Bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet


Published: 2008-04-22

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$9.99.
Bekendtgørelse om tilslutning til og anvendelse af det landsdækkende radiokommunikationsnet

I medfør af § 29, stk. 3, og § 70, stk. 4 og 5, i beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004, som ændret ved lov nr. 508 af 6. juni 2007, fastsættes:

§ 1. Det landsdækkende radiokommunikationsnet skal anvendes af de statslige, kommunale og regionale beredskabsmyndigheder til løsning af egne og fælles beredskabsmæssige opgaver. Radiokommunikationsnettet skal desuden anvendes af private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver for de i 1. pkt. nævnte myndigheder.

§ 2. Forpligtelsen til at anvende det landsdækkende radiokommunikationsnet indebærer, at de tilslutningspligtige skal anvende nettets infrastruktur samt de typer terminaler, det basiskontrolrumssoftware og de applikationer, som specifikt udpeges af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne, jf. stk. 2.

Stk. 2. Økonomistyrelsen har på vegne af staten, regionerne og kommunerne indgået aftaler med leverandørerne. Fra det tidspunkt hvor radiokommunikationsnettet er godkendt i pilotområdet, varetages ansvaret for aftalerne med leverandørerne af Rigspolitiet.

Stk. 3. Adgang til det landsdækkende radiokommunikationsnet kan i særlige tilfælde og efter aftale med den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne, jf. stk. 2, etableres gennem gatewayssystemer, som specifikt udpeges af myndigheden.

Stk. 4. De tilslutningspligtige kan dog anvende supplerende kommunikationssystemer, hvor det landsdækkende radiokommunikationsnet af tekniske eller andre årsager ikke er i stand til at løse den pågældende opgave. Sådanne supplerende systemer skal tjene et selvstændigt behov og må ikke hindre, besværliggøre eller på anden måde forringe de tilslutningspligtiges radiokommunikation inden for egen sektor og mellem flere sektorer via det landsdækkende radiokommunikationsnet.

§ 3. Det landsdækkende radiokommunikationsnet skal anvendes i overensstemmelse med de procedurer og retningslinjer for kommunikationsarkitektur, som anvises af Rigspolitiet.

§ 4. Den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne, jf. § 2, stk. 2, skal udarbejde og ajourføre en vejledning om det landsdækkende radiokommunikationsnet med nærmere retningslinjer for tilslutning til og anvendelse af radiokommunikationsnettet.

§ 5. Tilslutning til det landsdækkende radiokommunikationsnet skal ske i overensstemmelse med en tilslutningsplan, som udarbejdes af den myndighed, der er ansvarlig for aftalerne med leverandørerne, jf. § 2, stk. 2.

Stk. 2. De tilslutningspligtige myndigheder samt de private aktører, der løser beredskabsmæssige opgaver, jf. § 1, er ansvarlige for på eget initiativ at have truffet alle fornødne forberedelser til at kunne tage det landsdækkende radiokommunikationsnet i anvendelse i henhold til tilslutningsplanen, herunder indgåelse af standardtilslutningsaftaler med leverandørerne, gennemførelse af uddannelse samt indkøb af terminaler og nødvendigt software m.v.

§ 6. Private aktører, der overtræder § 1, straffes, medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, med bøde, fængsel indtil 4 måneder, eller under skærpende omstændigheder med fængsel i indtil 2 år.

Stk. 2. Der kan pålægges selskaber m.v. (juridiske personer) strafansvar efter reglerne i straffelovens 5. kapitel.

§ 7. Bekendtgørelsen træder i kraft den 25. april 2008.
Forsvarsministeriet, den 22. april 2008
Søren Gade
/ Susan Nissen