Eduskunnan tilisääntö


Published: 1988-05-27

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Eduskunta on valtion tulo- ja menoarviosta 13 päivänä toukokuuta 1988 annetun lain (423/88) 25 §:n nojalla 27 päivänä toukokuuta 1988 hyväksynyt eduskunnalle seuraavan tilisäännön:


Yleiset säännökset1 §


Eduskunnan taloudenhoidosta ja kirjanpidosta on voimassa, mitä tässä tilisäännössä säädetään.


2 § (9.5.2007/612)

Eduskuntaan kuuluvia virastoja ovat eduskunnan kanslia ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia sekä eduskunnan yhteydessä olevat valtiontalouden tarkastusvirasto ja kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos.


3 § (5.12.1997/1175)

Eduskunnan talousarviosta, kirjanpidosta, maksuliikkeestä ja tilinpäätöksestä on soveltuvin osin voimassa, mitä valtion talousarviosta annetussa asetuksessa (1243/1992) on säädetty, jollei jäljempänä tässä tilisäännössä toisin säädetä.


Talousarvio ja sen toteuttaminen (25.2.1992/172)4 § (25.2.1992/172)

Eduskunnan menoja varten otetaan valtion vuotuiseen talousarvioon tarpeelliset määrärahat.
Eduskunnan talousarvioehdotus perusteluineen laaditaan soveltuvin osin valtion talousarviota koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti.


5 § (11.12.2000/1100)

Eduskunnan virastot antavat vuosittain perustellut ehdotuksensa tarvittavista määrärahoista kansliatoimikunnalle.


6 § (25.2.1992/172)

Kansliatoimikunta toimittaa ehdotuksensa eduskunnan talousarvioksi valtiovarainministeriölle.


7 § (25.2.1992/172)

Jos vahvistettuun talousarvioon on tarpeellista tehdä muutoksia, noudatetaan vastaavasti, mitä talousarvioehdotuksen laatimisesta on säädetty.


8 § (5.12.1997/1175)

Kansliatoimikunta vahvistaa eduskunnan talousarvion tilijaottelun sen jälkeen, kun valtion talousarvio on julkaistu.
Jos eduskunnan talousarviosta on muutettu, on tilijaottelua muutettava viivytyksettä.
Sen jälkeen kun talousarvion tilijaottelu on vahvistettu, se toimitetaan julkaisemista varten Valtiokonttorille. Tilijaottelun muutos toimitetaan Valtiokonttorille tiedoksi.


9 § (30.11.2005/929)

Lupa arviomäärärahan ylittämiseen on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä. Kun lupa on myönnetty, sitä koskeva päätös toimitetaan Valtiokonttorille tiedoksi.


10 § (5.12.1997/1175)

Valtion talousarviosta annetun lain 19 §:n 1 momentissa tarkoitettu lupa on pyydettävä kansliatoimikunnalta viimeistään varainhoitovuotta seuraavan helmikuun 15 päivänä ja lain 20 §:ssä tarkoitettu lupa ennen varainhoitovuoden päättymistä.


11 § (21.11.2006/1064)

Eduskunnan virastojen on suunniteltava toimintaansa ja talouttansa usean vuoden aikavälillä siten, että suunnittelusta saadaan perusteita vuotuisen talousarvion laadinnalle, johtamiselle, voimavarojen tehokkaalle käytölle ja hallinnon kehittämiselle.


Taloushallinto-organisaatio (5.12.1997/1175)12 § (20.6.2000/723)

Eduskunnan kanslian taloutta hoitaa kansliatoimikunnan johdon ja valvonnan alaisena eduskunnan kanslian hallinto-osasto. Eduskunnan oikeusasiamiehen maksuliikettä ja kirjanpitoa hoitaa hallinto-osaston tilitoimisto. (9.5.2007/612)
Valtiontalouden tarkastusvirasto sekä kansainvälisten suhteiden ja Euroopan unionin asioiden tutkimuslaitos hoitavat taloutensa siten kuin virastojen taloussäännöissä määrätään. (21.11.2006/1064)


13 § (30.11.2005/929)

Kansliatoimikunta voi hankkia valtion palvelukeskukselta tilitoimistolle määriteltyjä taloushallinnon palveluja sekä siirtää joidenkin menojen maksamisen ja tulojen perimisen tilitoimistolle tehtävää tilitystä vastaan eduskunnan viraston tai laitoksen hoidettavaksi.


Maksuliike, kirjanpito ja tilinpäätös14 § (5.12.1997/1175)

Eduskunnan maksuliike ja kirjanpito hoidetaan soveltuvin osin valtion maksuliikkeen ja laskentatoimen yleisten periaatteiden mukaisesti eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.


15 § (11.12.2000/1100)

Eduskunnan kanslialla on maksuliikettään varten tulotili ja menotili sekä muita pankkitilejä sen mukaan kuin siitä tiliohjesäännössä määrätään. Tulotili tyhjennetään valtion yleiselle tulotilille. Menotilille toimitetaan tarvittava kate valtion yleiseltä menotililtä.
Eduskunnan hallintojohtaja hyväksyy tilinkäyttäjät.


16 § (5.12.1997/1175)

Palkat ja palkkiot maksetaan linjasiirron välityksellä saajan määräämään rahalaitokseen, ellei muuhun menettelyyn ole aihetta.


17 §


Eduskunnan hallussa olevasta irtaimesta omaisuudesta pidetään rekisteriä. Tarkemmat määräykset irtaimen omaisuuden rekisteröimisestä ja tarkastuksesta annetaan eduskunnan tiliohjesäännössä.


18 §


Eduskunnan tilit päätetään vuosittain varainhoitovuotta seuraavan helmikuun loppuun mennessä. Tilinpäätöksen allekirjoittamisesta annetaan määräykset eduskunnan tiliohjesäännössä.


Tilintarkastus ja sisäinen valvonta19 §


Eduskunnan työjärjestyksen (40/2000) 14 §:n mukaisesti valittavan neljännen tilintarkastajan ja hänen sijaisensa/varajäsenensä tulee olla julkishallinnon ja -talouden tilintarkastaja (JHTT) tai Keskuskauppakamarin hyväksymä tilintarkastaja (KHT). Neljännen tilintarkastajan tulee suorittaa tehtävänsä virkavastuulla. Tilintarkastajien tehtävänä on tarkastaa eduskunnan ja sen virastojen tilit ja hallinto. (11.12.2000/1100)
Tilintarkastajien toimikausi alkaa kansanedustajain vaaleja seuraavan kalenterivuoden alussa ja päättyy sen kalenterivuoden lopussa, jolloin seuraavat vaalit toimitetaan. Tilintarkastajien tehtävä päättyy, kun viimeinen kertomus heidän toimikaudeltaan on annettu eduskunnalle. Eduskunnan valitsemat tilintarkastajat voivat erottaa valitsemansa tilintarkastajan ja hänen varamiehensä toimestaan kesken toimikauden. Tilintarkastajien valitsema tilintarkastaja ja hänen varamiehensä voivat erota toimestaan kesken toimikauden ilmoittamalla siitä eduskunnan valitsemille tilintarkastajille. (10.2.1995/344)
Tilintarkastuskertomus on annettava eduskunnalle viimeistään varainhoitovuotta seuraavan huhtikuun 30 päivänä.
Tilintarkastajien palkkioista päättää kansliatoimikunta.


20 § (9.5.2007/612)

Sisäisen valvonnan järjestämistä johtaa ja sen asianmukaisuudesta ja riittävyydestä vastaa eduskunnan kanslian ja eduskunnan oikeusasiamiehen kanslian johto eduskunnan tiliohjesäännössä tarkemmin määrätyllä tavalla.


21 § (30.11.2005/929)

Tietojärjestelmien tietoturvallisuudesta annetaan tarvittavat määräykset, joita kunkin eduskunnan palveluksessa olevan on noudatettava.


Erinäiset määräykset22 §


Tarkempia määräyksiä tämän tilisäännön täytäntöönpanosta annetaan kansliatoimikunnan hyväksymässä eduskunnan tiliohjesäännössä.


23 §


Tämä tilisääntö tulee voimaan 1 päivänä kesäkuuta 1988.
Tällä tilisäännöllä kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1983 hyväksytty tilisääntö (378/83).

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
25.2.1992/172:

Nämä tilisäännön muutokset tulevat voimaan 1 päivänä maaliskuuta 1992.
10.2.1995/344:

Nämä tilisäännön muutokset tulevat voimaan samana päivänä kuin 17 päivänä maaliskuuta 1995 annettu laki valtiopäiväjärjestyksen muuttamisesta (338/95) ja ne on katsottava rauenneiksi samana päivänä kuin edellä mainittu laki, jos se raukeaa.
PNE 5/94, PeVM 20/94
8.10.1996/753:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
PNE 2/96, HaVM 13/96, EK 21b/96
5.12.1997/1175:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1998.
PNE 3/1997, VaVM 41/1997, EK 33/1997
20.6.2000/723:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
PNE 3/2000, PeVM 11/2000, EK 16b/2000
11.12.2000/1100:

Tämä päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2001.
PNE 4/2000 vp, VaVM 42/2000vp, EK 30/2000 vp
30.11.2005/929:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä joulukuuta 2005.
PNE 1/2005, VaVM 36/2005, EK 31/2005
21.11.2006/1064:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2007.
PNE 3/2006, VaVM 32/2006, EK 39/2006
9.5.2007/612:

Tämä eduskunnan päätös tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2007.
HE 71/2006, PNE 2/2006, PeVM 10/2006, EV 202/2006, LJL 2/2007, PeVM 1/2007, EK 9/2007

Related Laws