Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven(Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen)


Published: 2010-06-25

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven, lov om en børnefamilieydelse og ejendomsavancebeskatningsloven
(Ingen regulering af beløbsgrænser i 2011-2013, begrænsning af fradraget for faglige kontingenter og loft over børnefamilieydelsen)
VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:
Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:
§ 1
I lov om indkomstskat for personer m.v. (personskatteloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 959 af 19. september 2006, som ændret bl.a. ved § 1 i lov nr. 459 af 12. juni 2009 og senest ved lov nr. 1389 af 21. december 2009, foretages følgende ændringer:
1. § 7, stk. 2, affattes således:
»Stk. 2. Bundfradraget udgør 389.900 kr. For indkomståret 2014 og senere indkomstår udgør bundfradraget 409.100 kr. (2010-niveau).«
2. I § 20, stk. 3, ændres »2009 og 2010« til: »2009-2013«.
§ 2
I lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 176 af 11. marts 2009, som ændret bl.a. ved § 13 i lov nr. 1587 af 20. december 2006 og senest ved § 6 i lov nr. 573 af 31. maj 2010, foretages følgende ændring:
1. § 13, stk. 1, affattes således:
»Ved opgørelsen af den skattepligtige indkomst kan fradrages udgifter til kontingenter til arbejdsgiverforeninger, fagforeninger og andre faglige sammenslutninger, der har til hovedformål at varetage de økonomiske interesser for den erhvervsgruppe, hvortil den skattepligtige hører. Det årlige fradrag efter 1. pkt. kan ikke overstige et beløb på 3.000 kr. 2. pkt. finder dog ikke anvendelse for selvstændigt erhvervsdrivende og selskaber m.v. (juridiske personer). Erstatninger eller ydelser, der udbetales til medlemmerne af sammenslutninger som nævnt i 1. pkt., medregnes til modtagerens skattepligtige indkomst, jf. dog §§ 30 og 31.«
§ 3
I lov om en børnefamilieydelse, jf. lovbekendtgørelse nr. 972 af 22. september 2006, som ændret ved lov nr. 318 af 30. april 2008, § 102 i lov nr. 1336 af 19. december 2008, § 2 i lov nr. 1411 af 27. december 2008, § 2 i lov nr. 537 af 26. maj 2010 og § 1 i lov nr. 624 af 11. juni 2010, foretages følgende ændringer:
1. § 1 affattes således:
»§ 1. For børn under 15 år udbetales en skattefri børneydelse. Børneydelsen udgør 16.992 kr. årligt (2011-niveau) for børn indtil det fyldte 3. år, 13.452 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 3. år og indtil det fyldte 7. år og 10.584 kr. årligt (2011-niveau) for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 15. år.
Stk. 2. For børn mellem 15 og 17 år udbetales en skattefri ungeydelse. Ungeydelsen udgør 10.584 kr. årligt (2011-niveau).
Stk. 3. Den samlede udbetaling pr. ydelsesmodtager, jf. § 4, kan højst udgøre 35.000 kr. (2011-niveau) årligt, jf. dog stk. 4 og 5.
Stk. 4. Overstiger den samlede børne- og ungeydelse efter stk. 1 og 2 beløbsgrænsen i stk. 3, udbetales der i 2011 tillige et beløb svarende til to tredjedele og i 2012 et beløb svarende til en tredjedel af forskellen mellem den samlede børne- og ungeydelse og beløbsgrænsen i stk. 3.
Stk. 5. Uanset begrænsningen af den samlede ydelse efter stk. 3 og 4 udgør udbetalingen pr. ydelsesmodtager i 2011-2019 mindst et beløb svarende til den samlede ydelse efter stk. 1 og 2 med procenttillæg efter 2. pkt. fratrukket beløbet efter 3. pkt. Procenttillægget udgør 1,3 pct. i 2011, 3,3 pct. i 2012 og 5,3 pct. i 2013 til og med 2019. Beløbet, der fratrækkes efter 1. pkt., udgør 12.000 kr. i 2011-2013, 15.000 kr. i 2014, 18.000 kr. i 2015, 21.000 kr. i 2016, 24.000 kr. i 2017, 27.000 kr. i 2018 og 30.000 kr. i 2019.
Stk. 6. Såfremt betingelsen i § 2, nr. 5 og 6, ikke er opfyldt, skal beløbet, som barnet ville have modtaget, indgå ved opgørelsen af, om den samlede børne- og ungeydelse overstiger beløbsgrænsen efter stk. 3, jf. dog stk. 4 og 5. Ved en eventuel beskæring af den samlede børne- og ungeydelse reduceres ydelsen efter aldersrækkefølge med det yngste barn først. Først for børn, som opfylder betingelserne, og derefter for børn, som ikke opfylder betingelserne.
Stk. 7. De i stk. 1-3 nævnte beløb reguleres årligt efter udviklingen i det af Danmarks Statistik offentliggjorte forbrugerprisindeks i forhold til indekset for 2009. Reguleringen foretages på grundlag af forbrugerprisindeksets årsgennemsnit i året 2 år forud for det kalenderår, i hvilket ydelsen udbetales. Beløbene forhøjes eller nedsættes med samme procent som den, hvormed forbrugerprisindekset er ændret i forhold til niveauet i 2009. Ved reguleringen for kalenderåret 2012 nedsættes den beregnede ændringsprocent efter 3. pkt. med 1,9 procentenheder. I 2013 og efterfølgende kalenderår nedsættes den beregnede ændringsprocent efter 3. pkt. med 3,9 procentenheder. Den procentvise ændring beregnes med en decimal. De beløb, der fremkommer efter procentreguleringen, afrundes til nærmeste kronebeløb, der kan deles med 12. Reguleringen sker første gang for kalenderåret 2012.«
2. I § 4, stk. 2, 1. pkt., ændres »ham« til: »ham, forudsat han ikke er samlevende med barnets moder«.
§ 4
I lov om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom (ejendomsavancebeskatningsloven), jf. lovbekendtgørelse nr. 891 af 17. august 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 335 af 7. maj 2008, § 6 i lov nr. 462 af 12. juni 2009, § 18 i lov nr. 521 af 12. juni 2009 og § 5 i lov nr. 525 af 12. juni 2009, foretages følgende ændring:
1. I § 5 A, stk. 1, ændres »ændringen fra indkomståret 2010« til: »ændringen fra indkomståret 2013«.
§ 5
I lov nr. 624 af 11. juni 2010 om ændring af lov om en børnefamilieydelse og forskellige andre love. (Ungeydelse for 15-17-årige, mulighed for at standse ungeydelsen, m.v.) foretages følgende ændringer:
1. § 1, nr. 3, ophæves.
2. § 7, stk. 2, ophæves.
§ 6
Stk. 1. Loven træder i kraft dagen efter bekendtgørelsen i Lovtidende.
Stk. 2. § 2 og § 4 har virkning fra og med indkomståret 2011.
Stk. 3. § 3 har virkning fra og med kalenderåret 2011.

Givet på Christiansborg Slot, den 25. juni 2010
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Troels Lund Poulsen

Related Laws