o Národní galerii v Praze


Published: 1949

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
148/1949 Sb.ZÁKONze dne 11. května 1949o Národní galerii v PrazeNárodní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:Čl. I.§ 1Národní galerie v Praze je státní ústav, jehož úkolem je odborně

shromažďovati a spravovati malířská, sochařská a grafická díla domácího

i cizího umění, o nich vědecky bádati a činiti je přístupnými

veřejnosti.§ 2(1) Do vlastnictví československého státu přecházejí bez náhrady

sbírky, které jsou ve vlastnictví Moderní galerie v Praze, jakož i

sbírky, které jsou jako součást zůstatkové podstaty země České buď

uloženy v Moderní galerii v Praze nebo tvoří sbírky grafického oddělení

Národního musea v Praze, zahrnujíc v to i t. zv. Hollareum.(2) Sbírky, uvedené v odstavci 1, se včleňují do sbírek Národní galerie

v Praze, spolu se sbírkami, uvedenými v § 1 zákona ze dne 8. května

1936, č. 127 Sb., jímž československý stát nabývá sbírek Společnosti

vlasteneckých přátel umění v Čechách.§ 3Národní galerie v Praze podléhá přímo ministerstvu školství, věd a

umění.§ 4Organisaci a správu Národní galerie v Praze upraví ministerstvo

školství, věd a umění statutem, který vydá v dohodě s ministerstvy

vnitra, financí a informací a osvěty a s nejvyšším účetním kontrolním

úřadem.Čl.II(1) Zákon č. 127/1936 Sb. se zrušuje.(2) Jmění fondu, zřízeného podle § 3 zákona č. 127/1936 Sb., přechází

na stát.Čl.III(1) Nadání Moderní galerie v Praze se zrušuje a vedle jeho jmění,

uvedeného v čl. I, § 2, odst. 1, přechází na československý stát i jeho

jmění ostatní.(2) Přechod vlastnického práva na polovinu nemovitostí, zapsaných ve

vložkách čís. 984 a 1018 pozemkové knihy katastrálního území Královské

Vinohrady, s Moderní galerie v Praze na československý stát (správu

školství, věd a umění) zapíše knihovní soud na návrh ministerstva

techniky, odvolaje se na tento zákon.Čl.IVTento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení; provede jej ministr

školství, věd a umění a ministr techniky v dohodě se zúčastněnými členy

vlády.