Laki Suomen itsenäisyyden juhlarahastosta


Published: 1990-08-24

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Eduskunnan päätöksellä perustettu Suomen Pankin omistuksessa ja hallinnassa oleva Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahasto, jonka säännöt on 21 päivänä joulukuuta 1967 annetulla valtioneuvoston päätöksellä julkaistu asetuskokoelmassa (596/67), muutetaan tällä lailla Suomen itsenäisyyden juhlarahasto -nimiseksi rahastoksi, josta käytetään jäljempänä nimitystä rahasto.
Rahasto on eduskunnan vastattavana oleva rahasto. Se saa käyttää toiminnassaan nimitystä Sitra. (23.12.1999/1252)
Rahastoa koskevien asioiden käsittely valtioneuvostossa kuuluu valtiovarainministeriölle.

2 §

Rahaston tavoitteena on edistää Suomen vakaata ja tasapainoista kehitystä, talouden määrällistä ja laadullista kasvua sekä kansainvälistä kilpailukykyä ja yhteistyötä toimimalla erityisesti sellaisten hankkeiden toteuttamiseksi, jotka vaikuttavat kansantalouden voimavarojen käyttöä tehostavasti tai tutkimuksen ja koulutuksen tasoa kohottavasti taikka jotka selvittävät tulevaisuuden kehitysvaihtoehtoja.

3 §

Tavoitteensa toteuttamiseksi rahasto voi:
1) tehdä ja teettää tutkimuksia ja selvityksiä;
2) myöntää lainoja ja muuta rahoitusta, joiden takaisinmaksu voidaan määrätä ehdolliseksi;
3) myöntää avustuksia;
4) myöntää takauksia ja takuita; sekä
5) osallistua yhteistyöhankkeisiin sekä omistaa osakkeita ja osuuksia yrityksissä.
2 luku

Talous

4 §

Rahastolla on peruspääoma, joka on sijoitettava turvallisella ja tuottavalla tavalla.

5 §

Rahaston toiminta rahoitetaan peruspääomasta ja rahoitustoiminnasta saaduilla tuotoilla.
Peruspääomaa voidaan käyttää rahaston maksuvelvoitteiden kattamiseen ainoastaan, jos rahaston muut varat eivät siihen riitä.
Rahasto saa ottaa lainaa maksuvalmiutensa hoitamiseksi.

6 §

Valtion tulo- ja menoarvioon voidaan ottaa määräraha rahaston peruspääoman kartuttamiseen. Määräraha voidaan ottaa myös 3 §:ssä tarkoitetun toiminnan rahoittamiseen.

7 §

Rahasto saa omistaa toimintansa kannalta tarpeellisia kiinteistöjä, osakkeita ja osuuksia.
3 luku

Hallinto

8 §

Rahaston hallintoa hoitavat hallintoneuvosto, hallitus ja yliasiamies.
Hallintoneuvostoon kuuluvat eduskunnan asettamat pankkivaltuutetut. Hallintoneuvoston puheenjohtajana toimii pankkivaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajana pankkivaltuuston varapuheenjohtaja. Hallintoneuvoston jäsenten palkkiot määrää valtiovarainministeriö. (23.12.1999/1252)

9 §

Hallintoneuvoston tehtävänä on valvoa rahaston hallintoa ja päättää toiminnan periaatteista. Hallintoneuvoston on erityisesti:
1) valittava ja vapautettava hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja muut jäsenet sekä yliasiamies sekä määrättävä heidän palkkionsa ja palkkaetunsa;
2) vahvistettava rahaston rahoitustoimintaa ja sijoitustoimintaa koskevat yleiset ohjeet;
3) vahvistettava rahaston vuotuinen talous- ja toimintasuunnitelma sekä työjärjestys;
4) vahvistettava vuosittain talous- ja toimintasuunnitelma seuraavalle kuudelle vuodelle;
5) tehtävä tarvittaessa esitys 6 §:ssä tarkoitetusta määrärahasta ja päätettävä 5 §:n 2 momentissa tarkoitetusta peruspääoman käytöstä;
6) päätettävä tavasta, jolla rahaston hoidon ja toiminnan sisäinen tarkastus järjestetään;
7) vahvistettava rahaston tuloslaskelma ja tase;
8) päätettävä vastuuvapaudesta hallituksen jäsenille ja yliasiamiehelle;
9) annettava vuosittain kertomus rahaston toiminnasta eduskunnalle; sekä
10) käsiteltävä muut hallituksen esittämät asiat.

10 §

Hallitukseen kuuluu kuusi jäsentä. Valtiovarainministeriön, kauppa- ja teollisuusministeriön sekä opetusministeriön tulee olla edustettuina hallituksessa. Yliasiamies on hallituksen jäsen.

11 §

Hallituksen tehtävänä on rahaston toiminnan johto.
Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kokouksen puheenjohtajan ja kahden muun jäsenen ollessa saapuvilla. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.
Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta.

12 §

Yliasiamiehen tehtävänä on hoitaa rahaston hallintoa sekä kehittää rahaston toimintaa hallintoneuvoston ja hallituksen antamien ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

13 §

Rahastolla on työjärjestys, jossa annetaan tarkempia määräyksiä hallituksen ja yliasiamiehen sekä rahaston muun henkilöstön toimivallasta ja tehtävistä.
4 luku

Erinäiset säännökset

14 §

Rahaston kirjanpidossa noudatetaan soveltuvin osin kirjanpitolakia (655/73).
Rahaston tilikautena on kalenterivuosi.
KirjanpitoL 655/1973 on kumottu KirjanpitoL:lla 1336/1997.

15 § (23.12.1999/1252)

15 § on kumottu L:lla 23.12.1999/1252.

16 §

Rahaston tilintarkastus suoritetaan vuosittain tilivuotta seuraavan maaliskuun loppuun mennessä.
Tilintarkastajien tulee antaa hallintoneuvostolle kirjallinen tarkastuskertomus, joka sisältää lausunnot tuloslaskelman ja taseen vahvistamisesta, vastuuvapauden myöntämisestä sekä ehdotuksesta rahaston tulosta koskeviksi toimenpiteiksi ja mahdolliset muistutukset, jotka saattavat vaikuttaa tuloslaskelman ja taseen vahvistamiseen sekä vastuuvapauden myöntämiseen.

17 § (21.5.1999/623)

17 § on kumottu L:lla 21.5.1999/623.

18 § (21.4.1995/647)

18 § on kumottu L:lla 21.4.1995/647.

19 §

Hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenen, yliasiamiehen sekä muun toimihenkilön esteellisyydestä on voimassa, mitä hallintomenettelylain (598/82) 10 §:n 1 ja 2 momentissa sekä 11 §:ssä on säädetty virkamiehen esteellisyysperusteista ja esteellisyyden vaikutuksesta.
HallintomenettelyL 598/1982 on kumottu HallintoL:lla 434/2003. Ks. virkamiehen esteellisyysperusteista HallintoL 434/2003 28 §. Ks. virkamiehen esteellisyyden vaikutuksesta HallintoL 434/2003 27 ja 30 §.

20 §

Rahasto voi olla asianosaisena tuomioistuimessa ja muun viranomaisen luona.

21 §

Rahasto saa hyväksyä akordeja tai siihen verrattavia järjestelyjä, hyväksyä rahoituksen vakuutena tai takauksen vastavakuutena olevan omaisuuden vapaaehtoinen rahaksi muuttaminen sekä luopua saamisistaan. Rahasto saa myös tehdä sopimuksia rahoituksen tai takauksen saajien kanssa rahaston saamisten takaisin maksamisesta.

22 §

Rahaston muista kuin 3 §:ään luettavista suoritteista peritään maksuja sen mukaan kuin valtion maksuperustelaissa (980/73) on säädetty.
Valtion maksuperusteL 980/1973 on kumottu Valtion maksuperusteL:lla 150/1992.
5 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

23 §

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1991 ja sillä kumotaan Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston säännöt. Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston viimeisen tilikauden tilintarkastuksen, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen osalta noudatetaan kuitenkin niitä säännöksiä ja määräyksiä, joita sovellettiin mainittuun rahastoon ennen tämän lain voimaantuloa.

24 §

Rahaston peruspääomaksi siirtyy Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston Suomen Pankin viimeisen ennen tämän lain voimaantuloa päättyneen tilikauden taseeseen merkitty pääoma.
Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston viimeisen tilikauden tilinpäätöksen mukaiset varat sekä Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahastolle kuuluvat muut saamiset ja oikeudet siirtyvät tämän lain voimaantullessa rahastolle. Rahasto vastaa Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston veloista ja muista velvoitteista.

25 §

Suomen itsenäisyyden juhlavuoden 1967 rahaston henkilökunta siirtyy tämän lain voimaantullessa rahaston palvelukseen.
Ennen tämän lain voimaantuloa voidaan ryhtyä toimenpiteisiin sen täytäntöönpanemiseksi.Hallituksen esitys 6/90, Pankkivaliok. miet. 3/90, Suuren valiok. miet. 59/90
Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:

21.4.1995/647:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 1995.
HE 94/93, LaVM 22/94, SuVM 10/94

21.5.1999/623:

HE 30/1998, HaVM 31/1998, EV 303/1998

23.12.1999/1252:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000.
HE 148/1999, PeVM 7/1999, EV 103/1999

Related Laws