o Dohodě mezi ČSSR a Somálskem o vědeckotech. spolupráci


Published: 1977

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
87/1977 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 1. září 1977o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Somálské demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráciDne 31. října 1976 byla v Mogadišu podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Somálské demokratické

republiky o vědeckotechnické spolupráci. Dohoda vstoupila v platnost

podle svého článku 10 dnem 20. června 1977.Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v.r.DOHODAmezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Somálské

demokratické republiky o vědeckotechnické spolupráciVláda Československé socialistické republiky a vláda Somálské

demokratické republiky, vedeny přáním podporovat další rozvoj vzájemné

vědeckotechnické spolupráce v zájmu posílení přátelských vztahů a

posílení hospodářských styků mezi oběma zeměmi, dohodly se takto:Čl.1Smluvní strany budou spolupracovat v oblasti vědy a techniky se

zřetelem k co nejefektivnějšímu využívání nejnovějších poznatků vědy a

techniky pro hospodářský rozvoj obou zemí.Čl.2Spolupráce uvedená v článku 1 této dohody bude zahrnovat zejména:1. poskytování služeb expertů za účelem rady a pomoci ve všech věcech

týkajících se vědy a techniky;2. organizování teoretického a praktického výcviku státních příslušníků

obou smluvních stran.Čl.3Rozsah a podmínky vědecké a technické spolupráce, včetně výše a způsobu

odměňování, budou dohodnuty mezi příslušnými československými

organizacemi, které k tomu mají příslušné oprávnění, a oprávněnými

somálskými organizacemi.Čl.4Každá smluvní strana bude na svém území poskytovat státním občanům

druhé smluvní strany veškeré dosažitelné prostředky nezbytné k

úspěšnému plnění jejich úloh, jež mají být vykonávány podle této

dohody.Čl.5Obě smluvní strany učiní vše k zajištění toho, aby experti kterékoli

smluvní strany vykonávající povinnosti podle této dohody na území druhé

smluvní strany, požívali stejného zacházení, jaké je přiznáno expertům

kterékoli třetí země.Čl.6Všechny osoby vykonávající své povinnosti na území druhé smluvní strany

podle této dohody, budou se ve své činnosti řídit podmínkami

stanovenými pro plnění jejich úkolů a zdrží se jakéhokoli zasahování do

jiných záležitostí.Čl.7Každá smluvní strana se zavazuje, že zvláštní znalosti získané v rámci

spolupráce podle této dohody nesdělí třetí straně bez souhlasu druhé

smluvní strany.Čl.8Ustanovení této dohody se nebude vztahovat na experty, techniky,

úředníky a další osoby plnící své povinnosti na území jedné ze

smluvních stran podle jednotlivých kontraktů, jejichž předmětem jsou

dodávky zboží nebo poskytování služeb.Čl.9Smluvní strany se budou na výslovnou žádost kterékoli z nich radit o

všech záležitostech, týkajících se provádění této dohody.Čl.10Tato dohoda se sjednává s výhradou schválení a vstoupí v platnost dnem

výměny nót potvrzujících, že byla schválena podle právních předpisů

každé smluvní strany; dohoda bude prozatímně prováděna ode dne jejího

podpisu.Dohoda bude platit po dobu pěti let; její platnost bude automaticky

prodloužena vždy o jeden další rok, pokud jedna ze smluvních stran

písemně nesdělí svůj úmysl dohodu ukončit, a to tři měsíce před

ukončením její platnosti.Dnem, kdy tato dohoda vstoupí v platnost, přestává platit Dohoda o

vědeckotechnické spolupráci mezi Československou socialistickou

republikou a Somálskou demokratickou republikou, podepsaná v Praze dne

4. června 1961.Sjednáno v Mogadišu dne 31. října 1976, ve dvou původních vyhotoveních

v anglickém jazyce.Za vládu Československé socialistické republiky:Ing. J. Jakubec v.r.Za vládu Somálské demokratické republiky:M. Y. Weirah v.r.

Related Laws