Bekendtgørelse om administrationsgebyr m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker


Published: 2009-12-15

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om administrationsgebyr m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker

I medfør af §§ 61 g, stk. 1, og 71 b, stk. 1 og 3, i lov om apoteksvirksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 855 af 4. august 2008, fastsættes:

§ 1. Til dækning af Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelsen af myndighedsopgaver efter lov om apoteksvirksomhed indbetaler private apoteker et bidrag til staten, der udgør 0,065 pct. af apotekets omsætning, som opgjort i § 3 i bekendtgørelse om beregning og betaling af afgift og tilskud i henhold til lov om apoteksvirksomhed.

Stk. 2. Gebyr efter stk. 1 skal indbetales til Lægemiddelstyrelsen månedsvis senest den 15. i den efterfølgende måned på basis af apotekets omsætning i den forløbne del af året opgjort som anført i stk. 1. Ved indehaverskifte i årets løb beregnes det månedsvise gebyr for den nye indehaver på basis af omsætningen efter indehaverskiftet.

Stk. 3. Det endelige gebyr opgøres samtidig med indsendelse af årsregnskabet for det pågældende år. Ved indehaverskifte i løbet af året opgøres det endelige gebyr for den forløbne periode i forbindelse med indsendelsen af årsregnskabet for den pågældende driftsperiode.

§ 2. Til dækning af Lægemiddelstyrelsens omkostninger ved varetagelse af myndighedsopgaver efter lov om apoteksvirksomhed indbetaler apoteker, der forhandler lægemidler til produktionsdyr, ud over gebyret i § 1, stk. 1, en administrationsafgift, der udgør 0,065 pct. af apotekets omsætning af lægemidler til produktionsdyr. Til finansiering af initiativer til styrkelse af fødevaresikkerhed og dyrevelfærd indbetaler apoteker, der forhandler lægemidler til produktionsdyr, herudover et administrationsgebyr, der udgør 0,77 pct. af apotekets omsætning af lægemidler til produktionsdyr.

Stk. 2. § 1, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

§ 3. Til dækning af de i § 1, stk. 1, nævnte omkostninger for Lægemiddelstyrelsen indbetaler hvert sygehusapotek et bidrag til staten, der årligt udgør 11.758 kr.

§ 4. For Lægemiddelstyrelsens behandling af ansøgning om oprettelse af privat sygehusapotek eller privat sygehusapoteksfilial efter § 61 a i lov om apoteksvirksomhed indbetales et gebyr til staten på 11.758 kr. Lægemiddelstyrelsens behandling af ansøgningen påbegyndes først, når afgiften er indbetalt.

Stk. 2. Til dækning af omkostninger til Lægemiddelstyrelsens kontrol efter § 65 i lov om apoteksvirksomhed indbetaler hvert privat sygehusapotek et bidrag til staten, der årligt udgør 11.758 kr. Der betales ikke bidrag det år, hvor der er betalt afgift for Lægemiddelstyrelsens behandling af ansøgning om tilladelse efter stk. 1.

§ 5. Bidrag efter §§ 3 og 4, stk. 2, skal hvert år indbetales til Lægemiddelstyrelsen senest den 1. februar i det pågældende år.

§ 6. Til brug for beregning af bidrag i henhold til § 1 skal apotekerne inden den 5. i efterfølgende måned på skemaer udarbejdet af Lægemiddelstyrelsen indsende oplysninger til Lægemiddelstyrelsen om omsætning m.v., jf. § 1, stk. 1.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. Samtidig ophæves bekendtgørelse nr. 1265 af 15. december 2008 om administrationsgebyr m.v. for apoteker, sygehusapoteker og private sygehusapoteker.
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse, den 15. december 2009
Jakob Axel Nielsen
/ Nina Moss

Related Laws