Bekendtgørelse om tilladelse til udlægning af blåmuslinger i depot


Published: 2008-01-16

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
Bekendtgørelse om tilladelse til udlægning af blåmuslinger i depot

I medfør af § 63, stk. 2, § 65, § 67 og § 130, stk. 2, i lov om fiskeri og fiskeopdræt, jf. lovbekendtgørelse nr. 372 af 26. april 2006, som senest ændret ved lov nr. 317 af 31. marts 2007, og efter bemyndigelse fastsættes:

§ 1. Udlægning af muslinger må kun ske, hvis Fiskeridirektoratet har meddelt tilladelse hertil.

§ 2. Fiskeridirektoratet kan efter ansøgning meddele tilladelse til udlægning og genoplægning af muslinger i et nærmere angivet depotområde i følgende områder (positioner er angivet i WGS 84 datum):

1) Genudlægningsområde 601, som er et område afgrænset af linjer mellem følgende punkter:

a) 56°43,67’N - 08°49,23’Ø

b) 56°43, 37’N - 08°48, 09’Ø

c) 56°42, 22’N - 08°47, 02’Ø

d) 56°42,23’N - 08°47,62’Ø.

2) Genudlægningsområde 602, som er et område afgrænset af linjer mellem følgende punkter:

a) 56°43,89’N - 08°49,52’Ø

b) 56°43, 69’N - 08°50, 22’Ø

c) 56°42,22’N - 08°49,02’Ø

d) 56°42,22’N - 08°47,62’Ø.

Stk. 2. Tilladelse efter stk. 1 kan meddeles til udlægning eller genoplægning af muslinger på et område, der maksimalt udgør 250 m x 750 m.

Stk. 3. Ansøgning om tilladelse efter stk. 1 kan indgives til Fiskeridirektoratet på et ansøgningsskema, der kan rekvireres på www.fd.dk.

§ 3. Ansøgninger efter denne bekendtgørelse behandles i samme rækkefølge, som de modtages i, således at ansøgninger, der er modtaget først i Fiskeridirektoratet, behandles først. Modtagelsestidspunktet kan således være afgørende for, om en tilladelse kan imødekommes.

Stk. 2. En ansøgning om tilladelse til udlægning i depot i Limfjorden, der er modtaget i Fiskeridirektoratet før denne bekendtgørelses ikrafttræden, behandles på grundlag af tidspunktet for modtagelse i Fiskeridirektoratet, jf. stk. 1, uanset om ansøgningen vedrører andre områder end de i § 2, stk. 1, nævnte.

§ 4. En tilladelse efter § 2 kan betinges af opfyldelse af nærmere angivne vilkår, herunder om forudanmeldelse, afrapportering med hensyn til udlægning og optagning af muslinger og om tilladelsens varighed.

§ 5. Med bøde straffes den, der overtræder eller forsøger at overtræde § 1 eller de for en tilladelse fastsatte vilkår.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 6. Bekendtgørelsen træder i kraft den 20. januar 2008.
Fiskeridirektoratet, den 16. januar 2008
Esben Egede Rasmussen
/ Stig Prüssing