o Obchodní dohodě mezi vládou ČSSR a Nigerií


Published: 1975

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
2/1975 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 6. listopadu 1974o Obchodní dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a

federální vojenskou vládou Federativní republiky NigerieDne 23. dubna 1974 byla v Brně podepsána Obchodní dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a federální vojenskou vládou

Federativní republiky Nigerie, která podle svého článku 17 vstoupila v

platnost dnem 30. července 1974.Český překlad Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v.r.OBCHODNÍ DOHODAmezi vládou Československé socialistické republiky a federální

vojenskou vládou Federativní republiky NigerieVláda Československé socialistické republiky a federální vojenská vláda

Federativní republiky Nigerie (dále smluvní strany),přejíce si rozšířit hospodářské a obchodní vztahy mezi oběma zeměmi,

se dohodly takto:Čl.1(1) Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady

nejvyšších výhod ve všem, co se týká obchodu mezi oběma zeměmi.(2) Ustanovení odstavce 1 tohoto článku se však nevztahuje na výhody,

kteréa) jedna ze smluvních stran poskytla nebo poskytne sousedním zemím za

účelem usnadnění pohraničního styku;b) vyplývají z celní unie nebo oblasti volného obchodu, jichž je nebo

se stane kterákoli smluvní strana členem.Čl.2(1) Během období platnosti této dohody budou smluvní strany usilovat o

dosažení vyrovnané obchodní výměny zahrnující dovozy, vývozy a

neobchodní platy.(2) Příslušné úřady obou smluvních stran udělí v případě nutnosti

dovozní nebo vývozní licence na základě doložky nejvyšších výhod.(3) Vývozy zboží z Federativní republiky Nigerie do Československé

socialistické republiky a z Československé socialistické republiky do

Federativní republiky Nigerie budou prováděny podle listin "A" a "B",

které jsou přiloženy k této dohodě.(4) Ustanovení této dohody budou uplatňována i na zboží, které není

uvedeno v listinách "A" a "B", ale které budou předmětem obchodních

operací mezi nigerijskými právnickými a fyzickými osobami a

československými organizacemi zahraničního obchodu.Čl.3Obchodní operace v rámci této dohody budou uzavírány mezi nigerijskými

právnickými a fyzickými osobami na jedné straně a československými

nezávislými právnickými osobami oprávněnými podle československých

zákonů provádět zahraniční obchod, na straně druhé.Čl.4Žádné ustanovení této dohody nebude vykládáno tak, aby se vyloučily

zákazy nebo omezení vývozů, dovozů nebo průvozů zboží oprávněné na

základě veřejné morálky, veřejného pořádku, veřejné bezpečnosti,

ochrany života nebo zdraví lidí, živočichů nebo rostlin, ochrany

národních památek, zlata a stříbra, za předpokladu, že tato opatření

nebudou uplatňována způsobem, který by znamenal svévolnou nebo

neoprávněnou diskriminaci.Čl.5Smluvní strany si v souladu se zákony a předpisy platnými v každé zemi

vzájemně poskytnou svobodu průvozů zboží jedné smluvní strany

přepravovaného přes území druhé smluvní strany.Čl.6Smluvní strany podniknou veškerá opatření k rozšíření vzájemné výměny

zboží uskutečňované podle této dohody.Čl.7Zboží dodané v rámci této dohody nebude reexportováno v obchodním

měřítku do třetí země bez předchozího souhlasu příslušných úřadů druhé

smluvní strany.Čl.8Každá smluvní strana podpoří přepravu zboží vyměňovaného podle této

dohody národními dopravními organizacemi za předpokladu, že ceny a

podmínky těchto organizací budou schopné soutěže.Čl.9(1) Smluvní strany si vzájemně poskytnou zacházení podle zásady

nejvyšších výhod ve všem co se týká obchodní plavby.(2) Smluvní strany podniknou veškerá možná opatření, aby umožnily lodím

kterékoli strany, jakož i lodím najatým právnickými a fyzickými osobami

kterékoli smluvní strany dopravovat pokud možno největší množství

zboží, které bude vyměňováno podle této dohody.Čl.10S cílem usnadnit rozvoj obchodu mezi oběma zeměmi, obě smluvní strany

umožní v souladu s platnými zákony a předpisy a s podmínkami

dohodnutými příslušnými úřady obou smluvních stran organizování

veletrhů a výstav na svých územích a poskytnou si vzájemně pomoc při

jejich organizování a provádění.Čl.11Smluvní strany, v souladu s platnými zákony a předpisy, povolí a

osvobodí od cel, daní a jiných poplatků dovoz a vývoz následujících

výrobků s podmínkou, že v případě jejich prodeje budou zaplacena

příslušná cla, daně a jiné poplatky:a) vzorky zboží a propagační materiály nutné pouze pro získání

objednávek a propagaci;b) vystavované předměty, výrobky a nástroje, které budou použity při

instalaci veletrhů a výstav;c) výrobky určené pro výzkum a zkoušky;d) kontejnery dovezené pro použití při dopravě zboží a kontejnery

použité při dovozu zboží, které mají být vráceny.Čl.12Výměna zboží v rámci této dohody mezi osobami uvedenými v článku 3 bude

uskutečňována na základě převládajících světových cen.Čl.13Smluvní strany se dohodly, že všechny platby vyplývající z provádění

této dohody, budou uskutečňovány ve volně směnitelné měně dohodnuté

stranami uvedenými v článku 3 této dohody prostřednictvím obvyklého

bankovního spojení a v souladu se zákony a předpisy platnými v

příslušné zemi.Čl.14(1) Smluvní strany se sejdou nebo poradí na žádost kterékoli z nich o

opatřeních pro rozšíření vzájemné hospodářské spolupráce, obchodních

styků a o řešení otázek týkajících se provádění této dohody a v případě

nutnosti vypracují odpovídající doporučení.(2) Schůzka uskutečněná na žádost jedné smluvní strany v souladu s

tímto článkem se bude konat ve vzájemně dohodnutém místě, v době pokud

možno co nejkratší, ale ne později než 60 dní od data, kdy žádost byla

předložena.Čl.15Ustanovení této dohody budou používána i po uplynutí její platnosti i

nadále pro kontrakty, které by zůstaly nesplněny ku dni ukončení její

platnosti.Čl.16Žádné ustanovení této dohody nebude vykládáno tak, že by jím byly

rušeny jakékoli stávající mezinárodní závazky kterékoli smluvní strany.Čl.17(1) Tato dohoda vstoupí v platnost dnem výměny nót potvrzujících, že

byla schválena v souladu s ústavními předpisy smluvních stran a bude

platit po dobu tří let ode dne výměny nót.(2) Platnost této dohody bude automaticky prodloužena na další období

dvou let, pokud jedna ze smluvních stran nevypoví dohodu písemně tři

měsíce před uplynutím její platnosti.Dáno a podepsáno v Brně dne 23. dubna 1974 ve dvou vyhotoveních v

angličtině, přičemž obě vyhotovení mají stejnou platnost.Za vládu Československé socialistické republiky:Ing. A. BarčákZa federální vojenskou vládu Federativní republiky Nigerie:W. O. Briggs v.r.Příl.Listina "A"Zboží pro vývoz z Federativní republiky Nigérie do Československé

socialistické republiky1. Kolumbit2. Tantalit - koncentrát3. Cín4. Olovo a zinek5. Káva a kávové výtažky6. Kakaové boby a kakaové máslo7. Palmový olej, palmové jádro a palmové koláče8. Olejniny9. Sezam10. Kopra11. Ostatní olejnatá semena12. Ostatní rostlinné oleje13. Ostatní olejové koláče14. Melounová semena15. Kaučuk16. Kůže a kožky - surové a činěné17. Podzemnice olejná, podzemnicový olej a koláče18. Bavlněné vlákno19. Bavlněné hotové výrobky20. Exotická kulatina21. Koření22. Citrusové plody23. Banány24. Ananas25. Ostatní tropické ovoce - čerstvé a konzervované26. Sušené ovoce27. Rukodělky28. Ropa, ropné výrobky a zemní plyn29. Klovatina30. Pneumatiky a vzdušnice31. Koberce a předložky32. Matrace a polštáře33. Výrobky z pěnové gumy34. Mramor a terasové dlaždice35. Dřevěný nábytek36. Kufry a cestovní potřeby37. Filmy, tiskoviny, gramodesky38. Ostatní hotové výrobky a polotovaryListina "B"Zboží pro vývoz z Československé socialistické republiky do Federativní

republiky Nigérie1. Stroje a zařízení pro hydroelektrárny, cementárny, keramičky,

pneumatikárny, koželužny, obuvárny, výrobu příborů atd.2. Obráběcí stroje3. Textilní stroje4. Tiskárenské stroje5. Šicí stroje6. Dřevoobráběcí stroje7. Stavební stroje8. Zemědělské stroje9. Čerpadla a zavodňovací zařízení10. Naftové motory a generátory11. Kompresory12. Motorová vozidla a autobusy13. Motocykly14. Jízdní kola15. Traktory16. Měřicí přístroje17. Elektroměry a vodoměry18. Zdravotnické zařízení a lékařské přístroje19. Psací stroje a počítací stroje20. Statistické stroje21. Zařízení pro laboratoře22. Zeměměřičské přístroje23. Optické přístroje a zařízení24. Výrobky ze železa a oceli25. Chemické výrobky26. Barvy a laky27. Farmaceutické výrobky28. Porcelánové a kameninové výrobky29. Stavební a zdravotní keramika30. Domácí spotřebiče a zařízení31. Výrobky ze skla32. Textilní výrobky33. Hudební nástroje34. Hračky35. Zápalky36. Kancelářské potřeby (pera, tužky atd.)37. Výrobky z kůže38. Filmy, knihy, gramodesky39. Cukr40. Obuv41. Bižuterie (povolené druhy)42. Papír a papírové výrobky43. Nábytek44. Pivo45. Chmel46. Ostatní výrobky