Law Amending The Law On Chemical Substances And Products (Extension Of Certain Data Protection Periods For Biocides And Repealing Provisions On Notification Of New Substances, Etc.) Omtryk


Published: 2009-12-27

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Lov om ændring af lov om kemiske stoffer og produkter1)

(Forlængelse af visse databeskyttelsesperioder for biocidmidler og ophævelse af bestemmelser om anmeldelse af nye stoffer m.v.)

VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt:

Folketinget har vedtaget og Vi ved Vort samtykke stadfæstet følgende lov:

§ 1

I lov om kemiske stoffer og produkter, jf. lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006, som ændret ved § 4 i lov nr. 172 af 12. marts 2008, § 3 i lov nr. 173 af 12. marts 2008, § 25 i lov nr. 1336 af 19. december 2008 og § 1 i lov nr. 97 af 10. februar 2009, foretages følgende ændringer:

1. Fodnoten til lovens titel affattes således:

»1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører Rådets direktiv 79/117/EØF af 21. december 1978 om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1979 nr. L 33, side 36, Kommissionens direktiv 83/131/EØF af 14. marts 1983 om ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1983 nr. L 91, side 35, Kommissionens direktiv 85/298/EØF af 22. maj 1985 om anden ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1985 nr. L 154, side 48, Rådets direktiv 86/214/EØF af 25. maj 1986 om ændring af direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1986 nr. L 152, side 45, Rådets direktiv 86/355/EØF af 21. juli 1986 om ændring af direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1986 nr. L 212, side 33, Rådets direktiv 87/181/EØF af 9. marts 1987 om ændring af bilaget til direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1987 nr. L 71, side 33, Kommissionens direktiv 87/477/EØF af 9. september 1987 om tredje ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1987 nr. L 273, side 40, Rådets direktiv 89/365/EØF af 30. maj 1989 om ændring af direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1989 nr. L 159, side 58, Kommissionens direktiv 90/335/EØF af 7. juni 1990 om fjerde ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1990 nr. L 162, side 37, Rådets direktiv 90/533/EØF af 15. oktober 1990 om ændring af bilaget til direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1990 nr. L 296, side 63, Kommissionens direktiv 91/188/EØF af 19. marts 1991 om femte ændring af bilaget til Rådets direktiv 79/117/EØF om forbud mod markedsføring og anvendelse af plantebeskyttelsesmidler indeholdende visse virksomme stoffer, EF-Tidende 1991 nr. L 92, side 42, Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler, EF-Tidende 1991 nr. L 230, side 1, Rådets direktiv 92/32/EØF af 30. april 1992 om syvende ændring af direktiv 67/548/EØF om tilnærmelse af lovgivning om klassificering, emballering og etikettering af farlige stoffer, EF-Tidende 1992 nr. L 154, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, EF-tidende 1998 nr. L123, side 1, Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/45/EF af 31. maj 1999 om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om klassificering, emballering og etikettering af farlige præparater, EF-Tidende 1999 nr. L 200, side 1, dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2003/15/EF af 27. februar 2003 om ændring af Rådets direktiv 76/768/EØF om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om kosmetiske midler, EU-Tidende 2003 nr. L 66, side 26, og dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/107/EF af 16. september 2009 om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter for så vidt angår forlængelse af visse tidsfrister, EU-Tidende 2009 nr. L 262, side 40.«

2. I § 7, stk. 1, indsættes efter »der efter anden lovgivning«: », herunder De Europæiske Fællesskabers forordninger,«.

3. § 7, stk. 2, ophæves.

4. Efter § 7 a indsættes:

»§ 7 b. Miljøministeren kan fastsætte regler til opfyldelse af fællesskabsretlige forpligtelser om salg eller import af stoffer, der er beregnet til at indgå i produkter, der skal godkendes efter kapitel 7.«

5. Overskriften til kapitel 3 affattes således:

»Eksportanmeldelse«

6. §§ 11-15 ophæves.

7. § 35 b, stk. 3, 1. pkt., affattes således:

»Databeskyttelsesperioden for oplysninger om aktivstoffer, der ikke er nye, jf. § 33 a, stk. 3, 2. pkt., og som er indsendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, løber fra indsendelsen til den 14. maj 2014.«

8. § 35 b, stk. 6, 1. pkt., affattes således:

»Databeskyttelsesperioden for oplysninger om andre biocidmidler end de i stk. 5 nævnte, som er indsendt i henhold til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om markedsføring af biocidholdige produkter, løber fra indsendelsen til den 14. maj 2014.«

9. I § 41 udgår »et kemisk stof, som er anmeldt her i landet efter § 12, stk. 1, eller af« og »§ 12 eller«.

10. I § 59, stk. 1, nr. 1, udgår »§ 11, stk. 1,«.

11. I § 59, stk. 1, nr. 6, udgår »§ 13, stk. 1,«.

12. I § 59, stk. 4, indsættes efter »§ 7 a,«: »§ 7 b,«, og »§ 12, stk. 1, 2 og 5, § 13, stk. 2, § 15,« udgår.

13. I § 61 udgår »§ 12, stk. 1, 2 og 5,«.

§ 2

Stk. 1. Loven træder i kraft den 1. januar 2010.

Stk. 2. De regler, der er udstedt i medfør af den gældende § 15 i lov om kemiske stoffer og produkter, forbliver i kraft, indtil de ophæves eller afløses af forskrifter udstedt i medfør af § 7 b i lov om kemiske stoffer og produkter som affattet ved denne lovs § 1, nr. 4.

Givet på Marselisborg Slot, den 27. december 2009
Under Vor Kongelige Hånd og Segl
MARGRETHE R.
/ Troels Lund Poulsen

Officielle noter

1) Loven indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/107/EF af 16. september 2009 om ændring af direktiv 98/8/EF om markedsføring af biocidholdige produkter for så vidt angår forlængelse af visse tidsfrister, EU-Tidende 2009 nr. L 262, side 40.

Related Laws