidak sah setakat apa-apa percanggahan dengan aku janji baru itu pada masa aku janji baru itu didaftarkan di bawah seksyen 111.
Daftar aku janji
115. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar semua aku janji yang sedia ada, mengikut Bab 6.
Penguatkuasaan aku janji
116. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Suruhanjaya atau seseorang boleh memohon kepada mahkamah bagi penguatkuasaan suatu aku janji berdaftar terhadap orang yang memberikan aku janji itu jika sesuatu aku janji tidak dipatuhi.
(2) Jika suatu jumlah wang kena dibayar oleh mana-mana orang, atau jika apa-apa jua, selain pembayaran wang, dikehendaki supaya dilakukan atau tidak dilakukan oleh mana-mana orang disebabkan oleh apa-apa arahan yang diberikan oleh Suruhanjaya di bawah seksyen 112, dan arahan itu tidak dipatuhi oleh orang yang kepadanya arahan itu diberikan, maka arahan itu hendaklah, bagi segala maksud boleh dikuatkuasakan seolah-olah arahan itu merupakan suatu penghakiman Mahkamah Tinggi, mengikut kaedah-kaedah mahkamah yang terpakai atau mengikut cara yang disifatkan oleh Mahkamah adil atau suai manfaat dengan syarat suatu perakuan telah dikeluarkan oleh Suruhanjaya kepada pengadu itu yang memberikan kebenaran untuk meneruskan tindakan di Mahkamah bagi penguatkuasaan suatu aku janji berdaftar kecuali dalam hal suatu injunksi.
Komunikasi dan Multimedia 81
(3) Tiada perakuan dikehendaki jika suatu tindakan diambil oleh Suruhanjaya di bawah seksyen ini.
Bab 12
Peninggalan Pengawalseliaan
Peninggalan pengawalseliaan
117. (1) Walau apa pun apa-apa jua yang terkandung dalam Akta ini, Menteri boleh atas syor Suruhanjaya mengarahkan Suruhanjaya supaya meninggalkan pemakaian mana-mana peruntukan Akta ini atau perundangan subsidiarinya terhadap seseorang pemegang lesen atau sesuatu kelas pemegang lesen, atau kepada seseorang atau sesuatu kelas orang, jika Menteri menentukan bahawa—
(a) penguatkuasaan peruntukan sedemikian tidaklah perlu untuk memastikan pencapaian matlamat Akta ini;
(b) penguatkuasaan peruntukan sedemikian tidaklah perlu bagi pelindungan pengguna;
(c) peninggalan pemakaian peruntukan sedemikian adalah selaras dengan kepentingan negara; dan
(d) peninggalan pemakaian sedemikian tidak akan menghalang pentadbiran Akta ini.
(2) Arahan oleh Menteri hendaklah dibuat mengikut seksyen 7.
Penentuan oleh Menteri
118. (1) Menteri hendaklah menimbangkan syor bertulis Suruhanjaya sebelum membuat penentuan, mengikut seksyen 10, untuk meninggalkan pemakaian peruntukan yang berkaitan dalam Akta ini atau perundangan subsidiarinya.
(2) Menteri hendaklah memberikan suatu notis bertulis secepat yang dapat dilaksanakan mengenai penentuannya tentang sama ada hendak meninggalkan pemakaian peruntukan sedemikian dan sebab bagi penentuannya.
(3) Jika Menteri menentukan untuk meninggalkan pemakaian sesuatu peruntukan Akta ini atau perundangan subsidiarinya,
82 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Menteri hendaklah menyiarkan notis peninggalan itu dalam bentuk suatu perintah pengecualian dalam Warta.
(4) Suatu pengecualian yang ditentukan di bawah subseksyen (3) boleh dijadikan atau tidak dijadikan tertakluk kepada apa-apa syarat.
Bab 13
Kajian Semula Keputusan
Kajian semula oleh Suruhanjaya
119. (1) Seseorang yang terkilan dengan atau yang kepentingannya dimudaratkan oleh mana-mana keputusan Suruhanjaya yang dibuat menurut pelaksanaan kuasa dan fungsinya di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya boleh meminta secara bertulis kepada Suruhanjaya bagi mendapatkan suatu pernyataan sebab-sebab bagi keputusan itu.
(2) Suruhanjaya hendaklah, apabila dibuat permintaan bertulis sedemikian, memberikan satu salinan pernyataan sebab-sebab bagi keputusan itu dan apa-apa maklumat yang berkaitan yang diambil kira dalam membuat keputusan itu dalam tempoh tidak lebih dari tiga puluh hari dari tarikh penerimaan permintaan itu oleh Suruhanjaya.
(3) Suruhanjaya tidak dikehendaki untuk menyiarkan, atau untuk mendedahkan kepada seseorang yang dengan hal ehwalnya pernyataan itu ada kaitan, suatu pernyataan sebab-sebab atau sebahagian daripada suatu pernyataan sebab-sebab jika penyiaran atau pendedahan itu akan—
(a) mendedahkan suatu perkara yang bersifat sulit;
(b) mungkin menjejaskan perbicaraan adil seseorang; atau
(c) melibatkan pendedahan tidak munasabah maklumat peribadi mengenai mana-mana individu (termasuk orang yang sudah mati).
(4) Dalam Bab ini, “keputusan” termasuklah apa-apa tindakan, perintah, laporan atau kuasa yang diwakilkan.
Komunikasi dan Multimedia 83
Kajian semula oleh Tribunal Rayuan
120. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), seseorang yang terkilan dengan atau yang kepentingannya dimudaratkan oleh suatu keputusan atau arahan (tetapi tidak suatu penentuan) Suruhanjaya yang dibuat menurut pelaksanaan kuasa dan fungsinya di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya, boleh merayu kepada Tribunal Rayuan bagi suatu kajian semula merit dan proses keputusan atau arahan tertentu Suruhanjaya, melainkan jika perkara itu tidak tertakluk kepada suatu rayuan kepada Tribunal Rayuan.
(2) Tertakluk kepada subseksyen 17(1), Menteri boleh menentukan keputusan atau arahan Suruhanjaya yang tidak tertakluk kepada rayuan kepada Tribunal Rayuan di bawah subseksyen (1).
Kajian semula kehakiman
121. (1) Seseorang yang terjejas dengan sesuatu keputusan atau tindakan lain Menteri atau Suruhanjaya boleh memohon kepada mahkamah bagi suatu kajian semula kehakiman mengenai keputusan atau tindakan lain sedemikian.
(2) Seseorang tidak boleh memohon kepada mahkamah bagi suatu kajian semula kehakiman melainkan jika orang itu telah menghabiskan segala remedi lain yang diperuntukkan di bawah Akta ini.
Bab 14
Kajian Semula Peraturan
Kajian semula perundangan subsidiari oleh Suruhanjaya
122. (1) Suruhanjaya hendaklah mengkaji semula semua kaedah dan peraturan yang dibuat di bawah Akta ini yang berkuat kuasa pada masa kajian semula itu.
(2) Suatu kajian semula kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan hendaklah dijalankan oleh Suruhanjaya—
(a) tiga tahun sekali; atau
(b) jika dan apabila diarahkan oleh Menteri di bawah seksyen 7.
84 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(3) Suruhanjaya hendaklah memberikan syor bertulis kepada Menteri untuk mengubahsuaikan atau mengubah, atau untuk memansuhkan, mana-mana kaedah atau peraturan yang dibuat di bawah Akta ini—
(a) yang tidak lagi diperlukan demi kepentingan negara;
(b) yang tidak lagi diperlukan untuk memastikan pencapaian matlamat Akta ini; atau
(c) bagi apa-apa sebab lain yang difikirkan oleh Suruhanjaya ada kaitannya.
Bab 15
Pengawasan Dan Pelaporan
Laporan kepada Menteri mengenai prestasi industri
123. (1) Suruhanjaya hendaklah mengawasi semua perkara penting berhubung dengan prestasi pemberi kemudahan rangkaian, pemberi perkhidmatan rangkaian, pemberi perkhidmatan aplikasi dan pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan dan membuat laporan kepada Menteri pada akhir setiap tahun kewangan.
(2) Dalam melaksanakan fungsinya di bawah subseksyen (1), Suruhanjaya hendaklah mengambil kira apa-apa penunjuk prestasi industri yang difikirkan sesuai oleh Suruhanjaya.
Perkara untuk diawasi dan dilaporkan
124. Perkara-perkara yang hendaklah diawasi dan dilaporkan oleh Suruhanjaya termasuk, tetapi tidak terhad kepada, yang berikut:
(a) perjalanan dan pentadbiran Akta ini dan perundangan subsidiarinya;
(b) kecekapan pemegang lesen dalam memberikan kemudahan dan perkhidmatan;
(c) mutu perkhidmatan;
(d) kadar yang dibayar oleh pengguna bagi perkhidmatan;
(e) perkembangan pengawalan kediri industri;
Komunikasi dan Multimedia 85
(f) tahap pematuhan kod industri sukarela, standard mandatori dan aku janji;
(g) cukupnya dan terdapatnya perkhidmatan di semua bahagian di Malaysia;
(h) apa-apa kekurangan dalam ruang lingkup atau perjalanan Akta ini dan perundangan subsidiarinya; dan
(i) perkara-perkara lain yang Suruhanjaya berpuas hati adalah berkaitan.
Laporan hendaklah disiarkan
125. Suruhanjaya hendaklah menyiarkan laporan itu, dengan cara yang difikirkannya sesuai, secepat yang dapat dilaksanakan selepas tarikh Suruhanjaya menyampaikan laporan itu kepada Menteri.
Bahagian VI
PENGAWALSELIAAN EKONOMI
Bab 1
Pelesenan
Pelesenan kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan aplikasi
126. (1) Tertakluk kepada apa-apa pengecualian yang boleh ditentukan oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, tiada seorang pun boleh—
(a) mempunyai atau memberikan apa-apa kemudahan rangkaian;
(b) memberikan apa-apa perkhidmatan rangkaian; atau
(c) memberikan apa-apa perkhidmatan aplikasi,
kecuali di bawah dan mengikut terma dan syarat—
(aa) suatu lesen individu yang sah yang diberikan di bawah Akta ini; atau
(bb) suatu lesen kelas yang diberikan di bawah Akta ini,
86 Undang-Undang Malaysia AktA 588
yang secara nyata memberi kuasa bagi pemunyaan atau pemberian kemudahan atau perkhidmatan itu.
(2) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya dan juga boleh didenda selanjutnya satu ribu ringgit bagi setiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan.
Pematuhan syarat-syarat lesen
127. (1) Syarat-syarat standard yang berkaitan bagi sesuatu lesen di bawah Bahagian ini hendaklah mengikut Jadual.
(2) Apa-apa syarat khas atau tambahan sesuatu lesen boleh diisytiharkan oleh Menteri dan dimasukkan dalam lesen itu.
(3) Seorang pemegang lesen di bawah Bahagian ini tidak boleh memberikan apa-apa kemudahan atau perkhidmatan kecuali mengikut syarat-syarat suatu lesen yang diberikan kepada pemegang lesen itu di bawah Bahagian ini atau syarat-syarat suatu lesen kelas yang dengannya pemegang lesen itu tertakluk.
Takrif sempadan rangkaian
128. (1) Menteri boleh menentukan sempadan rangkaian bagi tujuan Akta ini.
(2) Jika tiada penentuan sedemikian, sempadan rangkaian ialah—
(a) soket kelengkapan yang pertama di sesuatu kediaman persendirian;
(b) kerangka agihan utama dalam sesuatu bangunan; atau
(c) suatu titik yang dipersetujui oleh pelanggan dan pemberi kemudahan rangkaian.
(3) Pemunyaan mana-mana kemudahan rangkaian dan pemberian mana-mana perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi,
Komunikasi dan Multimedia 87
semata-mata di sebelah pihak pelanggan di sempadan rangkaian adalah, dikecualikan daripada peruntukan Bahagian ini.
Pengecualian bagi pemberi perkhidmatan aplikasi yang tidak tertakluk kepada lesen kelas
129. Seorang pemberi perkhidmatan aplikasi yang tidak tertakluk kepada suatu lesen kelas di bawah seksyen 126 hendaklah disifatkan telah dikecualikan daripada peruntukan Bab ini, tetapi tidak daripada peruntukan Bahagian VII berkenaan dengan pengawalseliaan teknik.
Pemberi kemudahan yang dinamakan
130. (1) Menteri boleh, atas syor Suruhanjaya, menentukan bahawa seseorang pemberi kemudahan rangkaian berlesen, selain pemunya mana-mana kemudahan rangkaian, ialah seorang pemberi kemudahan yang dinamakan bagi kemudahan rangkaian itu bagi maksud Akta ini, jika Menteri berpuas hati bahawa penamaan itu tidak akan menghalang—
(a) pencapaian matlamat Akta ini; dan
(b) pentadbiran Akta ini.
(2) Apabila pemberi kemudahan yang dinamakan ditentukan di bawah subseksyen (1), maka pemunya itu hendaklah disifatkan telah dikecualikan daripada peruntukan Bab ini.
Pemberi di bawah lesen kelas hendaklah mendaftar
131. Seseorang tidak boleh menjalankan urusan di bawah suatu lesen kelas berkaitan dengan apa-apa kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi melainkan jika orang itu didaftarkan oleh Suruhanjaya.
Lesen berasingan
132. Lesen yang diperoleh di bawah Bab ini tidak mengecualikan mana-mana orang daripada kewajipan untuk memperoleh lesen di bawah mana-mana seksyen lain yang berkaitan dalam Akta ini.
88 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Bab 2
Amalan Persaingan Am
Larangan terhadap tingkah laku anti-persaingan
133. Seseorang pemegang lesen tidak boleh membuat apa-apa tingkah laku yang mempunyai maksud mengurangkan persaingan dengan cukup besar dalam suatu pasaran komunikasi.
Suruhanjaya boleh menyiarkan garis panduan
134. (1) Suruhanjaya boleh menyiarkan garis panduan yang menjelaskan pengertian “mengurangkan persaingan dengan cukup besar”.
(2) Garis panduan itu boleh memasukkan rujukan kepada—
(a) pasaran ekonomi yang berkaitan;
(b) arah aliran global dalam pasaran yang berkaitan;
(c) kesan tingkah laku itu terhadap bilangan pesaing dalam sesuatu pasaran dan bahagian pasaran mereka;
(d) kesan tingkah laku itu terhadap sekatan kemasukan ke dalam pasaran itu;
(e) kesan tingkah laku itu terhadap julat perkhidmatan dalam pasaran itu;
(f) kesan tingkah laku itu terhadap kos dan struktur keuntungan dalam pasaran itu; dan
(g) apa-apa perkara lain yang Suruhanjaya berpuas hati adalah berkaitan.
Larangan terhadap pembuatan perjanjian pakatan sulit
135. Seseorang pemegang lesen tidak boleh membuat apa- apa persefahaman, perjanjian atau perkiraan, sama ada boleh dikuatkuasakan di sisi undang-undang atau tidak, yang membuat peruntukan tentang—
(a) penetapan kadar;
(b) perkongsian pasaran;
Komunikasi dan Multimedia 89
(c) pemulauan pembekal radas; atau
(d) pemulauan pesaing lain.
Larangan terhadap perkiraan kaitan atau pautan
136. Seorang pemegang lesen tidak boleh, pada bila-bila masa atau dalam apa-apa keadaan, menjadikan suatu syarat bagi pemberian atau pembekalan sesuatu keluaran atau perkhidmatan dalam suatu pasaran komunikasi bahawa orang yang memperoleh keluaran atau perkhidmatan itu dalam pasaran komunikasi itu adalah juga dikehendaki supaya membeli atau tidak membeli mana-mana keluaran atau perkhidmatan lain sama ada daripadanya atau daripada orang lain.
Penentuan pemegang lesen dominan
137. Suruhanjaya boleh menentukan bahawa seorang pemegang lesen berada pada kedudukan dominan dalam suatu pasaran komunikasi.
Garis panduan mengenai maksud “kedudukan dominan”
138. (1) Suruhanjaya boleh menyiarkan garis panduan yang menjelaskan bagaimana Suruhanjaya akan menggunakan ujian “kedudukan dominan” terhadap seseorang pemegang lesen.
(2) Garis panduan itu boleh menyatakan perkara-perkara yang boleh diambil kira oleh Suruhanjaya, termasuk—
(a) pasaran ekonomi yang berkaitan;
(b) teknologi global dan arah aliran komersial yang mempengaruhi kuasa pasaran;
(c) bahagian pasaran pemegang lesen itu;
(d) kuasa pemegang lesen untuk membuat keputusan penentuan kadar dengan bebas;
(e) tahap perbezaan keluaran atau perkhidmatan dan promosi jualan dalam pasaran itu; dan
(f) apa-apa perkara lain yang Suruhanjaya berpuas hati adalah berkaitan.
90 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Suruhanjaya boleh mengarahkan pemegang lesen pada kedudukan dominan
139. (1) Suruhanjaya boleh mengarahkan seseorang pemegang lesen yang berada pada suatu kedudukan dominan dalam suatu pasaran komunikasi supaya menghentikan tingkah laku dalam pasaran komunikasi itu yang mempunyai, atau mungkin mempunyai, kesan mengurangkan persaingan dengan cukup besar dalam mana- mana pasaran komunikasi, dan supaya melaksanakan langkah pemulihan yang sesuai.
(2) Suruhanjaya hanya boleh mengeluarkan suatu arahan di bawah subseksyen (1) jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa arahan itu selaras dengan—
(a) matlamat Akta ini; dan
(b) mana-mana surat cara yang berkaitan di bawah Akta ini.
Pembenaran tingkah laku
140. (1) Seseorang pemegang lesen boleh memohon kepada Suruhanjaya, sebelum membuat apa-apa tingkah laku yang boleh ditafsirkan sebagai mempunyai maksud atau kesan mengurangkan persaingan dengan cukup besar dalam suatu pasaran komunikasi, untuk mendapatkan kebenaran bagi tingkah laku itu.
(2) Walau apa pun peruntukan Bab ini, Suruhanjaya hendaklah membenarkan tingkah laku itu jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa kebenaran itu adalah demi kepentingan negara.
(3) Sebelum membenarkan tingkah laku itu, Suruhanjaya boleh menghendaki pemegang lesen itu supaya mengemukakan suatu aku janji berkenaan dengan tingkah lakunya dalam apa-apa perkara yang berkaitan dengan kebenaran itu.
(4) Jika pemegang lesen itu kemudiannya menarik balik aku janji itu, kebenaran itu hendaklah disifatkan tidak pernah diberikan bagi maksud Bab ini.
(5) Seseorang pemegang lesen boleh menarik balik sesuatu permohonan yang dibuat di bawah subseksyen (1) pada bila-bila masa.
Komunikasi dan Multimedia 91
Daftar kebenaran
141. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar kebenaran tingkah laku semasa di bawah Bab ini mengikut Bab 6 Bahagian V.
Remedi bagi ketakpatuhan
142. (1) Suruhanjaya atau seseorang boleh memohon injunksi interim atau interlokutori terhadap mana-mana tingkah laku yang dilarang dalam Bab ini.
(2) Seseorang hendaklah memperoleh suatu perakuan daripada Suruhanjaya bagi kebenaran untuk meneruskan tindakan di mahkamah bagi menguatkuasakan peruntukan Bab ini kecuali dalam kes suatu injunksi.
Penalti bagi kesalahan
143. Seseorang yang melanggar mana-mana larangan di bawah Bab ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya dan juga boleh didenda selanjutnya satu ribu ringgit bagi tiap-tiap hari atau sebahagian daripada sehari kesalahan itu berterusan selepas pensabitan.
Menteri boleh membuat kaedah-kaedah
144. (1) Tertakluk kepada subseksyen (2), Menteri boleh membuat kaedah-kaedah, yang hendaklah disiarkan dalam Warta, berkenaan dengan perjanjian antara pemegang-pemegang lesen, di bawah Akta ini, dengan pemberi kemudahan rangkaian asing dan/atau pemberi perkhidmatan rangkaian.
(2) Menteri hanya boleh membuat kaedah-kaedah, di bawah subseksyen (1), yang berhasrat untuk menghalang atau mengurangkan—
(a) apa-apa tingkah laku oleh pemberi kemudahan rangkaian asing dan/atau pemberi perkhidmatan rangkaian yang
92 Undang-Undang Malaysia AktA 588
akan, atau mungkin akan mengakibatkan, pengurangan persaingan dengan cukup besar dalam suatu pasaran komunikasi; atau
(b) salah guna kuasa pasaran dalam suatu pasaran komunikasi.
Bab 3
Capaian Kepada Perkhidmatan
Kemudahan dan perkhidmatan yang boleh dimasukkan dalam senarai capaian
145. (1) Senarai kemudahan dan perkhidmatan yang boleh dimasukkan dalam senarai capaian, sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya di bawah Bab ini, ialah—
(a) kemudahan rangkaian;
(b) perkhidmatan rangkaian; dan
(c) kemudahan dan/atau perkhidmatan lain yang memudahkan pemberian perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi, termasuk perkhidmatan aplikasi kandungan.
(2) Kemudahan atau perkhidmatan yang disenaraikan dalam perenggan (1)(c) tidak perlu dipunyai atau diberikan oleh pemegang lesen di bawah Akta ini.
Penentuan kemudahan dan perkhidmatan oleh Suruhanjaya
146. Tertakluk kepada subseksyen 147(2), Suruhanjaya boleh menentukan bahawa—
(a) suatu kemudahan rangkaian;
(b) suatu perkhidmatan rangkaian; atau
(c) mana-mana kemudahan dan/atau perkhidmatan lain yang memudahkan pemberian perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi, termasuk perkhidmatan aplikasi kandungan,
hendaklah dimasukkan atau dikeluarkan daripada senarai capaian.
Komunikasi dan Multimedia 93
Syor oleh forum capaian
147. (1) Forum capaian boleh mengesyorkan kepada Suruhanjaya bahawa—
(a) suatu kemudahan rangkaian;
(b) suatu perkhidmatan rangkaian; atau
(c) mana-mana kemudahan dan/atau perkhidmatan lain yang memudahkan pemberian perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi, termasuk perkhidmatan aplikasi kandungan,
hendaklah dimasukkan atau dikeluarkan daripada senarai capaian.
(2) Suruhanjaya hendaklah menentukan bahawa kemudahan rangkaian atau kelas kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian atau kelas perkhidmatan rangkaian yang disyorkan dimasukkan dalam senarai capaian, jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa forum capaian itu telah berunding dengan orang yang mempunyai kepentingan dalam syor itu, dan tidak kurang daripada sembilan per sepuluh daripada anggota forum capaian itu menyokong syor itu.
(3) Walau apa pun Bab 3 Bahagian V, Suruhanjaya tidak dikehendaki supaya menjalankan suatu siasatan sebelum membuat suatu syor di bawah seksyen 55, jika penentuan itu ada kaitan dengan suatu syor yang dibuat oleh forum capaian di bawah seksyen ini tetapi tiada apa-apa jua dalam seksyen ini boleh menghalang Suruhanjaya daripada menjalankan siasatan jika difikirkannya perlu.
Daftar senarai capaian
148. Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar—
(a) kemudahan rangkaian;
(b) perkhidmatan rangkaian; dan
(c) kemudahan dan/atau perkhidmatan lain yang memudahkan pemberian perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi, termasuk perkhidmatan aplikasi kandungan,
yang dimasukkan dalam senarai capaian.
94 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Kewajipan capaian s tandard bagi kemudahan dan perkhidmatan
149. (1) Tertakluk kepada apa-apa pengecualian yang boleh ditentukan oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam Warta, seseorang pemberi kemudahan rangkaian dan seseorang pemberi perkhidmatan rangkaian hendaklah memberikan capaian kepada kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian mereka yang tersenarai dalam senarai capaian kepada mana-mana—
(a) pemberi kemudahan rangkaian lain;
(b) pemberi perkhidmatan rangkaian lain;
(c) pemberi perkhidmatan aplikasi lain; atau
(d) pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan lain,
yang membuat suatu permintaan bertulis bagi mendapatkan capaian kepada pemberi kemudahan rangkaian atau pemberi perkhidmatan rangkaian itu atas terma dan syarat yang munasabah.
(2) Capaian yang diberikan oleh seseorang pemberi ("pemberi pertama") kepada seorang pemberi lain di bawah subseksyen (1), hendaklah—
(a) sekurang-kurangnya mempunyai standard dan mutu teknik yang sama dengan atau lebih baik daripada standard dan mutu teknik yang diberikan dalam kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian pemberi pertama; dan
(b) atas dasar sama rata dan tanpa diskriminasi.
(3) Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.
Pendaftaran perjanjian capaian
150. (1) Sesuatu perjanjian capaian bertulis bagi pemberian kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian tersenarai hendaklah didaftarkan dengan Suruhanjaya mengikut seksyen 91.
Komunikasi dan Multimedia 95
(2) Tiada perjanjian capaian bertulis bagi pemberian kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian tersenarai boleh dikuatkuasakan melainkan jika perjanjian itu telah didaftarkan.
Pemberitahuan pertikaian capaian
151. (1) Sesuatu pihak kepada suatu pertikaian mengenai pematuhan kewajipan capaian standard di bawah seksyen 149 boleh memberitahu Suruhanjaya mengenai pertikaian itu di bawah Bab 7 Bahagian V.
(2) Sesuatu pihak yang cuba menjalankan haknya di bawah kewajipan capaian standard, atau sesuatu pihak yang telah memberitahu Suruhanjaya mengenai pertikaian itu di bawah subseksyen (1), boleh menarik balik pemberitahuan itu secara bertulis pada bila-bila masa.
Forum capaian
152. Suruhanjaya boleh menentukan suatu badan industri tunggal untuk menjadi forum capaian bagi maksud Bahagian ini.
Kod capaian
153. (1) Suruhanjaya hendaklah membuat suatu permintaan bertulis kepada forum capaian itu supaya menyediakan suatu kod capaian.
(2) Suatu kod capaian hendaklah memperuntukkan terma dan syarat contoh bagi pematuhan kewajipan capaian standard.
(3) Perkara-perkara yang boleh ditentukan oleh kod capaian termasuk, tetapi tidak terhad kepada—
(a) tempoh masa dan tatacara bagi perundingan dan pengikatan perjanjian capaian;
(b) perkaedahan kadar;
(c) pelindungan harta intelek;
(d) pelindungan maklumat perdagangan;
96 Undang-Undang Malaysia AktA 588
(e) penyediaan kemudahan; dan
(f) perkongsian maklumat teknik.
(4) Kod capaian boleh mengadakan peruntukan bagi terma dan syarat yang berlainan bagi kemudahan rangkaian dan perkhidmatan rangkaian yang berlainan yang tersenarai dalam senarai capaian.
Pendaftaran kod capaian
154. Suruhanjaya tidaklah boleh mendaftarkan suatu kod capaian melainkan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa kod capaian itu selaras dengan kewajipan capaian standard.
Aku janji capaian industri
155. (1) Seorang pemegang lesen boleh memberikan suatu aku janji capaian, mengikut seksyen 110.
(2) Suatu aku janji capaian boleh menyatakan lebih daripada satu set terma dan syarat bagi mendapatkan capaian kepada suatu kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian tertentu yang tersenarai dalam senarai capaian.
Pendaftaran aku janji
156. Suruhanjaya tidak boleh mendaftarkan suatu aku janji, mengikut kuasa amnya dalam seksyen 111, melainkan jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa aku janji itu selaras dengan kewajipan capaian standard.
Bahagian VII
PENGAWALSELIAAN TEKNIK
Bab 1
Penguntukan Spektrum
Larangan menggunakan spektrum tanpa penguntukan
157. (1) Tertakluk kepada apa-apa pengecualian yang boleh ditentukan oleh Menteri melalui perintah yang disiarkan dalam
Komunikasi dan Multimedia 97
Warta, tiada seorang pun boleh dengan sengaja menggunakan mana-mana bahagian spektrum untuk memberikan perkhidmatan rangkaian melainkan jika—
(a) orang itu memegang suatu penguntukan spektrum yang dikeluarkan di bawah Bahagian ini;
(b) orang itu memegang suatu penguntukan radas yang dikeluarkan di bawah Bahagian ini; atau
(c) penggunaan spektrum itu adalah tertakluk kepada suatu penguntukan kelas yang dikeluarkan oleh Suruhanjaya di bawah Bahagian ini.
(2) Seseorang yang melanggar mana-mana larangan di bawah Bab ini melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi lima tahun atau kedua-duanya.
Kuasa Menteri untuk membuat peraturan-peraturan
158. Menteri boleh membuat peraturan-peraturan berhubung dengan mana-mana perkara di bawah Bahagian ini.
Pengeluaran penguntukan spektrum
159. (1) Suruhanjaya boleh mengeluarkan suatu penguntukan spektrum yang memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan satu jalur frekuensi tertentu atau lebih bagi apa-apa maksud yang selaras dengan syarat-syarat penguntukan itu.
(2) Sesuatu penguntukan spektrum boleh dikeluarkan di bawah seksyen ini hanya apabila jalur frekuensi yang berkaitan bagi penguntukan spektrum telah ditentukan oleh Menteri.
Penguntukan spektrum hendaklah mematuhi rancangan spektrum
160. Penguntukan spektrum tidak boleh dikeluarkan melainkan jika penguntukan itu selaras dengan rancangan spektrum.
98 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Pengeluaran semula penguntukan spektrum
161. Kecuali jika Suruhanjaya memutuskan bahawa demi kepentingan negara suatu penguntukan spektrum hendaklah dikeluarkan kepada pemegang penguntukan yang sedia ada, tatacara bagi pengeluaran semula sesuatu penguntukan spektrum hendaklah mengikut seksyen 159 dan 160.
Pindah hakmilik pihak ketiga
162. Seseorang pemegang penguntukan spektrum boleh memindahkan kepada atau berurusan dengan mana-mana atau semua hak yang diuntukkan di bawah seksyen 159 dengan pihak ketiga hanya jika perbuatan itu mengikut peruntukan seksyen 163.
Kaedah-kaedah pindah hakmilik
163. (1) Menteri boleh membuat kaedah-kaedah, yang hendaklah disiarkan dalam Warta, bagi pemindahan hak pemegang penguntukan spektrum yang diberikan oleh penguntukan spektrum itu.
(2) Suruhanjaya boleh mengarahkan seorang pemegang penguntukan spektrum supaya mematuhi mana-mana kaedah yang dibuat di bawah seksyen ini.
Pengeluaran penguntukan radas
164. (1) Suruhanjaya boleh mengeluarkan suatu penguntukan radas yang memberikan hak kepada seseorang untuk menggunakan spektrum bagi mengendalikan suatu kemudahan rangkaian daripada jenis tertentu pada frekuensi tertentu atau dalam mana-mana jalur atau jalur-jalur frekuensi tertentu.
(2) Sesuatu penguntukan radas yang dikeluarkan di bawah seksyen ini boleh tertakluk kepada apa-apa syarat yang boleh dikenakan oleh Suruhanjaya.
Penguntukan radas hendaklah mematuhi rancangan Spektrum
165. Penguntukan radas tidak boleh dikeluarkan melainkan jika peruntukan itu selaras dengan rancangan spektrum yang diadakan di bawah Bahagian ini.
Komunikasi dan Multimedia 99
Situasi apabila penguntukan radas tidak boleh dikeluarkan
166. Suruhanjaya tidak boleh mengeluarkan suatu penguntukan radas bagi penggunaan suatu spektrum yang telah ditentukan bagi penguntukan spektrum.
Pembenaran pihak ketiga
167. (1) Pemegang sesuatu penguntukan radas boleh membenarkan pihak ketiga untuk mengendalikan suatu kemudahan rangkaian yang merupakan perkara penguntukan radas itu.
(2) Peraturan-peraturan yang dibuat oleh Menteri di bawah seksyen 158 boleh membuat peruntukan bagi pengendalian pihak ketiga suatu kemudahan rangkaian, yang merupakan perkara suatu penguntukan radas, oleh orang yang dibenarkan oleh pemegang penguntukan radas itu.
Tempoh maksimum bagi penguntukan radas
168. Sesuatu penguntukan radas tidaklah sah selepas tempoh lima tahun dari tarikh pengeluarannya.
Penguntukan kelas
169. (1) Suruhanjaya boleh mengeluarkan suatu penguntukan kelas yang memberikan hak kepada mana-mana orang untuk menggunakan mana-mana jalur atau jalur-jalur frekuensi bagi suatu maksud tertentu.
(2) Sesuatu penguntukan kelas yang dikeluarkan di bawah seksyen ini boleh dijadikan tertakluk kepada apa-apa syarat yang boleh dikenakan oleh Suruhanjaya.
Penguntukan kelas hendaklah mematuhi rancangan spektrum
170. Penguntukan kelas tidak boleh dikeluarkan melainkan jika penguntukan itu selaras dengan rancangan spektrum yang diadakan di bawah Bahagian ini.
100 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Situas i apabi la penguntukan ke las t idaklah boleh dikeluarkan
171. Suruhanjaya tidak boleh mengeluarkan penguntukan kelas yang membenarkan penggunaan spektrum yang telah ditentukan bagi penguntukan spektrum.
Rancangan spektrum
172. (1) Suruhanjaya boleh mengadakan suatu rancangan spektrum berkenaan dengan mana-mana atau semua spektrum.
(2) Rancangan spektrum hendaklah terbuka kepada orang ramai (termasuk dalam media elektronik) jika dibayar fi yang hendaklah ditentukan oleh Suruhanjaya.
Kandungan rancangan spektrum
173. (1) Sesuatu rancangan spektrum hendaklah menetapkan bagaimana spektrum akan digunakan dan menetapkan perkaedahan bagi penguntukan dan penguntukan semula spektrum.
(2) Dalam menjalankan fungsi di bawah subseksyen (1) Suruhanjaya hendaklah mengambil kira—
(a) matlamat Akta;
(b) kesan rancangan spektrum terhadap pengguna yang sedia ada; dan
(c) mana-mana standard, konvensyen dan perjanjian antarabangsa yang terpakai termasuk, tetapi tidak terhad kepada, Kesatuan Telekomunikasi Antarabangsa dan peraturan- peraturan radionya sebagaimana yang dipersetujui dan diterima pakai oleh Malaysia.
Hak keutamaan
174. Menteri boleh menentukan bahawa penguntukan spektrum dan/atau penguntukan radas yang dinyatakan hanya boleh dikeluarkan kepada orang tertentu atau kelas orang tertentu yang memenuhi apa-apa syarat yang dinyatakan dalam penentuan yang disiarkan dalam Warta.
Komunikasi dan Multimedia 101
Pertikaian mengenai gangguan
175. (1)  Suruhanjaya  boleh menyelesaikan  pertikaian mengenai  gangguan.
  (2)  Penyelesaian pertikaian di bawah subseksyen (1) hendaklah  mematuhi  Bab  7 Bahagian V.
Menteri boleh menentukan spektrum bagi penguntukan spektrum
176. (1)  Menteri boleh, selepas mengambil kira syor Suruhanjaya,  menentukan bahawa spektrum tertentu hendaklah diagihkan semula  bagi  penguntukan  spektrum.
  (2)  Penentuan  yang  dibuat  di  bawah  subseksyen  (1)  boleh  termasuk  had  mengenai  amaun  spektrum  yang  ada,  sama  ada  secara  am  atau  untuk  orang  atau  kelas  orang  tertentu.
  (3)  Penentuan yang dibuat di bawah subseksyen (1) hendaklah  disifatkan mengandungi terma bahawa penguntukan spektrum itu  tidaklah  boleh melebihi  dua  puluh  tahun.
Rancangan spektrum hendaklah termasuk tatacara bagi penguntukan spektrum dan penguntukan radas
177. Rancangan spektrum boleh mengandungi tatacara penguntukan  bagi penguntukan spektrum dan penguntukan radas seperti, tetapi  tidak  terhad  kepada,  yang  berikut:
(a) tatacara  penguntukan  bagi  penguntukan  spektrum  dan  penguntukan  radas melalui  lelongan;
(b) tatacara  penguntukan  bagi  penguntukan  spektrum  dan  penguntukan  radas melalui  tender;
(c) tatacara  penguntukan  bagi  penguntukan  spektrum  pada  suatu  harga  tetap  yang  ditentukan  oleh Menteri;
(d) tatacara penguntukan bagi penguntukan radas pada suatu  harga  tetap  yang  ditentukan  oleh  Suruhanjaya;  dan/atau
(e) suatu rancangan penukaran bagi penukaran penguntukan  radas  yang  ditentukan  kepada  penguntukan  spektrum.
102  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Pengambilan wajib penguntukan dalam spektrum yang ditentukan
178. (1)  Menteri  boleh  mengarahkan  Suruhanjaya  supaya  mengadakan  tatacara  bagi  pengambilan  wajib  oleh  Suruhanjaya  penguntukan  dalam  suatu  spektrum  yang  ditentukan.
  (2)  Suruhanjaya  boleh  mengesyorkan  kepada  Menteri  supaya  penguntukan dalam suatu spektrum yang ditentukan diambil secara  wajib  oleh  Suruhanjaya  mengikut  suatu  penguntukan  semula  spektrum  selaras  dengan  rancangan  spektrum.
  (3)  Menteri  boleh,  selepas  mengambil  kira  syor  Suruhanjaya  di  bawah  subseksyen  (2),  mengarahkan  supaya  penguntukan  dalam suatu spektrum yang ditentukan diambil secara wajib oleh  Suruhanjaya.
  (4)  Suruhanjaya  boleh  membayar  suatu  amaun  pampasan  yang  munasabah  kepada  pemegang  suatu  penguntukan  yang  penguntukannya  telah  diambil  sebelum  tarikh  habis  tempohnya,  oleh  suatu  arahan  yang  dibuat  di  bawah  seksyen  ini.
  (5)  Tiada pampasan boleh dibayar jika suatu penguntukan tidak  dibaharui.
Bab 2
Penomboran Dan Pengalamatan Elektronik
Kawalan, perancangan dan pentadbiran penomboran dan pengalamatan elektronik
179. (1)  Hendaklah  diletakhakkan  pada  Suruhanjaya  kawalan,  perancangan, pentadbiran, pengurusan dan penguntukan penomboran  dan  pengalamatan  elektronik  bagi  perkhidmatan  rangkaian  dan  perkhidmatan  aplikasi.
  (2)  Suruhanjaya  boleh  mewakilkan  mana-mana  atau  semua  fungsinya  di  bawah Bab  ini.
Komunikasi dan Multimedia 103
Rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik
180. (1)  Suruhanjaya  hendaklah  mengadakan  rancangan  penomboran dan pemberian alamat elektronik bagi penomboran dan  pengalamatan elektronik perkhidmatan rangkaian dan perkhidmatan  aplikasi.
  (2)  Rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik boleh  menyatakan  kaedah-kaedah  yang  termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada—
(a) penggunaan nombor dan alamat elektronik yang berlainan  bagi  jenis  perkhidmatan  yang  berlainan;
(b) penguntukan  nombor  dan  alamat  elektronik;
(c) pemindahan hakmilik nombor dan alamat elektronik yang  diuntukkan;
(d) penggunaan  nombor  dan  alamat  elektronik  yang  diuntukkan;
(e) kemudahalihan  nombor  dan  alamat  elektronik  yang  diuntukkan;
(f) kehendak  supaya  pemberi  perkhidmatan  rangkaian  dan  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  menyenggarakan  suatu  rancangan  bagi  penguntukan  dan  penguntukan  semula  nombor  dan  alamat  elektronik;  dan
(g) kadar  bagi  penguntukan  dan  pemindahan  hakmilik  nombor  dan  alamat  elektronik  yang  boleh  dikenakan  oleh  Suruhanjaya.
  (3)  Suruhanjaya hendaklah menjadikan rancangan penomboran  dan pengalamatan elektronik itu terbuka kepada orang ramai apabila  dibayar  fi  yang  hendaklah  diputuskan  oleh  Suruhanjaya.
Pengurusan atau penyenggaraan pangkalan data nombor awam atau alamat elektronik bersepadu
181. (1)  Suruhanjaya boleh melantik orang yang dinyatakan untuk  mengurus  atau  menyenggarakan  suatu  pangkalan  data  nombor  awam  bersepadu  atau  suatu  pangkalan  data  alamat  elektronik  bersepadu.
104  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  (2)  Orang yang dinyatakan di bawah subseksyen (1) hendaklah  memberikan capaian komersial tanpa diskriminasi kepada pangkalan  data  itu  dengan  terma  dan  syarat  yang  sama  dengan  terma  dan  syarat  yang  diberikan  olehnya  kepada  dirinya  sendiri.
  (3)  Suruhanjaya boleh memberikan arahan kepada orang yang  dinyatakan di bawah subseksyen (1) berkenaan dengan cara orang  itu  akan menjalankan  kewajipannya  di  bawah  subseksyen  (2).
Bab 3
Standard Teknik
Menghalang kesalingbolehkendalian suatu kesalahan
182. Seseorang yang menggunakan apa-apa kelengkapan teknik  atau  sistem  yang  menghalang  kesalingbolehkendalian  rangkaian  melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda  tidak  melebihi  lima  ratus  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak melebihi  lima  tahun  atau  kedua-duanya.
Menjejaskan keselamatan awam suatu kesalahan
183.  Seseorang yang menggunakan apa-apa kelengkapan teknik  atau sistem yang menjejaskan keselamatan awam melakukan suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  lima  ratus  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi  lima  tahun  atau  kedua-duanya.
Forum standard teknik
184.  Suruhanjaya boleh menetapkan suatu badan industri menjadi  forum bagi standard teknik (“forum standard teknik”) bagi maksud  Bahagian  ini.
Perkara-perkara bagi kod teknik
185. (1)  Suatu  kod  teknik  yang  disediakan  oleh  forum  standard  teknik atau Suruhanjaya di bawah seksyen ini hendaklah termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada,  yang  berikut:
(a) kehendak  bagi  kesalingbolehkendalian  rangkaian,  termasuk, tetapi tidak terhad kepada, penyediaan keupayaan 
Komunikasi dan Multimedia 105
rangkaian  tertentu  seperti  keupayaan  mengenal  pasti  talian  panggilan  dan  keupayaan  prapilihan;  dan
(b) penggalakkan  keselamatan  kemudahan  rangkaian.
  (2)  Suatu  kod  teknik  yang  disediakan  oleh  forum  standard  teknik  atau  Suruhanjaya  di  bawah  seksyen  ini  boleh  termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada,  yang  berikut:
(a) penyediaan  kemudahan  rangkaian,  termasuk  kehendak  bagi  pemberi  dan  pemasang  berkelayakan;
(b) penyediaan perkhidmatan rangkaian, termasuk kehendak  bagi  pemberi  berkelayakan;
(c) penyediaan  perkhidmatan  aplikasi,  termasuk  kehendak  bagi  pemberi  berkelayakan;
(d) penyediaan  kelengkapan  dan  pengkabelan  pelanggan,  termasuk  kehendak  bagi  pemasang  berkelayakan;
(e) kelulusan  kelengkapan  pelanggan  dan  peranti  capaian  lain;
(f) penerimapakaian standard teknik yang dibuat oleh badan  antarabangsa;  dan
(g) penggalakan  kekebalan  dan  keserasian  elektromagnet.
Agensi pemerakuan
186. (1)  Suruhanjaya  boleh  mendaftarkan  agensi  pemerakuan  atau kelas agensi pemerakuan,  termasuk agensi di  luar Malaysia,  bagi maksud memperakui pematuhan kod atau standard di bawah  Bahagian  ini.
  (2)  Sesuatu kelulusan oleh  suatu agensi pemerakuan berdaftar  hendaklah  disifatkan  sebagai  suatu  kelulusan  oleh  Suruhanjaya  bagi maksud Bab  ini.
106  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Bahagian Viii
PELINDUNGAN PENGGUNA
Bab 1
Mutu Perkhidmatan
Pengecualian daripada peruntukan kesalahan
187. Seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  atau  pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan yang tidak dikehendaki  supaya  mempunyai  suatu  lesen  individu,  dan  tidak  tertakluk  kepada  lesen  kelas,  di  bawah  Bahagian  VI  dan  IX,  disifatkan  telah dikecualikan daripada peruntukan kesalahan dalam seksyen  188.
Pemberian perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi
188. (1)  Mana-mana  pemberi  kemudahan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  atau  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  hendaklah—
(a) berurusan dengan cara yang berpatutan dengan pengguna;  dan
(b) melayan  dengan  cara  yang memadai  aduan  pengguna.
  (2)  Pemberi  kemudahan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  rangkaian, pemberi perkhidmatan aplikasi atau pemberi perkhidmatan  aplikasi  kandungan  yang  melanggar  subseksyen  (1)  melakukan  suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi dua puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh  tidak melebihi  enam  bulan  atau  kedua-duanya.
Forum pengguna
189. Suruhanjaya boleh menetapkan suatu badan industri menjadi  forum  pengguna  bagi maksud Bab  ini.
Komunikasi dan Multimedia 107
Perkara-perkara bagi kod pengguna
190. (1)  Suatu kod pengguna yang disediakan oleh  suatu  forum  pengguna  atau  Suruhanjaya  hendaklah  memasukkan  tatacara  contoh  bagi—
(a) memenuhi kehendak pengguna secara yang munasabah;
(b) pengendalian  aduan dan pertikaian pengguna,  termasuk  proses timbang tara yang tidak mahal, selain mahkamah,  dan tatacara bagi pemberian pampasan kepada pelanggan  jika  berlaku  pelanggaran  kod  pengguna;  dan/atau
(c) pelindungan maklumat  pengguna.
  (2)  Perkara-perkara yang boleh dikendalikan oleh kod pengguna  boleh  termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada—
(a) pemberian  maklumat  kepada  pelanggan  mengenai  perkhidmatan,  kadar  dan  prestasi;
(b) pemberian  dan  pembaikan  kerosakan  perkhidmatan;
(c) pengiklanan  atau  pernyataan  perkhidmatan;
(d) amalan  pengenaan  bayaran,  penyediaan  bil,  pengutipan  dan  hutang  pelanggan;  dan
(e) apa-apa  perkara  lain  yang  penting  kepada  pengguna.
Penyiaran kod pengguna
191. Setelah  suatu  kod  pengguna  disediakan,  kod  pengguna  itu  hendaklah  disiarkan  dan  pemberitahuan mengenainya  hendaklah  diiklankan  dalam  sekurang-kurangnya  satu  surat  khabar  harian  nasional bahasa kebangsaan dan satu surat khabar harian nasional  bahasa  Inggeris  selama  sekurang-kurangnya  tiga  hari  berturut- turut.
Bab 2
Perkhidmatan Aplikasi Dikehendaki
Perkhidmatan aplikasi dikehendaki
192. (1)  Bagi maksud Bahagian  ini, Menteri  boleh menentukan  suatu  senarai  perkhidmatan  aplikasi  dikehendaki.
108  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  (2)  Senarai yang disebut dalam subseksyen (1) boleh termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada—
  (a) perkhidmatan  kecemasan  (termasuk  capaian  kepada  kemudahan rangkaian terkawal dan perkhidmatan rangkaian  bagi maksud memberikan  perkhidmatan  kecemasan);
  (b) perkhidmatan bantuan direktori (termasuk capaian kepada  kemudahan rangkaian terkawal, perkhidmatan rangkaian  dan  pangkalan  data  yang  berkaitan);
  (c) perkhidmatan  bantuan  operator;  dan
  (d) perkhidmatan  bagi  pengguna  tidak  upaya.
Arahan Menteri supaya diberikan perkhidmatan aplikasi dikehendaki
193.  (1)  Menteri  boleh menentukan—
  (a) kelas  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  yang  hendaklah  menyediakan  mana-mana  atau  kesemua  perkhidmatan  aplikasi dalam senarai perkhidmatan aplikasi dikehendaki;  atau
  (b) kelas  pemberi  perkhidmatan  rangkaian  yang  hendaklah  membolehkan  penyediaan  mana-mana  atau  kesemua  perkhidmatan aplikasi dalam senarai perkhidmatan aplikasi  dikehendaki.
  (2)  Suruhanjaya  hendaklah mengarahkan—
  (a)  kelas pemberi perkhidmatan aplikasi yang ditentukan di  bawah perenggan (1)(a) untuk memberikan perkhidmatan  aplikasi  dikehendaki;  dan
  (b)  kelas pemberi perkhidmatan rangkaian yang ditentukan di  bawah perenggan (1)(b) untuk membolehkan penyediaan  perkhidmatan  aplikasi  dikehendaki.
Arahan boleh menyatakan perincian pengendalian
194. Walau  apa  pun  mana-mana  peruntukan  yang  bertentangan  dalam Akta ini atau mana-mana surat cara yang dibuat, dikeluarkan  atau diberikan di bawah Akta  ini,  suatu arahan oleh Suruhanjaya 
Komunikasi dan Multimedia 109
yang dikeluarkan di bawah seksyen 193 boleh membuat peruntukan  bagi  atau menyatakan perincian pengendalian berhubung dengan  suatu  perkhidmatan  aplikasi  dikehendaki.
Bab  3
Penyelesaian Pertikaian Pengguna
Pertikaian antara pengguna dengan pemegang lesen
195. Suruhanjaya  boleh  menggunakan  mana-mana  kuasanya  di  bawah Akta ini dalam menyelesaikan aduan yang diterima daripada  pengguna  berhubung  dengan  perkara  perkhidmatan  pelanggan  dan  pelindungan  pengguna  termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada  kegagalan  oleh  seseorang  pemegang  lesen  untuk  mematuhi  kod  pengguna  yang  disediakan  di  bawah Bahagian  ini.
Tatacara bagi aduan pengguna
196.  Suruhanjaya  hendaklah  mewujudkan  tatacara  atau  garis  panduan  bagi  pembuatan,  penerimaan  dan  pengendalian  aduan  pengguna berkenaan dengan  tingkah  laku atau perjalanan urusan  pemegang  lesen.
Bab 4
Pengawalseliaan Kadar
Penetapan kadar oleh pemberi
197. (1)  Kecuali  sebagaimana  yang  diperuntukkan  dalam  Bab  ini,  mana-mana  pemberi  kemudahan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  atau  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  boleh  menetapkan  kadar menurut  kadar  pasaran.
  (2)  Semua pemberi yang disebut dalam subseksyen (1) dikehendaki  menyiarkan  kadar  yang  dikenakan  kepada  pelanggan  bagi  satu  perkhidmatan  atau  lebih.
  (3)  Bagi  maksud  Bab  ini,  “pemberi  kemudahan  rangkaian”  termasuk  seseorang  pemberi  kemudahan  yang  dinamakan.
110  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Prinsip mengenai penetapan kadar
198. Kadar yang diwujudkan oleh seorang pemberi yang disebut  dalam subseksyen 197(1) hendaklah diasaskan pada prinsip yang  berikut:
  (a) kadar mestilah adil dan, bagi orang yang dalam keadaan  yang  sama,  tidak  secara  yang munasabah  tidak  adil;
  (b) kadar  hendaklah  ditetapkan  mengikut  kos  dan,  secara  amnya,  subsidi  silang  hendaklah  dihapuskan;
  (c) kadar tidak sepatutnya mengandungi diskaun yang secara  yang tidak munasabah memudaratkan peluang persaingan  pemberi  lain;
  (d) kadar hendaklah distrukturkan dan peringkat ditetapkan  untuk  menarik  pelaburan  kepada  industri  komunikasi  dan multimedia;  dan
  (e) kadar  hendaklah  mengambil  kira  peraturan-peraturan  dan  syor  organisasi  antarabangsa  yang  dianggotai  oleh  Malaysia.
Penetapan kadar oleh Menteri
199.  Walau  apa  pun  seksyen  197,  Menteri  boleh,  atas  syor  Suruhanjaya, campur tangan secara bebas atau dengan kerap dalam  menentukan  dan menetapkan  kadar  bagi mana-mana  kemudahan  atau perkhidmatan bersaing yang diberikan oleh seseorang pemberi  yang  disebut  dalam  subseksyen  197(1)  atas  sebab  yang  wajar,  atau  sebagaimana  yang  dikehendaki  demi  kepentingan  awam.
Kuasa Menteri untuk menentukan orang atau kawasan bagi kadar khas
200.  Dalam hal yang berikut, Menteri boleh, atas syor Suruhanjaya,  menentukan  kaedah  pengawalseliaan  kadar  khas,  yang  mungkin  termasuk penetapan, pengkajian semula dan pelulusan kadar, atau  peninggalan  pengawalseliaan  kadar—
  (a) jika kadar tidak ditetapkan mengikut prinsip dalam seksyen  198;  atau
  (b) berkenaan  dengan  kemudahan  atau  perkhidmatan  yang  diberikan  oleh  seorang  pemberi  yang  disebut  dalam 
Komunikasi dan Multimedia 111
subseksyen 197(1),  bagi  suatu kumpulan orang  tertentu  atau  dalam  suatu  kawasan  tertentu.
Kaedah-kaedah mengenai kadar
201. (1)  Menteri boleh membuat kaedah-kaedah, yang hendaklah  disiarkan  dalam Warta,  untuk menetapkan  peringkat  kadar  yang  akan dikenakan bagi kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian,  perkhidmatan aplikasi atau perkhidmatan aplikasi kandungan yang  tertentu  atau  bagi  kelas  kemudahan  atau  perkhidmatan  itu.
  (2)  Kaedah-kaedah  yang  boleh  dibuat  oleh Menteri  di  bawah  subseksyen  (1)  boleh  termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada—
  (a) kaedah-kaedah  mengenai  kadar  dan  perubahan  kadar  bagi  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi  atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  yang  tertentu  atau  bagi  kelas  kemudahan  atau  perkhidmatan  itu;
  (b) kaedah-kaedah mengenai penyiaran atau pendedahan kadar  bagi  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi  atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  yang  tertentu  atau  bagi  kelas  kemudahan  atau  perkhidmatan  itu;
  (c) mekanisme  kawalan  kadar  yang  digunakan  terhadap  pemegang  lesen  tertentu  atau  kelas  pemegang  lesen,  atau  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi  atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  yang  tertentu  atau  kelas  kemudahan  atau  perkhidmatan  itu.
Bab 5
Pemberian Perkhidmatan Sejagat
Sistem pemberian perkhidmatan sejagat
202.  (1)  Menteri  boleh  mengarahkan  Suruhanjaya  supaya  menentukan  suatu  sistem  untuk  menggalakkan  adanya  dan  penggunaan  secara  meluas  perkhidmatan  rangkaian  dan/atau 
112  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
perkhidmatan aplikasi di seluruh Malaysia dengan menggalakkan  pemasangan kemudahan rangkaian dan penyediaan perkhidmatan  rangkaian  dan/atau  perkhidmatan  aplikasi  dalam  kawasan  yang  kurang  liputan  perkhidmatan  atau  bagi  kumpulan  yang  kurang  diberi  perkhidmatan  dalam masyarakat.
  (2)  Menteri  boleh  membuat  peraturan-peraturan  di  bawah  seksyen  16  bagi  pelaksanaan  subseksyen  (1).
Takrif “kawasan yang kurang liputan perkhidmatan” dan “kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan dalam masyarakat”, dll.
203. (1)  Suatu penentuan oleh Suruhanjaya di bawah subseksyen  202(1) hendaklah termasuk takrif bagi “kawasan yang kurang liputan  perkhidmatan”  dan  “kumpulan  yang  kurang  diberi  perkhidmatan  dalam masyarakat”.
  (2)  Dalam menentukan takrif bagi “kawasan yang kurang liputan  perkhidmatan”,  Suruhanjaya  boleh mengambil  kira—
  (a) tahap  persaingan  dalam  kawasan  atau  tempat  tertentu;
  (b) adanya perkhidmatan dalam kawasan atau tempat tertentu;  dan/atau
  (c) daya  maju  komersial  dalam  memasang  kemudahan  rangkaian  atau  memberikan  perkhidmatan  rangkaian  atau  perkhidmatan  aplikasi  dalam  kawasan  atau  tempat  tertentu.
  (3)  Dalam menentukan takrif bagi “kumpulan yang kurang diberi  perkhidmatan dalam masyarakat”, Suruhanjaya boleh mengambil  kira—
  (a) adanya perkhidmatan kepada kumpulan sedemikian; dan/ atau
  (b) apa-apa  rintangan  bagi  penggunaan  perkhidmatan  yang  ada.
Kumpulan Wang Pemberian Perkhidmatan Sejagat
204. (1)  Bagi tujuan Akta ini, suatu Kumpulan Wang yang dikenali  sebagai  “Kumpulan  Wang  Pemberian  Perkhidmatan  Sejagat” 
Komunikasi dan Multimedia 113
(“Kumpulan  Wang  PPS”)  ditubuhkan  dan  Kumpulan  Wang  itu  hendaklah  dikawal  dan  dikendalikan  oleh  Suruhanjaya.
  (2)  Menteri  boleh  membuat  peraturan-peraturan  berkenaan  dengan  caruman  oleh  pemegang  lesen,  di  bawah Akta  ini,  atau  oleh  mana-mana  orang  lain  kepada  Kumpulan  Wang  PPS  dan  apa-apa perkara lain berhubung dengan atau bersampingan dengan  penubuhan  dan  pengendalian Kumpulan Wang  PPS.
Bahagian  IX
PENGAWALSELIAAN SOSIAL
Bab  1
Pelesenan
Larangan terhadap pemberian perkhidmatan aplikasi kandungan
205. (1)  Tertakluk  kepada  apa-apa  pengecualian  yang  boleh  ditentukan  oleh  Menteri  melalui  perintah  yang  disiarkan  dalam  Warta,  tiada  seorang  pun  boleh memberikan  suatu  perkhidmatan  aplikasi  kandungan melainkan  jika—
  (a) orang itu memegang lesen individu yang sah yang diberikan  di bawah Bahagian ini untuk memberikan perkhidmatan  aplikasi  kandungan;  atau
  (b) perkhidmatan  aplikasi  kandungan  itu  tertakluk  kepada  suatu  lesen  kelas  yang  sah  di  bawah Bahagian  ini.
  (2)  Sesuatu  lesen  yang  diperoleh  di  bawah  seksyen  ini  tidak  mengecualikan  mana-mana  orang  daripada  kewajipan  untuk  memperoleh  lesen  di  bawah mana-mana  seksyen  yang  berkaitan  yang  lain  dalam Akta  ini.
  (3)  Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  lima  ratus  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi  lima  tahun  atau  kedua-duanya  dan  juga  boleh  didenda  selanjutnya  satu  ribu  ringgit  bagi  tiap-tiap  hari  atau  sebahagian  daripada  sehari  kesalahan  itu  diteruskan  selepas  pensabitan.
114  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Pematuhan syarat-syarat lesen
206. (1)  Syarat-syarat  standard  yang  berkaitan  bagi  tiap-tiap  lesen, yang diberikan di bawah Bahagian ini, hendaklah mengikut  Jadual.
  (2)  Apa-apa  syarat  khas  atau  tambahan  sesuatu  lesen  boleh  diisytiharkan  oleh Menteri  dan  dimasukkan  dalam  lesen  itu.
  (3)  Seseorang pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan tidaklah  boleh memberikan apa-apa perkhidmatan kecuali mengikut syarat- syarat  lesen yang diberikan kepada pemegang lesen itu di bawah  Bab  ini  atau  syarat-syarat  suatu  lesen  kelas  yang  kepadanya  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  sedemikian  tertakluk.
Perkhidmatan aplikasi kandungan tertutup
207. (1)  Menteri  boleh  menentukan  takrif  bagi  “perkhidmatan  aplikasi  kandungan  tertutup”  bagi maksud Akta  ini.
  (2)  Jika  tiada  penentuan  sedemikian,  sesuatu  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  tertutup  hendaklah merupakan—
  (a) suatu perkhidmatan aplikasi kandungan yang terhad kepada  suatu  tempat  tinggal  tunggal;  atau
  (b) suatu  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  yang  hanya  diberikan kepada pekerja atau pegawai suatu pertubuhan  perbadanan  tunggal.
  (3)  Pemberian  mana-mana  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  tertutup  hendaklah  dikecualikan  daripada  peruntukan  Bahagian  ini.
Pengecualian bagi kandungan sampingan
208. (1)  Seseorang  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  dikecualikan  daripada peruntukan di bawah seksyen 205 setakat yang kandungan  yang berkenaan merupakan kandungan yang bersampingan dengan  perkhidmatan  yang  diberikan.
  (2)  Bagi maksud seksyen ini, Menteri boleh menentukan garis  panduan  untuk menjelaskan  erti  “kandungan  yang  bersampingan 
Komunikasi dan Multimedia 115
kepada  perkhidmatan  yang  diberikan”  (“kandungan  sampingan”)  dan  semua  perkara  yang  berkaitan  dengannya.
  (3)  Garis  panduan  yang  ditentukan  oleh  Menteri  hendaklah  disiarkan  oleh  Suruhanjaya,  mengikut  cara  yang  difikirkannya  sesuai, dan hendaklah didaftarkan dalam daftar secepat yang dapat  dilaksanakan.
Perkhidmatan aplikasi kandungan terhad
209. (1)  Seseorang yang memberikan suatu perkhidmatan aplikasi  kandungan terhad tidak dikehendaki supaya memegang suatu lesen  individu  tetapi  dia  boleh  tertakluk  kepada  suatu  lesen  kelas.
  (2)  Seseorang pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan terhad  yang  tiada  lesen  kelas  terpakai  baginya  hendaklah  disifatkan  dikecualikan  daripada  semua  peruntukan  di  bawah  Bahagian  ini.
  (3)  Bagi maksud seksyen ini, Menteri boleh menentukan garis  panduan yang menjelaskan atau menambah kriteria yang digunakan  dalam  mentakrifkan  istilah  “perkhidmatan  aplikasi  kandungan  tertutup”  dan  segala  perkara  yang  berkaitan  dengannya.
  (4)  Garis  panduan  yang  ditentukan  oleh  Menteri  hendaklah  disiarkan  oleh  Suruhanjaya,  mengikut  cara  yang  difikirkannya  sesuai, dan hendaklah didaftarkan dalam daftar secepat yang dapat  dilaksanakan.
Pendapat mengenai kategori perkhidmatan
210. (1)  Seseorang boleh memohon kepada Suruhanjaya  supaya  diputuskan  sama  ada  suatu  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  dianggap  sebagai  suatu  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  terhad  atau  sama  ada  kandungan  itu  ialah  kandungan  sampingan.
  (2)  Suruhanjaya  hendaklah  memberikan  pendapatnya  dalam  masa  tiga  puluh  hari  dari  tarikh  penerimaan  permohonan  itu.
  (3)  Suruhanjaya  hendaklah  mengambil  kira  mana-mana  garis  panduan Menteri  yang  berkaitan  dan mana-mana  pendapat  yang  diberikan  sebelumnya  di  bawah  Bab  ini  sebelum  memberikan  pendapatnya.
116  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  (4)  Pendapat  itu  hendaklah  mengikat  Suruhanjaya  dan  semua  pihak yang terlibat selama tempoh tiga tahun dari tarikh pendapat  itu  diberikan  di  bawah  subseksyen  (2).
  (5)  Walau apa pun subseksyen (4), Suruhanjaya boleh menarik  balik sesuatu pendapat jika Suruhanjaya berpuas hati bahawa jenis  perkhidmatan  itu  telah  berubah  dengan  banyaknya.
  (6)  Suruhanjaya hendaklah menyenggarakan suatu daftar pendapat  mengikut  Bab  6 Bahagian V.
Bab  2
Kehendak Kandungan
Larangan terhadap pemberian kandungan jelik
211. (1)  Tiada  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  kandungan,  atau  orang  lain yang menggunakan perkhidmatan aplikasi kandungan,  boleh  memberikan  kandungan  yang  sumbang,  lucah,  palsu,  mengancam  atau  jelik  sifatnya  dengan  niat  untuk  mengacau,  mendera, mengugut  atau mengganggu mana-mana  orang.
  (2)  Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  lima  puluh  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi  satu  tahun  atau  kedua-duanya  dan  juga  boleh  didenda  selanjutnya  satu  ribu  ringgit  bagi  setiap  hari  atau  sebahagian  daripada  sehari  kesalahan  itu  diteruskan  selepas  pensabitan.
Forum kandungan
212. Suruhanjaya boleh menetapkan suatu badan industri menjadi  suatu  forum  kandungan  bagi maksud Bahagian  ini.
Kod kandungan
213. (1)  Dalam  sesuatu  kod  kandungan  yang  disediakan  oleh  forum kandungan atau Suruhanjaya hendaklah dimasukkan tatacara  contoh  bagi menangani  kandungan  jelik  atau  sumbang.
Komunikasi dan Multimedia 117
  (2)  Perkara-perkara  yang  boleh  dikendalikan  dalam  kod  itu  termasuk,  tetapi  tidak  terhad  kepada—
  (a) sekatan  terhadap  pemberian  kandungan  yang  tidak  sesuai;
  (b) kaedah  untuk mengkelaskan  kandungan;
  (c) tatacara  bagi  mengendalikan  aduan  orang  ramai  dan  bagi  melaporkan  maklumat  mengenai  aduan  kepada  Suruhanjaya;
  (d) gambaran  budaya Malaysia  dan  identiti  kebangsaan;
  (e) maklumat  dan  pendidikan  awam  berkenaan  dengan  pengawalseliaan kandungan dan teknologi bagi kawalan  kandungan  oleh  pengguna  akhir;  dan
  (f) perkara-perkara  lain  yang  penting  kepada masyarakat.
Bahagian  X
AM
Bab  1
Pemasangan Kemudahan Rangkaian, Capaian Kepada Kemudahan Rangkaian, dll.
Pemeriksaan tanah
214. Seseorang pemberi kemudahan rangkaian boleh, bagi maksud  menentukan  sama  ada  mana-mana  tanah  sesuai  atau  tidak  bagi  maksudnya hendak memasang, atau memperoleh capaian kepada,  kemudahan  rangkaian—
  (a) memasuki,  dan memeriksa,  tanah  itu;  dan
  (b) melakukan  apa-apa  perkara  atas  tanah  itu  yang  perlu  atau  wajar  bagi  maksud  itu,  termasuklah  melakukan  pengukuran,  menyukat  aras,  menggerek,  mengambil  sampel, menggali  lubang  dan meneliti  tanah.
Pemasangan kemudahan rangkaian
215.  (1)  Seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  boleh,  bagi  maksud  yang  berkaitan  dengan  pemberian  perkhidmatan 
118  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
rangkaian,  menjalankan  pemasangan  kemudahan  rangkaian  jika—
  (a) pemberi  itu  dibenarkan  untuk  berbuat  demikian  oleh  suatu  permit  pemasangan  kemudahan  rangkaian  yang  dikeluarkan  oleh  Suruhanjaya  di  bawah  seksyen  226;
  (b) kemudahan rangkaian itu merupakan kemudahan rangkaian  berimpak  rendah;
  (c) kemudahan rangkaian itu merupakan kemudahan rangkaian  sementara  untuk  digunakan  oleh,  atau  bagi  pihak,  Kementerian  Pertahanan  bagi  tujuan  pertahanan;  atau
  (d) pemasangan  i tu   di ja lankan  semata-mata   untuk  menyambungkan  suatu  bangunan  atau  struktur,  atau  suatu  talian  yang  menjadi  sebahagian  daripada  suatu  kemudahan  rangkaian.
  (2)  Pemasangan  kemudahan  rangkaian  yang  dibenarkan  oleh  seksyen  ini  mungkin  menghendaki  kelulusan  Pihak  Berkuasa  Negeri,  pihak  berkuasa  tempatan,  atau  pihak  berkuasa  yang  berkaitan  yang  lain,  jika  perlu.
  (3)  Jika  subseksyen  (1)  membenarkan  seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  untuk menjalankan  suatu  aktiviti  tertentu,  pemberi itu boleh, bagi maksud yang berkaitan dengan penjalanan  aktiviti  itu—
  (a)  memasuki,  dan menduduki, mana-mana  tanah;  dan
  (b)  di permukaan, di atas atau di bawah tanah itu, melakukan  apa-apa  jua  yang  perlu  atau  wajar  bagi  maksud  itu,  termasuklah—
  (i)  membina, mendirikan dan meletakkan apa-apa tiang  atau  kemudahan  rangkaian;
  (ii)  menebang dan mencantas pokok dan membersihkan  dan membuang  tumbuhan  dan  semak  lain;
  (iii)  membuat  pemotongan  dan  pengorekan;
  (iv)  membaik pulih permukaan tanah dan, bagi maksud  itu, mengeluarkan dan melupuskan tanah, tumbuhan  dan  bahan  lain;
Komunikasi dan Multimedia 119
  (v)  mendirikan  bengkel  dan  bangsal  sementara  dan  bangunan  sementara  lain;  dan
  (vi)  meratakan  permukaan  tanah  dan membuat  jalan.
  (4)  Bagi  maksud  subseksyen  (1),  Menteri  boleh,  atas  syor  Suruhanjaya, menentukan bahawa kemudahan  rangkaian  tertentu  ialah  kemudahan  rangkaian  berimpak  rendah.
Kerosakan minimum
216. Dalam  menjalankan  sesuatu  aktiviti  di  bawah  Bab  ini,  seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  hendaklah  mengambil  segala  langkah  yang  munasabah  untuk  memastikan  bahawa  dia  menyebabkan sesedikit kemudaratan dan kepayahan, dan melakukan  sesedikit  kerosakan,  yang  dapat  dilaksanakan.
Pemberi kemudahan rangkaian hendaklah membaik pulih tanah
217. Jika  seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  melakukan  suatu  aktiviti  di  bawah  Bab  ini  berhubung  dengan  mana-mana  tanah,  pemberi  itu  hendaklah  mengambil  segala  langkah  yang  munasabah untuk membaik pulih tanah itu sehingga suatu keadaan  yang  serupa  dengan  keadaannya  sebelum  aktiviti  itu  bermula.
Pengurusan aktiviti
218. Seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  hendaklah,  berkaitan dengan penjalanan suatu aktiviti yang diliputi oleh Bab  ini, mengambil  segala  langkah  yang munasabah—
  (a) untuk  bertindak  mengikut  amalan  kejuruteraan  yang  baik;
  (b) untuk melindungi  keselamatan  orang  dan  harta;
  (c) untuk memastikan bahawa aktiviti itu mengganggu sesedikit  yang  dapat  dilaksanakan—
  (i)  pengendalian  suatu  kemudahan  awam;
  (ii)  jalan  dan  lorong  awam;
  (iii)  pergerakan  lalu  lintas;  dan
120  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  (iv)  penggunaan  tanah;  dan
  (d) untuk melindungi  alam  sekitar.
Perjanjian dengan kemudahan awam
219.  (1)  Seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  hendaklah  menjalankan  segala  usaha  yang  munasabah  untuk  membuat  suatu  perjanjian  dengan  suatu  kemudahan  awam  yang  membuat  peruntukan  tentang  cara  pemberi  itu  akan  melakukan  sesuatu  aktiviti  yang—
  (a) diliputi  oleh Bab  ini;  dan
  (b) berkemungkinan menjejaskan  pengendalian  kemudahan  itu.
  (2)  Seseorang pemberi kemudahan rangkaian hendaklah mematuhi  perjanjian  yang  berkuat  kuasa  di  bawah  subseksyen  (1).
Syarat-syarat yang kepadanya permit pemasangan kemudahan rangkaian tertakluk
220. Jika—
  (a) seseorang pemberi kemudahan rangkaian melakukan, atau  bercadang untuk melakukan, suatu aktiviti yang diliputi  oleh Bab  ini;
  (b) aktiviti  itu  dibenarkan  atau  akan  dibenarkan  oleh  suatu  permit  pemasangan  kemudahan  rangkaian;  dan
  (c) permit  pemasangan  kemudahan  rangkaian  itu  tertakluk  kepada  satu  syarat  atau  lebih,
pemberi  kemudahan  rangkaian  itu  hendaklah  mematuhi  syarat- syarat  itu.
Notis kepada pemunya tanah
221. (1)  Sebelum  melakukan  sesuatu  aktiviti  di  bawah  Bab  ini  berkenaan dengan mana-mana tanah, seseorang pemberi kemudahan  rangkaian hendaklah memberikan notis bertulis mengenai niatnya  untuk  berbuat  demikian—
  (a) kepada  pemunya  tanah  itu;  dan
Komunikasi dan Multimedia 121
  (b) jika  tanah  itu  diduduki  oleh  seseorang  selain  pemunya  itu,  kepada  penduduk  itu.
  (2)  Notis  itu mesti menyatakan maksud yang baginya pemberi  itu  berhasrat  untuk melakukan  aktiviti  itu.
  (3)  Notis  di  bawah  subseksyen  (1)  mesti  mengandungi  suatu  pernyataan  yang  bermaksud  bahawa  jika  seseorang  mengalami  kerugian  atau  kerosakan  kewangan  berhubung  dengan  harta  disebabkan  oleh  apa-apa  jua  yang  dilakukan  oleh  pemberi  itu  dalam melakukan  aktiviti  itu,  pampasan  bolehlah  dibayar.
  (4)  Notis  di  bawah  subseksyen  (1)  mesti  diberikan  sekurang- kurangnya empat belas hari sebelum pemberi itu mula melakukan  aktiviti  itu.
  (5)  Seseorang  boleh mengetepikan  haknya  untuk  diberi  suatu  notis  di  bawah  subseksyen  (1).
  (6)  Subseksyen  (1)  tidak  terpakai  jika—
  (a)  pemberi kemudahan rangkaian itu telah mematuhi mana- mana kod teknik dan standard mandatori yang berkaitan  dengan  aktiviti  itu;  dan
  (b)  aktiviti  itu  perlu  dijalankan  tanpa  kelengahan  bagi—
  (i)  keutuhan  kemudahan  rangkaian;
  (ii)  kesihatan  atau  keselamatan  orang;
  (iii)  alam  sekitar;
  (iv)  harta;  atau
  (v)  penyenggaraan  suatu  tahap  perkhidmatan  yang  mencukupi.
  (7)  Subseksyen  (1)  tidak  terpakai  jika—
  (a) pemberi itu berhasrat untuk melakukan aktiviti di bawah  seksyen  214;
  (b) melakukan aktiviti itu tidak melibatkan apa-apa gangguan  matan  kepada  tanah  itu;  dan
  (c) tanah  itu  adalah  suatu  tempat  awam.
122  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Notis kepada pemunya tanah bagi pencantasan pokok, dll.
222. (1)  Sekurang-kurangnya  empat  belas  hari  sebelum—
  (a)  menebang atau mencantas pokok di  tanah persendirian;  atau
  (b)  membersihkan atau membuang semak atau tumbuhan atas  tanah  persendirian,
di  bawah  seksyen 215,  seseorang pemberi  kemudahan  rangkaian  hendaklah memberi—
  (aa) pemunya  tanah  itu;  dan
  (bb) jika  tanah  itu  diduduki  oleh  seseorang  selain  pemunya  itu,  penduduk  itu,
suatu notis bertulis yang meminta pokok itu ditebang atau dicantas,  atau  semak  atau  tumbuhan  itu  dibersihkan,  mengikut  cara,  dan  dalam  tempoh,  yang  dinyatakan  dalam  notis  itu.
  (2)  Pemberi itu hanya boleh melakukan aktiviti itu jika permintaan  itu  tidak  dipenuhi.
  (3)  Seseorang  boleh  mengetepikan  haknya  untuk  diberi  notis  di  bawah  subseksyen  (1).
  (4)  Subseksyen  (1)  dan  (2)  tidak  terpakai  jika—
  (a) pemberi kemudahan rangkaian itu telah mematuhi mana- mana  kod  teknik  dan/atau  standard  mandatori  yang  berkaitan  dengan  aktiviti  itu;  dan
  (b) aktiviti  itu  perlu  dijalankan  tanpa  kelengahan  bagi  melindungi—
  (i)  keutuhan  kemudahan  rangkaian;
  (ii)  kesihatan  atau  keselamatan  orang;
  (iii)  alam  sekitar;
  (iv)  harta;  atau
  (v)  penyenggaraan  suatu  tahap  perkhidmatan  yang  mencukupi.
Komunikasi dan Multimedia 123
Notis kepada pihak berkuasa jalan raya, kemudahan awam, dll.
223. (1)  Tertakluk  kepada  mana-mana  undang-undang  bertulis  lain  yang  berkaitan,  sekurang-kurangnya  empat  belas  hari  sebelum—
  (a)  menutup, melencongkan atau menyempitkan sesuatu jalan  atau  jambatan;
  (b)  memasang apa-apa kemudahan rangkaian di atas permukaan,  di  atas  atau  di  bawah  suatu  jalan  atau  jambatan;  atau
  (c)  mengubah kedudukan sesuatu pembuluh, salur utama gas  atau  paip,
di  bawah  seksyen 215,  seseorang pemberi  kemudahan  rangkaian  hendaklah memberikan notis bertulis mengenai niatnya untuk berbuat  demikian kepada orang atau pihak berkuasa yang bertanggungjawab  bagi penjagaan dan pengurusan  jalan,  jambatan, pembuluh,  salur  utama  gas  atau  paip  itu.
  (2)  Seseorang atau sesuatu pihak berkuasa boleh mengetepikan  hak  orang  atau  pihak  berkuasa  itu  untuk  diberi  notis  di  bawah  subseksyen  (1).
  (3)  Subseksyen  (1)  tidak  terpakai  jika—
  (a) pemberi kemudahan rangkaian itu telah mematuhi mana- mana kod teknik dan standard mandatori yang berkaitan  dengan  aktiviti  itu;  dan
  (b) aktiviti  itu  perlu  dijalankan  tanpa  kelengahan  bagi  melindungi—
  (i)  keutuhan  kemudahan  rangkaian;
  (ii)  kesihatan  atau  keselamatan  orang;
  (iii)  alam  sekitar;
  (iv)  harta;  atau
  (v)  penyenggaraan  suatu  tahap  perkhidmatan  yang  mencukupi.
124  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Jalan, dll., hendaklah terus dibuka bagi laluan
224. Jika  seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  melakukan  suatu aktiviti yang diliputi oleh seksyen 215, pemberi itu hendaklah  memastikan bahawa kemudahan rangkaian yang dipasang di atas  sesuatu jalan, jambatan, lorong atau perairan boleh layar dipasang  dengan  cara  yang  akan  membenarkan  laluan  munasabah  oleh  orang,  kenderaan  dan  vesel.
Permit pemasangan kemudahan rangkaian
225. Seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  boleh  memohon  kepada  Suruhanjaya,  mengikut  cara  yang  diperuntukkan  dalam  peraturan-peraturan, bagi mendapatkan suatu permit pemasangan  kemudahan  rangkaian  yang  membenarkan  pemberi  kemudahan  rangkaian  itu  untuk  menjalankan  pemasangan  satu  kemudahan  rangkaian  atau  lebih.
Kriteria bagi pengeluaran permit pemasangan kemudahan rangkaian
226. Suruhanjaya hendaklah mengeluarkan suatu permit pemasangan  kemudahan  rangkaian  yang  membenarkan  seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian  untuk  menjalankan  pemasangan  satu  kemudahan  atau  lebih  jika  pemberi  kemudahan  rangkaian  itu  telah memuaskan  hati  Suruhanjaya  bahawa—
  (a)  kedua-dua  syarat  yang  berikut  telah  dipenuhi:
  (i)  pemberi itu telah melakukan usaha yang munasabah  dengan  suci  hati  dengan  setiap  tuan  punya  yang  kelulusannya  dikehendaki  atau  akan,  jika  seksyen 215 tidak diambil kira, dikehendaki, bagi  menjalankan  pemasangan  itu;  dan
  (ii)  sekurang-kurangnya  satu  daripada  kelulusan  itu  belum diperoleh  dalam  tempoh  empat  belas  hari  selepas  bermulanya  rundingan  yang  berkenaan;
  (b) setiap Pihak Berkuasa Negeri, pihak berkuasa tempatan atau  pihak berkuasa lain, yang kelulusannya dikehendaki atau  akan,  jika  seksyen 215  tidak diambil kira, dikehendaki,  bagi  pemasangan  kemudahan  rangkaian  itu,  sudah  memberikan  kelulusan  sedemikian;
Komunikasi dan Multimedia 125
  (c) kemudahan  rangkaian  itu  menjadi,  atau  mungkin  akan  menjadi, sebahagian daripada suatu kemudahan rangkaian  lain  yang  bererti  kepada  negara;
  (d) kemudahan  rangkaian  itu  menjadi,  atau  mungkin  akan  menjadi,  suatu  bahagian  penting  kemudahan  rangkaian  lain;
  (e) mana-mana  syarat  yang  berikut  telah  dipenuhi:
  (i)  kemudahan  rangkaian  itu  menjadi  sebahagian  daripada  suatu  kemudahan  rangkaian  lain,  yang  sebahagian  besarnya  sudah  pun  dipasang;
  (ii)  kemudahan rangkaian itu menjadi sebahagian daripada  suatu kemudahan rangkaian lain, yang sebahagian  besarnya belum lagi dipasang, tetapi setiap Pihak  Berkuasa  Negeri,  pihak  berkuasa  tempatan  atau  pihak berkuasa lain yang kelulusannya dikehendaki  atau  akan,  jika  seksyen  215  tidak  diambil  kira,  dikehendaki,  bagi  pemasangan  sebahagian  besar  daripada  rangkaian  itu  sudah  memberikan,  atau  semunasabahnya mungkin memberikan, kelulusan  sedemikian;  atau
  (iii)  kemudahan  rangkaian  itu  menjadi  sebahagian  daripada  suatu  kemudahan  rangkaian  lain,  yang  tiada satu pun telah dipasang, tetapi setiap Pihak  Berkuasa  Negeri,  pihak  berkuasa  tempatan  atau  pihak berkuasa lain, yang kelulusannya dikehendaki  atau akan, jika seksyen 215 tidak diambil kira, akan  dikehendaki,  bagi  pemasangan  sebahagian  besar  daripada  infrastruktur  kemudahan  rangkaian  itu,  telah memberikan, atau semunasabahnya mungkin  memberikan,  kelulusan  sedemikian;  dan
  (f) faedah  yang  mungkin  didapati  daripada  pengendalian  kemudahan  rangkaian  itu  melebihi  apa-apa  bentuk  kecacatan  alam  sekitar  yang mungkin  terhasil  daripada  pemasangan  kemudahan  rangkaian  itu.
Permit pemasangan kemudahan rangkaian mempunyai kuat kuasa tertakluk kepada Akta ini dan undang-undang lain
227. Sesuatu permit pemasangan kemudahan rangkaian mempunyai  kuat  kuasa  tertakluk  kepada  Akta  ini  dan  mana-mana  undang- undang  bertulis  yang  lain  yang  berkaitan.
126  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Akses kepada tiang, kemudahan rangkaian atau hak laluan
228. (1)  Walau  apa  pun  peruntukan mana-mana  undang-undang  bertulis yang  lain,  seseorang pemberi kemudahan  rangkaian atau  kemudahan  awam  hendaklah  memberikan  seseorang  pemberi  kemudahan rangkaian akses tanpa diskriminasi kepada mana-mana  tiang,  kemudahan  rangkaian  atau  hak  laluan  yang  dipunyai  atau  dikawal  olehnya.
  (2)  Walau apa pun subseksyen (1), seseorang pemberi kemudahan  rangkaian  atau  kemudahan  awam  boleh  enggan  memberikan  akses  kepada mana-mana  pemberi  kemudahan  rangkaian  kepada  tiang,  kemudahan  rangkaian  atau  hak  laluannya  atas  dasar  tanpa  diskriminasi  apabila  kapasiti  tidak  mencukupi,  atau  atas  sebab  keselamatan,  keperluan  pelindungan,  kebolehpercayaan,  atau  kesukaran  yang  bersifat  teknik  atau  kejuruteraan.
Suruhanjaya hendaklah mengawal selia perkara mengenai akses kepada tiang, dll.
229. (1)  Suruhanjaya  boleh  mengawal  selia  kadar,  terma  dan  syarat bagi akses kepada mana-mana tiang, kemudahan rangkaian  atau hak laluan dan mensyaratkan supaya kadar, terma dan syarat  sedemikian adalah adil dan munasabah dan boleh menerima pakai  tatacara yang perlu dan sesuai untuk mendengar dan menyelesaikan  pertikaian mengikut  Bab  7 Bahagian V.
  (2)  Tiada  apa-apa  jua  dalam  seksyen  ini  boleh  ditafsirkan  sebagai terpakai bagi, atau memberikan Suruhanjaya bidang kuasa  berkenaan  dengan,  akses  kepada  mana-mana  tiang,  kemudahan  rangkaian  atau  hak  laluan  jika  perkara  sedemikian  dikawal  selia  oleh Pihak Berkuasa Negeri, pihak berkuasa tempatan atau pihak  berkuasa  lain.
Menteri boleh membuat peraturan-peraturan
230.  Menteri  boleh,  atas  syor Suruhanjaya, membuat  peraturan- peraturan  berkenaan  dengan  cara  bagi melaksanakan  peruntukan  Bab  ini.
Komunikasi dan Multimedia 127
Bab  2
Kesalahan Dan Penalti Tambahan
Kesalahan jika menggunakan radas atau peranti tanpa kelulusan
231. Seseorang  yang  menggunakan  apa-apa  radas  atau  peranti  dengan  niat  untuk  memperoleh  maklumat  berkenaan  dengan  kandungan,  penghantar  atau  orang  yang  kepadanya  dialamatkan  apa-apa  komunikasi  tanpa  kelulusan  oleh  agensi  pemerakuan  berdaftar di bawah Bab 3 Bahagian VII  melakukan suatu kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak melebihi  lima  puluh  ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi satu  tahun  atau  kedua-duanya.
Penggunaan secara fraud kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian, dll.
232.  (1)  Seseorang  yang—
  (a)  secara  tidak  jujur menghantar atau membenarkan untuk  dihantar mana-mana komunikasi atau memperoleh suatu  perkhidmatan  yang  diberikan  oleh  seorang  pemberi  kemudahan rangkaian, pemberi perkhidmatan rangkaian,  pemberi perkhidmatan aplikasi atau pemberi perkhidmatan  aplikasi  kandungan  berlesen;  atau
  (b)  secara  tidak  jujur  menerima  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  dari  suatu  tempat  di  dalam  Malaysia  yang  tidak  dimaksudkan  untuk  penerimaan  umum,
dengan  niat  untuk mengelakkan  pembayaran  apa-apa  kadar  atau  fi yang dikenakan bagi pemberian kemudahan atau perkhidmatan  itu melakukan  suatu  kesalahan.
  (2)  Seseorang yang memiliki, memperoleh atau mewujudkan suatu  sistem yang direka bentuk untuk menggunakan atau memperoleh  secara  fraud  mana-mana  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi  atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan, melakukan  suatu  kesalahan.
  (3)  Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah subseksyen  (1) atau  (2) apabila disabitkan boleh didenda  tidak melebihi  tiga 
128  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi  tiga  tahun  atau  kedua-duanya.
Penggunaan tidak wajar kemudahan rangkaian atau perkhidmatan rangkaian, dll.
233.  (1)  Seseorang  yang—
  (a) dengan menggunakan mana-mana kemudahan rangkaian  atau perkhidmatan rangkaian atau perkhidmatan aplikasi  secara  sedar—
  (i)  membuat, mewujudkan atau meminta-minta; dan
  (ii)  memulakan  penghantaran,
    apa-apa komen, permintaan, cadangan atau komunikasi  lain yang lucah, sumbang, palsu, mengancam atau  jelik sifatnya dengan niat untuk menyakitkan hati,  menganiayai, mengugut  atau mengganggu  orang  lain;  atau
  (b) memulakan  suatu  komunikasi  dengan  menggunakan  mana-mana  perkhidmatan  aplikasi,  sama  ada  secara  berterusan, berulang kali atau selainnya, dan dalam masa  itu  komunikasi  mungkin  atau  tidak  mungkin  berlaku,  dengan atau tanpa mendedahkan identitinya dan dengan  niat untuk menyakitkan hati, menganiayai, mengugut atau  mengganggu  mana-mana  orang  di  mana-mana  nombor  atau  alamat  elektronik,
melakukan  suatu  kesalahan.
  (2)  Seseorang  yang  secara  sedar—
  (a)  dengan menggunakan suatu perkhidmatan rangkaian atau  perkhidmatan aplikasi memberikan apa-apa komunikasi  lucah bagi maksud komersial kepada mana-mana orang;  atau
  (b)  membenarkan  suatu  perkhidmatan  rangkaian  atau  perkhidmatan aplikasi di bawah kawalan orang itu untuk  digunakan  bagi  suatu  aktiviti  yang  diperihalkan  dalam  perenggan  (a),
melakukan  suatu  kesalahan.
Komunikasi dan Multimedia 129
  (3)  Seseorang  yang  melakukan  suatu  kesalahan  di  bawah  seksyen  ini  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  lima  puluh  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi satu tahun atau kedua-duanya dan hendaklah juga boleh  didenda  selanjutnya  satu  ribu  ringgit  bagi  setiap  hari  kesalahan  itu  diteruskan  selepas  pensabitan.
Pemintasan dan pendedahan komunikasi dilarang
234. (1)  Seseorang yang tanpa kebenaran yang sah di bawah Akta  ini  atau mana-mana  undang-undang  bertulis  yang  lain—   (a)  memintas, cuba untuk memintas, atau mendapatkan mana-
mana  orang  lain  supaya  memintas,  atau  cuba  untuk  memintas,  apa-apa  komunikasi;
  (b)  mendedah, atau cuba untuk mendedahkan, kepada mana-mana  orang lain kandungan apa-apa komunikasi, sedangkan dia  mengetahui  atau mempunyai  sebab  untuk mempercayai  bahawa maklumat itu telah diperoleh melalui pemintasan  mana-mana  komunikasi  dengan melanggar  seksyen  ini;  atau
  (c)  menggunakan, atau cuba untuk menggunakan, kandungan  apa-apa  komunikasi,  sedangkan  dia  mengetahui  atau  mempunyai sebab untuk mempercayai bahawa maklumat  itu telah diperoleh melalui pemintasan apa-apa komunikasi  dengan melanggar  seksyen  ini,
melakukan  suatu  kesalahan.
  (2)  Seseorang yang dibenarkan di bawah Akta ini yang dengan  sengaja  mendedahkan,  atau  cuba  untuk  mendedahkan,  kepada  mana-mana  orang  lain  kandungan  apa-apa  komunikasi,  yang  dipintas  dengan  cara  yang  dibenarkan  oleh Akta  ini—   (a)  sedangkan dia mengetahui atau mempunyai sebab untuk 
mempercayai  bahawa  maklumat  itu  telah  diperoleh  melalui  pemintasan  komunikasi  itu  berkaitan  dengan  suatu  penyiasatan  jenayah;
  (b)  setelah memperoleh atau menerima maklumat itu berkaitan  dengan  suatu  penyiasatan  jenayah;  atau
  (c)  untuk  menggalang,  menghalang,  atau  mengganggu  suatu  penyiasatan  jenayah  yang  diberi  kuasa  dengan  sewajarnya,
melakukan  suatu  kesalahan.
130  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  (3)  Seseorang yang melakukan kesalahan di bawah subseksyen  (1) atau (2) apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima  puluh ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi  satu  tahun  atau  kedua-duanya.
  (4)  Adalah  sah  di  sisi  undang-undang  di  bawah  Bab  ini  bagi  seseorang  pegawai,  pekerja  atau  ejen  mana-mana  pemberi  kemudahan rangkaian, pemberi perkhidmatan rangkaian, pemberi  perkhidmatan  aplikasi  atau  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  kandungan, yang kemudahan atau perkhidmatannya digunakan dalam  komunikasi,  untuk  memintas,  mendedahkan  atau  menggunakan  komunikasi  sedemikian  dalam  perjalanan  biasa  pekerjaannya  sementara  melakukan  apa-apa  aktiviti  yang  merupakan  suatu  perkara  sampingan  yang  perlu  kepada  pemberian  kemudahan  atau  perkhidmatannya  atau  terhadap  pelindungan  hak  atau  harta  pemberi  kemudahan  atau  perkhidmatan  itu,  tetapi  pemberi  itu  tidak boleh menggunakan kemudahan atau perkhidmatan itu bagi  pemerhatian atau pengawasan rawak melainkan bagi pemeriksaan  kawalan mutu mekanikal  atau  perkhidmatan.
Kerosakan kepada kemudahan rangkaian, dll.
235. Seseorang yang, dengan apa-apa tindakan atau peninggalan  sengaja,  tidak  jujur  atau  cuai,  memanjangkan,  mengusik,  mengubahsuaikan,  mengubah,  mengeluarkan,  memusnahkan  atau merosakkan  apa-apa kemudahan  rangkaian  atau mana-mana  bahagian  daripadanya  melakukan  suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  tiga  ratus  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak melebihi  tiga  tahun  atau  kedua-duanya.
Fraud dan aktiviti berkaitan berhubung dengan peranti capaian, dll.
236. (1)  Seseorang  yang  secara  sedar  atau  dengan  niat  untuk  melakukan  fraud—
  (a)  menghasilkan,  memasang,  menggunakan,  mengimport,  menjual, membekalkan atau menyewakan apa-apa peranti  capaian  lancung;
  (b)  memiliki  apa-apa  peranti  capaian  lancung  atau  peranti  capaian  tidak  dibenarkan;
Komunikasi dan Multimedia 131
  (c)  menghasilkan,  memasang,  menggunakan,  mengimport,  menjual, membekalkan atau menyewakan, atau mempunyai  kawalan  atas  atau  menyimpan,  atau  memiliki  apa-apa  kelengkapan  pembuat  peranti;  atau
  (d)  menghasilkan,  memasang,  menggunakan,  mengimport,  menjual, membekalkan atau menyewakan, atau mempunyai  kawalan  atas  atau menyimpan,  atau memiliki—
  (i)  apa-apa kelengkapan, peranti atau radas yang telah  diubahsuaikan  atau  dipinda  untuk  memperoleh  penggunaan  t idak  dibenarkan  mana-mana  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi  atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan;  atau
  (ii)  perkakasan  atau  perisian  yang  digunakan  bagi  mengubah  atau  mengubahsuaikan  apa-apa  kelengkapan, peranti atau radas untuk memperoleh  capaian  tidak  dibenarkan  kepada  mana-mana  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi  atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan,
melakukan  suatu  kesalahan.
  (2)  Seseorang yang tanpa kebenaran pengeluar sesuatu peranti  capaian, memujuk  rayu  seseorang  bagi maksud—
  (a) menawarkan  suatu  peranti  capaian;  atau
  (b) menjual  maklumat  mengenai,  atau  suatu  permohonan  untuk memperoleh,  suatu  peranti  capaian,
melakukan  suatu  kesalahan.
  (3)  Seseorang  yang  melakukan  suatu  kesalahan  di  bawah  subseksyen  (1)  atau  (2)  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi lima ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh  tidak melebihi  lima  tahun  atau  kedua-duanya.
  (4)  Bagi maksud  seksyen  ini—
  “kelengkapan  pembuat  peranti”  ertinya  apa-apa  kelengkapan,  mekanisme,  atau  tera  yang  direka  bentuk  atau  digunakan  terutamanya  bagi  membuat  suatu  peranti  capaian  atau  peranti  capaian  lancung;
132  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  “peranti capaian lancung” ertinya apa-apa peranti capaian yang  lancung,  rekaan,  dipinda,  atau  dipalsukan,  atau  suatu  komponen  yang dapat dikenal pasti dalam suatu peranti capaian atau peranti  capaian  lancung;
  “peranti  capaian  tidak  dibenarkan”  ertinya  apa-apa  peranti  capaian yang hilang, dicuri,  tamat  tempoh, dibatalkan, dipotong,  atau  diperoleh  dengan  niat  untuk melakukan  fraud.
Larangan terhadap perkhidmatan panggil balik
237. (1)  Tiada seorang pun boleh mengendalikan, atau memberikan,  atau  menggunakan,  suatu  perkhidmatan  panggil  balik  di  bawah  Akta  ini.
  (2)  Seseorang yang melanggar subseksyen (1) melakukan suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  tiga  ratus  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi  tiga  tahun  atau  kedua-duanya.
  (3)  Bagi maksud seksyen ini, “perkhidmatan panggil balik” ertinya  suatu  perkhidmatan  yang  menggunakan  mana-mana  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan  rangkaian  atau  perkhidmatan  aplikasi  yang,  melalui  pengisyaratan  atau  peninjauan  panggilan  tidak  lengkap  dari  lokasi  asing,  atau  sebagai  hasil  apa-apa  pengaturan  perisyaratan lain sebagaimana yang ditentukan oleh Suruhanjaya,  membolehkan seseorang pengguna di Malaysia memanggil  suatu  titik asing tanpa membayar kadar yang dikenakan oleh seseorang  pemberi  kemudahan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  rangkaian  dan/atau pemberi perkhidmatan aplikasi Malaysia yang dibenarkan  bagi  suatu  panggilan  dari Malaysia  ke  titik  sedemikian.
Pemancaran daripada kelengkapan atau peranti tidak standard
238. (1)  Seseorang yang, dengan sengaja atau tanpa alasan yang  munasabah, menyebabkan suatu pancaran radio daripada apa-apa  kelengkapan  atau  peranti  yang  tidak  standard  melakukan  suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  lima  puluh  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi  satu  tahun  atau  kedua-duanya.
Komunikasi dan Multimedia 133
  (2)  Bagi  maksud  Bab  ini,  “kelengkapan  atau  peranti  tidak  standard”  ertinya  apa-apa  kelengkapan  atau  peranti  yang  tidak  menepati  standard  teknik  atau  tatacara  yang  disediakan  atau  ditentukan  di  bawah Akta  ini.
Penggunaan, pemilikan atau pembekalan tidak dibenarkan, kelengkapan atau peranti tidak standard
239. (1)  Seseorang  yang—
  (a) menggunakan  apa-apa  kelengkapan  atau  peranti  tidak  standard;
  (b) ada dalam milikannya apa-apa kelengkapan atau peranti  tidak standard yang dia tahu atau ada sebab untuk percaya  merupakan suatu kelengkapan atau peranti tidak standard  bagi  maksud  memasang,  mengerjakan,  mengendalikan  atau menggunakan  kelengkapan  atau  peranti  itu;  atau
  (c) menawarkan untuk membekalkan, membekalkan atau ada  dalam milikannya dengan niat untuk membekalkan apa-apa  kelengkapan  atau  peranti  tidak  standard  sedemikian,
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda  tidak  melebihi  satu  ratus  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak melebihi  dua  tahun  atau  kedua-duanya.
  (2)  Bagi  maksud  perenggan  (1)(b),  seseorang  disifatkan  ada  kelengkapan  atau  peranti  tidak  standard  dalam  milikannya  bagi  maksud  memasang,  mengerjakan,  mengendalikan  atau  menggunakannya  jika kelengkapan atau peranti  itu berada dalam  milikannya,  selain  bagi  maksud  membekalkannya  kepada  orang  lain,  dan  dapat  dikendalikan  dengan  melakukan  mana-mana  daripada  yang  berikut:
  (a) menyambungkan  kelengkapan  atau  peranti  itu  kepada  suatu bekalan kuasa elektrik dengan menggunakan suatu  palam  elektrik  atau  sambungan  elektrik  lain;
  (b) menghidupkan  kelengkapan  atau  peranti  itu;
  (c) menyambungkan suatu mikrofon kepada kelengkapan atau  peranti  itu  dengan  memasukkan  suatu  palam  mikrofon  ke  dalam  kelengkapan  atau  peranti  itu;
134  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  (d) menghidupkan apa-apa benda lain yang berkaitan dengan  pengendalian  kelengkapan  atau  peranti  itu;
  (e) menyelaraskan seting dengan memanipulasikan suis, dail  atau  kawalan  lain  luaran  kelengkapan  atau  peranti  itu;  atau
  (f) menyambungkan  kelengkapan  atau  peranti  itu  kepada  suatu  antena.
  (3)  Dalam  mana-mana  prosiding  di  bawah  Akta  ini,  apa-apa  dokumen  yang  merupakan  suatu  perakuan  yang  diberikan  oleh  seorang  pegawai  diberi  kuasa  yang  memperakui  bahawa  mana- mana  kelengkapan  atau  peranti  tertentu  ialah  kelengkapan  atau  peranti  tidak  standard  hendaklah  diterima  sebagai  keterangan  prima facie mengenai  fakta yang dinyatakan dalam perakuan  itu  sehingga  yang  akasnya  dibuktikan.
Kesalahan mengagihkan atau mengiklankan apa-apa kelengkapan atau peranti komunikasi bagi pemintasan komunikasi
240. Seseorang  yang  dengan  sengaja—
  (a) menghantar melalui mel, atau menghantar atau membawa  dalam  perdagangan  dalam  negeri  atau  antarabangsa,  apa-apa kelengkapan atau peranti elektronik, mekanikal  atau  selainnya,  sedangkan  dia  tahu  atau  mempunyai  sebab  untuk  percaya  bahawa  reka  bentuk  kelengkapan  atau  peranti  itu  menjadikannya  berguna  terutamanya  bagi maksud pemintasan mana-mana komunikasi secara  curi-curi;  atau
  (b) meletakkan  dalam  mana-mana  surat  khabar,  majalah,  surat  sebaran,  atau  penerbitan  lain  apa-apa  iklan  mengenai—
  (i)  apa-apa  kelengkapan  atau  peranti  elektronik,  mekanikal  atau  selainnya,  sedangkan  dia  tahu  atau mempunyai sebab untuk percaya bahawa reka  bentuk kelengkapan atau peranti itu menjadikannya  berguna  terutamanya  bagi  maksud  pemintasan  mana-mana  komunikasi  secara  curi-curi;  atau
  (ii)  apa-apa  kelengkapan  atau  peranti  elektronik,  mekanikal   atau  selainnya,   j ika  iklan  i tu  menggalakkan  penggunaan  kelengkapan  atau 
Komunikasi dan Multimedia 135
peranti  itu  bagi  maksud  pemintasan  mana-mana  komunikasi  secara  curi-curi,
    sedangkan dia tahu atau mempunyai sebab untuk percaya  bahawa iklan itu akan dihantar melalui mel atau diangkut  dalam  perdagangan  dalam  negeri  atau  antarabangsa,
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda  tidak  melebihi  satu  ratus  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak melebihi  dua  tahun  atau  kedua-duanya.
Kesalahan kerana memberikan pernyataan palsu dan mengelirukan
241. Seseorang  yang—
  (a) tertakluk kepada peruntukan subseksyen 256(2), enggan  memberi seseorang pegawai diberi kuasa apa-apa maklumat  berhubung  dengan  suatu  kesalahan  di  bawah  Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya;  atau
  (b) secara  sedar memberikan maklumat  palsu,
melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda  tidak  melebihi  dua  puluh  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak melebihi  enam  bulan  atau  kedua-duanya.
Kesalahan dan penalti am
242. Tiap-tiap peninggalan atau pengabaian untuk mematuhi, dan  setiap tindakan yang dilakukan atau cuba dilakukan bertentangan  dengan Akta ini atau perundangan subsidiarinya atau mana-mana  surat  cara  bertulis  yang  dibuat  di  bawah  Akta  ini,  atau  yang  melanggar syarat-syarat yang tertakluk kepadanya mana-mana lesen  telah diberikan atau penguntukan dikeluarkan, hendaklah menjadi  suatu kesalahan terhadap Akta ini atau perundangan subsidiarinya,  dan  bagi  tiap-tiap  kesalahan  sedemikian,  jika  penaltinya  tidak  diperuntukkan  secara  khusus,  pesalah  boleh  didenda,  sebagai  tambahan  kepada  pelucuthakan  apa-apa  benda  yang  disita,  tidak  melebihi satu ratus ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh  tidak melebihi  dua  tahun  atau  kedua-duanya.
136  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Pengkompaunan kesalahan
243. (1)  Pengerusi  Suruhanjaya  boleh,  dengan  keizinan  secara  bertulis  Pendakwa  Raya,  mengkompaunkan  apa-apa  kesalahan  yang  dilakukan  oleh  mana-mana  orang  di  bawah  Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya  dan  ditentukan  oleh Menteri  sebagai  suatu  kesalahan  yang  boleh  dikompaunkan  melalui  peraturan- peraturan yang dibuat di bawah Akta ini dengan membuat tawaran  bertulis  kepada  orang  yang  disyaki  telah  melakukan  kesalahan  itu untuk mengkompaunkan kesalahan itu apabila dibayar kepada  Pengerusi  suatu  amaun  wang  yang  tidak  melebihi  lima  puluh  peratus  daripada  amaun  denda  maksimum  bagi  kesalahan  itu  dalam masa  yang  dinyatakan  dalam  tawaran  itu.
  (2)  Sesuatu tawaran di bawah subseksyen (1) boleh dibuat pada  bila-bila  masa  selepas  kesalahan  itu  dilakukan,  tetapi  sebelum  apa-apa  pendakwaan  baginya  telah  dimulakan,  dan  jika  amaun  yang  dinyatakan  dalam  tawaran  itu  tidak  dibayar  dalam  tempoh  masa  yang  dinyatakan  dalam  tawaran  itu  atau  dalam  apa-apa  tempoh  lanjutan  yang  dibenarkan  oleh  Pengerusi,  pendakwaan  bagi  kesalahan  itu  boleh  dimulakan  pada  bila-bila  masa  selepas  itu  terhadap  orang  yang  kepadanya  tawaran  itu  dibuat.
  (3)  Jika  suatu  kesalahan  telah  dikompaunkan  di  bawah  subseksyen  (1),  tiada  pendakwaan  boleh  dimulakan  berkenaan  dengan  kesalahan  itu  terhadap  orang  yang  kepadanya  tawaran  untuk  mengkompaun  itu  dibuat  dan  apa-apa  benda  yang  disita  berkaitan dengan kesalahan itu boleh dilepaskan atau dilucuthakkan  oleh  Pengerusi,  tertakluk  kepada  apa-apa  terma  dan  syarat  yang  difikirkannya  patut.
  (4)  Semua jumlah wang yang diterima oleh Pengerusi di bawah  seksyen  ini hendaklah dibayar ke dalam dan menjadi  sebahagian  daripada Kumpulan Wang Disatukan  Persekutuan.
Kesalahan oleh pertubuhan perbadanan
244. (1)  Jika  suatu  pertubuhan  perbadanan  melakukan  suatu  kesalahan  di  bawah  Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya  seseorang  yang  pada  masa  pelakuan  kesalahan  itu  merupakan  seorang pengarah, ketua pegawai eksekutif, pengurus, setiausaha atau 
Komunikasi dan Multimedia 137
pegawai serupa itu yang lain bagi pertubuhan perbadanan itu atau  berupa seperti bertindak atas apa-apa  sifat  sedemikian atau  telah  dengan apa-apa cara atau sehingga apa apa takat bertanggungjawab  bagi pengurusan mana-mana hal ehwal pertubuhan perbadanan itu  atau  telah membantu  dalam  pengurusan  sedemikian—
  (a) boleh didakwa secara berasingan atau bersesama dalam  prosiding yang sama dengan pertubuhan perbadanan itu;  dan
  (b) jika  pertubuhan  perbadanan  itu  didapati  bersalah  atas  kesalahan  itu,  hendaklah  disifatkan  bersalah  atas  kesalahan  itu  melainkan  jika,  setelah  mengambil  kira  jenis  fungsinya  atas  sifat  itu  dan  semua  hal  keadaan,  dia membuktikan—
  (i)  bahawa  kesalahan  itu  telah  dilakukan  tanpa  pengetahuan,  kebenaran  atau  pembiarannya;  dan
  (ii)  bahawa dia telah mengambil semua langkah berjaga- jaga  yang  munasabah  dan  telah  menjalankan  usaha  yang  wajar  untuk  mengelakkan  pelakuan  kesalahan  itu.
  (2)  Jika  mana-mana  orang  akan  boleh  dikenakan  di  bawah  Akta  ini  apa-apa  hukuman  atau  penalti  bagi  apa-apa  perbuatan,  peninggalan, pengabaian atau kegagalannya, dia boleh dikenakan  hukuman  atau  penalti  yang  sama  bagi  tiap-tiap  perbuatan,  peninggalan,  pengabaian  atau  kegagalan  mana-mana  pekerja  atau  ejennya,  atau  pekerja  ejennya,  jika  tindakan,  peninggalan,  pengabaian  atau  kegagalan  itu  telah  dilakukan—
  (a)  oleh  pekerja  orang  itu  dalam  perjalanan  pekerjaannya;
  (b)  oleh  ejen  itu  apabila  bertindak  bagi  pihak  orang  itu;  atau
  (c)  oleh pekerja ejen  itu semasa dia digajikan oleh ejen  itu  atau  selainnya  bagi  pihak  ejen  itu  yang  bertindak  bagi  pihak  orang  itu.
138  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Bab  3
Kuasa Untuk Masuk, Penyiasatan Kesalahan Dan Pendakwaan
Pegawai diberi kuasa
245. (1)  Menteri boleh secara bertulis memberi kuasa mana-mana  pegawai  awam  atau  pegawai  Suruhanjaya  untuk  menjalankan  kuasa  penguatkuasaan  di  bawah Akta  ini.
  (2)   Mana-mana  pegawai   yang  sedemikian  hendaklah  disifatkan  sebagai  pekhidmat  awam mengikut  pengertian  Kanun  Keseksaan. 
  (3)  Dalam  menjalankan  mana-mana  kuasa  penguatkuasaan  di  bawah  Akta  ini,  seseorang  pegawai  diberi  kuasa  hendaklah  apabila  diminta  mengemukakan  kepada  orang  yang  terhadapnya  dia  bertindak  kuasa  yang  dikeluarkan  kepadanya  oleh Menteri.
  (4)  Bagi maksud subseksyen (1), Suruhanjaya boleh mengeluarkan  arahan kepada seseorang pemegang  lesen atau orang  lain  supaya  Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya  dipatuhi.
Kuasa untuk menyiasat
246. (1)  Suruhanjaya boleh menyiasat aktiviti seseorang pemegang  lesen  atau  orang  lain  berkenaan  dengan  pematuhannya  dengan  Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya.
  (2)  Dalam  apa-apa  hal  berhubung  dengan  pelakuan  suatu  kesalahan  di  bawah  Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya,  mana-mana  pegawai  diberi  kuasa  yang  menjalankan  sesuatu  penyiasatan  boleh  menjalankan  semua  atau  mana-mana  kuasa  khas yang berhubungan dengan penyiasatan polis dalam kes boleh  tangkap  yang  diberikan  oleh Kanun Tatacara  Jenayah.
Penggeledahan dengan waran
247.  (1)  Jika  pada  hemat  seseorang  Majistret,  berdasarkan  maklumat  bertulis  bersumpah  dan  selepas  apa-apa  siasatan  yang  difikirkannya  perlu,  bahawa  terdapat  sebab  yang  munasabah  untuk  mempercayai  bahawa  suatu  kesalahan  di  bawah Akta  ini 
Komunikasi dan Multimedia 139
atau  perundangan  subsidiarinya  sedang  atau  telah  dilakukan  di  mana-mana  premis,  atau  bahawa  apa-apa  keterangan  atau  benda  yang perlu untuk penjalanan sesuatu penyiasatan mengenai suatu  kesalahan mungkin  didapati  di  mana-mana  premis, Majistret  itu  boleh mengeluarkan suatu waran yang memberi kuasa mana-mana  pegawai  polis  yang  berpangkat  tidak  rendah  daripada  Inspektor,  atau  mana-mana  pegawai  diberi  kuasa  yang  dinamakan  dalam  waran  itu,  untuk memasuki  premis  itu  pada  bila-bila masa  yang  munasabah  pada  siang  hari  atau  malam  hari,  dengan  atau  tanpa  bantuan dan jika perlu secara paksa, dan di premis itu menggeledah  dan menyita  apa-apa  keterangan  atau  benda  sedemikian.
  (2)  Tanpa  menjejaskan  keluasan  subseksyen  (1),  waran  yang  dikeluarkan oleh Majistret itu boleh memberi kuasa penggeledahan  dan  penyitaan—
  (a) salinan  mana-mana  buku,  akaun  atau  dokumen  lain,  termasuk data berkomputer, yang mengandungi atau dengan  munasabah disyaki mengandungi maklumat  tentang apa  apa  kesalahan  yang  disyaki  telah  dilakukan;
  (b) mana-mana  papan  tanda,  kad,  surat,  risalah,  lembaran  atau  notis  yang  menyatakan  atau  yang  membayangkan  bahawa orang itu mempunyai lesen yang diberikan atau  penguntukan  yang  dikeluarkan  di  bawah Akta  ini;  atau
  (c) apa-apa dokumen, kemudahan, radas, kelengkapan, peranti  atau perkara lain yang dengan munasabah dipercayai dapat  memberikan  keterangan  mengenai  pelakuan  kesalahan  itu.
  (3)  Seorang  pegawai  polis  atau  pegawai  diberi  kuasa  yang  menjalankan penggeledahan di bawah subseksyen (1) boleh, bagi  maksud  menyiasat  kesalahan  itu,  memeriksa  mana-mana  orang  yang  berada  dalam  atau  di  premis  itu.
  (4)  Seorang  pegawai  polis  atau  pegawai  diberi  kuasa  yang  memeriksa  seseorang  di  bawah  subseksyen  (3)  boleh  menyita,  atau  mengambil  milik,  dan  menyimpan  dalam  jagaan  selamat  semua  benda,  selain  pakaian  yang  perlu  dipakai,  yang  dijumpai  pada  orang  itu,  dan  apa-apa  benda  lain,  yang baginya  ada  sebab  untuk  mempercayai  bahawa  benda-benda  itu  merupakan  alat  atau keterangan  lain bagi  jenayah  itu, dan benda-benda  itu boleh  ditahan  sehingga  orang  itu  dilepaskan  atau  dibebaskan.
140  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
  (5)  Apabila perlu untuk memeriksa seorang wanita, pemeriksaan  itu  hendaklah  dilakukan  oleh  seorang wanita  lain  dengan  penuh  kesopanan.
  (6)  Jika, oleh sebab sifat, saiz atau amaunnya, tidaklah praktis  untuk  memindahkan  mana-mana  buku,  akaun,  dokumen,  data  berkomputer,  papan  tanda,  kad,  surat,  risalah,  lembaran,  notis,  kemudahan, radas, kelengkapan, peranti, benda atau perkara yang  disita  di  bawah  seksyen  ini,  pegawai  yang  menyita  hendaklah,  dengan  apa-apa  cara,  mengelak  buku,  akaun,  dokumen,  data  berkomputer,  papan  tanda,  kad,  surat,  risalah,  lembaran,  notis,  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  itu  di  premis  atau  bekas  tempat  ia  didapati.
  (7)  Seseorang  yang,  tanpa  kuasa  yang  sah,  memecahkan,  mengusik  atau  merosakkan  lak  yang  disebut  dalam  subseksyen  (6)  atau  mengeluarkan  mana-mana  buku,  akaun,  dokumen,  data  berkomputer,  papan  tanda,  kad,  surat,  risalah,  lembaran,  notis,  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  yang  dilak  atau  cuba  untuk  berbuat  demikian  melakukan  suatu  kesalahan.
  (8)  Jika suatu penggeledahan di bawah seksyen ini menunjukkan  bahawa terdapat apa-apa kelengkapan yang menyebabkan gangguan,  radas  radio  atau  kelengkapan  yang  peka  radio,  maka  pegawai  diberi  kuasa  boleh  mengarahkan  supaya  langkah  perlu  diambil  untuk memastikan  suasana  yang  bebas  daripada  gangguan.
Penggeledahan dan penyitaan tanpa waran
248.  Jika seseorang pegawai polis yang berpangkat tidak rendah  daripada  Inspektor  dalam  mana-mana  hal  keadaan  yang  disebut  dalam  seksyen  247  mempunyai  sebab  yang  munasabah  untuk  percaya bahawa oleh sebab kelengahan dalam memperoleh suatu  waran  penggeledahan  di  bawah  seksyen  itu  penyiasatan  akan  termudarat  atau  keterangan  pelakuan  suatu  kesalahan  mungkin  diganggu,  dikeluarkan,  dirosakkan  atau  dimusnahkan,  pegawai  itu  boleh  memasuki  premis  itu  dan  menjalankan  dalam,  di  dan  berkenaan  dengan  premis  itu  semua  kuasa  yang  disebut  dalam  seksyen  247  dengan  sepenuhnya  dan  secukupnya  seolah-olah  dia  diberi  kuasa  untuk  berbuat  demikian  oleh  suatu waran  yang  dikeluarkan  di  bawah  seksyen  itu.
Komunikasi dan Multimedia 141
Capaian kepada data berkomputer
249.  (1)  Seseorang  pegawai  polis  yang  menjalankan  suatu  penggeledahan  di  bawah  seksyen  247  atau  248  atau  seseorang  pegawai  diberi  kuasa  yang  menjalankan  suatu  penggeledahan  di  bawah  seksyen  247  hendaklah  diberi  capaian  kepada  data  berkomputer  sama  ada  disimpan  dalam  suatu  komputer  atau  selainnya.
  (2)  Bagi maksud  seksyen  ini,  “capaian”  termasuk—
  (a)  diberi  kata  capaian,  kod penyulitan,  kod penyahsulitan,  perisian  atau  perkakasan  yang  perlu  dan  apa-apa  cara  lain yang dikehendaki untuk membolehkan pemahaman  data  berkomputer;  dan
  (b)  erti yang diberikan kepadanya oleh subseksyen 2(2) dan  (5) Akta  Jenayah Komputer  1997  [Akta 563].
Senarai benda yang disita
250. (1)  Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan dalam subseksyen  (2), jika apa-apa buku, akaun, dokumen, data berkomputer, papan  tanda,  kad,  surat,  risalah,  lembaran,  notis,  kemudahan,  radas,  kelengkapan, peranti, benda atau perkara disita di bawah seksyen  247 atau 248, pegawai yang menyita hendaklah menyediakan suatu  senarai  benda  yang  disita  dan  secara  serta-merta  menyerahkan  suatu  salinan  senarai  itu  yang  ditandatangani  olehnya  kepada  penduduk  premis  yang  telah  digeledah,  atau  kepada  ejen  atau  pekerjanya,  di  premis  itu.
  (2)  Jika  premis  itu  tidak  diduduki,  pegawai  yang  menyita  hendaklah apabila mungkin menampalkan dengan ketara di premis  itu  suatu  senarai  benda  yang  disita.
Pelepasan benda yang disita
251.  (1)  Jika apa-apa benda telah disita di bawah Akta ini, seorang  pegawai polis yang ditentukan, selain pegawai polis yang membuat  penyitaan itu, boleh pada bila-bila masa selepas itu sebelum benda  itu dilucuthakkan di bawah Akta ini melepaskan benda itu kepada  orang yang diputuskan olehnya sebagai berhak secara sah kepada  benda  itu  jika  dia  berpuas  hati  bahawa  benda  itu  tidak  boleh  dilucuthakkan  di  bawah Akta  ini  dan  tidak  diperlukan  selainnya 
142  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
bagi maksud mana-mana  prosiding  di  bawah Akta  ini,  atau  bagi  maksud apa-apa pendakwaan di bawah mana-mana undang-undang  lain, dan jika ini berlaku baik pegawai yang menjalankan penyitaan  itu mahupun pihak Kerajaan atau mana-mana orang yang bertindak  bagi  pihak Kerajaan  tidaklah  boleh  dikenakan  apa-apa  prosiding  oleh  mana-mana  orang  jika  penyitaan  dan  pelepasan  benda  itu  telah  dibuat  dengan  suci  hati.
  (2)  Suatu  rekod  bertulis  hendaklah  dibuat  oleh  pegawai  yang  membuat  pelepasan  mana-mana  benda  di  bawah  subseksyen  (1)  yang menyatakan  secara  terperinci  hal  keadaan,  dan  sebab  bagi,  pelepasan  itu,  dan  dia  hendaklah  menghantarkan  satu  salinan  rekod itu kepada Pendakwa Raya dan kepada Ketua Polis Negara  dalam  tempoh  tujuh  hari  dari  pelepasan  itu.
Kuasa untuk memintas komunikasi
252. (1)  Walau  apa  pun  peruntukan mana-mana  undang-undang  bertulis yang  lain, Pendakwa Raya,  jika dia berpendapat bahawa  mana-mana komunikasi mungkin mengandungi apa-apa maklumat  yang  berkaitan  bagi  maksud  mana-mana  penyiasatan  mengenai  suatu kesalahan di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya,  boleh, atas permohonan seorang pegawai diberi kuasa atau seorang  pegawai polis berpangkat Penguasa atau yang lebih tinggi, memberi  kuasa  pegawai  itu  untuk memintas  atau  untuk mendengar mana- mana komunikasi yang dihantar atau diterima melalui mana-mana  alat  komunikasi.
  (2)  Apabila mana-mana orang didakwa atas suatu kesalahan di  bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya, apa-apa maklumat  yang  diperoleh  oleh  seorang  pegawai  diberi  kuasa  atau  seorang  pegawai  polis  di  bawah  subseksyen  (1),  sama  ada  sebelum  atau  selepas  orang  itu  didakwa,  boleh  diterima  sebagai  keterangan  semasa  perbicaraannya.
  (3)  Pemberikuasaan oleh Pendakwa Raya di bawah subseksyen  (1)  boleh  diberikan  secara  lisan  atau  bertulis;  tetapi  jika  suatu  pemberikuasaan  lisan  diberikan,  Pendakwa  Raya  hendaklah,  secepat  yang  dapat  dilaksanakan, mengubah  pemberikuasaan  itu  ke  dalam  bentuk  bertulis.
  (4)  Suatu  perakuan  oleh  Pendakwa  Raya  yang  menyatakan  bahawa tindakan yang diambil oleh seorang pegawai diberi kuasa  atau seorang pegawai polis di bawah subseksyen  (1)  telah diberi 
Komunikasi dan Multimedia 143
kuasa  oleh  Pendakwa  Raya  di  bawah  subseksyen  itu  hendaklah  menjadi  keterangan  muktamad  bahawa  tindakan  itu  telah  diberi  kuasa  sedemikian,  dan  perakuan  itu  boleh  diterima  sebagai  keterangan  tanpa  bukti  tandatangan  Pendakwa Raya.
  (5)  Tiada seorang pun mempunyai mana-mana tugas, kewajipan  atau  tanggungan,  atau boleh dengan apa-apa  cara dipaksa,  untuk  mendedahkan  dalam  mana-mana  prosiding  tatacara,  kaedah,  aturan atau cara, atau apa-apa perkara yang berkaitan dengannya,  mengenai  apa-apa  jua  yang  dilakukan  di  bawah  subseksyen  (1).
Galangan penggeledahan
253.  Seseorang  yang  menyerang,  menghalang,  menggalang  atau  mengganggu  seseorang  pegawai  diberi  kuasa,  atau  enggan  memberikan laluan ke mana-mana premis kepada seorang pegawai  diberi kuasa dalam pelaksanaan tugas-tugasnya di bawah Akta ini  atau  perundangan  subsidiarinya  melakukan  suatu  kesalahan  dan  apabila  disabitkan  boleh  didenda  tidak  melebihi  dua  puluh  ribu  ringgit  atau  dipenjarakan  selama  tempoh  tidak  melebihi  enam  bulan  atau  kedua-duanya.
Kuasa tambahan
254.  Seorang  pegawai  diberi  kuasa  hendaklah,  bagi  maksud  pelaksanaan Akta ini atau perundangan subsidiarinya, mempunyai  kuasa  untuk melakukan  semua  atau mana-mana  yang  berikut:
  (a) menghendaki pengemukaan rekod, akaun, data berkomputer  dan  dokumen  yang  disimpan  oleh  seseorang  pemegang  lesen atau orang lain dan untuk memeriksa, meneliti dan  untuk memuatturunkan daripadanya, membuat salinannya  atau mengambil  cabutan  daripadanya;
  (b) menghendaki pengemukaan mana-mana dokumen pengenalan  daripada mana-mana orang berhubung dengan mana-mana  kes atau kesalahan di bawah Akta  ini atau perundangan  subsidiarinya;  dan
  (c) membuat apa-apa siasatan yang perlu untuk menentukan sama  ada peruntukan Akta ini atau perundangan subsidiarinya  telah  dipatuhi.
144  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
Kuasa untuk menghendaki kehadiran orang yang tahu mengenai kes
255. (1)  Seorang  pegawai  diberi  kuasa  yang menjalankan  suatu  penyiasatan  di  bawah  Akta  ini  boleh,  melalui  perintah  secara  bertulis, menghendaki supaya hadir di hadapannya seseorang yang  pada hemat pegawai diberi kuasa itu tahu tentang hal keadaan kes  itu, dan orang itu hendaklah hadir sebagaimana yang dikehendaki  sedemikian.
  (2)  Jika  orang  itu  tidak  hadir  sebagaimana  yang  dikehendaki,  pegawai  diberi  kuasa  itu  boleh  melaporkan  ketidakhadiran  itu  kepada  seorang  Majistret  yang  hendaklah  mengeluarkan  suatu  waran  untuk memastikan  kehadiran  orang  itu.
Pemeriksaan orang yang tahu mengenai kes
256. (1)  Seseorang pegawai diberi kuasa yang menjalankan suatu  penyiasatan  di  bawah  Akta  ini  boleh  memeriksa  secara  lisan  seseorang  yang  dijangka  tahu  mengenai  fakta  dan  hal  keadaan  kes  itu.
  (2)  Orang  itu  adalah  terikat  di  sisi  undang-undang  untuk  menjawab  semua  soalan  berkaitan  dengan  kes  itu  yang  diajukan  kepadanya  oleh  pegawai  diberi  kuasa  itu,  tetapi  orang  itu  boleh  enggan menjawab mana-mana  soalan  yang  jawapannya mungkin  akan  mendedahkannya  kepada  pertuduhan  jenayah  atau  penalti  atau  pelucuthakan.
  (3)  Seseorang yang membuat suatu pernyataan di bawah seksyen  ini  adalah  terikat  di  sisi  undang-undang  untuk menyatakan  yang  sebenar,  sama  ada  pernyataan  itu  dibuat  secara  keseluruhannya  atau  sebahagiannya  sebagai  jawapan  kepada  soalan.
  (4)  Pegawai diberi kuasa yang memperoleh maklumat daripada  seseorang  hendaklah  terlebih  dahulu  memaklumkan  orang  itu  peruntukan  subseksyen  (2)  dan  (3).
  (5)  Sesuatu  pernyataan  yang  dibuat  oleh  seseorang  di  bawah  seksyen ini hendaklah, apabila mungkin, diubah ke dalam bentuk  bertulis  dan  ditandatangani  oleh  orang  yang  membuatnya  atau 
Komunikasi dan Multimedia 145
ditandakan  dengan  cap  ibu  jarinya,  mengikut  mana-mana  yang  berkenaan,  selepas  pernyataan  itu  dibacakan  kepadanya  dalam  bahasa  dia  membuat  pernyataan  itu  dan  selepas  dia  telah  diberi  peluang  untuk membuat  apa-apa  pembetulan  yang  dia mahu.
Kebolehterimaan pernyataan sebagai keterangan
257. (1)  Jika mana-mana orang dipertuduh  atas  suatu kesalahan  di  bawah Akta  ini,  apa-apa  pernyataan,  sama  ada  pernyataan  itu  merupakan suatu pengakuan atau tidak atau sama ada pernyataan  itu  dibuat  secara  lisan  atau  bertulis,  yang  dibuat  pada  bila-bila  masa,  sama  ada  sebelum  atau  selepas  orang  itu  dipertuduh  dan  sama  ada  dalam  perjalanan  suatu  penyiasatan  di  bawah  Akta  ini  atau  tidak  dan  sama  ada  atau  tidak  secara  keseluruhannya  atau  sebahagiannya  sebagai  jawapan  kepada  soalan,  oleh  orang  itu  kepada  atau  dengan  didengar  oleh  seorang  pegawai  diberi  kuasa  dan  sama  ada  diterjemahkan  kepadanya  atau  tidak  oleh  seorang  pegawai  lain  atau  orang  lain,  boleh  diterima  sebagai  keterangan dalam perbicaraannya dan, jika orang yang dipertuduh  itu  mengemukakan  dirinya  sebagai  seorang  saksi,  mana-mana  pernyataan sedemikian boleh digunakan semasa pemeriksaan balas  dan  bagi  tujuan mencabar  kebolehpercayaannya.
  (2)  Tiada  pernyataan  di  bawah  subseksyen  (1)  boleh  diterima  atau  digunakan—
  (a)  jika  pembuatan  pernyataan  itu  pada  hemat  mahkamah  telah  disebabkan  oleh  apa-apa  dorongan,  ugutan  atau  janji  yang  berkaitan  dengan  pertuduhan  terhadap  orang  itu  yang  datang  daripada  seseorang  yang  berkuasa  dan  cukup  pada  pendapat  mahkamah  untuk  memberi  orang  yang  dipertuduh  itu  alasan  yang  pada  pandangannya  munasabah untuk mengandaikan bahawa dengan membuat  pernyataan itu dia akan mendapat apa-apa kelebihan atau  mengelakkan apa-apa kemudaratan yang bersifat duniawi  berkenaan  dengan  prosiding  terhadapnya;  atau
  (b)  dalam  hal  suatu  pernyataan  yang  dibuat  oleh  orang  itu  selepas  penangkapannya,  melainkan  jika  mahkamah  berpuas  hati  bahawa  dia  telah  diberi  amaran  dengan  perkataan yang berikut atau perkataan yang mempunyai  maksud  yang  sama:
  “Menjadi  tugas  saya  untuk  memberikan  amaran  kepada  anda  bahawa  anda  tidak  berkewajipan  untuk 
146  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
menyatakan  apa-apa  atau  untuk  menjawab  apa-apa  soalan,  tetapi  apa-apa  yang  anda  nyatakan,  sama  ada  sebagai jawapan kepada suatu soalan atau tidak, boleh  diberikan  sebagai  keterangan”.
  (3)  Suatu pernyataan yang dibuat oleh  seseorang  sebelum ada  kesempatan untuk memberikan amaran kepadanya tidaklah boleh  menjadikan pernyataan itu tidak boleh diterima sebagai keterangan  hanya semata-mata kerana orang  itu  tidak diberi amaran  jika dia  diberi  amaran  secepat  yang mungkin  selepas  itu.
Pegawai diberi kuasa hendaklah menyempurnakan penyiasatan dan menyerahkannya kepada polis
258. Apabila selesai penyiasatannya mengenai suatu kesalahan di  bawah Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya,  pegawai  diberi  kuasa hendaklah dengan segera memberikan semua maklumat yang  berhubungan dengan pelakuan kesalahan itu kepada pegawai penjaga  suatu  balai  polis  dan  seorang  pegawai  polis  boleh  menangkap,  dengan  waran,  seseorang  yang  mungkin  telah  melakukan  suatu  kesalahan  di  bawah Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya.
Pendakwaan
259. Tiada pendakwaan boleh dimulakan bagi suatu kesalahan di  bawah Akta  ini  tanpa  keizinan  secara  bertulis  Pendakwa Raya.
Pelucuthakan
260. (1)  Apa-apa  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  yang  disita  di  bawah  Akta  ini  boleh  dilucuthakkan.
  (2)  Suatu perintah bagi pelucuthakan atau pelepasan mana-mana  kemudahan, radas, kelengkapan, peranti, benda atau perkara yang  boleh dilucuthakkan di bawah seksyen  ini hendaklah dibuat oleh  mahkamah yang di hadapannya pendakwaan berkenaan dengannya  telah diadakan dan suatu perintah bagi pelucuthakan kemudahan,  radas, kelengkapan, peranti, benda atau perkara hendaklah dibuat  jika  dibuktikan  sehingga  mahkamah  berpuas  hati  bahawa  suatu  kesalahan di bawah Akta ini atau perundangan subsidiarinya, atau 
Komunikasi dan Multimedia 147
apa-apa pelanggaran syarat-syarat yang tertakluk kepadanya suatu  lesen  telah  diberikan  atau  suatu  penguntukan  telah  dikeluarkan,  telah  dilakukan  dan  bahawa  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  itu  telah  digunakan  dalam  pelakuan  kesalahan  itu walaupun pada hakikatnya  tiada  seorang pun  telah  disabitkan  atas  kesalahan  atau  pelanggaran  itu.
  (3)  Jika  tiada  pendakwaan  berkenaan  dengan  mana-mana  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  yang  disita  dalam  penjalanan  mana-mana  kuasa  yang  diberikan  di bawah Akta ini, maka kemudahan, radas, kelengkapan, peranti,  benda  atau  perkara  itu  hendaklah  dianggap  atau  disifatkan  telah  dilucuthakkan setelah tamat tempoh satu bulan kalendar dari tarikh  ia  disita melainkan  jika  suatu  tuntutan  dibuat  sebelum  tarikh  itu  mengikut  cara  yang  diperuntukkan  dalam  seksyen  ini.
  (4)  Seseorang  yang  menegaskan  bahawa  dialah  pemunya  mana-mana  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  yang  disita  di  bawah Akta  ini  dan  bahawa  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  itu  tidak  boleh  dilucuthakkan  boleh  sendiri  atau  melalui  ejennya  yang  diberi  kuasa  secara  bertulis  olehnya memberikan  notis  bertulis  kepada  Suruhanjaya  atau  mana-mana  pegawai  diberi  kuasa  mengenai  tuntutannya.
  (5)  Apabila  menerima  suatu  notis  di  bawah  subseksyen  (4),  Suruhanjaya  atau  mana-mana  pegawai  diberi  kuasa  hendaklah,  selepas  apa-apa  siasatan  yang  perlu,  mengarahkan  supaya  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  itu  dilepaskan  atau  dilucuthakkan  atau  merujukkan  kes  itu  kepada  Hakim Mahkamah  Sesyen  bagi  keputusannya.
  (6)  Hakim Mahkamah Sesyen yang kepadanya kes itu dirujukkan  hendaklah  mengeluarkan  suatu  saman  yang  menghendaki  orang  yang  menegaskan  bahawa  dialah  pemunya  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara  itu  dan  orang  yang  daripadanya kemudahan,  radas, kelengkapan, peranti, benda atau  perkara  itu  disita  hadir  di  hadapannya  dan  apabila  dia  hadir  atau  tidak  hadir,  setelah  penyampaian  wajar  saman  dibuktikan,  Hakim Mahkamah Sesyen  itu hendaklah  terus memeriksa kes  itu  dan  apabila  dibuktikan  bahawa  suatu  kesalahan  di  bawah  Akta  ini  telah  dilakukan  dan  bahawa  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti, benda atau perkara  itu merupakan hal perkara atau  telah  digunakan dalam pelakuan kesalahan itu, hendaklah memerintahkan 
148  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
supaya  kemudahan,  radas,  kelengkapan,  peranti,  benda  atau  perkara itu dilucuthakkan atau boleh, jika tiada bukti sedemikian,  memerintahkan pelepasan kemudahan, radas, kelengkapan, peranti,  benda  atau  perkara  itu  kepada  orang  yang  berhak  kepadanya.
  (7)  Mana-mana kemudahan, radas, kelengkapan, peranti, benda  atau perkara yang dilucuthakkan atau disifatkan telah dilucuthakkan  hendaklah  diserahkan  kepada Suruhanjaya  atau  seorang  pegawai  diberi kuasa yang hendaklah melupuskannya mengikut cara yang  difikirkan  sesuai  oleh  Suruhanjaya.
Bidang kuasa untuk membicarakan kesalahan
261. Walau  apa  pun  mana-mana  undang-undang  bertulis  lain  yang  bertentangan,  Mahkamah  Sesyen  hendaklah  mempunyai  bidang kuasa untuk membicarakan mana-mana kesalahan di bawah  Akta  ini.
Ganjaran
262. Suruhanjaya boleh memerintahkan supaya dibayar ganjaran  yang difikirkannya sesuai kepada mana-mana pegawai polis atau  pegawai  awam  lain  atau  orang  lain  bagi  perkhidmatan  yang  diberikan berkaitan dengan pengesanan mana-mana kesalahan di  bawah Akta  ini  atau  perundangan  subsidiarinya,  atau  berhubung  dengan  mana-mana  prosiding  pelucuthakan,  atau  mana-mana  penyitaan  yang  dibuat,  di  bawah Akta  ini.
Bab 4
Perkara Kepentingan Negara
Kewajipan am pemegang lesen
263. (1)  Seorang  pemegang  lesen  hendaklah  dengan  sedaya  upayanya  mencegah  kemudahan  rangkaian  yang  dipunyai  atau  diberikan  olehnya  atau  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi  atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  yang  diberikan  olehnya  daripada  digunakan  dalam,  atau  berhubung  dengan,  pelakuan apa-apa kesalahan di bawah mana-mana undang-undang  Malaysia.
Komunikasi dan Multimedia 149
  (2)  Seorang pemegang lesen hendaklah, apabila diminta secara  bertulis  oleh  Suruhanjaya  atau  mana-mana  pihak  berkuasa  lain,  membantu Suruhanjaya atau pihak berkuasa lain  itu setakat yang  semunasabahnya  perlu  dalam  mencegah  pelakuan  atau  cubaan  pelakuan sesuatu kesalahan di bawah mana-mana undang-undang  bertulis Malaysia atau selainnya dalam menguatkuasakan undang- undang  Malaysia,  termasuklah,  tetapi  tidak  terhad  kepada,  pelindungan  hasil  awam  dan  pemeliharaan  pertahanan  negara.
Orang yang tidak boleh disabitkan bagi perbuatan yang dilakukan dengan suci hati
264. Mana-mana  pemberi  kemudahan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  rangkaian,  pemberi  perkhidmatan  aplikasi  atau  pemberi perkhidmatan aplikasi kandungan atau mana-mana daripada  pekerjanya,  tidak  boleh  dikenakan  apa-apa  prosiding  jenayah  daripada apa-apa sifat bagi apa-apa ganti rugi (termasuklah ganti  rugi punitif), kerugian, kos atau perbelanjaan yang ditanggung atau  akan  ditanggung  (sama  ada  secara  langsung  atau  tidak)  kerana  apa-apa  perbuatan  atau  peninggalan  yang  dilakukan  dengan  suci  hati  dalam  pelaksanaan  kewajipan  dikenakan  di  bawah  seksyen  263.
Kemampuan pemintasan rangkaian
265. (1)  Menteri boleh menentukan bahawa seseorang pemegang  lesen atau sesuatu kelas pemegang lesen hendaklah melaksanakan  kemampuan  untuk  membolehkan  pemintasan  komunikasi  yang  dibenarkan.
  (2)  Suatu penentuan, di bawah subseksyen (1), boleh menyatakan  kehendak  teknik  bagi  kemampuan  pemintasan  yang  dibenarkan.
Kuasa khas semasa darurat
266. (1)  Apabila  berlaku  apa-apa  darurat  awam  atau  demi  kepentingan  keselamatan  awam,  Yang  di-Pertuan  Agong  atau  Menteri yang diberi kuasa olehnya bagi maksud yang sedemikian  boleh—
(a) menggantung lesen mana-mana pemegang lesen, mengambil  kawalan  sementara  mana-mana  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi dan/atau 
150  Undang-Undang Malaysia  AktA 588
perkhidmatan  aplikasi  kandungan  yang  dipunyai  atau  diberikan oleh seseorang pemegang lesen mengikut apa- apa  cara  yang  difikirkannya  patut;
(b) menarik balik sama ada keseluruhannya atau sebahagiannya  penggunaan  mana-mana  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi dan/atau  perkhidmatan  aplikasi  kandungan  daripada  mana-mana  pemegang  lesen,  orang  atau  orang  ramai;
(c) memerintahkan bahawa mana-mana komunikasi atau kelas  komunikasi kepada atau daripada mana-mana pemegang  lesen, orang atau orang ramai berhubung dengan mana- mana  perkara  tertentu  tidaklah  boleh  disampaikan  atau  hendaklah  dipintas  atau  ditahan,  atau  bahawa  apa- apa  komunikasi  sedemikian  atau  rekodnya  hendaklah  didedahkan  kepada  seorang  pegawai  diberi  kuasa  yang  disebut  dalam  perintah  itu;  atau
(d) memerintahkan pengambilmilikan mana-mana kelengkapan  pelanggan.
  (2)  Jika  apa-apa  keraguan  timbul  tentang  kewujudan  suatu  darurat awam atau sama ada mana-mana tindakan yang dilakukan  di  bawah  subseksyen  (1)  adalah  demi  kepentingan  keselamatan  awam, suatu perakuan yang ditandatangani oleh Yang di-Pertuan  Agong  dan  dipamerkan  di  tempat-tempat  sebagaimana  yang  difikirkan patut oleh Menteri hendaklah menjadi bukti muktamad  tentang  perkara  itu.
  (3)  Jika  Menteri  mengambil  milikan  mana-mana  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan  rangkaian,  perkhidmatan  aplikasi,  perkhidmatan aplikasi kandungan atau kelengkapan pelanggan di  bawah  subseksyen  (1),  orang yang dilesenkan di bawah Akta  ini  berkenaan dengan kemudahan, perkhidmatan atau kelengkapan itu  hendaklah  dibayar  pampasan  secukupnya  yang  akan  ditentukan  oleh Menteri selepas memberi pemegang lesen itu peluang untuk  didengar  tentang  perkara  itu.
  (4)  Tiada  apa-apa  jua  dalam  seksyen  ini  boleh  menghalang  penggunaan  mana-mana  kemudahan  rangkaian,  perkhidmatan  rangkaian, perkhidmatan aplikasi, perkhidmatan aplikasi kandungan  atau kelengkapan pelanggan bagi maksud membuat suatu panggilan  kecemasan.
Komunikasi dan Multimedia 151
Rancangan bencana
267. Suruhanjaya boleh mengarahkan seseorang pemegang lesen atau sesuatu kelas pemegang lesen supaya mengadakan, dengan berunding dengan pihak berkuasa yang dinyatakan oleh Suruhanjaya, suatu rancangan bencana bagi kebolehterushidupan dan pemulihan mana-mana kemudahan rangkaian, perkhidmatan rangkaian, perkhidmatan aplikasi atau perkhidmatan aplikasi kandungan sekiranya berlaku bencana, krisis atau darurat awam.
Bab 5
Pelbagai
Menteri boleh membuat kaedah-kaedah mengenai penyimpanan rekod
268. Menteri boleh membuat kaedah-kaedah, yang hendaklah disiarkan dalam Warta, untuk mengadakan peruntukan bagi penyimpanan rekod dan untuk menghendaki seorang pemegang lesen atau lebih atau sesiapa jua untuk menyimpan dan menyenggarakan rekod.
Kerjasama dengan pihak berkuasa lain
269. (1) Menteri boleh memberikan arahan kepada Suruhanjaya mengenai perkiraan kerjasama antara Suruhanjaya dengan mana- mana pihak berkuasa lain di Malaysia atau di negara asing, atau mana-mana organisasi antarabangsa.
(2) Menteri boleh membuat kaedah-kaedah, yang hendaklah disiarkan dalam Warta, dan/atau menentukan perkiraan bagi kerjasama dengan, atau keanggotaan dalam, organisasi antarabangsa berkenaan dengan perkiraan kerjasama antara pemegang lesen di bawah Akta ini dengan organisasi antarabangsa.
(3) Suruhanjaya boleh mengarahkan seorang pemegang lesen supaya mematuhi kaedah-kaedah yang dibuat dan/atau perkiraan yang ditentukan di bawah subseksyen (2).
152 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Surat cara yang diberikan di bawah Akta ini
270. Sesuatu surat cara yang dikeluarkan, dibuat atau diberikan di bawah Akta ini boleh membuat peruntukan berhubung dengan sesuatu perkara dengan memakai, menerima pakai atau memasukkan (dengan atau tanpa ubah suaian) peruntukan mana-mana undang- undang bertulis lain yang berkuat kuasa pada masa itu.
Akta ini mengatasi Akta lain
271. Jika terdapat apa-apa ketidakselarasan atau percanggahan antara Akta ini dengan mana-mana undang-undang bertulis lain yang berkaitan, peruntukan Akta ini hendaklah mengatasinya setakat ketidakselarasan atau percanggahan itu.
Pelindungan pegawai dan orang lain
272. Tiada tindakan atau pendakwaan boleh dibawa, dimulakan atau disenggarakan dalam mana-mana mahkamah terhadap—
(a) Suruhanjaya atau seseorang pegawai diberi kuasa atau mana-mana orang lain berkenaan dengan mana-mana tindakan yang diarahkan atau dilakukan bagi maksud melaksanakan Akta ini; dan
(b) mana-mana orang lain berkenaan dengan apa-apa tindakan yang dilakukan atau berupa seperti dilakukan olehnya di bawah perintah, arahan atau petunjuk Suruhanjaya atau seorang pegawai diberi kuasa jika tindakan itu dilakukan dengan suci hati dan dengan kepercayaan munasabah bahawa ia perlu bagi tujuan yang dimaksudkan yang hendak dicapai olehnya.
Bahagian Xi
PERUNTUKAN PERALIHAN
Bab 1
Pemansuhan Dan Kecualian
Pemansuhan
273. (1) Akta Telekomunikasi 1950 [Akta 20] dan Akta Penyiaran 1988 [Akta 338] dimansuhkan (“Akta-Akta yang dimansuhkan”).
Komunikasi dan Multimedia 153
(2) Mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta-Akta yang dimansuhkan hendaklah terus berkuat kuasa, setakat yang selaras dengan Akta ini, sehingga dibatalkan atau digantikan dengan perundangan subsidiari yang dibuat di bawah Akta ini, dan hendaklah disifatkan bagi semua maksud telah dibuat di bawah Akta ini.
(3) Menteri boleh, apabila pada hematnya perlu atau suai manfaat untuk berbuat demikian sama ada bagi maksud menghapuskan kesulitan atau akibat daripada lulusnya Akta ini, melalui perintah yang hendaklah disiarkan dalam Warta, membuat apa-apa ubah suaian kepada mana-mana perundangan subsidiari sebagaimana yang disifatkannya sesuai.
Pembubaran Kumpulan Wang Telekomunikasi
274. (1) Kumpulan Wang Telekomunikasi dibubarkan.
(2) Segala wang yang ada dalam Kumpulan Wang Telekomunikasi hendaklah dipindahkan, pada tarikh Akta ini mula berkuat kuasa, kepada dan diletakhakkan pada Kumpulan Wang yang ditubuhkan di bawah Akta Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998 [Akta 589].
Kecualian
275. Mana-mana pendaftaran, tindakan, perintah, arahan, kelulusan atau keputusan yang telah dilakukan, dibuat atau diberikan sebelum tarikh Akta ini mula berkuat kuasa hendaklah disifatkan telah dilakukan, dibuat atau diberikan di bawah Akta ini dan hendaklah terus berkuat kuasa dan berkesan berhubung dengan mereka yang terhadapnya ia terpakai sehingga dipinda atau dibatalkan di bawah Akta ini atau kaedah-kaedah, peraturan-peraturan atau perundangan subsidiari lain yang baru dibuat di bawahnya atau sehingga tarikh habis tempohnya.
Bab 2
Peruntukan Peralihan Bagi Lesen
Lesen lama hendaklah berkuat kuasa
276. Tertakluk kepada seksyen 278, lesen yang dikeluarkan di bawah Akta-Akta yang dimansuhkan (“lesen lama”) hendaklah terus berkuat kuasa di bawah Akta ini.
154 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Lesen kelas baru hendaklah menggantikan lesen lama
277. Walau apa pun seksyen 276, suatu lesen lama tidak boleh berkuat kuasa setakat apa-apa percanggahan dengan suatu lesen kelas yang diberikan di bawah Akta ini.
Lesen lama hendaklah didaftarkan
278. Walau apa pun seksyen 276, suatu lesen yang sah yang diberikan di bawah Akta-Akta yang dimansuhkan hendaklah hanya berkuat kuasa selama tempoh dua belas bulan selepas tarikh yang ditetapkan, melainkan jika lesen itu telah didaftarkan (“lesen berdaftar”) oleh Suruhanjaya dalam masa dua belas bulan dari tarikh yang ditetapkan.
Lesen berdaftar tidak memberikan faedah baru
279. Akta ini tidak memberikan apa-apa faedah atau hak baru kepada seorang pemegang lesen yang berdaftar di bawah seksyen 278 kecuali jika faedah atau hak itu telah diberikan di bawah lesen lama.
Pemegang lesen lama hendaklah menyatakan hasrat
280. Seorang pemegang suatu lesen yang diberikan di bawah Akta-Akta yang dimansuhkan hendaklah menyatakan kepada Menteri secara bertulis dalam tempoh dua belas bulan dari tarikh yang ditetapkan sama ada dia berhasrat untuk mendapatkan lesen di bawah Akta ini atau tidak.
Pemegang lesen berdaftar boleh memohon untuk mendapatkan lesen individu di bawah Akta ini
281. (1) Seseorang pemegang suatu lesen berdaftar, yang diberikan di bawah Akta-Akta yang dimansuhkan, boleh memohon untuk mendapatkan lesen individu di bawah Akta ini untuk menggantikan lesen lamanya.
(2) Menteri boleh mengisytiharkan, mengikut seksyen 13, bahawa suatu lesen individu, yang diberikan di bawah subseksyen (1), hendaklah tertakluk kepada apa-apa syarat am atau standard
Komunikasi dan Multimedia 155
yang ditentukan oleh Menteri bagi setiap jenis lesen dan apa-apa syarat khas atau tambahan yang Menteri berpuas hati adalah demi kepentingan negara.
Penentuan kemudahan dan perkhidmatan tersenarai
282. (1) Suruhanjaya hendaklah membuat suatu penentuan, mengikut seksyen 55, berkenaan dengan penyenaraian semua kemudahan dan perkhidmatan yang ada kepada pemegang lesen di bawah lesen yang diberikan di bawah Akta Telekomunikasi 1950, bagi maksud memastikan penyambungan titik ke titik antara pengguna-pengguna akhir.
(2) Walau apa pun Bahagian V, Suruhanjaya tidaklah dikehendaki untuk menjalankan suatu siasatan sebelum membuat suatu penentuan di bawah seksyen ini.
156 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Jadual
[Perenggan 32(a), subseksyen 44(2), 127(1) dan 206(1)]
SyARAT-SyARAT LESEN
1. Lesen Individu Pemberi Kemudahan Rangkaian
Syarat-syarat standard lesen
Pemegang lesen hendaklah merupakan suatu syarikat yang diperbadankan di Malaysia.
Pemegang syer syarikat hendaklah mematuhi had pelaburan asing Malaysia yang berkaitan.
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa perubahan tentang pemegangan syer yang dikehendaki supaya dimaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa usaha sama dengan pemegang lesen lain yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
Lesen ini menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan kemudahan rangkaian yang dibenarkan di bawah lesen itu.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan penomboran dan pengalaman elektronik yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan spektrum yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Komunikasi dan Multimedia 157
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
Syarat-syarat khas lesen
Takrif terma yang digunakan dalam lesen.
Tempoh lesen.
Fi permulaan lesen.
Jadual fi tahunan lesen:
Pusing ganti tahunan %
RM....... ......%
RM....... ......%
RM....... ......%
Kawasan yang dilesenkan.
Lokasi pusat kawalan.
Peratusan keseluruhan perkhidmatan yang beroperasi di kawasan yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kawasan yang kurang liputan perkhidmatan” atau diberikan kepada mereka yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan dalam masyarakat” di bawah seksyen 202 Akta ini.
Pemasangan infrastruktur jalur lebar.
Aku janji tertentu berkenaan dengan tahap pelaburan, aktiviti tertentu dan operasi.
Hak dan keistimewaan tertentu yang dipersetujui antara pemegang lesen dengan Kerajaan yang tertakluk kepada aku janji yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
Kehendak supaya pemegang lesen memindahkan aset kepada Kerajaan pada penghujung tempoh lesen.
Syarat-syarat khas dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
158 Undang-Undang Malaysia AktA 588
2. Lesen Kelas Pemberi Kemudahan Rangkaian
Syarat-syarat standard lesen
Lesen kelas menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan kemudahan rangkaian yang dibenarkan di bawah lesen ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikusi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan spektrum yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
3. Lesen Individu Pemberi Perkhidmatan Rangkaian
Syarat-syarat standard lesen
Pemegang lesen hendaklah merupakan suatu syarikat yang diperbadankan di Malaysia.
Pemegang syer syarikat hendaklah mematuhi had pelaburan asing Malaysia yang berkaitan.
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa perubahan tentang pemegangan syer yang dikehendaki supaya dimaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
Komunikasi dan Multimedia 159
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa usaha sama dengan pemegang lesen lain yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
Lesen ini menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan perkhidmatan rangkaian yang dibenarkan di bawah lesen itu.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan penomboran dan pengalaman elektronik yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan spektrum yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
Syarat-syarat khas lesen
Takrif terma yang digunakan dalam lesen.
Tempoh lesen.
Fi permulaan lesen.
Jadual fi tahunan lesen:
Pusing ganti tahunan %
RM....... ......%
RM....... ......%
RM....... ......%
160 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Kawasan yang dilesenkan.
Lokasi pusat kawalan.
Peratusan keseluruhan perkhidmatan yang beroperasi di kawasan yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kawasan yang kurang liputan perkhidmatan” atau diberikan kepada mereka yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan dalam masyarat” di bawah seksyen 202 Akta ini.
Pemberian perkhidmatan rangkaian jalur lebar.
Aku janji tertentu berkenaan dengan tahap pelaburan, aktiviti tertentu dan operasi.
Hak dan keistimewaan tertentu yang dipersetujui antara pemegang lesen dengan Kerajaan yang tertakluk kepada aku janji yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
Syarat-syarat khas dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
4. Lesen Kelas Pemberi Perkhidmatan Rangkaian
Syarat-syarat standard lesen
Lesen kelas menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan perkhidmatan rangkaian yang dibenarkan di bawah lesen ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikusi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan spektrum yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
Komunikasi dan Multimedia 161
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
5. Lesen Individu Pemberi Perkhidmatan Aplikasi
Syarat-syarat standard lesen
Pemegang lesen hendaklah merupakan suatu syarikat yang diperbadankan di Malaysia.
Pemegang syer syarikat hendaklah mematuhi had pelaburan asing Malaysia yang berkaitan.
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa perubahan tentang pemegangan syer yang dikehendaki supaya dimaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa usaha sama dengan pemegang lesen lain yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
Lesen ini menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan perkhidmatan aplikasi yang dibenarkan di bawah lesen ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
162 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
Syarat-syarat khas lesen
Takrif terma yang digunakan dalam lesen.
Tempoh lesen.
Fi permulaan lesen.
Jadual fi tahunan lesen:
Pusing ganti tahunan %
RM....... ......%
RM....... ......%
RM....... ......%
Kawasan yang dilesenkan.
Lokasi pusat kawalan.
Peratusan jumlah keseluruhan trafik yang dibawa melalui kemudahan rangkaian pemegang lesen yang akan berasal dari, atau ditamat di, atau berasal dari dan tamat di kawasan yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kawasan yang kurang liputan perkhidmatan” atau diberikan kepada mereka yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan” di bawah seksyen 202 Akta ini.
Pemberian perkhidmatan aplikasi jalur lebar.
Aku janji tertentu berkenaan dengan tahap pelaburan, aktiviti tertentu dan operasi.
Hak dan keistimewaan tertentu yang dipersetujui antara pemegang
lesen dengan Kerajaan yang tertakluk kepada aku janji yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
Syarat-syarat khas dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
Komunikasi dan Multimedia 163
6. Lesen Kelas Pemberi Perkhidmatan Aplikasi
Syarat-syarat standard lesen
Lesen kelas menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan perkhidmatan aplikasi yang dibenarkan di bawah lesen ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
7. Lesen Individu Pemberi Perkhidmatan Aplikasi Kandungan
Syarat-syarat standard lesen
Pemegang lesen hendaklah merupakan suatu syarikat yang diperbadankan di Malaysia.
Pemegangan syer syarikat hendaklah mematuhi had pelaburan asing Malaysia yang berkaitan.
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa perubahan tentang pemegangan syer yang dikehendaki supaya dimaklumkan kepada pihak berkuasa yang berkaitan.
Pemegang lesen hendaklah memaklumkan Menteri apa-apa usaha sama dengan pemegang lesen lain yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
164 Undang-Undang Malaysia AktA 588
Lesen ini menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan perkhidmatan aplikasi kandungan yang dibenarkan di bawah lesen ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau prosiding yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
Syarat-syarat khas lesen
Takrif terma yang digunakan dalam lesen.
Tempoh lesen.
Fi permulaan lesen.
Jadual fi tahunan lesen:
Pusing ganti tahunan %
RM....... ......%
RM....... ......%
RM....... ......%
Kawasan yang dilesenkan.
Lokasi pusat kawalan.
Nama stesen Waktu operasi
Peratusan keseluruahn kawasan perkhidmatan aplikasi kandungan yang diliputi oleh pemegang lesen yang bertempat di kawasan yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kawasan yang kurang liputan perkhidmatan” atau diberikan kepada mereka yang ditentukan oleh Suruhanjaya sebagai “kumpulan yang kurang diberi perkhidmatan dalam masyarakat” di bawah seksyen 202 Akta ini.
Komunikasi dan Multimedia 165
Kehendak supaya diberikan peratusan tertentu kandungan tempatan (termasuk kategori kandungan khas seperti: kehendak kandungan bahasa tertentu, kategori penghasilan tempatan tertentu seperti filem, pengiklanan, dll.).
Aku janji tertentu berkenaan dengan tahap pelaburan, aktiviti tertentu dan operasi.
Hak dan keistimewaan tertentu yang dipersetujui antara pemegang lesen dengan Kerajaan yang tertakluk kepada aku janji yang dibuat oleh pemegang lesen itu.
Syarat-syarat khas dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
8. Lesen Kelas Pemberi Perkhidmatan Aplikasi Kandungan
Syarat-syarat standard lesen
Lesen kelas menggantikan mana-mana lesen lain yang diberikan oleh Menteri dan hendaklah menjadi lesen tunggal yang dipegang oleh pemegang lesen berkenaan dengan perkhidmatan aplikasi kandungan yang dibenarkan di bawah lesen ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan Akta Komunikusi dan Multimedia 1998 (“Akta ini”).
Pemegang lesen hendaklah mematuhi peruntukan mana-mana perundangan subsidiari yang dibuat, atau surat cara, garis panduan atau dasar pengawalseliaan lain yang dikeluarkan, di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi rancangan penomboran dan pengalamatan elektronik yang dikeluarkan di bawah Akta ini.
Pemegang lesen hendaklah mematuhi mana-mana kod pengguna berdaftar di bawah Akta ini yang berkaitan dengan aktiviti pemegang lesen.
Pemegang lesen hendaklah menanggung rugi Menteri dan Suruhanjaya terhadap apa-apa tuntutan atau providing yang timbul daripada apa- apa pelanggaran atau kegagalan pada pihak pemegang lesen.
Syarat-syarat standard dan perkara lain yang diisytiharkan oleh Menteri, atau diperuntukkan dalam mana-mana perundangan subsidiari, di bawah Akta ini.
166 Undang-Undang Malaysia AktA 588
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 588
AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998
SENARAI PINDAAN
Undang-undang Tajuk ringkas Berkuat kuasa yang meminda dari
Akta A1220 Akta Komunikasi dan 01-04-2005 Multimedia (Pindaan) 2004
Komunikasi dan Multimedia 167
UNDANG-UNDANG MALAYSIA
Akta 588
AKTA KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA 1998
SENARAI SEKSyEN yANG DIPINDA
Seksyen Kuasa meminda Berkuat kuasa dari
4 Akta A1220 01-04-2005
6 Akta A1220 01-04-2005
16 Akta A1220 01-04-2005
23a Akta A1220 01-04-2005
24 Akta A1220 01-04-2005
24a Akta A1220 01-04-2005
26a Akta A1220 01-04-2005
26B Akta A1220 01-04-2005
26c Akta A1220 01-04-2005
26d Akta A1220 01-04-2005
26e Akta A1220 01-04-2005
30 Akta A1220 01-04-2005
34 Akta A1220 01-04-2005
36 Akta A1220 01-04-2005
80 Akta A1220 01-04-2005
104 Akta A1220 01-04-2005
147 Akta A1220 01-04-2005
157 Akta A1220 01-04-2005
187 Akta A1220 01-04-2005
188 Akta A1220 01-04-2005
193 Akta A1220 01-04-2005
204 Akta A1220 01-04-2005

Related Laws