o dohodě mezi ČSSR a Švédskem o mezinár. silniční dopravě


Published: 1970

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
161/1970 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 1. prosince 1970o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Švédského království o mezinárodní silniční dopravěDne 27. června 1969 byla ve Stockholmu podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Švédského království o

mezinárodní silniční dopravě.Podle svého článku 16 odst. 1 vstoupila Dohoda v platnost dnem 20.

října 1969.Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Marko v.r.DOHODAmezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Švédského

království o mezinárodní silniční dopravěVláda Československé socialistické republiky a vláda Švédského

království,vedeny snahou podpořit mezinárodní silniční dopravu mezi oběma státy,

jakož i tranzitem jejich územím,se dohodly takto:IPřeprava cestujícíchČl.11. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět pravidelné přepravy

cestujících autobusy na území druhé smluvní strany jen za podmínky

vydání povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany.2. Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě podmínky

pro vydávání povolení, zmíněných v odstavci 1.Čl.2Pro příležitostné přepravy cestujících autobusy, s výjimkou přeprav

uvedených v článku 3, je vyžadováno povolení příslušných orgánů druhé

smluvní strany. Tato povolení jsou vydávána příslušnými orgány smluvní

strany, na jejímž území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k

provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních

stran.Čl.3Příležitostné přepravy cestujících autobusy nepodléhají povolovacímu

řízení ve všech případech, kdy tytéž osoby jsou přepravovány týmž

vozidlem:a) při okružní jízdě, jejíž výchozí i konečný bod jsou na území státu,

kde je vozidlo evidováno nebo ve třetím státě;b) při jízdě, jejíž výchozí bod je na území státu, kde je vozidlo

evidováno a konečný bod na území druhé smluvní strany, a to s

podmínkou, že se vozidlo - s výjimkou zvláštního povolení vrátí prázdné

na území státu, kde je evidováno.IIPřeprava nákladůČl.41. Dopravci jedné smluvní strany mohou provádět přepravy mezi oběma

státy nebo tranzitem územím druhé smluvní strany jen za podmínky vydání

povolení příslušným orgánem druhé smluvní strany s výjimkou případů

vyjmenovaných v článku 6.2. Povolení jsou vydávána v rámci kontingentu dohodnutého ročně ve

Smíšené komisi předvídané v článku 15.3. Příslušné orgány obou smluvních stran si vzájemně předají takto

dohodnutý počet nevyplněných povolení.Čl.5Povolení předvídaná v článku 4 jsou vydávána příslušnými orgány smluvní

strany, na jejímž území je vozidlo evidováno. Opatření nutná k

provádění povolovacího řízení dohodnou příslušné orgány smluvních

stran.Čl.6Povolovacímu řízení nepodléhají:a) přepravy stěhovaných svršků prováděné vozidly k tomu zvláště

upravenými;b) přepravy předmětů určených pro veletrhy, výstavy nebo předvádění;c) přepravy závodních koní, závodních automobilů a jiných sportovních

potřeb určených pro sportovní podniky;d) přepravy divadelních dekorací a rekvizit;e) přepravy hudebních nástrojů a potřeb pro rozhlasová, filmová nebo

televizní natáčení;f) přepravy nákladů motorovými vozidly, jejichž užitečný náklad včetně

užitečného nákladu přívěsu nepřevyšuje 1000 kg;g) příležitostné přepravy nákladů na letiště a z letiště v případě

odklonění služeb;h) přepravy zavazadel přívěsy za vozidly určenými pro přepravy

cestujících a přepravy zavazadel vozidly všeho druhu na letiště a z

letiště;i) přepravy poštovních zásilek;j) přepravy poškozených vozidel;k) přepravy včel a rybího plůdku;l) přepravy pohřební.Přepravy nákladů uvedené pod písmeny b) až e) jsou však osvobozeny od

povolovacího řízení jen tehdy, jestliže předměty nebo zvířata jsou

dovezeny dočasně.IIIVšeobecná ustanoveníČl.7Příslušné orgány smluvních stran vydají povolení pro přepravy

cestujících a pro přepravy nákladů podle této dohody pouze dopravcům,

kteří podle vnitrostátních předpisů svého státu jsou oprávněni provádět

mezinárodní silniční dopravu.Čl.8Ve všech případech, které nejsou upraveny ustanoveními této dohody nebo

ustanoveními mezinárodních smluv, jimiž jsou obě smluvní strany vázány,

se budou používat vnitrostátní předpisy každé ze smluvních stran.Čl.9Bez zvláštního povolení příslušného orgánu zúčastněné smluvní strany

dopravci jedné ze smluvních stran nesmějí uskutečnit přepravy

cestujících nebo nákladů z území druhé smluvní strany na území třetího

státu.Čl.10Dopravcům jedné smluvní strany není dovoleno uskutečnit přepravy

cestujících nebo nákladů mezi dvěma místy ležícími na území druhé

smluvní strany.Čl.11Příslušné orgány smluvních stran stanoví po vzájemné dohodě způsob

výměny požadované dokumentace a statistických údajů.Čl.12V případě porušení ustanovení této dohody, k němuž došlo na území jedné

ze smluvních stran, učiní příslušné orgány státu, kde je vozidlo

evidováno, opatření podle vnitrostátních předpisů svého státu.Čl.131. Za povolení vydaná pro přepravu cestujících podle této dohody nejsou

vybírány žádné poplatky nebo daně.2. Od všech poplatků a daní jsou rovněž osvobozena povolení vyměněná

mezi oběma smluvními stranami v rámci kontingentu předvídaného článkem

4.3. V případě, kdy byl dán souhlas jednou ze smluvních stran k vydání

povolení pro přepravu nákladů nad rámec kontingentu, jsou tato povolení

podrobena poplatkům a daním podle příslušných vnitrostátních předpisů.Čl.14Smluvní strany si navzájem oznámí, které orgány jsou příslušné

upravovat otázky týkající se používání této dohody.Čl.151. Smluvní strany budou řešit cestou konzultací veškeré otázky, které

by se mohly vyskytnout v souvislosti s výkladem a prováděním této

dohody.2. K provádění této dohody zřizují smluvní strany Smíšenou komisi.3. Smíšená komise se sejde v případě potřeby na žádost jedné nebo druhé

smluvní strany.Čl.161. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem, kdy obě smluvní strany si

vzájemně oznámí, že ústavní procedura vyžadovaná ve věci schválení byla

splněna.2. Zůstane v platnosti jeden rok a bude mlčky prodlužována z roku na

rok, pokud ji jedna ze smluvních stran nevypoví tři měsíce před

uplynutím doby její platnosti.Dáno ve Stockholmu dne 27. června 1969 ve dvou původních vyhotoveních v

jazyce francouzském.Za vláduČeskoslovenské socialistické republiky:Dr. A. Voltr v.r.Za vláduŠvédského království:T. Nilsson v.r.

Related Laws