Bekendtgørelse om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder


Published: 2009-12-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Oversigt (indholdsfortegnelse)
   

Bilag 1
Den fulde tekst
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder1)

I medfør af § 1, stk. 3, nr. 11, i lov om foderstoffer, jf. lovbekendtgørelse nr. 192 af 12. marts 2009, § 45, stk. 1, i lov nr. 526 af 24. juni 2005 om fødevarer, og efter bemyndigelse fastsættes:

Bekendtgørelsens anvendelsesområde

§ 1. Foderstofvirksomheder, der i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder er registrerings- eller godkendelsespligtige, skal betale gebyrer som fastsat i bilag 1 til dækning af Plantedirektoratets udgifter til administration og kontrol m.m. i henhold til lov om foderstoffer, bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001 af 22. maj 2001 om fastsættelse af regler for forebyggelse af kontrol med og udryddelse af visse transmissible spongiforme encephalopatier, for så vidt angår foder, som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 220/2009 af 11. marts 2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 202/2008 af 4. marts 2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning nr. 1774/2002/EF af 3. oktober 2002 om sundhedsbestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum, som senest ændret ved Kommissions forordning (EF) nr. 777 af 4. august 2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1829/2003 af 22. september 2003 om genetisk modificerede fødevarer og foderstoffer som senest ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 298 af 11. marts 2008, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1830/2003 af 22. september 2003 om sporbarhed og mærkning af genetisk modificerede organismer og sporbarhed af fødevarer og foder fremstillet af genetisk modificerede organismer og om ændring af direktiv 2001/18/EF, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 af 22. september 2003 om fodertilsætningsstoffer som senest ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 767/2009 af 13. juli 2009, Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne samt Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 852/2004 af 29. april 2004 om fødevarehygiejne, som ændret ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1019/2008 af 17. oktober 2008.

Ansøgningsgebyr

§ 2. For ansøgning om registrering eller godkendelse, jf. § 22 i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, skal foderstofvirksomheder, bortset fra virksomheder, der udelukkende er beskæftiget med primærproduktion, betale et gebyr som fastsat i bilag 1, A.

Årligt grundgebyr

§ 3. Foderstofvirksomheder, bortset fra virksomheder, der alene har aktiviteter som anført i stk. 2 eller 3, skal betale ét årligt grundgebyr, jf. bilag 1, B, nr. 1, pr. enhed, jf. § 22, stk. 5, i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der ved fodring anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, skal pr. CVR-nr. eller CPR-nr. betale det i bilag 1, B, nr. 2, anførte grundgebyr.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der er beskæftiget med primærproduktion af fodermidler eller fodrer dyr, som er registreringspligtige i henhold til § 2, stk. 2, i lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om plantedække, og som ikke anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form, skal betale det i bilag 1, B, nr. 3, anførte grundgebyr. Grundgebyret opkræves pr. CVR-nr. eller CPR-nr.

Stk. 4. Hvis en enhed af en foderstofvirksomhed i medfør af stk. 1-3, skal betale flere grundgebyrer for samme enhed, betales der alene grundgebyr for den dyreste kategori.

§ 4. Foderstofvirksomheder, der kun er registreret eller godkendt en del af året, kan ikke kræve tilbagebetaling eller reduktion af grundgebyret for ophørsåret.

Mængdegebyr m.v.

Produktion

§ 5. Foderstofvirksomheder, der producerer forblandinger skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr.1, A eller B af de fodermidler, der indgår i det producerede foder.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger, undtagen foderblandinger til fisk, skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 1, A eller B af de fodermidler, der indgår i det producerede foder.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, der producerer foderblandinger til fisk, skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 2, A eller B af de fodermidler, der indgår i det producerede foder.

§ 6. Foderstofvirksomheder, der producerer fodertilsætningsstoffer, skal ved salg betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 3, af de producerede fodertilsætningsstoffer.

Samhandel og eksport

§ 7. Foderstofvirksomheder, der sælger fodermidler til slutbruger her i landet, til andre EU-lande eller til eksport skal betale mængdegebyr af fodermidlet, som fastsat i bilag 1, E, nr. 1, A eller B.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der til brug på egen bedrift enten importerer, eller fra et andet EU-land indfører fodermidler, foderblandinger eller forblandinger, skal betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, nr. 1, A.

Stk. 3. Foderstofvirksomheder, herunder virksomheder, der er beskæftiget med primærproduktion, der enten importerer eller fra et andet EU-land indfører foder, skal ved salg eller ved brug på egen bedrift betale mængdegebyr som fastsat i bilag 1, E, A, af foderstilsætningsstoffer i ren form, de foderstilsætningsstoffer eller fodermidler, der indgår i det importerede eller indførte foder.

§ 8. Undtaget fra gebyr er fodermidler eller fodertilsætningsstoffer, der påviseligt tidligere har udløst gebyr til Plantedirektoratet ved omsætning inden for EU.

Stk. 2. Fodermidler, der påviseligt tidligere har udløst gebyr til Plantedirektoratet ved eksport, pålægges ved genindførelse i Danmark et gebyr svarende til forskellen mellem taksten for fodermidler solgt til lande uden for EU og fodermidler, der sælges inden for EU, jf. bilag 1, E.

Indberetning

§ 9. Foderstofvirksomheder skal efter anmodning fra Plantedirektoratet og inden en frist fastsat af direktoratet meddele direktoratet de oplysninger om virksomhedens import, samhandel, produktion og salg i det senest afsluttede kalenderår, der er nødvendige for beregning af mængdegebyrerne og fastsættelse af det årlige grundgebyr. Direktoratet kan udbede sig supplerende oplysninger og dokumentation.

Stk. 2. Undlader en virksomhed at meddele direktoratet de nødvendige oplysninger inden den fastsatte frist, fastsætter direktoratet beregningsgrundlaget for mængdegebyrerne skønsmæssigt.

Stk. 3. Plantedirektoratet kontrollerer de indberettede oplysninger.

Nye virksomheder

§ 10. For foderstofvirksomheder, der godkendes eller registreres for første gang, beregnes de årlige mængdegebyrer for perioden fra godkendelses- eller registreringspligtens indtræden og til udløbet af det pågældende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i den pågældende periode.

Stk. 2. I virksomhedens andet registreringsår beregnes mængdegebyrerne til dækning af kontrollen i dette kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om forventet import, samhandel og salg i hele kalenderåret.

Stk. 3. Fra virksomhedens tredje registreringsår beregnes mængdegebyrerne i det indeværende kalenderår på grundlag af virksomhedens oplysninger om faktisk import, samhandel og salg i det umiddelbart foregående år.

Opkrævning af gebyr og ophør af virksomhed m.v.

§ 11. De årlige mængdegebyrer opkræves hos den, der på opkrævningstidspunktet er ejer af den pågældende virksomhed.

Stk. 2. Foderstofvirksomheder, der som følge af ophør afmelder deres godkendelse eller registrering i løbet af kalenderåret, kan få refunderet mængdegebyrer svarende til den del af kalenderåret, hvor virksomheden ikke længere har nogen aktivitet, hvis meddelelse om ophør eller forventet ophør som foderstofvirksomhed er modtaget i Plantedirektoratet senest den 31. december i det pågældende år.

Stk. 3. Virksomhedsoverdragelse i løbet af kalenderåret medfører ingen refusion af gebyrer.

Reduktion af mængdegebyr

§ 12. Foderstofvirksomheder, der af Plantedirektoratet eller fødevareregionen er blevet vurderet at leve op til kravene i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 183/2005 af 12. januar 2005 om krav til foderstofhygiejne, opnår en reduktion på 5 pct. af mængdegebyret på fodermidler eller fodertilsætningsstoffer. Selv om en foderstofvirksomhed måtte have modtaget en sådan positiv vurdering fra både Plantedirektoratet og fødevareregionen, opnås dog kun en samlet reduktion på 5 pct. af mængdegebyret.

Stk. 2. Mængdegebyret beregnes af de fodermidler, der indgår i foderet. I tilfælde, hvor det beregnede gebyr udgør et så stort beløb i forhold til fodermidlernes eller fodertilsætningsstoffernes værdi, at foderstofvirksomheden i forbindelse med den årlige indberetning, jf. § 12, kan sandsynliggøre, at mængdegebyret vil virke væsentligt konkurrenceforvridende, kan Plantedirektoratet foretage en nedsættelse af mængdegebyret.

Stk. 3. Ansøgning om reduktion af mængdegebyret skal indsendes samtidig med indberetning af oplysningerne til brug for beregning af mængdegebyret, jf. § 9.

Betaling for kontrol m.v.

§ 13. Foderstofvirksomheder, der er omfattet af § 3, stk. 1, skal betale for Plantedirektoratets tidsforbrug, jf. bilag 1, D i forbindelse med tilsyn før godkendelse, auditering og kontrol, herunder forberedelse og sagsopfølgning på dette.

§ 14. I forbindelse med tilsyn for godkendelse, auditering og kontrol betales et startgebyr som fastsat i bilag 1, C.

§ 15. Fødevarevirksomheder, der også er godkendt eller registreret som foderstofvirksomheder i henhold til bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, fordi de sælger biprodukter til brug som foder, kontrolleres udelukkende af Fødevarestyrelsen, jf. bekendtgørelse om delegation af visse opgaver til Fødevarestyrelsen. For denne kontrol opkræves der ikke betaling i henhold til taksterne i bilag 1, D., i denne bekendtgørelse, men alene i henhold til Fødevarestyrelsens takster, jf. bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.

Forfald m.v.

§ 16. Gebyrer forfalder ved påkrav, og betaling skal ske senest 30 dage efter fakturaens dato.

Stk. 2. Betales forfaldne gebyrer ikke rettidigt, skal der betales en årlig rente svarende til renten i henhold til rentelovens § 5. Den tillagte rente udgør dog mindst 50 kr.

Stk. 3. For erindringsskrivelser betales et rykkergebyr på 100 kr.

Ikrafttræden

§ 17. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 1237 af 15. december 2008 om betaling for kontrol af foder og foderstofvirksomheder ophæves.
Plantedirektoratet, den 15. december 2009
Ole P. Kristensen
/ Dorthe Nielsen
Bilag 1

Gebyrer for 2010

 

 

A. Ansøgningsgebyr, jf. § 2

Kr.For ansøgning om registrering eller godkendelse, jf. § 22 i be­kendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder betales et ge­byr på:

523,00

 

 

B. Årligt grundgebyr, jf. § 3 

Grundgebyr: 

1)

A.

Foderstofvirksomheder:

2.093,00

 B.

Foderstofvirksomheder, hvis indtægt ved salg eller håndtering af foderstoffer i det forudgående kalenderår ikke overstiger kr. 50.000:

204,002)

Foderstofvirksomheder, der ved fodring anvender forbland­­ing­er eller fodertilsætningsstoffer i ren form:

1.570,003)

Foderstofvirksomheder, der er beskæftiget med pri­mærproduktion af fodermidler eller fodrer dyr og som ikke anvender forblandinger eller fodertilsætningsstoffer i ren form:

130,00

 

 

C. Startgebyr, jf. § 14: 

Pr. påbegyndt tilsyn for godkendelse, auditering eller kontrol:

1.256,00

 

 

D. Plantedirektoratets timesatser, jf. § 13: 

1)

Akademiske medarbejdere

668,00

 

 

 

2)

Kontorfunktionær/laborant/kontrollør

493,00

 

 

Timeforbruget opgøres pr. påbegyndte hele time.  

 

E. Mængdegebyrer, jf. § 5, § 6, § 7 og § 8, stk. 2.  A.

B.Import fra tredjelande, samhandel inden for EU og salg i Danmark

Eksport til tredje-landeKr.

Kr.1)

Fodermidler1, bortset fra fodermidler nævnt under nr. 2)

Pr. fulde 100 tons tørstof

803,00

402,002)

Fodermidler1 som bestanddel i foderblandinger til fisk.

Pr. fulde 100 tons tørstof

402,00

301,003)

Fodertilsætningsstoffer2

Pr. fulde 100 kg

12,10

9,04

 


1 Fodermidler som defineret i bekendtgørelse om foder og foderstofvirksomheder, bortset fra korn af byg, hvede, havre, rug og triticale og forarbejdede produkter heraf.


2 Fodertilsætningsstoffer som defineret i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1831/2003 om fodertilsætningsstoffer.

Officielle noter
1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der er nødvendige for anvendelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 om offentlig kontrol med henblik på verifikation af, at foderstof- og fødevarelovgivningen samt dyresundheds- og dyrevelfærdsbestemmelserne overholdes (EUT 2004, L 165, s. 1)

Related Laws