Eläkkeensaajien asumistukiasetus


Published: 1979-07-27

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimialaan kuuluvia asioita käsittelemään määrätyn ministerin esittelystä säädetään 28 päivänä heinäkuuta 1978 annetun eläkkeensaajien asumistukilain (591/78) 15 §:n nojalla:


1 § (3.12.1982/887)

Asumistukihakemuksessa on selvitettävä hakijan ja hänen puolisonsa asumiskustannukset, ansio- ja muut tulot sekä omaisuus. Muutoin asumistuen hakemisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen (594/56) 5 luvussa on eläkkeen hakemisesta säädetty.


2 § (9.8.2002/684)

2 § on kumottu L:lla 9.8.2002/684.


3 §


Asumistuen saajan on ilmoitettava kansaneläkelaitoksen paikallistoimistoon:
1) asunnon vaihtumisesta;
2) asumiskustannusten alentumisesta;
3) omassa tai puolison taloudellisessa asemassa tapahtuneesta muutoksesta;
4) joutumisestaan laitoshoitoon; (24.3.1995/421)
5) hänen asumiskustannustensa alentamiseksi myönnetystä asumistukilain (408/75) mukaisesta asumistuesta; ja
6) muista sellaisista muutoksista, jotka voivat vaikuttaa hänen oikeuteensa saada asumistukea tai asumistuen määrään.
Asumistuen saajan ilmoitusvelvollisuudesta on muutoin soveltuvin osin voimassa, mitä. kansaneläkeasetuksen 5 luvussa on säädetty.


4 §


Asumistuen saaja on velvollinen antamaan kansaneläkelaitoksen määräämänä ajankohtana eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n 2 momentissa tarkoitettua tarkistusta varten tarvittavat tiedot.


5 § (29.11.2001/1139)

Eläkkeensaajien asumistukilain 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetun huomattavan muutoksen katsotaan tapahtuneen, kun:
1) asumistuen saajan vuotuiset asumiskustannukset ovat muuttuneet vähintään 147 euroa; taikka
2) asumistuen määrään vähentävästi vaikuttava vuositulo on noussut vähintään 734 euroa tai alentunut vähintään 367 euroa.
Edellä 1 momentissa mainitut rahamäärät vastaavat kansaneläkeindeksin sitä pistelukua, jonka mukaan vuoden 2001 tammikuussa maksettavina olevien kansaneläkkeiden suuruus on laskettu, ja ne tarkistetaan ja pyöristetään siten kuin eläkkeensaajien asumistukilain 13 §:ssä säädetään.


6 §


Asumistuen maksamisesta on soveltuvin osin voimassa, mitä kansaneläkeasetuksen 6 luvussa on eläkkeiden maksamisesta säädetty.


6 a § (29.12.1994/1408)

Mitä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä säädetään, sovelletaan vastaavasti eläkkeensaajien asumistuen kustannuksiin.


7 § (20.12.1996/1218)

7 § on kumottu A:lla 20.12.1996/1218.


8-9 §


8-9 § on kumottu L:lla 9.8.2002/684.
10 § (24.3.1995/421)

10 § on kumottu A:lla 24.3.1995/421.


11 § (29.11.2001/1139)

11 § on kumottu A:lla 29.11.2001/1139.


12 § (15.6.1990/541)

Mikä kansaneläkeasetuksen 22 ja 23 §:ssä on säädetty, sovelletaan vastaavasti leskeneläkkeisiin sekä rintamasotilaseläkkeisiin suoritettavien asumistukien kustannuksiin.


13 § (3.12.1982/887)

13 § on kumottu A:lla 3.12.1982/887.


14 §


Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1980.

Muutossäädösten voimaantulo ja soveltaminen:
3.12.1982/887:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1983.
15.6.1990/541:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1990.
29.12.1994/1408:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1995.
24.3.1995/421:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä huhtikuuta 1995.
20.12.1996/1218:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 1997.
Ennen asetuksen voimaantuloa voidaan ryhtyä sen täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpiteisiin.
29.11.2001/1139:

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2002.
9.8.2002/684:

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002.
Tällä lailla kumotaan 27 päivänä heinäkuuta 1979 annetun eläkkeensaajien asumistukiasetuksen (642/1979) 2, 8 ja 9 §, sellaisena kuin niistä on 8 § asetuksessa 1218/1996.
HE 9/2002, StVM 16/2002, EV 96/2002