o opravě tiskových chyb


Published: 1964

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
196/1964 Sb.REDAKČNÍ SDĚLENÍo opravě tiskových chyb:1. ve slovenském vydání Sbírky zákonů, v zákoně č. 95/1963 Sb., o

státním notářství a o řízení před státním notářstvím (notářský řád),2. v českém vydání Sbírky zákonů, ve vyhlášce Ústřední správy geodézie

a kartografie č. 148/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky

dodávky geodetických a kartografických prací,3. v českém vydání Sbírky zákonů, ve vyhlášce ministerstva dopravy č.

167/1964 Sb., kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 119/1962 Sb., o

hospodárnosti provozu silničních vozidel pro motorovou dopravu,4. ve slovenském vydání Sbírky zákonů, ve vyhlášce ministerstva

spotřebního průmyslu, ministerstva školství a kultury a Ústřední správy

spojů č. 147/1964 Sb., kterou se vydávají základní podmínky dodávky

neperiodických publikací, periodických publikací, hospodářských

tiskovin a speciálních polygrafických výrobků1. V § 94 řádek 7 zákona č. 95/1963 Sb. ve slovenském vydání opravuje

se tisková chyba ve slovech: "ktorí zápisnicu spisujú", takže tato

slova správně zní: "ktoré zápisnicu spisuje".V § 96 odst. 1 řádek 5 zákona č. 95/1963 Sb. ve slovenském vydání

opravuje se tisková chyba ve slovech: "ktorý notársku", takže tato

slova správně zní: "ktoré notársku".2. V § 5 odst. 1 vyhlášky č. 148/1964 Sb. v českém vydání byl v tisku

rozbit a stal se nečitelným řádek 7 a řádek 9 vypadl vůbec; § 5 odst. 1

zní tedy celý správně takto: "(1) Návrh smlouvy o přípravě dodávek,

jde-li o - práce geodetickoastronomické, gravimetrické, triangulační I.

až V. řádu (Československá státní a podrobná trigonometrická síť) a

práce nivelační I. až III. řádu, - topografické mapování 1:10 000, -

práce pro vědeckovýzkumné účely, - kartografické práce, předkládá

odběratel Ústřední správě geodézie a kartografie, která určí budoucího

dodavatele ze svých podřízených organizací a zašle mu návrh smlouvy k

projednání s odběratelem."3. V příloze 7 ve znění vyhlášky č. 167/1964 Sb., bod 8 na straně 1168

v řádku 7 vypadlo v tisku písmeno 5, takže tento řádek správně zní:

"vozidla, která přesáhne 5 % jeho hodnoty, zvýší".4. V § 47 odst. 4 řádek 5 vyhlášky č. 147/1964 Sb. ve slovenském vydání

opravuje se tisková chyba ve slově: "rozdelený", takže toto slovo

správně zní: "nerozdelený".Redakce

Related Laws