Hodnoty bodu, úhrady zdravotní péče hrazené z pojištění pro r.2008


Published: 2007

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
383/2007 Sb.VYHLÁŠKAze dne 19. prosince 2007,o stanovení hodnot bodu, výše úhrad zdravotní péče hrazené ze

zdravotního pojištění a regulačních omezení objemu poskytnuté zdravotní

péče hrazené z veřejného zdravotního pojištění pro rok 2008Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 17 odst. 6 zákona č. 48/1997

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých

souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 117/2006 Sb., č. 245/2006 Sb.

a č. 261/2007 Sb., (dále jen "zákon"):§ 1(1) Tato vyhláška stanoví pro rok 2008 hodnoty bodu, výši úhrad

zdravotní péče poskytované pojištěncům podle § 2 odst. 1 zákona (dále

jen "pojištěnec příslušné zdravotní pojišťovny") a pojištěncům z

ostatních členských států Evropské unie, Evropského hospodářského

prostoru a Švýcarska podle příslušných předpisů Evropských

společenství^1) a pojištěncům dalších států, se kterými má Česká

republika uzavřeny mezinárodní smlouvy o sociálním zabezpečení^2) (dále

jen "pojištěnec z EU"), hrazené z veřejného zdravotního pojištění a

regulační omezení objemu této zdravotní péče poskytnutéa) ve smluvních zdravotnických zařízeních ústavní péče, včetně

odborných léčebných ústavů, léčeben dlouhodobě nemocných,

zdravotnických zařízení vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle

vyhlášky, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými

hodnotami^3) (dále jen "seznam výkonů"), a zdravotnických zařízení

hospicového typu podle § 22a zákona,b) smluvními praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro

děti a dorost,c) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících

specializovanou ambulantní zdravotní péči, včetně ambulantních

zdravotnických zařízení poskytujících hemodialyzační zdravotní péči a

ortoptickou zdravotní péči,d) smluvními zubními lékaři,e) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících

zdravotní péči v odbornostech 222, 801, 802, 804, 805, 807, 809, 812 až

819, 822 a 823, podle seznamu výkonů, (dále jen "vyjmenované

odbornosti"),f) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících

zdravotní péči v odbornostech 911, 921 a 925, podle seznamu výkonů,g) ve smluvních ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících

zdravotní péči v odbornosti 902 podle seznamu výkonů,h) smluvními zdravotnickými zařízeními zdravotnické záchranné služby,

zdravotní dopravy a poskytujícími lékařskou službu první pomoci,i) smluvními zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a ozdravovnami,j) v rámci neodkladné zdravotní péče v nesmluvních zdravotnických

zařízeních pro způsoby úhrady uvedené v § 2 až 14.(2) Pokud se zdravotnické zařízení a zdravotní pojišťovna dohodnou na

jiném způsobu úhrady, než je uvedeno v § 2 až 13, dohodnutá výše úhrady

podle tohoto způsobu úhrady nesmí být v rozporu se zdravotně pojistným

plánem zdravotní pojišťovny.§ 2Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními uvedenými v §

1 odst. 1 písm. a) až j), hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví

hodnota bodu ve výši 0,90 Kč, není-li dále stanoveno jinak.§ 3(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zdravotnickými zařízeními ústavní

péče, s výjimkou zdravotní péče poskytované v odborných léčebných

ústavech, léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních

vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve

zdravotnických zařízeních hospicového typu, se hodnota bodu, výše úhrad

zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k této

vyhlášce.(2) Pro zdravotní péči poskytovanou v odborných léčebných ústavech,

léčebnách dlouhodobě nemocných, ve zdravotnických zařízeních

vykazujících ošetřovací den č. 00005 podle seznamu výkonů a ve

zdravotnických zařízeních hospicového typu, hrazenou paušální sazbou za

jeden den hospitalizace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu,

výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 1 k

této vyhlášce.§ 4Pro zdravotní péči poskytovanou praktickými lékaři pro dospělé a

praktickými lékaři pro děti a dorost, hrazenou kombinovanou kapitačně

výkonovou platbou, kombinovanou kapitačně výkonovou platbou s

dorovnáním kapitace nebo podle seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše

úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze č. 2 k této

vyhlášce.§ 5Pro specializovanou ambulantní zdravotní péči poskytovanou v

ambulantních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů,

se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví

v příloze č. 3 k této vyhlášce.§ 6(1) Pro zdravotní péči poskytovanou zubními lékaři, hrazenou podle

seznamu výkonů, se hodnota bodu stanoví v § 2.(2) Zdravotní péče poskytovaná zubními lékaři nehrazená podle odstavce

1 se hradí podle smluvního ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a

zdravotnickým zařízením v souladu s předpisy o regulaci cen^4).(3) Zdravotní pojišťovna je oprávněna omezit celkovou výši úhrady

zdravotnickému zařízení tak, aby celková výše úhrady za zdravotní péči

poskytovanou zubními lékaři v roce 2008 nepřekročila výši stanovenou ve

zdravotně pojistném plánu zdravotní pojišťovny na zdravotní péči

poskytovanou zubními lékaři.§ 7Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními

ve vyjmenovaných odbornostech, hrazenou paušální úhradou nebo podle

seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační

omezení stanoví v příloze č. 4 k této vyhlášce.§ 8Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními

v odbornostech 911, 921 a 925 podle seznamu výkonů, hrazenou podle

seznamu výkonů, se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační

omezení stanoví v příloze č. 5 k této vyhlášce.§ 9Pro zdravotní péči poskytovanou ambulantními zdravotnickými zařízeními

v odbornosti 902 podle seznamu výkonů, hrazenou podle seznamu výkonů,

se hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví

v příloze č. 6 k této vyhlášce.§ 10Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci zdravotnické záchranné služby,

hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.§ 11Pro výkony zdravotní dopravy, hrazené podle seznamu výkonů, se hodnota

bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení stanoví v příloze

č. 7 k této vyhlášce.§ 12Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci lékařské služby první pomoci,

hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,92 Kč.§ 13Lázeňská péče poskytovaná zdravotnickými zařízeními lázeňské péče a

zdravotní péče poskytovaná v ozdravovnách se hradí podle smluvního

ujednání mezi zdravotní pojišťovnou a zdravotnickým zařízením v souladu

s předpisy o regulaci cen^4).§ 14Pro zdravotní péči poskytovanou v rámci neodkladné zdravotní péče v

nesmluvních zdravotnických zařízeních, hrazenou podle seznamu výkonů,

se hodnota bodu stanoví v § 2.§ 15Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2008.Ministr: MUDr. Julínek, MBA v. r.Příloha 1Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 3A) Ústavní péče podle § 3 odst. 11. Úhrada zdravotnickému zařízení v roce 2008 zahrnuje individuálně

smluvně sjednanou složku úhrady a paušální složku úhrady.2. Individuálně smluvně sjednaná složka úhrady zahrnuje úhradu za

zdravotní péči zahrnutou podle Klasifikace hospitalizovaných

pacientů^5) (dále jen „Klasifikace“) do skupin vztažených k diagnóze

08021, 08022, 08023, 08041, 08042, 08043, 08181, 08182 a 08183 (dále

jen „vyjmenované skupiny“) uvedených v bodu 3.2 a úhradu za léčivé

přípravky a potraviny pro zvláštní lékařské účely (dále jen „léčivé

přípravky“) hrazené v roce 2007 na základě zvláštní smlouvy se

zdravotní pojišťovnou podle jiného právního předpisu^6). Výši a způsob

úhrady této zdravotní péče zdravotní pojišťovna smluvně dohodne se

zdravotnickým zařízením. Pokud se zdravotní pojišťovna se zdravotnickým

zařízením dohodnou, individuálně smluvně sjednaná složka úhrady může

zahrnovat i úhradu jiné zdravotní péče, než je uvedeno ve větě prvé; v

takovém případě se tato úhrada započítává do úhrady uvedené v bodu 3.1

(Uref, popřípadě Lref).2.1 Zdravotní pojišťovna v roce 2008 poskytne všem zdravotnickým

zařízením v souhrnu úhradu za poskytnutou zdravotní péči zahrnutou

podle Klasifikace do vyjmenovaných skupin alespoň ve výši 104,8 %

úhrady takové péče v roce 2007. Zdravotní pojišťovna smluvně zajistí

poskytnutí této zdravotní péče alespoň stejnému počtu pojištěnců jako v

roce 2007, přičemž zdravotní pojišťovna v roce 2008 zohlední změnu

počtu svých pojištěnců oproti roku 2007, a to i ve výši úhrady.2.2 Zdravotní pojišťovna v roce 2008 poskytne všem zdravotnickým

zařízením v souhrnu úhradu za léčivé přípravky hrazené v roce 2007 na

základě zvláštní smlouvy se zdravotní pojišťovnou podle jiného právního

předpisu6), alespoň ve výši 104,8 % úhrady takové péče v roce 2007,

přičemž zdravotní pojišťovna v roce 2008 zohlední změnu počtu svých

pojištěnců oproti roku 2007.3. Paušální složka úhrady (PUV2008), se stanoví pro rok 2008 postupem

uvedeným v bodech 3.1 až 3.11. Referenčním obdobím se rozumí rok 2007.

Paušální složka úhrady vychází ze základní paušální úhrady, jejíž

výpočet je uveden v bodu 3.1.3.1 Základní paušální úhrada (PUZ2008), která zahrnuje paušální úhradu

za hospitalizační péči (PUZhosp2008) a paušální úhradu za ambulantní

péči (PUZamb2008), uvedené v bodu 3.3, se stanoví takto:PUZ2008 = (PUref - Uref - Lref) * Knkde:PUref celková úhrada náležející zdravotnickému

zařízení za zdravotní péči poskytnutou v referenčním

období, vykázanou do 31.3.2008 a zdravotní

pojišťovnou uznanou do 31.5.2008, po vypořádání všech

regulačních opatření, s výjimkou regulace na

předepsané léčivé přípravky a zdravotnické

prostředky. Do celkové úhrady se nezapočítává

zdravotní péče, která již není pro rok 2008

nasmlouvánaUref celková úhrada za zdravotní péči zdravotnickým

zařízením poskytnutou v referenčním období, vykázanou

do 31.3.2008 a zdravotní pojišťovnou uznanou do 31. 5.

2008, zahrnutou podle Klasifikace do vyjmenovaných

skupinVýše úhrady Uref pro výpočet PUZ2008 se stanoví

takto:Uref = Vref * ICBref + ZUMref + ZULPref+ LPref + KPrefkde:Vref počet zdravotnickým zařízením v referenčním

období vykázaných a zdravotní pojišťovnou

uznaných bodů za výkony, provedené během

hospitalizací, které jsou podle Klasifikace

zařazeny do vyjmenovaných skupinICBref vypočtená individuální cena bodu

zdravotnického zařízení, která se stanoví jako

podíl U2007/B2007, kde:U2007 celková úhrada náležející

zdravotnickému zařízení za veškerou

zdravotní péči poskytnutou v referenčním

období, po vypořádání všech regulačních

opatření, s výjimkou regulace na předepsané

léčivé přípravky a zdravotnické prostředky,

snížená o úhradu za zvlášť účtované léčivé

přípravky a zvlášť účtovaný materiál,

poskytnuté v referenčním období, vykázané

a zdravotní pojišťovnou uznané v souvislosti

s péčí o pacienty, o paušální částku, kterou

se hradí léčivé přípravky podle § 17 odst. 7

zákona a dále o úhradu ostatní zdravotní

péče hrazené v korunách (KPref)B2007 celkový počet zdravotnickým zařízením

vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných

bodů za zdravotní péči poskytnutou

v referenčním obdobíZUMref celková výše úhrady za zdravotnickým

zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou

uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý

v referenčním období v souvislosti s výkony,

provedenými během hospitalizací, které jsou

podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných

skupinZULPref celková výše úhrady za zdravotnickým

zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou

uznané zvlášť účtované léčivé přípravky

poskytnuté v referenčním období v souvislosti

s výkony, provedenými během hospitalizací, které

jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných

skupinLPref paušální částka, kterou se hradí léčivé

přípravky, k ošetřovacím dnům vykázaným a

zdravotní pojišťovnou uznaným za referenční

období vztaženým k hospitalizacím, které jsou

podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných

skupinKPref ostatní zdravotní péče hrazená v korunách (kromě

ZUMref, ZULPref a LPref) vykázaná a zdravotní

pojišťovnou uznaná, poskytnutá zdravotnickým

zařízením v průběhu hospitalizací, které jsou

podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných

skupinLref celková úhrada za léčivé přípravky hrazené

v roce 2007 na základě zvláštní smlouvy se zdravotní

pojišťovnou podle jiného právního předpisu^6), která

byla zdravotnickému zařízení zdravotní pojišťovnou

poskytnuta v referenčním obdobíKn koeficient nárůstu paušální úhrady, který se pro rok

2008 stanoví na 1,0483.2 Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s indexy těchto

skupin (dále jen „Indexy“):

-------- --------------------------------------------------------------------------------- ------------

IR-DRG^5) Název skupiny Index

-------- --------------------------------------------------------------------------------- ------------

00011 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC BEZ CC 23,0724

00012 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S CC 31,7291

00013 TRANSPLANTACE SRDCE A/NEBO PLIC S MCC 49,8110

00021 TRANSPLANTACE JATER BEZ CC 22,4577

00022 TRANSPLANTACE JATER S CC 22,6268

00023 TRANSPLANTACE JATER S MCC 38,2611

00031 TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ BEZ CC 18,2677

00032 TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S CC 19,1717

00033 TRANSPLANTACE KOSTNÍ DŘENĚ S MCC 23,5596

00041 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE S TRACHEOSTOMIÍ BEZ CC 10,3796

00042 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE S TRACHEOSTOMIÍ S CC 16,5360

00043 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE S TRACHEOSTOMIÍ S MCC 16,5360

00051 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE BEZ TRACHEOSTOMIE BEZ CC 8,0537

00052 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE BEZ TRACHEOSTOMIE S CC 8,0537

00053 DLOUHODOBÁ MECHANICKÁ VENTILACE BEZ TRACHEOSTOMIE S MCC 12,2795

01011 KRANIOTOMIE BEZ CC 6,3645

01012 KRANIOTOMIE S CC 8,5903

01013 KRANIOTOMIE S MCC 13,4239

01021 SPINÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 4,0736

01022 SPINÁLNÍ VÝKONY S CC 8,8688

01023 SPINÁLNÍ VÝKONY S MCC 11,2103

01031 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH BEZ CC 2,4735

01032 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S CC 2,4941

01033 VÝKONY NA EXTRAKRANIÁLNÍCH CÉVÁCH S MCC 3,2675

01041 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH BEZ CC 0,4965

01042 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S CC 0,6858

01043 VÝKONY NA KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVECH S MCC 0,9640

01051 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC 0,1705

01052 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC 0,2192

01053 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC 0,2327

01061 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,4935

01062 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 2,6640

01063 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 8,6239

01301 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY BEZ CC 0,7136

01302 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S CC 1,1500

01303 PORUCHY A PORANĚNÍ MÍCHY S MCC 2,4426

01311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHOSYSTÉMU 0,8321

BEZ CC

01312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHOSYSTÉMU S 0,9123

CC

01313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ, NĚKTERÉ INFEKCE A DEGENERATIVNÍ PORUCHY NERVOVÉHOSYSTÉMU S 1,3147

MCC

01321 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE BEZ CC 0,4256

01322 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S CC 0,6226

01323 ROZTROUŠENÁ SKLERÓZA A CEREBELÁRNÍ ATAXIE S MCC 0,9848

01331 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ BEZ CC 1,2361

01332 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S CC 1,5223

01333 NETRAUMATICKÉ INTRAKRANIÁLNÍ KRVÁCENÍ S MCC 2,4762

01341 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM BEZ CC 0,9063

01342 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S CC 0,9904

01343 CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA S INFARKTEM S MCC 1,3997

01351 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU BEZ CC 0,7514

01352 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S CC 0,8282

01353 NESPECIFICKÁ CÉVNÍ MOZKOVÁ PŘÍHODA A PRECEREBRÁLNÍ OKLUZE BEZ INFARKTU S MCC 1,0579

01361 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA BEZ CC 0,5569

01362 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S CC 0,6117

01363 TRANZITORNÍ ISCHEMICKÁ ATAKA S MCC 0,6776

01371 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ BEZ CC 0,6457

01372 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S CC 0,7490

01373 PORUCHY KRANIÁLNÍCH A PERIFERNÍCH NERVŮ S MCC 0,8315

01381 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 2,4394

01382 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 3,4536

01383 BAKTERIÁLNÍ A TUBERKULÓZNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 5,0796

01391 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY BEZCC 0,8985

01392 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S CC 1,0381

01393 NEBAKTERIÁLNÍ INFEKCE NERVOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ VIROVÉ MENINGITIDY S MCC 2,4216

01401 VIROVÁ MENINGITIDA BEZ CC 1,2808

01402 VIROVÁ MENINGITIDA S CC 1,4911

01403 VIROVÁ MENINGITIDA S MCC 1,7434

01411 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA BEZ CC 0,6490

01412 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S CC 0,9169

01413 NETRAUMATICKÁ PORUCHA VĚDOMÍ A KÓMA S MCC 2,0175

01421 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT BEZ CC 0,4802

01422 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S CC 0,6091

01423 EPILEPTICKÝ ZÁCHVAT S MCC 0,9097

01431 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY BEZ CC 0,5065

01432 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S CC 0,6458

01433 MIGRÉNA A JINÉ BOLESTI HLAVY S MCC 0,7611

01441 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ BEZ CC 0,8406

01442 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S CC 1,2110

01443 KRANIÁLNÍ A INTRAKRANIÁLNÍ PORANĚNÍ S MCC 3,2695

01451 OTŘES MOZKU BEZ CC 0,2502

01452 OTŘES MOZKU S CC 0,2904

01453 OTŘES MOZKU S MCC 0,4669

01461 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4765

01462 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,6615

01463 JINÉ PORUCHY NERVOVÉHO SYSTÉMU S MCC 1,0660

02011 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI BEZ CC 1,0556

02012 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S CC 1,5662

02013 ENUKLEACE A VÝKONY NA OČNICI S MCC 1,5662

02021 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE BEZ CC 0,3875

02022 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S CC 0,5844

02023 EXTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ OČNICE S MCC 0,6275

02031 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY BEZ CC 0,7068

02032 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S CC 0,8490

02033 INTRAOKULÁRNÍ VÝKONY, KROMĚ ČOČKY S MCC 0,9424

02041 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC 0,5243

02042 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC 0,5719

02043 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC 0,5719

02301 AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA BEZ CC 0,5036

02302 AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S CC 0,5837

02303 AKUTNÍ A ZÁVÁŽNÉ INFEKCE OKA S MCC 1,3356

02311 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA BEZ CC 0,4753

02312 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S CC 0,6930

02313 NEUROLOGICKÉ A CÉVNÍ PORUCHY OKA S MCC 0,8829

02321 JINÉ PORUCHY OKA BEZ CC 0,2992

02322 JINÉ PORUCHY OKA S CC 0,3664

02323 JINÉ PORUCHY OKA S MCC 0,4516

03011 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI BEZ CC 3,6595

03012 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S CC 6,6018

03013 VELKÉ VÝKONY NA HRTANU A PRŮDUŠNICI S MCC 8,4143

03021 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 3,0742

03022 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S CC 3,5674

03023 JINÉ VELKÉ VÝKONY NA HLAVĚ A KRKU S MCC 6,4343

03031 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU BEZ CC 1,7449

03032 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S CC 2,0582

03033 VÝKONY NA OBLIČEJOVÝCH KOSTECH, KROMĚ VELKÝCH VÝKONŮ NA HLAVĚ A KRKU S MCC 4,4506

03041 VÝKONY NA ÚSTECH BEZ CC 0,8561

03042 VÝKONY NA ÚSTECH S CC 0,8561

03043 VÝKONY NA ÚSTECH S MCC 1,0999

03051 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU BEZ CC 1,4393

03052 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S CC 1,4716

03053 VÝKONY NA DUTINÁCH A MASTOIDU S MCC 1,9900

03061 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC 1,0647

03062 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC 1,3239

03063 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC 1,3773

03071 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA BEZ CC 1,7970

03072 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S CC 1,7970

03073 NÁPRAVA ROZŠTĚPU RTU A PATRA S MCC 1,7970

03081 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH BEZ CC 0,4975

03082 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S CC 0,6572

03083 VÝKONY NA KRČNÍCH A NOSNÍCH MANDLÍCH S MCC 1,0657

03091 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,7784

03092 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,8953

03093 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 1,2975

03301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,8106

03302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,8465

03303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ UCHA, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,8465

03311 PORUCHY ROVNOVÁHY BEZ CC 0,5348

03312 PORUCHY ROVNOVÁHY S CC 0,5892

03313 PORUCHY ROVNOVÁHY S MCC 0,7135

03321 EPISTAXE BEZ CC 0,3438

03322 EPISTAXE S CC 0,4353

03323 EPISTAXE S MCC 0,5223

03331 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS BEZ 0,3300

CC

03332 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S 0,4540

CC

03333 EPIGLOTITIS, OTITIS MEDIA, INFEKCE HORNÍCH CEST DÝCHACÍCH, LARYNGOTRACHEITIS S 0,5898

MCC

03341 NEMOCI ZUBŮ A ÚST BEZ CC 0,5060

03342 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S CC 0,5659

03343 NEMOCI ZUBŮ A ÚST S MCC 0,7616

03351 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA BEZ CC 0,4165

03352 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S CC 0,5351

03353 JINÉ PORUCHY UŠÍ, NOSU, ÚST A HRDLA S MCC 0,5427

04011 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC 4,8107

04012 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S CC 5,4528

04013 VELKÉ HRUDNÍ VÝKONY S MCC 8,4785

04021 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY BEZ CC 3,2354

04022 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S CC 3,2354

04023 MENŠÍ HRUDNÍ VÝKONY S MCC 4,6582

04031 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,6252

04032 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 2,2363

04033 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 3,4523

04301 CYSTICKÁ FIBRÓZA BEZ CC 2,4258

04302 CYSTICKÁ FIBRÓZA S CC 2,4258

04303 CYSTICKÁ FIBRÓZA S MCC 2,7644

04310 RESPIRAČNÍ SELHÁNÍ 2,8649

04321 PLICNÍ EMBOLIE BEZ CC 1,1455

04322 PLICNÍ EMBOLIE S CC 1,1961

04323 PLICNÍ EMBOLIE S MCC 1,3398

04331 ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU BEZ CC 0,5520

04332 ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S CC 0,8659

04333 ZÁVAŽNÉ TRAUMA HRUDNÍKU S MCC 1,7009

04341 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,8615

04342 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 0,8615

04343 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 1,1205

04351 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,0908

04352 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 1,1928

04353 INFEKCE A ZÁNĚTY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 2,3344

04361 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL BEZ CC 0,7420

04362 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S CC 0,9430

04363 PROSTÁ PNEUMONIE A DÁVIVÝ KAŠEL S MCC 1,3050

04371 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC BEZ CC 0,6663

04372 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S CC 0,7691

04373 CHRONICKÁ OBSTRUKTIVNÍ PLICNÍ NEMOC S MCC 1,0133

04381 ASTMA A BRONCHIOLITIDA BEZ CC 0,4676

04382 ASTMA A BRONCHIOLITIDA S CC 0,6338

04383 ASTMA A BRONCHIOLITIDA S MCC 0,8267

04391 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC BEZ CC 1,0433

04392 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S CC 1,0974

04393 INTERSTICIÁLNÍ CHOROBA PLIC S MCC 1,6177

04401 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK BEZ CC 1,0550

04402 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S CC 1,2511

04403 PNEUMOTORAX A PLEURÁNÍ VÝPOTEK S MCC 1,7318

04411 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4874

04412 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S CC 0,6806

04413 PŘÍZNAKY, SYMPTOMY A JINÉ DIAGNÓZY DÝCHACÍHO SYSTÉMU S MCC 0,8956

05011 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE BEZ CC 52,5905

05012 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S CC 54,0460

05013 SRDEČNÍ DEFIBRILÁTOR A IMPLANTÁT PRO PODPORU FUNKCE SRDCE S MCC 56,6298

05021 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC 16,7875

05022 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC 22,0351

05023 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC 22,2832

05031 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY BEZ CC 10,1476

05032 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S CC 11,1589

05033 OPERACE A ZÁKROKY PRO VROZENÉ SRDEČNÍ VADY S MCC 18,1966

05041 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 14,5375

05042 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 16,3142

05043 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 18,6424

05051 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC 12,0895

05052 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC 14,0417

05053 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC 15,0073

05061 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 10,0195

05062 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 10,4284

05063 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 12,5552

05070 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU U AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ 11,9405

SRDCE NEBO ŠOKU

05081 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 5,9993

05082 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S CC 5,9993

05083 JINÉ KARDIOTORAKÁLNÍ VÝKONY S MCC 5,9993

05091 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 6,6534

05092 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 8,1396

05093 VELKÉ ABDOMINÁLNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 9,5806

05101 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU BEZ CC 6,9680

05102 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S CC 7,0606

05103 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM MYOKARDU S MCC 8,0973

05111 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU,SELHÁNÍ 6,5566

SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC

05112 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU,SELHÁNÍ 6,5566

SRDCE NEBO ŠOKU S CC

05113 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU,SELHÁNÍ 7,2851

SRDCE NEBO ŠOKU S MCC

05121 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 6,5536

05122 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 6,5536

05123 VELKÉ HRUDNÍ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 10,3806

05131 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU BEZCC 5,7124

05132 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S CC 5,8581

05133 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU MYOKARDU S MCC 6,4009

05141 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ CC 4,3372

05142 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S CC 4,4854

05143 JINÉ VASKULÁRNÍ VÝKONY S MCC 6,3226

05151 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY 2,3171

BEZ CC

05152 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S 2,7170

CC

05153 AMPUTACE KVŮLI PORUŠE OBĚHOVÉHO SYSTÉMU, KROMĚ HORNÍCH KONČETIN A PRSTŮ U NOHY S 3,3721

MCC

05161 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU BEZ CC 4,7336

05162 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU S CC 4,7336

05163 VÝMĚNA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU S MCC 6,3416

05171 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMUBEZ CC 1,3688

05172 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMUS CC 1,9549

05173 AMPUTACE HORNÍ KONČETINY A PRSTU U NOHY PRO PORUCHU OBĚHOVÉHO SYSTÉMUS MCC 2,9111

05181 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ BEZCC 1,0108

05182 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S CC 1,6628

05183 KONTROLA KARDIOSTIMULÁTORU A DEFIBRILÁTORU, KROMĚ VÝMĚNY ZAŘÍZENÍ S MCC 1,6628

05191 LIGATURA A STRIPPING CÉV BEZ CC 0,6642

05192 LIGATURA A STRIPPING CÉV S CC 0,7653

05193 LIGATURA A STRIPPING CÉV S MCC 0,7653

05201 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,5421

05202 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 2,2460

05203 JINÉ VÝKONY PŘI ONEMOCNĚNÍCH A PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 5,6663

05301 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU BEZ CC 1,6476

05302 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S CC 1,7366

05303 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI AKUTNÍM INFARKTU MYOKARDU S MCC 2,3639

05311 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC 1,0102

05312 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC 1,1061

05313 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC 1,2632

05321 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 1,4642

05322 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 1,7087

05323 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI JINÝCH PORUCHÁCH OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 2,6629

05331 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU BEZ CC 0,6724

05332 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S CC 0,9479

05333 AKUTNÍ INFARKT MYOKARDU S MCC 1,2698

05341 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA BEZ CC 2,4260

05342 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S CC 2,5894

05343 AKUTNÍ A SUBAKUTNÍ ENDOKARDITIDA S MCC 8,4743

05351 SRDEČNÍ SELHÁNÍ BEZ CC 0,7410

05352 SRDEČNÍ SELHÁNÍ S CC 0,8282

05353 SRDEČNÍ SELHÁNÍ S MCC 1,1121

05361 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA BEZ CC 0,6206

05362 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S CC 0,7194

05363 HLUBOKÁ ŽILNÍ TROMBÓZA S MCC 0,8818

05371 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA BEZ CC 1,0161

05372 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S CC 1,0161

05373 NEOBJASNĚNÁ SRDEČNÍ ZÁSTAVA S MCC 2,1377

05381 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY BEZ CC 0,7406

05382 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S CC 0,8750

05383 PERIFERNÍ A JINÉ VASKULÁRNÍ PORUCHY S MCC 0,9188

05391 ATEROSKLERÓZA BEZ CC 0,5251

05392 ATEROSKLERÓZA S CC 0,6371

05393 ATEROSKLERÓZA S MCC 0,8796

05401 HYPERTENZE BEZ CC 0,4471

05402 HYPERTENZE S CC 0,5140

05403 HYPERTENZE S MCC 0,6123

05411 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY BEZ CC 0,5000

05412 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S CC 0,7038

05413 VROZENÉ SRDEČNÍ A CHLOPENNÍ PORUCHY S MCC 1,1392

05421 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ BEZ CC 0,4945

05422 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S CC 0,6543

05423 SRDEČNÍ ARYTMIE A PORUCHY VEDENÍ S MCC 0,9152

05431 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU BEZ CC 0,4569

05432 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S CC 0,5615

05433 ANGINA PECTORIS A BOLEST NA HRUDNÍKU S MCC 0,7229

05441 SYNKOPA A KOLAPS BEZ CC 0,3978

05442 SYNKOPA A KOLAPS S CC 0,5342

05443 SYNKOPA A KOLAPS S MCC 0,6674

05451 KARDIOMYOPATIE BEZ CC 0,4672

05452 KARDIOMYOPATIE S CC 0,6910

05453 KARDIOMYOPATIE S MCC 0,9185

05461 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE 0,5407

ČI VÝKONU BEZ CC

05462 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S CC 0,6021

05463 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE SRDEČNÍHO ČI VASKULÁRNÍHO PŘÍSTROJE ČI VÝKONU S MCC 0,6021

05471 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU BEZ CC 0,5678

05472 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S CC 0,7468

05473 JINÉ PORUCHY OBĚHOVÉHO SYSTÉMU S MCC 1,0016

06011 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 3,6731

06012 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 4,2191

06013 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 5,6110

06021 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC 3,6624

06022 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC 4,8275

06023 VELKÉ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC 6,7506

06031 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 1,7879

06032 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 2,5501

06033 MENŠÍ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 3,4926

06041 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE BEZ CC 1,3429

06042 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S CC 1,6255

06043 UVOLŇOVÁNÍ SRŮSTŮ POBŘIŠNICE S MCC 2,0839

06051 VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC 1,0370

06052 VÝKONY NA APENDIXU S CC 1,2758

06053 VÝKONY NA APENDIXU S MCC 1,8180

06061 LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE 1,5392

BEZ CC

06062 LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE 1,6371

S CC

06063 LAPAROSKOPICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE 1,7226

S MCC

06071 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU BEZ CC 3,0442

06072 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S CC 3,3392

06073 MENŠÍ VÝKONY NA ŽALUDKU, JÍCNU A DVANÁCTNÍKU S MCC 4,2782

06081 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE 0,7236

BEZ CC

06082 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE 1,0194

S CC

06083 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE 1,3567

S MCC

06091 ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY BEZ CC 0,6235

06092 ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S CC 0,7519

06093 ANÁLNÍ A STOMICKÉ VÝKONY S MCC 0,8770

06101 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,0202

06102 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC 2,1232

06103 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC 3,0604

06111 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE BEZ CC 1,4644

06112 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S CC 1,8829

06113 VÝKONY NA APENDIXU PŘI KOMPLIKUJÍCÍ HLAVNÍ DIAGNÓZE S MCC 2,5313

06301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,5194

06302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC 0,5713

06303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC 0,9041

06311 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA BEZ CC 0,4338

06312 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S CC 0,7049

06313 PEPTICKÝ VŘED A GASTRITIDA S MCC 0,9936

06321 PORUCHY JÍCNU BEZ CC 0,4639

06322 PORUCHY JÍCNU S CC 0,6652

06323 PORUCHY JÍCNU S MCC 0,9543

06331 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA BEZ CC 0,5172

06332 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S CC 0,6618

06333 DIVERTIKULITIDA, DIVERTIKULÓZA A ZÁNĚTLIVÉ ONEMOCNĚNÍ STŘEVA S MCC 1,0051

06341 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,2081

06342 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 0,2849

06343 VASKULÁRNÍ INSUFICIENCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 1,7401

06351 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,4627

06352 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 0,6720

06353 OBSTRUKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,9796

06361 ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,9576

06362 ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S CC 1,3744

06363 ZÁVAŽNÉ INFEKCE GASTROINTESTINÁLNÍHO SYSTÉMU S MCC 3,4782

06371 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA BEZ CC 0,2976

06372 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S CC 0,4062

06373 JINÁ GASTROENTERITIDA A BOLEST BŘICHA S MCC 0,5476

06381 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3462

06382 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S CC 0,5037

06383 JINÉ PORUCHY TRÁVICÍHO SYSTÉMU S MCC 0,7064

07011 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY BEZ CC 5,0070

07012 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S CC 6,4394

07013 VÝKONY NA PANKREATU, JÁTRECH A SPOJKY S MCC 9,8310

07021 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 3,5489

07022 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S CC 3,9966

07023 VELKÉ VÝKONY NA ŽLUČOVÝCH CESTÁCH S MCC 5,3700

07031 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ BEZ CC 1,6134

07032 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S CC 2,1594

07033 CHOLECYSTEKTOMIE, KROMĚ LAPAROSKOPICKÉ S MCC 2,9560

07041 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC 1,6302

07042 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC 1,8555

07043 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC 2,2424

07051 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU 2,3623

BEZ CC

07052 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S 3,2639

CC

07053 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S 6,9960

MCC

07301 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA BEZ CC 0,6742

07302 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S CC 0,8163

07303 CIRHÓZA A ALKOHOLICKÁ HEPATITIDA S MCC 1,1692

07311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU BEZ CC 0,7157

07312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S CC 0,7541

07313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ HEPATOBILIÁRNÍHO SYSTÉMU A PANKREATU S MCC 1,0596

07321 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,7580

07322 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC 1,0448

07323 PORUCHY PANKREATU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC 1,7183

07331 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY BEZ CC 0,5102

07332 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S CC 0,7458

07333 PORUCHY JATER, KROMĚ MALIGNÍ CIRHÓZY A ALKOHOLICKÉ HEPATITIDY S MCC 1,0898

07341 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST BEZ CC 0,5747

07342 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S CC 0,8173

07343 JINÉ PORUCHY ŽLUČOVÝCH CEST S MCC 1,1038

08011 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE BEZ CC 11,5900

08012 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S CC 11,5900

08013 FÚZE PÁTEŘE PŘI DEFORMITÁCH A SKOLIÓZE S MCC 11,5900

08021 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN BEZ CC 6,1211

08022 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN SCC 7,2069

08023 BILATERÁLNÍ A VÍCENÁSOBNÉ VELKÉ VÝKONY NA KLOUBECH DOLNÍCH KONČETIN SMCC 12,2256

08031 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC 6,9862

08032 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC 8,7586

08033 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC 10,5248

08041 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC 4,4515

08042 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC 4,4617

08043 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE DOLNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC 5,0558

08051 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ BEZ CC 2,9472

08052 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S CC 2,9472

08053 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY KRANIÁLNÍCH A OBLIČEJOVÝCH KOSTÍ S MCC 8,2626

08061 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ BEZ CC 3,3633

08062 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S CC 5,1291

08063 VELKÉ VÝKONY REPLANTACE HORNÍCH KONČETIN A JEJICH KLOUBŮ S MCC 9,9228

08071 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 2,7203

08072 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ SCC 2,7203

08073 AMPUTACE PŘI PORUCHÁCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ SMCC 4,9478

08081 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC 2,6233

08082 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ SCC 3,1903

08083 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE VELKÝCH KLOUBŮ SMCC 3,9092

08091 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMUNEBO 0,6543

POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY BEZ CC

08092 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMUNEBO 1,1209

POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S CC

08093 TRANSPLANTACE KŮŽE NEBO TKÁNĚ PRO PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMUNEBO 2,0521

POJIVOVÉ TKÁNĚ KROMĚ RUKY S MCC

08101 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE BEZ CC 2,0461

08102 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S CC 2,7290

08103 VÝKONY NA ZÁDECH A KRKU, KROMĚ FÚZE PÁTEŘE S MCC 3,6808

08111 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA BEZ CC 1,4430

08112 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S CC 1,8277

08113 VÝKONY NA KOLENU, BÉRCI A HLEZNU, KROMĚ CHODIDLA S MCC 2,3975

08121 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ BEZ CC 0,4701

08122 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S CC 0,5074

08123 VYJMUTÍ VNITŘNÍHO FIXAČNÍHO ZAŘÍZENÍ S MCC 0,6439

08131 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU BEZ CC 0,8485

08132 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S CC 1,1269

08133 MÍSTNÍ RESEKCE NA MUSKULOSKELETÁLNÍM SYSTÉMU S MCC 2,0512

08141 VÝKONY NA CHODIDLE BEZ CC 0,5973

08142 VÝKONY NA CHODIDLE S CC 0,6442

08143 VÝKONY NA CHODIDLE S MCC 0,6442

08151 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH BEZ CC 0,8746

08152 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S CC 1,2338

08153 VÝKONY NA HORNÍCH KONČETINÁCH S MCC 1,8023

08161 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI BEZ CC 0,6578

08162 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S CC 0,8631

08163 VÝKONY NA MĚKKÉ TKÁNI S MCC 1,4940

08171 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ 0,9187

TKÁNĚ BEZ CC

08172 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ 1,2544

TKÁNĚ S CC

08173 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ 2,3116

TKÁNĚ S MCC

08181 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU BEZ CC 5,8446

08182 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S CC 5,8446

08183 VELKÉ VÝKONY NA KOLENNÍM KLOUBU S MCC 6,2074

08191 ARTROSKOPIE BEZ CC 0,7043

08192 ARTROSKOPIE S CC 0,7188

08193 ARTROSKOPIE S MCC 0,8781

08301 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ BEZ CC 0,6936

08302 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S CC 0,8794

08303 ZLOMENINY KOSTI STEHENNÍ S MCC 1,0071

08311 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE BEZ CC 0,6422

08312 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S CC 0,7791

08313 ZLOMENINA PÁNVE, NEBO DISLOKACE KYČLE S MCC 0,8492

08321 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE BEZ CC 0,3808

08322 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S CC 0,5381

08323 ZLOMENINA NEBO DISLOKACE, KROMĚ STEHENNÍ KOSTI A PÁNVE S MCC 0,7977

08331 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ 0,7854

ZLOMENINY BEZ CC

08332 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ 0,8351

ZLOMENINY S CC

08333 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ, PATOLOGICKÉ 1,5143

ZLOMENINY S MCC

08341 OSTEOMYELITIDA BEZ CC 0,8291

08342 OSTEOMYELITIDA S CC 0,8291

08343 OSTEOMYELITIDA S MCC 1,4735

08351 SEPTICKÁ ARTRITIDA BEZ CC 0,8493

08352 SEPTICKÁ ARTRITIDA S CC 1,4638

08353 SEPTICKÁ ARTRITIDA S MCC 3,1266

08361 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,8386

08362 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 0,9048

08363 PORUCHY POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 1,4629

08371 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY BEZ CC 0,5933

08372 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S CC 0,6885

08373 KONZERVATIVNÍ LÉČBA PROBLÉMŮ SE ZÁDY S MCC 0,7602

08381 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ BEZ CC 0,6199

08382 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S CC 0,7428

08383 JINÁ ONEMOCNĚNÍ KOSTÍ A KLOUBŮ S MCC 0,8550

08391 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU BEZ CC 0,7127

08392 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S CC 1,0408

08393 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE ORTOPEDICKÉHO PŘÍSTROJE NEBO VÝKONU S MCC 1,1545

08401 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY 0,4304

BEZ CC

08402 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S 0,5987

CC

08403 MUSKULOSKELETÁLNÍ PŘÍZNAKY, SYMPTOMY, VÝRONY A MÉNĚ VÝZNAMNÉ ZÁNĚTLIVÉ CHOROBY S 0,9768

MCC

08411 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ BEZ CC 0,4172

08412 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S CC 0,5994

08413 JINÉ PORUCHY MUSKULOSKELETÁLNÍHO SYSTÉMU A POJIVOVÉ TKÁNĚ S MCC 0,8202

09011 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT BEZ CC 0,8104

09012 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S CC 1,3868

09013 KOŽNÍ ŠTĚP A/NEBO DEBRIDEMENT S MCC 2,6426

09021 VÝKONY NA PRSECH BEZ CC 0,8715

09022 VÝKONY NA PRSECH S CC 1,0977

09023 VÝKONY NA PRSECH S MCC 1,5319

09031 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC 0,4914

09032 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC 0,8577

09033 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC 1,2532

09301 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE BEZ CC 0,7910

09302 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S CC 0,9569

09303 ZÁVAŽNÉ PORUCHY KŮŽE S MCC 1,0804

09311 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ BEZ CC 0,7240

09312 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S CC 0,7240

09313 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ PRSŮ S MCC 0,8668

09321 FLEGMÓNA BEZ CC 0,5599

09322 FLEGMÓNA S CC 0,7935

09323 FLEGMÓNA S MCC 0,9861

09331 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU BEZ CC 0,2672

09332 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S CC 0,3840

09333 PORANĚNÍ KŮŽE, PODKOŽNÍ TKÁNĚ A PRSU S MCC 0,5430

09341 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU BEZ CC 0,4746

09342 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S CC 0,6629

09343 JINÉ PORUCHY KŮŽE A PRSU S MCC 0,7684

10011 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM BEZ CC 4,1931

10012 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S CC 4,8121

10013 VÝKONY NA NADLEDVINKÁCH A PODVĚSKU MOZKOVÉM S MCC 6,0017

10021 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH 1,1880

PORUCHÁCH BEZ CC

10022 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH 2,9672

PORUCHÁCH S CC

10023 KOŽNÍ ŠTĚP A DEBRIDEMENT RÁNY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH 3,6079

PORUCHÁCH S MCC

10031 VÝKONY PRO OBEZITU BEZ CC 3,3479

10032 VÝKONY PRO OBEZITU S CC 4,0525

10033 VÝKONY PRO OBEZITU S MCC 10,0677

10041 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCHPORUCHÁCH 1,9357

BEZ CC

10042 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCHPORUCHÁCH 2,7020

S CC

10043 AMPUTACE DOLNÍ KONČETINY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCHPORUCHÁCH 2,7020

S MCC

10051 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 1,4322

10052 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S CC 1,6735

10053 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY S MCC 2,0576

10061 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH BEZ CC 2,6071

10062 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S CC 3,2318

10063 JINÉ VÝKONY PŘI ENDOKRINNÍCH, NUTRIČNÍCH A METABOLICKÝCH PORUCHÁCH S MCC 5,8681

10301 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY BEZ CC 0,5348

10302 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S CC 0,6489

10303 DIABETES, NUTRIČNÍ A JINÉ METABOLICKÉ PORUCHY S MCC 0,8293

10311 HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ BEZ CC 0,3777

10312 HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S CC 0,5006

10313 HYPOVOLÉMIE A PORUCHY ELEKTROLYTŮ S MCC 0,5381

10321 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU BEZ CC 0,6562

10322 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S CC 0,9029

10323 VROZENÉ PORUCHY METABOLISMU S MCC 1,8449

10331 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY BEZ CC 0,6810

10332 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S CC 0,6810

10333 JINÉ ENDOKRINNÍ PORUCHY S MCC 0,9772

11011 TRANSPLANTACE LEDVIN BEZ CC 9,3263

11012 TRANSPLANTACE LEDVIN S CC 9,3263

11013 TRANSPLANTACE LEDVIN S MCC 10,3505

11021 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC 7,9821

11022 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC 7,9821

11023 VELKÉ VÝKONY NA MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC 10,9774

11031 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 2,3232

11032 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC 2,7567

11033 VELKÉ VÝKONY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC 3,8341

11041 OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU BEZ CC 0,4703

11042 OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S CC 0,6478

11043 OPERAČNÍ ZAVEDENÍ NEBO REVIZE KATETRU PRO PERITONEÁLNÍ DIALÝZU S MCC 1,8324

11051 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI BEZ CC 1,2667

11052 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S CC 1,3134

11053 MENŠÍ VÝKONY NA LEDVINÁCH, MOČOVÝCH CESTÁCH A MOČOVÉM MĚCHÝŘI S MCC 1,8144

11061 PROSTATEKTOMIE BEZ CC 1,3700

11062 PROSTATEKTOMIE S CC 1,7634

11063 PROSTATEKTOMIE S MCC 1,8218

11071 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY BEZ CC 0,7019

11072 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S CC 0,7917

11073 URETRÁLNÍ A TRANSURETRÁLNÍ VÝKONY S MCC 1,0642

11081 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 2,3063

11082 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 3,2666

11083 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 6,6455

11301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ BEZ CC 0,5265

11302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S CC 0,8204

11303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ LEDVIN A MOČOVÝCH CEST A LEDVINOVÉ SELHÁNÍ S MCC 1,3226

11311 NEFRITIDA BEZ CC 0,5893

11312 NEFRITIDA S CC 0,6643

11313 NEFRITIDA S MCC 0,7229

11321 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,4715

11322 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,6615

11323 INFEKCE LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 0,8405

11331 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU BEZ CC 0,5664

11332 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S CC 0,7284

11333 MOČOVÉ KAMENY S LITOTRYPSÍ MIMOTĚLNÍ ŠOKOVOU VLNOU S MCC 1,1151

11341 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE BEZ CC 0,3905

11342 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S CC 0,5098

11343 MOČOVÉ KAMENY BEZ EXTRAKORPORÁLNÍ LITOTRYPSE S MCC 0,6138

11351 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO 0,3500

TRANSPLANTÁTU BEZ CC

11352 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO 0,8626

TRANSPLANTÁTU S CC

11353 SELHÁNÍ, REAKCE A KOMPLIKACE GENITOURETRÁLNÍHO PŘÍSTROJE, ŠTĚPU NEBO 3,8827

TRANSPLANTÁTU S MCC

11361 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH BEZ CC 0,5806

11362 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S CC 0,5806

11363 PŘÍZNAKY A SYMPTOMY NA LEDVINÁCH A MOČOVÝCH CESTÁCH S MCC 0,5806

11371 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST BEZ CC 0,3676

11372 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S CC 0,4308

11373 JINÉ PORUCHY LEDVIN A MOČOVÝCH CEST S MCC 0,6055

12011 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE BEZ CC 2,3157

12012 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S CC 2,5014

12013 VELKÉ VÝKONY V OBLASTI PÁNVE U MUŽE S MCC 3,4334

12021 VÝKONY NA PENISU BEZ CC 0,6171

12022 VÝKONY NA PENISU S CC 1,0346

12023 VÝKONY NA PENISU S MCC 1,0346

12031 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC 1,2987

12032 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC 1,4409

12033 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC 1,6939

12041 VÝKONY NA VARLATECH BEZ CC 0,6157

12042 VÝKONY NA VARLATECH S CC 0,7981

12043 VÝKONY NA VARLATECH S MCC 0,8446

12051 CIRKUMCIZE BEZ CC 0,4390

12052 CIRKUMCIZE S CC 0,4791

12053 CIRKUMCIZE S MCC 0,5187

12061 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC 0,9163

12062 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC 1,0792

12063 JINÉ VÝKONY NA MUŽSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC 1,6729

12301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,5522

12302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,7942

12303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,9381

12311 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,2425

12312 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S CC 0,3204

12313 PORUCHY MUŽSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU, KROMĚ MALIGNÍHO ONEMOCNĚNÍ S MCC 0,3451

13011 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE BEZCC 3,9556

13012 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S CC 4,4586

13013 EXENTERACE PÁNVE, RADIKÁLNÍ HYSTEREKTOMIE A RADIKÁLNÍ VULVEKTOMIE S MCC 4,6091

13021 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH BEZ CC 2,9797

13022 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S CC 3,3758

13023 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PRO MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ NA OVARIÍCH A ADNEXECH S MCC 6,4743

13031 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A 2,1566

ADNEXECH BEZ CC

13032 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A 2,7803

ADNEXECH S CC

13033 VÝKONY NA DĚLOZE A ADNEXECH PŘI MALIGNÍM ONEMOCNĚNÍ JINDE NEŽ NA VAJEČNÍKU A 4,0851

ADNEXECH S MCC

13041 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH BEZ CC 1,4904

13042 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S CC 1,7010

13043 DĚLOŽNÍ A ADNEXÁLNÍ VÝKONY PŘI CA IN SITU A NEZHOUBNÝCH ONEMOCNĚNÍCH S MCC 2,2094

13051 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE BEZ CC 0,7839

13052 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S CC 1,0618

13053 GYNEKOLOGICKÁ LAPAROSKOPIE NEBO LAPAROTOMICKÁ STERILIZACE S MCC 1,4398

13061 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU BEZ CC 1,0415

13062 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S CC 1,0539

13063 REKONSTRUKČNÍ VÝKONY NA ŽENSKÉM REPRODUKČNÍM SYSTÉMU S MCC 1,2261

13071 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY BEZ CC 0,3662

13072 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S CC 0,4928

13073 VAGINÁLNÍ, CERVIKÁLNÍ A VULVOVÉ VÝKONY S MCC 0,6676

13081 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU BEZ CC 0,8259

13082 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S CC 0,8259

13083 ENDOSKOPICKÉ PŘERUŠENÍ VEJCOVODU S MCC 0,8259

13091 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC 0,2845

13092 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC 0,3325

13093 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC 0,4283

13101 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 1,6135

13102 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 2,1500

13103 JINÉ VÝKONY PŘI PORUCHÁCH A ONEMOCNĚNÍCH ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 4,1447

13301 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,6355

13302 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,6524

13303 MALIGNÍ ONEMOCNĚNÍ ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,8968

13311 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,3664

13312 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,5603

13313 INFEKCE ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,8657

13321 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU BEZ CC 0,2386

13322 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S CC 0,3400

13323 MENSTRUAČNÍ A JINÉ PORUCHY ŽENSKÉHO REPRODUKČNÍHO SYSTÉMU S MCC 0,5136

14601 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC 1,2045

14602 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC 1,4349

14603 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC 1,6040

14611 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ BEZ CC 0,6671

14612 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S CC 0,7524

14613 VAGINÁLNÍ POROD SE STERILIZACÍ A/NEBO DILATACÍ A KYRETÁŽÍ S MCC 0,7615

14621 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE BEZ CC 0,8853

14622 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S CC 2,7523

14623 VAGINÁLNÍ POROD S VÝKONEM, KROMĚ STERILIZACE A/NEBO DILATACE A KYRETÁŽE S MCC 3,7439

14631 VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC 0,4653

14632 VAGINÁLNÍ POROD S CC 0,5085

14633 VAGINÁLNÍ POROD S MCC 0,5085

14641 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ BEZ CC 0,2697

14642 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ SCC 0,3406

14643 POTRAT S DILATACÍ A KYRETÁŽÍ, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽÍ NEBO HYSTEREKTOMIÍ SMCC 0,3406

14651 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIEBEZ CC 0,1277

14652 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIES CC 0,2216

14653 POTRAT BEZ DILATACE A KYRETÁŽE, ASPIRAČNÍ KYRETÁŽE NEBO HYSTEREKTOMIES MCC 0,3044

14661 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC 0,2708

14662 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC 0,3807

14663 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC 0,4520

14671 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC 0,2178

14672 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC 0,2860

14673 POPORODNÍ A POPOTRATOVÉ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC 0,2860

14681 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM BEZ CC 1,4639

14682 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S CC 1,6946

14683 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ S VÝKONEM S MCC 2,9878

14691 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU BEZ CC 1,1601

14692 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S CC 1,4248

14693 MIMODĚLOŽNÍ TĚHOTENSTVÍ BEZ VÝKONU S MCC 1,4552

14701 HROZÍCÍ POTRAT BEZ CC 0,3774

14702 HROZÍCÍ POTRAT S CC 0,5052

14703 HROZÍCÍ POTRAT S MCC 0,5052

14711 FALEŠNÝ POROD BEZ CC 0,1588

14712 FALEŠNÝ POROD S CC 0,3778

14713 FALEŠNÝ POROD S MCC 0,3778

14721 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM BEZ CC 0,4083

14722 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S CC 0,7395

14723 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY S VÝKONEM S MCC 1,0419

14731 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU BEZ CC 0,3110

14732 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S CC 0,5296

14733 JINÉ PŘEDPORODNÍ DIAGNÓZY BEZ VÝKONU S MCC 0,5296

15601 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ < 5 DNÍ BEZ CC 0,3036

15602 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ < 5 DNÍ S CC 2,2586

15603 NOVOROZENEC, MRTVÝ NEBO PŘELOŽENÝ < 5 DNÍ S MCC 5,1102

15611 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ BEZ CC 9,7958

15612 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S CC 13,7141

15613 NOVOROZENEC, S TRANSPLANTACÍ ORGÁNU NEBO MIMOTĚLNÍ MEMBRÁNOVOU OXYGENACÍ S MCC 21,7956

15621 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU 2499G, S VÁŽNOU ANOMÁLIÍ NEBO DĚDIČNÝM STAVEM S 2,1598

MCC

15720 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, SE SYNDROMEM DÝCHACÍCH POTÍŽÍ 2,7797

15731 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM BEZ CC 0,4534

15732 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S CC 2,7838

15733 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S ASPIRAČNÍM SYNDROMEM S MCC 4,9587

15741 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ BEZ CC 0,9037

15742 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S CC 0,9037

15743 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, S VROZENOU NEBO PERINATÁLNÍ INFEKCÍ S MCC 2,2048

15751 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU BEZ CC 0,3979

15752 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S CC 0,5147

15753 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO VÝKONU S MCC 0,5817

16011 VÝKONY NA SLEZINĚ BEZ CC 2,7542

16012 VÝKONY NA SLEZINĚ S CC 3,6970

16013 VÝKONY NA SLEZINĚ S MCC 6,3607

16021 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH BEZ CC 1,0326

16022 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S CC 1,2198

16023 JINÉ VÝKONY PRO KREVNÍ ONEMOCNĚNÍ A NA KRVETVORNÝCH ORGÁNECH S MCC 3,7997

16301 AGRANULOCYTÓZA BEZ CC 1,2485

16302 AGRANULOCYTÓZA S CC 1,7070

16303 AGRANULOCYTÓZA S MCC 3,3958

16311 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI BEZ CC 0,9309

16312 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S CC 1,5257

16313 PORUCHY SRÁŽLIVOSTI S MCC 2,0088

16321 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST BEZ CC 0,6449

16322 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S CC 0,8816

16323 SRPKOVITÁ CHUDOKREVNOST S MCC 1,4041

16331 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI BEZ CC 0,7890

16332 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S CC 0,8813

16333 PORUCHY ČERVENÝCH KRVINEK, KROMĚ SRPKOVITÉ CHUDOKREVNOSTI S MCC 1,2320

16341 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ BEZ CC 0,6296

16342 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S CC 0,8054

16343 JINÉ PORUCHY KRVE A KRVETVORNÝCH ORGÁNŮ S MCC 2,2254

17011 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM BEZ CC 1,5945

17012 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S CC 5,2622

17013 LYMFOM A LEUKÉMIE S VELKÝM VÝKONEM S MCC 8,0771

17021 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM BEZ CC 1,2213

17022 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S CC 1,7262

17023 LYMFOM A LEUKÉMIE S JINÝM VÝKONEM S MCC 8,3899

17031 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM BEZ 2,6079

CC

17032 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S CC 3,6115

17033 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S VELKÝM VÝKONEM S MCC 8,7045

17041 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM BEZ CC 2,6052

17042 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S CC 3,2048

17043 MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A ŠPATNĚ DIFERENCOVANÉ NÁDORY S JINÝM VÝKONEM S MCC 4,6114

17301 AKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC 1,7535

17302 AKUTNÍ LEUKÉMIE S CC 1,8164

17303 AKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC 11,0888

17311 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE BEZ CC 1,0727

17312 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S CC 1,1519

17313 LYMFOM A NEAKUTNÍ LEUKÉMIE S MCC 2,9304

17321 RADIOTERAPIE BEZ CC 1,4970

17322 RADIOTERAPIE S CC 1,4970

17323 RADIOTERAPIE S MCC 2,5432

17331 CHEMOTERAPIE BEZ CC 0,5844

17332 CHEMOTERAPIE S CC 0,7685

17333 CHEMOTERAPIE S MCC 1,1586

17341 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ BEZ CC 0,7414

17342 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S CC 0,7672

17343 JINÉ MYELOPROLIFERATIVNÍ PORUCHY A DIAGNÓZA NEDIFERENCOVANÝCH NÁDORŮ S MCC 1,4545

18011 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC 0,4600

18012 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC 4,6989

18013 VÝKONY PRO INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC 11,0578

18021 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC 1,2965

18022 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC 1,5690

18023 VÝKONY PRO POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC 3,7496

18301 SEPTIKÉMIE BEZ CC 1,6049

18302 SEPTIKÉMIE S CC 1,6049

18303 SEPTIKÉMIE S MCC 3,3126

18311 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE BEZ CC 0,6687

18312 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S CC 0,6815

18313 POOPERAČNÍ A POÚRAZOVÉ INFEKCE S MCC 1,2332

18321 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU BEZ CC 0,4990

18322 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S CC 0,7014

18323 HOREČKA NEZNÁMÉHO PŮVODU S MCC 0,8780

18331 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ BEZ CC 0,5210

18332 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S CC 0,6765

18333 VIROVÉ ONEMOCNĚNÍ S MCC 0,7385

18341 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI BEZ CC 0,6951

18342 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S CC 1,0270

18343 JINÉ INFEKČNÍ A PARAZITÁRNÍ NEMOCI S MCC 1,9560

19011 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI BEZ CC 1,6424

19012 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S CC 2,4313

19013 OPERAČNÍ VÝKONY S HLAVNÍ DIAGNÓZOU DUŠEVNÍ NEMOCI S MCC 5,3754

19301 SCHIZOFRENIE BEZ CC 1,3841

19302 SCHIZOFRENIE S CC 1,9730

19303 SCHIZOFRENIE S MCC 2,1149

19311 PSYCHÓZY BEZ CC 1,3775

19312 PSYCHÓZY S CC 1,4254

19313 PSYCHÓZY S MCC 1,5908

19321 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY BEZ CC 0,8606

19322 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S CC 1,0315

19323 PORUCHY OSOBNOSTI A NÁLADY S MCC 1,5133

19331 BIPOLÁRNÍ PORUCHY BEZ CC 1,5384

19332 BIPOLÁRNÍ PORUCHY S CC 1,7090

19333 BIPOLÁRNÍ PORUCHY S MCC 2,5019

19341 DEPRESE BEZ CC 0,7245

19342 DEPRESE S CC 1,0813

19343 DEPRESE S MCC 1,6135

19351 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH BEZ CC 0,6112

19352 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S CC 0,6553

19353 AKUTNÍ REAKCE, PSYCHOSOCIÁLNÍ PORUCHY A NEURÓZY KROMĚ DEPRESIVNÍCH S MCC 0,6856

19361 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE BEZ CC 0,9639

19362 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S CC 0,9672

19363 ORGANICKÉ DUŠEVNÍ PORUCHY A MENTÁLNÍ RETARDACE S MCC 1,3330

19371 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC 0,9889

19372 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC 0,9889

19373 VÝVOJOVÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC 1,4022

19381 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY BEZ CC 2,3071

19382 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S CC 2,3071

19383 NUTKAVÉ NUTRIČNÍ PORUCHY S MCC 2,8580

19391 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY BEZ CC 0,7644

19392 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S CC 0,8276

19393 JINÉ DUŠEVNÍ PORUCHY S MCC 1,6789

20301 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI 0,2384

DOPORUČENÍ LÉKAŘE BEZ CC

20302 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI 0,2537

DOPORUČENÍ LÉKAŘE S CC

20303 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ ALKOHOLU, LÉKŮ, DROG, ZÁVISLOST NA NICH, PROPUŠTĚNÍ PROTI 0,2537

DOPORUČENÍ LÉKAŘE S MCC

20311 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ BEZ CC 0,8000

20312 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S CC 0,8571

20313 ZÁVISLOST NA DROGÁCH A ALKOHOLU S REHABILITACÍ A/NEBO DETOXIKAČNÍ TERAPIÍ S MCC 0,9306

20321 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU BEZ CC 0,7648

20322 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S CC 0,7648

20323 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA OPIÁTECH A/NEBO KOKAINU S MCC 5,8964

20331 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU BEZ CC 0,3741

20332 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S CC 0,4569

20333 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA ALKOHOLU S MCC 1,5169

20341 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH BEZ CC 0,6131

20342 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S CC 0,6131

20343 ŠKODLIVÉ UŽÍVÁNÍ A ZÁVISLOST NA JINÝCH DROGÁCH S MCC 1,0951

21011 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH BEZ CC 1,1682

21012 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S CC 2,6911

21013 MIKROVASKULÁRNÍ PŘENOS TKÁNĚ NEBO KOŽNÍ ŠTĚP PŘI ÚRAZECH S MCC 9,7516

21021 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH BEZ CC 1,8442

21022 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S CC 2,7625

21023 JINÉ VÝKONY PŘI ÚRAZECH A KOMPLIKACÍCH S MCC 7,6663

21301 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH BEZ CC 2,4332

21302 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S CC 2,4332

21303 PORANĚNÍ NA NESPECIFIKOVANÉM MÍSTĚ NEBO NA VÍCE MÍSTECH S MCC 7,8196

21311 ALERGICKÉ REAKCE BEZ CC 0,1972

21312 ALERGICKÉ REAKCE S CC 0,2693

21313 ALERGICKÉ REAKCE S MCC 0,3690

21321 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) BEZ CC 0,2624

21322 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S CC 0,4350

21323 OTRAVA A TOXICKÉ ÚČINKY LÉKŮ (DROG) S MCC 0,9160

21331 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ BEZ CC 0,3111

21332 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S CC 0,4579

21333 KOMPLIKACE PŘI LÉČENÍ S MCC 0,6371

21341 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO BEZ CC 0,4566

21342 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S CC 1,9586

21343 SYNDROM TÝRANÉHO DÍTĚTE NEBO DOSPĚLÉHO S MCC 1,9586

21351 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ BEZ CC 0,3476

21352 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S CC 0,4225

21353 JINÉ DIAGNÓZY ZRANĚNÍ, OTRAVY A TOXICKÝCH ÚČINKŮ S MCC 1,0752

22501 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE BEZ CC 11,4585

22502 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S CC 23,5573

22503 POPÁLENINY, PŘEVEDENÍ DO JINÉHO ZAŘÍZENÍ AKUTNÍ PÉČE S MCC 23,5573

22510 ROZSÁHLÉ POPÁLENINY S KOŽNÍM ŠTĚPEM 9,0611

22521 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM BEZ 3,3751

CC

22522 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S 7,3348

CC

22523 NEROZSÁHLÉ POPÁLENINY SKRZ CELOU KŮŽI, S KOŽNÍM ŠTĚPEM NEBO INHAL. PORANĚNÍM S 12,0051

MCC

22530 ROZSÁHLÉ POPÁLENINY BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU 4,5278

22541 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU 0,9102

NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ BEZ CC

22542 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU 1,9672

NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S CC

22543 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU POSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE, BEZ KOŽNÍHO ŠTĚPU 2,5611

NEBO INHALAČNÍHO PORANĚNÍ S MCC

22551 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE BEZ CC 0,9498

22552 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S CC 1,6484

22553 POPÁLENINY OMEZENÉHO ROZSAHU NEPOSTIHUJÍCÍ VŠECHNY VRSTVY KŮŽE S MCC 1,6484

23011 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMIBEZ CC 0,7265

23012 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMIS CC 2,0306

23013 OPERAČNÍ VÝKON S DIAGNÓZOU JINÉHO KONTAKTU SE ZDRAVOTNICKÝMI SLUŽBAMIS MCC 6,2936

23301 REHABILITACE BEZ CC 1,0090

23302 REHABILITACE S CC 1,1237

23303 REHABILITACE S MCC 1,2273

23311 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY BEZ CC 0,4180

23312 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S CC 0,5787

23313 SYMPTOMY A ABNORMÁLNÍ NÁLEZY S MCC 0,6642

23321 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV BEZ CC 0,2803

23322 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S CC 0,5618

23323 JINÉ FAKTORY OVLIVŇUJÍCÍ ZDRAVOTNÍ STAV S MCC 1,1027

24010 HIV S VÝKONEM, S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 0,8707

24020 HIV S VÝKONEM, S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV 2,2247

24031 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV BEZ CC 0,3359

24032 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S CC 0,3359

24033 HIV S VÝKONEM, BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV S MCC 0,3359

24301 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU BEZ CC 4,7206

24302 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S CC 4,7206

24303 HIV S VENTILAČNÍ NEBO NUTRIČNÍ PODPOROU S MCC 4,7206

24311 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ BEZ 0,4735

CC

24312 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S CC 0,7510

24313 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, PROPUŠTĚN PŘES LÉKAŘSKÉ DOPORUČENÍ S 1,1837

MCC

24320 HIV S NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝMI INFEKCEMI SOUVISEJÍCÍMI S HIV 0,7347

24331 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ 1,7500

SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU BEZ CC

24332 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ 1,7500

SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S CC

24333 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ 1,7500

SOUVISEJÍCÍCH S HIV, S TUBERKULÓZOU S MCC

24341 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ 0,6383

SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY BEZ CC

24342 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ 0,6383

SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S CC

24343 HIV S DALŠÍ DIAGNÓZOU SOUVISEJÍCÍ S HIV, BEZ NĚKOLIKA ZÁVAŽNÝCH INFEKCÍ 0,6383

SOUVISEJÍCÍCH S HIV, BEZ TUBERKULÓZY S MCC

24350 HIV BEZ DALŠÍ DIAGNÓZY SOUVISEJÍCÍ S HIV 0,5699

25011 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM 8,6354

TRAUMATU BEZ CC

25012 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM 8,6354

TRAUMATU S CC

25013 KRANIOTOMIE, VELKÝ VÝKON NA PÁTEŘI, KYČLI A KONČ. PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM 15,7720

TRAUMATU S MCC

25021 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU BEZ CC 5,8418

25022 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S CC 5,8418

25023 JINÉ VÝKONY PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM TRAUMATU S MCC 12,8075

25301 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM 0,9668

TRAUMATU BEZ CC

25302 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM 1,1460

TRAUMATU S CC

25303 DIAGNÓZY TÝKAJÍCÍ SE HLAVY, HRUDNÍKU A DOLNÍCH KONČETIN PŘI MNOHOČETNÉM ZÁVAŽNÉM 2,3153

TRAUMATU S MCC

25311 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU BEZ CC 1,1735

25312 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S CC 1,3023

25313 JINÉ DIAGNÓZY MNOHOČETNÉHO ZÁVAŽNÉHO TRAUMATU S MCC 2,3381

88871 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 1,1598

88872 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 2,8373

88873 ROZSÁHLÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 6,4976

88881 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 1,0503

88882 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 1,0910

88883 PROSTATICKÉ VÝKONY, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 2,2361

88891 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY BEZ CC 0,5541

88892 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S CC 1,1476

88893 VÝKONY OMEZENÉHO ROZSAHU, KTERÉ SE NETÝKAJÍ HLAVNÍ DIAGNÓZY S MCC 2,3088

99980 HLAVNÍ DIAGNÓZA NEPLATNÁ JAKO PROPOUŠTĚCÍ DIAGNÓZA 0,4184

99990 NEZAŘADITELNÉ 0,4061

-------- --------------------------------------------------------------------------------- ------------

3.3 Základní paušální úhrada (PUZ2008) se nejpozději do 31.5.2009

přepočte, přičemž do přepočtu se zahrnuje zdravotní péče, která byla

zdravotnickým zařízením za rok 2008 vykázána nejpozději do 31.3.2009 a

zdravotní pojišťovnou uznána, takto:PUP2008 = PUZhosp2008 * ( 1 - CMalfa / CMtot) + CMalfa * ZS + PUZamb2008kde:PUP2008 přepočtená základní paušální úhradaPUZhosp2008 část základní paušální úhrady PUZ2008 za

hospitalizační péči, která se stanoví takto:PUZhosp2008= PUZhosp2007 * KnPUZhosp2007= Vhosp * ICBref + ZUMhosp +ZULPhosp + LPhosp + KPhosp

Vhosp celkový počet zdravotnickým zařízením

v roce 2007 vykázaných a zdravotní pojišťovnou

uznaných bodů za výkony, provedené během

hospitalizací, včetně výkonů ve vyjmenovaných

odbornostech a konziliárních vyšetření, podle

seznamu výkonů, po odečtení bodů za výkony

(včetně výkonů ve vyjmenovaných odbornostech

a konziliárních vyšetření, podle seznamu výkonů)

provedené v roce 2007, během hospitalizací,

které jsou podle Klasifikace zařazeny do

vyjmenovaných skupinZUMhosp celková výše úhrady za zdravotnickým

zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou

uznaný zvlášť účtovaný materiál poskytnutý

v roce 2007 v souvislosti s výkony, provedenými

během hospitalizací, s výjimkou zvlášť

účtovaného materiálu poskytnutého v roce 2007

v souvislosti s výkony, provedenými během

hospitalizací, které jsou podle Klasifikace

zařazeny do vyjmenovaných skupinZULPhosp celková výše úhrady za zdravotnickým

zařízením vykázané a zdravotní pojišťovnou

uznané zvlášť účtované léčivé přípravky

poskytnuté v roce 2007 v souvislosti s výkony,

provedenými během hospitalizací, s výjimkou

zvlášť účtovaných léčivých přípravků

poskytnutých v roce 2007 v souvislosti s výkony,

provedenými během hospitalizací, které jsou

podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných

skupinLPhosp paušální částka, kterou se hradí léčivé

přípravky, k ošetřovacím dnům vykázaným a

zdravotní pojišťovnou uznaným za rok 2007,

s výjimkou paušální částky k ošetřovacím dnům

vykázaným za rok 2007 během hospitalizací, které

jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných

skupinKPhosp ostatní zdravotní péče hrazená v korunách

(kromě ZUMhosp, ZULPhosp a LPhosp) vykázaná a

zdravotní pojišťovnou uznaná, poskytnutá

zdravotnickým zařízením v roce 2007 v průběhu

hospitalizací, s výjimkou zdravotní péče

poskytnuté v roce 2007 v průběhu hospitalizací,

které jsou podle Klasifikace zařazeny do

vyjmenovaných skupinCMalfa počet případů hospitalizací ukončených v roce 2008,

které jsou podle Klasifikace zařazeny do skupin

vztažených k diagnóze, vynásobený Indexy, které

jsou uvedeny v bodě 3.4CMtot počet případů hospitalizací ukončených v roce 2008,

zařazených Klasifikací do skupin vztažených k

diagnóze, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny

v bodě 3.2, s výjimkou případů hospitalizací, které

jsou podle Klasifikace zařazeny do vyjmenovaných

skupinZS základní sazba se pro rok 2008 stanoví ve výši 20 413 Kč

PUZamb2008 část paušální úhrady PUZ2008 za ambulantní

péči, do které se započítává veškerá zdravotní péče

poskytnutá ambulantním pacientům, včetně zdravotní péče ve

vyjmenovaných odbornostech a konziliárních vyšetření,

podle seznamu výkonů, vypočtená takto:PUZamb2008 = PUZ2008 - PUZhosp20083.4 Skupiny vztažené k diagnóze podle Klasifikace s Indexy, použité k

výpočtu hodnoty CMalfa, uvedené v bodě 3.3:

------ --------------------------------------------------------- ---------

IR-DRG5) Název skupiny Index

------ --------------------------------------------------------- ---------

01051 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU BEZ CC 0,1705

01052 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S CC 0,2192

01053 UVOLNĚNÍ KARPÁLNÍHO TUNELU S MCC 0,2327

01451 OTŘES MOZKU BEZ CC 0,2502

01452 OTŘES MOZKU S CC 0,2904

01453 OTŘES MOZKU S MCC 0,4669

02041 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE BEZ CC 0,5243

02042 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S CC 0,5719

02043 VÝKONY NA ČOČCE S NEBO BEZ VITREKTOMIE S MCC 0,5719

03061 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE BEZ CC 1,0647

03062 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S CC 1,3239

03063 VÝKONY NA SLINNÉ ŽLÁZE S MCC 1,3773

05021 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC 16,7875

05022 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC 22,0351

05023 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC 22,2832

05041 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 14,5375

05042 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 16,3142

05043 VÝKONY NA SRDEČNÍ CHLOPNI BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 18,6424

05051 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ BEZ CC 12,0895

05052 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S CC 14,0417

05053 KORONÁRNÍ BYPASS SE SRDEČNÍ KATETRIZACÍ S MCC 15,0073

05061 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE BEZ CC 10,0195

05062 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S CC 10,4284

05063 KORONÁRNÍ BYPASS BEZ SRDEČNÍ KATETRIZACE S MCC 12,5552

05101 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM 6,9680

MYOKARDU BEZ CC

05102 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM 7,0606

MYOKARDU S CC

05103 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY S AKUTNÍM INFARKTEM 8,0973

MYOKARDU S MCC

05111 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO 6,5566

INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU BEZ CC

05112 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO 6,5566

INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S CC

05113 IMPLANTACE TRVALÉHO KARDIOSTIMULÁTORU BEZ AKUTNÍHO 7,2851

INFARKTU MYOKARDU, SELHÁNÍ SRDCE NEBO ŠOKU S MCC

05131 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU 5,7124

MYOKARDU BEZ CC

05132 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU 5,8581

MYOKARDU S CC

05133 PERKUTÁNNÍ KARDIOVASKULÁRNÍ VÝKONY BEZ AKUTNÍHO INFARKTU 6,4009

MYOKARDU S MCC

05311 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ BEZ CC 1,0102

05312 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S CC 1,1061

05313 SRDEČNÍ KATETRIZACE PŘI ISCHEMICKÉ CHOROBĚ SRDEČNÍ S MCC 1,2632

06011 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU BEZ CC 3,6731

06012 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S CC 4,2191

06013 VELKÉ VÝKONY NA TLUSTÉM A TENKÉM STŘEVU S MCC 5,6110

06051 VÝKONY NA APENDIXU BEZ CC 1,0370

06052 VÝKONY NA APENDIXU S CC 1,2758

06053 VÝKONY NA APENDIXU S MCC 1,8180

06081 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ 0,7236

NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE BEZ CC

06082 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ 1,0194

NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S CC

06083 LAPAROTOMICKÉ VÝKONY PŘI TŘÍSELNÉ, STEHENNÍ, UMBILIKÁLNÍ 1,3567

NEBO EPIGASTRICKÉ KÝLE S MCC

07041 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE BEZ CC 1,6302

07042 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S CC 1,8555

07043 LAPAROSKOPICKÁ CHOLECYSTEKTOMIE S MCC 2,2424

08031 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY BEZ CC 6,9862

08032 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S CC 8,7586

08033 FÚZE PÁTEŘE, NE PRO DEFORMITY S MCC 10,5248

08081 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE 2,6233

VELKÝCH KLOUBŮ BEZ CC

08082 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE 3,1903

VELKÝCH KLOUBŮ S CC

08083 VÝKONY NA KYČLÍCH A STEHENNÍ KOSTI, KROMĚ REPLANTACE 3,9092

VELKÝCH KLOUBŮ S MCC

10051 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY 1,4322

BEZ CC

10052 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY 1,6735

S CC

10053 VÝKONY NA ŠTÍTNÉ A PŘÍŠTITNÉ ŽLÁZE, THYROGLOSSÁLNÍ VÝKONY 2,0576

S MCC

12031 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE BEZ CC 1,2987

12032 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S CC 1,4409

12033 TRANSURETRÁLNÍ PROSTATEKTOMIE S MCC 1,6939

13091 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE BEZ CC 0,2845

13092 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S CC 0,3325

13093 DILATACE, KYRETÁŽ A KÓNIZACE S MCC 0,4283

14601 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM BEZ CC 1,2045

14602 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S CC 1,4349

14603 POROD CÍSAŘSKÝM ŘEZEM S MCC 1,6040

14631 VAGINÁLNÍ POROD BEZ CC 0,4653

14632 VAGINÁLNÍ POROD S CC 0,5085

14633 VAGINÁLNÍ POROD S MCC 0,5085

15751 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO 0,3979

VÝKONU BEZ CC

15752 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO 0,5147

VÝKONU S CC

15753 NOVOROZENEC, VÁHA PŘI PORODU > 2499G, BEZ ZÁKLADNÍHO 0,5817

VÝKONU S MCC

------ --------------------------------------------------------- ---------3.5 Výše výsledné paušální složky úhrady (PUV2008) poskytnuté

zdravotnickému zařízení v roce 2008 se rovná výši přepočtené základní

paušální úhrady (PUP2008), pokud přepočtená základní paušální úhrada

(PUP2008) nebude v příslušném pololetí roku 2008 menší než 104 % podílu

základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu (PUZ2008/Kn) a zároveň

nebude vyšší než 106 % tohoto podílu.3.6 Pokud přepočtená základní paušální úhrada (PUP2008) bude menší než

104 % podílu základní paušální úhrady a koeficintu nárůstu

(PUZ2008/Kn), stanoví se výsledná paušální složka úhrady jako PUV2008

min takto:

PUV2008 min = 1,04 * (PUZ2008/Kn)

3.7 Pokud přepočtená základní paušální úhrada (PUP2008) bude větší než

106 % podílu základní paušální úhrady a koeficientu nárůstu

(PUZ2008/Kn), stanoví se výsledná paušální složka úhrady jako PUV2008

max takto:

PUV2008 max = 1,06 * (PUZ2008/Kn)

3.8 Výsledná paušální složka úhrady (PUV2008), popřípadě stanovená

PUV2008 min nebo PUV2008 max náleží zdravotnickému zařízení, jestliže:3.8.1 zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet

hospitalizací za rok 2008 zařazených do skupin vztažených k diagnóze

podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v bodu 3.2, ve

výši alespoň 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní

pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2007 zařazených do

skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace, vynásobeného Indexy,

které jsou uvedeny v bodu 3.2; do hodnoceného ani referenčního období

se nezapočítávají hospitalizace, které jsou podle Klasifikace zařazeny

do vyjmenovaných skupin,3.8.2 zdravotnické zařízení vykáže a zdravotní pojišťovna uzná počet

bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok 2008 ve výši

alespoň 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou

uznaného počtu bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok

2007.3.9 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou

uznaný počet hospitalizací za rok 2008 zařazených do skupin vztažených

k diagnóze podle Klasifikace, vynásobený Indexy, které jsou uvedeny v

bodu 3.2, bude menší než 95 % zdravotnickým zařízením vykázaného a

zdravotní pojišťovnou uznaného počtu hospitalizací za rok 2007

zařazených do skupin vztažených k diagnóze podle Klasifikace,

vynásobeného Indexy, které jsou uvedeny v bodu 3.2, výsledná paušální

úhrada (PUV2008, popřípadě PUV2008 min nebo PUV2008 max) se pro rok

2008 sníží o stejný počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 95

% hodnoty podle bodu 3.8.1, vynásobený indexem (PUP2008 - PUZamb2008)/

PUP2008.3.10 Pokud zdravotnickým zařízením vykázaný a zdravotní pojišťovnou

uznaný počet bodů za výkony poskytnuté v rámci ambulantní péče za rok

2008 bude menší než 95 % počtu bodů zdravotnickým zařízením vykázaných

a zdravotní pojišťovnou uznaných za výkony poskytnuté v rámci

ambulantní péče za rok 2007, výsledná paušální úhrada (PUV2008,

popřípadě PUV2008 min nebo PUV2008 max) se pro rok 2008 sníží o stejný

počet procentních bodů, o který nebylo dosaženo 95 % hodnoty podle bodu

3.8.2, vynásobený indexem PUZamb2008/ PUP2008. Pro účely výpočtu počtu

bodů podle bodu 3.8.2 se výkony vykazované v souvislosti s jednodenní

péčí na lůžku, podle seznamu výkonů, považují za výkony poskytnuté v

rámci ambulantní péče.3.11 Výsledná paušální úhrada (PUV2008, popřípadě PUV2008 min nebo

PUV2008 max) se sníží o součet procentních bodů vypočtených v bodech

3.9 a 3.10.4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a

struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní

pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně

vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.5. Zdravotní pojišťovna zohlední změnu objemu vykázané a zdravotní

pojišťovnou uznané mimořádně nákladné zdravotní péče poskytnuté v roce

2008 oproti roku 2007, pokud tato péče není hrazena jiným způsobem.

Mimořádně nákladnou zdravotní péčí se pro účely této vyhlášky rozumí

zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením pojištěnci, jejíž

objem přesáhne částku 1 000 000 Kč. Do objemu zdravotní péče se

započítávají zvlášť účtované léčivé přípravky, zvlášť účtovaný materiál

a bodová hodnota zdravotních výkonů podle seznamu výkonů s hodnotou

bodu podle § 2.6. Do paušální úhrady podle bodů 1 až 5 se nezahrnuje zdravotní péče

poskytnutá pojištěncům z EU. Je-li tato péče na základě smluvního

ujednání hrazena podle seznamu výkonů, hodnota bodu se stanoví v § 2.B) Ústavní péče podle § 3 odst. 21. Paušální sazba za jeden den hospitalizacea) Paušální sazba za jeden den hospitalizace se stanoví pro každou

kategorii pacienta a typ ošetřovacího dne samostatně, podle seznamu

výkonů a zahrnuje hodnotu příslušného ošetřovacího dne, včetně režie

přiřazené k ošetřovacímu dni a kategorie pacienta, podle seznamu

výkonů, paušální částku, kterou se hradí léčivé přípravky podle § 17

odst. 7 zákona a zdravotní výkony, kterými se vykazuje příjmové a

propouštěcí vyšetření podle seznamu výkonů.b) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace se stanoví ve výši

102 % paušální sazby za ošetřovací den náležející zdravotnickému

zařízení, s výjimkou psychiatrických odborných léčebných ústavů

vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026 podle seznamu výkonů, v roce

2007.c) Výše paušální sazby za jeden den hospitalizace v psychiatrických

odborných léčebných ústavech vykazujících ošetřovací dny 00021 a 00026

podle seznamu výkonů se stanoví ve výši 103 % paušální sazby za

ošetřovací den náležející zdravotnickému zařízení v roce 2007.d) Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a

struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní

pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně

vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.2. Úhrada ambulantní péče, zvláštní ambulantní péče a zvláštní ústavní

péčea) Pro ambulantní zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů se

hodnota bodu stanoví v § 2.b) Pro zvláštní ambulantní péči poskytovanou podle § 22 písm. c)

zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši

1,03 Kč.c) Pro zvláštní ústavní péči poskytovanou ve zdravotnických zařízeních

hospicového typu podle § 22a zákona, hrazenou podle seznamu výkonů, se

stanoví hodnota bodu ve výši 1,03 Kč.C) Regulační omezení1. Pokud celková úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické prostředky

předepsané zdravotnickým zařízením pojištěncům příslušné zdravotní

pojišťovny v roce 2008, s výjimkou zdravotnických prostředků

schválených revizním lékařem, převýší 105 % úhrady za léčivé přípravky

a zdravotnické prostředky předepsané v roce 2007, s výjimkou

zdravotnických prostředků schválených revizním lékařem, může zdravotní

pojišťovna v rámci celkové úhrady zdravotnickému zařízení snížit úhradu

o částku odpovídající nejvýše 40 % tohoto překročení. Do celkové úhrady

se započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující

lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.2. V případě, že zdravotnické zařízení poskytlo v 1. pololetí nebo ve

2. pololetí 2008 zdravotní péči 100 a méně pojištěncům příslušné

zdravotní pojišťovny, zdravotní pojišťovna neuplatní regulaci uvedenou

v bodu 1.Příloha 2Hodnota bodu, výše úhrad zdravotní péče a regulační omezení podle § 4A) Kombinovaná kapitačně výkonová platba1. Výše kapitační platby se vypočte podle počtu přepočtených pojištěnců

příslušné zdravotní pojišťovny, násobeného základní sazbou stanovenou

na jednoho registrovaného pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny na

kalendářní měsíc. Základní sazba podle věty první se stanoví ve výši 42

Kč. Počet přepočtených pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny se

vypočte vynásobením počtu zdravotnickým zařízením registrovaných

pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny v jednotlivých věkových

skupinách podle bodu 4, násobených indexem podle bodu 4. Výše základní

sazby, popřípadě celková výše úhrady, může být navýšena při splnění

podmínek stanovených ve smlouvě mezi zdravotní pojišťovnou a

zdravotnickým zařízením. Toto navýšení nesmí být v rozporu se zdravotně

pojistným plánem zdravotní pojišťovny.2. Pro zdravotní výkony nezahrnuté do kapitační platby, zdravotní

výkony za neregistrované pojištěnce příslušné zdravotní pojišťovny a za

pojištěnce z EU, zdravotnickým zařízením vykázané a zdravotní

pojišťovnou uznané, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota

bodu ve výši 1 Kč.3. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů,

se stanoví hodnota bodu ve výši 0,91 Kč.4. Index vyjadřuje poměr nákladů na pojištěnce v dané věkové skupině

vůči nákladům na pojištěnce ve věkové skupině 15 až 19 let.Věkové skupiny a indexy:

+----------------+-------+

|Věková skupina |Index |

+----------------+-------+

| 0 - 4 roky | 3,80 |

+----------------+-------+

| 5 - 9 let | 1,65 |

+----------------+-------+

|10 - 14 let | 1,30 |

+----------------+-------+

|15 - 19 let | 1,00 |

+----------------+-------+

|20 - 24 let | 0,90 |

+----------------+-------+

|25 - 29 let | 0,95 |

+----------------+-------+

|30 - 34 let | 1,00 |

+----------------+-------+

|35 - 39 let | 1,05 |

+----------------+-------+

|40 - 44 let | 1,05 |

+----------------+-------+

|45 - 49 let | 1,10 |

+----------------+-------+

|50 - 54 let | 1,35 |

+----------------+-------+

|55 - 59 let | 1,45 |

+----------------+-------+

|60 - 64 let | 1,50 |

+----------------+-------+

|65 - 69 let | 1,70 |

+----------------+-------+

|70 - 74 let | 2,00 |

+----------------+-------+

|75 - 79 let | 2,40 |

+----------------+-------+

|80 - 84 let | 2,90 |

+----------------+-------+

|85 a více let | 3,40 |

+----------------+-------+B) Kombinovaná kapitačně výkonová platba s dorovnáním kapitace1. Výše kapitační platby s dorovnáním kapitace se stanoví podle písm.

A) bodu 1. Dorovnání kapitace se poskytuje v případech, kdy praktický

lékař pro dospělé nebo praktický lékař pro děti a dorost má, s ohledem

na geografické podmínky, menší počet pojištěnců příslušné zdravotní

pojišťovny, než je 70 % celostátního průměrného počtu pojištěnců

příslušné zdravotní pojišťovny (celostátní průměrný počet se stanoví

vždy pro daný kalendářní rok podle údajů Centrálního registru

pojištěnců, spravovaného Všeobecnou zdravotní pojišťovnou České

republiky) a poskytování takové zdravotní péče je nezbytné ke splnění

povinností zdravotní pojišťovny podle § 46 odst. 1 zákona.2. Dorovnání kapitace lze poskytnout až do výše 90 % kapitační platby

vypočtené na celostátní průměrný počet pojištěnců příslušné zdravotní

pojišťovny. Na dorovnání se podílí zdravotní pojišťovna, se kterou má

zdravotnické zařízení uzavřenu smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní

péče podílem, který odpovídá procentu jejích pojištěnců registrovaných

tímto zdravotnickým zařízením z celkového počtu pojištěnců všech

zdravotních pojišťoven registrovaných tímto zdravotnickým zařízením.3. Pro úhradu podle seznamu výkonů se písm. A) body 2 a 3 použijí

obdobně.C) Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonůPro zdravotní péči hrazenou podle seznamu výkonů a pro výkony dopravy v

návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu

ve výši 0,91 Kč.D) Regulační omezení1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a

za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se

nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu prováděné

zdravotnickým zařízením, které má se zdravotní pojišťovnou na

poskytování těchto zdravotních výkonů uzavřenu smlouvu):1.1. Pokud průměrná úhrada za léčivé přípravky a zdravotnické

prostředky předepsané zdravotnickým zařízením, vztažená na jednoho

přepočteného pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou

úhradu za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky, je

zdravotní pojišťovna oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z

překročení. Do průměrné úhrady na jednoho přepočteného pojištěnce se

započítávají i doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující

lékař vyloučil možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.1.2. Pokud průměrná úhrada za vyžádanou péči ve vyjmenovaných

odbornostech podle seznamu výkonů, vztažená na jednoho přepočteného

pojištěnce převýší o více než 20 % celostátní průměrnou úhradu za

vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech, je zdravotní pojišťovna

oprávněna uplatnit regulační srážku do výše 25 % z překročení.2. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud

zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž

základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě

1.2.3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud

zdravotnické zařízení registrovalo v roce 2007 nebo 2008 50 a méně

pojištěnců příslušné zdravotní pojišťovny nebo poskytlo zdravotní péči

50 a méně neregistrovaným pojištěncům příslušné zdravotní pojišťovny

nebo jedná-li se o zdravotní péči poskytnutou pojištěncům z EU.4. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková úhrada

za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané

praktickými lékaři pro dospělé a praktickými lékaři pro děti a dorost v

roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní

péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné

zdravotní pojišťovny.5. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada

za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2008 nepřevýší

předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008

vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní

pojišťovny.6. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle

bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady

poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za

kapitační platbu a zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť

účtovaný materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2008.Příloha 3Hodnota bodu, výše úhrad a regulační omezení podle § 5A) Hodnota bodu a výše úhrad1. Výše úhrady se stanoví podle seznamu výkonů úhradou za poskytnuté

zdravotní výkony s hodnotou bodu ve výšia) 1,05 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující hemodialyzační péči,

pro zdravotnická zařízení vykazující výkony odbornosti 910 -

psychoterapie podle seznamu výkonů společně s ošetřovacím dnem denního

stacionáře podle seznamu výkonů,b) 1,10 Kč pro zdravotnická zařízení smluvních odborností 901 -

klinická psychologie, 903 - klinická logopedie a 927 - ortoptista,

podle seznamu výkonů,c) 1 Kč pro ostatní zdravotnická zařízení. V případech vymezených v

bodu 6. písm. a) může zdravotní pojišťovna hradit zdravotnickému

zařízení zdravotní výkony pro danou odbornost reálně dosaženou hodnotou

bodu vynásobenou indexem nárůstu úhrad, stanovenými v bodu 2.2. Není-li dále stanoveno jinak, celková výše úhrady zdravotnickému

zařízenía) poskytujícímu zdravotní péči v jedné odbornosti nepřekročí částku,

která se vypočte takto:POPzpo x PUROo x Inukde:POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané

odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném

pololetí 2008; unikátním pojištěncem se pro účely

této vyhlášky rozumí jeden pojištěnec příslušné

zdravotní pojišťovny ošetřený zdravotnickým zařízením

v dané odbornosti v příslušném pololetí alespoň

jedenkrát, přičemž není rozhodné, zda se jedná

o ošetření v rámci vlastní péče nebo péče vyžádané.

Pokud byl tento pojištěnec zdravotnickým zařízením

v dané odbornosti ošetřen v příslušném pololetí

vícekrát, zahrnuje se do počtu unikátních pojištěnců

příslušné zdravotní pojišťovny ošetřených v dané

odbornosti pouze jedenkrát

PUROo průměrná úhrada za zdravotní výkony, včetně zvlášť

účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých

přípravků, na jednoho unikátního pojištěnce

ošetřeného v dané odbornosti zdravotnickým zařízením

v příslušném pololetí 2007

Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06

b) poskytujícímu zdravotní péči ve více odbornostech nepřekročí částku

rovnající se součtu částek za jednotlivé odbornosti, kde se částka za

jednotlivou odbornost vypočte takto:POPzpo x PUROo x Inukde:POPzpo počet unikátních pojištěnců ošetřených v dané

odbornosti zdravotnickým zařízením v příslušném

pololetí 2008PUROo se vypočte takto:PUROo = PPBROo x RDHB + PUZUMROo + PUZULPROokde:PPBROo průměrný počet zdravotnickým zařízením vykázaných a

zdravotní pojišťovnou uznaných bodů na jednoho

unikátního pojištěnce ošetřeného v dané odbornosti

zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007RDHB reálně dosažená hodnota bodu pro ambulantní

specializovanou péči, poskytnutou zdravotnickým

zařízením, u zdravotní pojišťovny v příslušném

pololetí 2007, která se stanoví jako podíl celkové

úhrady poskytnuté zdravotnickému zařízení zdravotní

pojišťovnou za ambulantní specializovanou péči

snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a

zvlášť účtované léčivé přípravky za příslušné

pololetí 2007 a celkového počtu bodů za ambulantní

specializovanou péči zdravotnickým zařízením

vykázaných za příslušné pololetí 2007 a zdravotní

pojišťovnou uznaných

PUZUMROo průměrná úhrada za zvlášť účtovaný materiál na

jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti ve

zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2007PUZULPROo průměrná úhrada za zvlášť účtované léčivé přípravky

na jednoho unikátního pojištěnce v dané odbornosti

ve zdravotnickém zařízení v příslušném pololetí 2007

Inu index nárůstu úhrad, který činí nejméně 1,06U zdravotnického zařízení, které v referenčním období

neexistovalo, popřípadě které neposkytovalo péči v dané

odbornosti, může zdravotní pojišťovna pro účely výpočtu celkové

výše úhrady použít průměrné úhrady na jednoho unikátního

pojištěnce za referenční období srovnatelných zdravotnických

zařízení.

3. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007

dojde vlivem změny nasmlouvaného rozsahu poskytované zdravotní péče v

některé odbornosti (tj. změně spektra nasmlouvaných výkonů) k nárůstu

průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce, se celková výše

úhrady zdravotnickému zařízení podle bodu 2 navýší o hodnotu

zdravotnickým zařízením vykázaných a zdravotní pojišťovnou uznaných

nově nasmlouvaných zdravotních výkonů, včetně zvlášť účtovaného

materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků. Nově nasmlouvané

výkony se pro tyto účely ocení podle seznamu výkonů s použitím hodnoty

bodu 0,95 Kč.4. Zdravotní pojišťovna dále zohlední případy, kdy zdravotnické

zařízení prokáže, že zvýšené průměrné náklady na zvlášť účtovaný

materiál a zvlášť účtované léčivé přípravky na jednoho unikátního

pojištěnce v dané odbornosti byly způsobeny změnou výše nebo způsobu

jejich úhrady, popřípadě v důsledku změn struktury ošetřených

pojištěnců.5. Nad rámec celkové výše úhrady stanovené v bodu 2. hradí zdravotní

pojišťovna poskytnutou zdravotní péči podle seznamu výkonů (včetně

zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků),

úhradou za poskytnuté zdravotní výkony s hodnotou bodu stanovenou ve

výši 0,30 Kč. Počet bodů hrazených touto hodnotou se stanoví jako

rozdíl mezi celkovým počtem zdravotnickým zařízením vykázaných a

zdravotní pojišťovnou uznaných bodů a počtem bodů, který se stanoví

jako podíl celkové výše úhrady stanovené v bodu 2., po odečtení

zdravotnickým zařízením vykázaného a zdravotní pojišťovnou uznaného

zvlášť účtovaného materiálu a zvlášť účtovaných léčivých přípravků, a

hodnoty bodu stanovené v bodu 1. c). Pokud má tento rozdíl zápornou

hodnotu, ustanovení tohoto bodu se nepoužije.6. Ustanovení bodu 2. a 5. se nepoužijí:a) v případě zdravotnického zařízení podle bodu 1. písm. c), které v

příslušném pololetí 2007 nebo 2008 v rámci jedné odbornosti ošetřilo 50

a méně unikátních pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného

kapacitního čísla 1,00. Limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců se

přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou

odbornost. Poměrné kapacitní číslo vyjadřuje hodnotově velikost

nasmlouvaného rozsahu zdravotní péče pro danou odbornost poskytované

jedním nositelem výkonu^3) se zdravotní pojišťovnou,b) u zdravotnických zařízení smluvní odbornosti 901 (klinická

psychologie), 903 (klinická logopedie), 927 (ortoptista), u

zdravotnických zařízení vykazujících zdravotní výkony odbornosti 910

(psychoterapie) společně s ošetřovacím dnem denního stacionáře a

ambulantních dialyzačních zařízení odbornosti 108 (nefrologie),c) v případě zdravotní péče poskytované pojištěncům z EU.B) Regulační omezení1. Regulace za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické prostředky a

za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech (do vyžádané péče se

nezahrnují zdravotní výkony mammografického screeningu a screeningu

karcinomu děložního hrdla prováděné zdravotnickým zařízením, které má

se zdravotní pojišťovnou na poskytování těchto zdravotních výkonů

uzavřenu smlouvu):1.1. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho

unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a zdravotnické

prostředky v příslušném pololetí 2008 vyšší než 110 % průměrné úhrady

na jednoho unikátního pojištěnce za předepsané léčivé přípravky a

zdravotnické prostředky v příslušném pololetí 2007, zdravotní

pojišťovna může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2008, snížit

úhradu o částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za předepsané

léčivé přípravky a zdravotnické prostředky (nad 110 %), a to způsoby

obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a zdravotní pojišťovny.

Do průměrné úhrady na jednoho unikátního pojištěnce se započítávají i

doplatky za léčivé přípravky, u kterých předepisující lékař vyloučil

možnost nahrazení podle § 32 odst. 2 zákona.1.2. Pokud zdravotnické zařízení dosáhne průměrné úhrady na jednoho

unikátního pojištěnce za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v

příslušném pololetí 2008 vyšší než 110 % průměrné úhrady na jednoho

unikátního pojištěnce v příslušném pololetí 2007, zdravotní pojišťovna

může zdravotnickému zařízení, po skončení roku 2008, snížit úhradu o

částku odpovídající 40 % zvýšených nákladů za vyžádanou péči (nad 110

%), a to způsoby obsaženými ve smlouvě zdravotnického zařízení a

zdravotní pojišťovny.1.3. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se nepoužijí, pokud

zdravotnické zařízení odůvodní poskytnutou zdravotní péči, na jejímž

základě došlo k překročení průměrných úhrad podle bodu 1.1 popřípadě

1.2.1.4. Regulační omezení podle bodu 1.1 a 1.2 se dále nepoužijí, pokud

celková úhrada za zdravotnickým zařízením předepsané léčivé přípravky a

zdravotnické prostředky a za vyžádanou péči ve vyjmenovaných

odbornostech v příslušném pololetí 2008 nepřekročí 105 % celkové úhrady

v příslušném pololetí 2007 a zdravotnické zařízení v příslušném

pololetí 2008 ošetří alespoň 90 % unikátních pojištěnců oproti

příslušnému pololetí 2007.1.5. Regulační omezení podle bodu 1.1 se nepoužijí, pokud celková

úhrada za veškeré léčivé přípravky a zdravotnické prostředky předepsané

v ambulantních zdravotnických zařízeních poskytujících ambulantní

specializovanou péči v roce 2008 nepřevýší předpokládanou výši úhrad na

tento druh zdravotní péče na rok 2008 vycházející ze zdravotně

pojistného plánu příslušné zdravotní pojišťovny.1.6. Pokud by na základě výpočtu regulačních omezení podle bodu 1.1

nebo podle bodu 1.2 měla být zdravotní pojišťovnou uplatněna regulační

srážka u více než 15 % smluvních zdravotnických zařízení, sníží tato

zdravotní pojišťovna následně limity pro uplatnění příslušného

regulačního omezení tak, aby počet zdravotnických zařízení s

vypočtenými regulačními srážkami nepřekročil hranici 15 % všech

smluvních zdravotnických zařízení.1.7. U zdravotnického zařízení, kde oproti příslušnému pololetí 2007

došlo ke změně nasmlouvaného rozsahu zdravotnických služeb (změna počtu

nositelů výkonů oprávněných předepisovat léčivé přípravky a

zdravotnické prostředky a vyžadovat péči ve vyjmenovaných

odbornostech), zdravotní pojišťovna po dohodě se zdravotnickým

zařízením hodnoty průměrných úhrad v příslušném pololetí 2007 pro tyto

účely úměrně upraví.1.8. U zdravotnického zařízení, které v roce 2007 nebo v části roku

2007 neexistovalo, nebo nemělo uzavřenu smlouvu se zdravotní

pojišťovnou, může zdravotní pojišťovna použít pro účely uplatnění

regulačních omezení podle bodů 1.1 a 1.2 referenční hodnoty

srovnatelných zdravotnických zařízení.2. Pokud zdravotnické zařízení ošetřilo v příslušném pololetí 2007 nebo

v příslušném pololetí 2008 v dané odbornosti 50 a méně unikátních

pojištěnců, při nasmlouvané hodnotě poměrného kapacitního čísla 1,00,

zdravotní pojišťovna tuto odbornost nezahrne do výpočtu regulace podle

bodů 1.1 a 1.2. Limit 50 ošetřených unikátních pojištěnců se

přepočítává nasmlouvanou hodnotou poměrného kapacitního čísla pro danou

odbornost.3. Regulační omezení podle bodu 1.2 se nepoužijí, pokud celková úhrada

za vyžádanou péči ve vyjmenovaných odbornostech v roce 2008 nepřevýší

předpokládanou výši úhrad na tento druh zdravotní péče na rok 2008

vycházející ze zdravotně pojistného plánu příslušné zdravotní

pojišťovny.4. Zdravotní pojišťovna je oprávněna uplatnit regulační srážku podle

bodů 1.1 a 1.2 maximálně do výše odpovídající 15 % objemu úhrady

poskytnuté touto zdravotní pojišťovnou zdravotnickému zařízení za

zdravotní výkony snížené o objem úhrady za zvlášť účtovaný materiál a

zvlášť účtované léčivé přípravky za rok 2008.Příloha 4Hodnota bodu a výše úhrad podle § 71. Paušální úhrada1.1 Paušální úhrada se pro 1. a 2. pololetí 2008 stanoví ve výši 102 %

objemu úhrady za zdravotní výkony, včetně zvlášť účtovaného materiálu a

zvlášť účtovaných léčivých přípravků, zdravotnickým zařízením vykázané

a zdravotní pojišťovnou uznané v příslušném pololetí 2007. Pokud bylo

zdravotnickému zařízení za 1. nebo 2. pololetí 2007 zdravotní

pojišťovnou uznáno a poskytnuto více než 102 % úhrady za příslušné

pololetí 2006, bez úhrady bodů oceněných koeficientem variabilních

nákladů, výše paušální úhrady je rovna výši paušální úhrady za

příslušné pololetí 2007.1.2 Pokud zdravotnické zařízení poskytuje zdravotní péči v odbornosti

809 (radiodiagnostika) podle seznamu výkonů i v dalších odbornostech

uvedených v § 7, stanoví se zvlášť paušální úhrada pro odbornost 809 a

zvlášť pro ostatní odbornosti.1.3 Pokud má zdravotnické zařízení se zdravotní pojišťovnou nasmlouvány

výkony 89711 až 89725 podle seznamu výkonů, může zdravotní pojišťovna

tyto výkony z paušální úhrady vyčlenit a hradit podle seznamu výkonů s

hodnotou bodu, která se stanoví ve výši 0,80 Kč.1.4 Po vyhodnocení celkového objemu poskytnuté zdravotní péče v

příslušném pololetí 2008 zdravotní pojišťovna provede úpravu paušální

úhrady takto:a) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2008 počet

bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, v rozpětí 98 - 102 %

referenčního počtu bodů, výše paušální úhrady stanovená v bodu 1.1 se

nemění; referenčním počtem bodů se rozumí počet zdravotnickým zařízením

vykázaných, zdravotní pojišťovnou uznaných a v plné výši proplacených

bodů v příslušném pololetí 2007. Do počtu vykázaných bodů se zahrnou

pouze zdravotní výkony, které byly zdravotnickým zařízením zdravotní

pojišťovně vykázány za 1. pololetí 2007 nejpozději do 31. října 2007 a

zdravotní pojišťovnou uznány a proplaceny do 31. prosince 2007 a za 2.

pololetí 2007 vykázány nejpozději do 30. dubna 2008 a zdravotní

pojišťovnou uznány do 31. května 2008,b) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2008 počet

bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, nižší než 98 % referenčního

počtu bodů, paušální úhrada podle bodu 1.1 se upraví vynásobením

koeficientem změny výkonnosti, který se vypočte jako podíl vykázaného a

uznaného počtu bodů v příslušném pololetí 2008 a referenčního počtu

bodů,c) pokud zdravotnické zařízení vykáže v příslušném pololetí 2008 počet

bodů, který zdravotní pojišťovna uzná, vyšší než 102 % referenčního

počtu bodů, upraví zdravotní pojišťovna paušální úhradu takto:PB

UPS = PS + [( PS x ------------ - PS) x PKvn]

RPBkde:UPS upravená paušální úhrada

PS paušální úhrada stanovená podle bodu 1.1 a 1.2

PB počet zdravotnickým zařízením vykázaných bodů za

příslušné pololetí 2008 zdravotní pojišťovnou

uznaných

RPB referenční počet bodů

PKvn průměrný koeficient variabilních nákladů

Koeficient PKvn se stanoví pro odbornost 809 ve výši

0,7 a pro ostatní odbornosti ve výši 0,5.1.5 Do paušální úhrady podle bodů 1.1 až 1.4 se nezahrnuje zdravotní

péče poskytovaná pojištěncům z EU, nasmlouvané výkony mammografického

screeningu a screeningu děložního hrdla.1.6 Pokud zdravotnické zařízení poskytlo příslušném pololetí 2007

zdravotní péči méně než 100 unikátním ošetřeným pojištěncům nebo není

možno stanovit paušální úhradu, uhradí se poskytnutá zdravotní péče

podle seznamu výkonů. Hodnota bodu se stanoví v bodu 2.2. Zdravotní péče hrazená podle seznamu výkonů2.1 Pro nasmlouvané výkony mammografického screeningu a pro zdravotní

péči poskytovanou v odbornosti 809 podle seznamu výkonů, hrazené podle

seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1,07 Kč.2.2 Pro nasmlouvané výkony screeningu děložního hrdla, hrazené podle

seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 1 Kč.2.3 Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornostech 222, 801, 802, 804,

805, 807, 812 až 819, 822 a 823, podle seznamu výkonů, hrazenou podle

seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,89 Kč.2.4 Pro nasmlouvané výkony 89711 až 89725, podle seznamu výkonů,

hrazené podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši 0,80 Kč.2.5 Pro zdravotní péči poskytovanou pojištěncům z EU, hrazenou podle

seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu podle bodu 2.1 až 2.4.Příloha 5Hodnota bodu a výše úhrad podle § 81. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,11 Kč pro ambulantní zdravotnická

zařízení poskytující zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24

hodin 7 dní v týdnu.2. Hodnota bodu se stanoví ve výši 0,94 Kč pro ambulantní zdravotnická

zařízenía) v odbornosti 911,b) která neposkytují zdravotní péči v odbornosti 925 s dostupností 24

hodin 7 dní v týdnu.3. Pro zdravotní péči poskytovanou v odbornosti 921 se hodnota bodu

stanoví ve výši 1 Kč.4. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů,

se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje

ustanovení bodů 5. a 6.5. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením do 110 %

vypočteného objemu, popřípadě upraveného podle bodu 7, se hradí podle

seznamu výkonů s hodnotou bodu podle bodů 1 až 3. Tento objem se

vypočte takto:

POPho

PBro x --------------

POProkde:PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a

zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné

pololetí 2007POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených

zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených

zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

6. Zdravotní péče poskytnutá zdravotnickým zařízením v odbornosti 925

nad 110 % objemu vypočteného podle bodu 5, popřípadě upraveného podle

bodu 7, se hradí s hodnotou bodu ve výši 0,43 Kč, jde-li o poskytování

zdravotní péče s dostupností 24 hodin 7 dní v týdnu, v ostatních

případech v odbornostech 911 a 925 s hodnotou bodu ve výši 0,36 Kč a v

odbornosti 921 s hodnotou bodu ve výši 0,40 Kč.7. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a

struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní

pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně

vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.8. Ustanovení bodů 5 a 6 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení

ošetřilo 50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2007.9. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční

předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané

a zdravotní pojišťovnou uznané zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo

ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2007,

přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné

pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna

finančně vypořádá nejpozději do 150 dnů po ukončení příslušného

pololetí 2008.Příloha 6Hodnota bodu a výše úhrad podle § 91. Hodnota bodu se stanoví ve výši 1,02 Kč.2. Pro výkony dopravy v návštěvní službě, hrazené podle seznamu výkonů,

se hodnota bodu stanoví ve výši 0,91 Kč. Na tyto výkony se nevztahuje

ustanovení bodu 3.3. Pro zdravotní péči poskytnutou zdravotnickým zařízením nad vypočtený

objem, hrazenou podle seznamu výkonů, se stanoví hodnota bodu ve výši

0,59 Kč. Tento objem se vypočte takto:

POPho

PBro x --------------

POProkde:PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a

zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za příslušné

pololetí 2007POPho celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených

zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2008POPro celkový počet unikátních pojištěnců ošetřených

zdravotnickým zařízením v příslušném pololetí 2007

4. Pokud dojde ve zdravotnickém zařízení ke změnám v rozsahu a

struktuře poskytované hrazené péče v porovnání s rokem 2007 a zdravotní

pojišťovna tyto změny odsouhlasí, zohlední je ve smlouvě, včetně

vyčíslení navýšení (krácení) úhrad.5. Ustanovení bodu 2 se nepoužije, pokud zdravotnické zařízení ošetřilo

50 a méně unikátních pojištěnců v příslušném pololetí 2007.6. Zdravotní pojišťovna může se zdravotnickým zařízením sjednat měsíční

předběžnou úhradu buď ve výši hodnoty zdravotnickým zařízením vykázané,

a zdravotní pojišťovnou uznané, zdravotní péče za příslušný měsíc, nebo

ve výši jedné šestiny 103 % objemu úhrady v příslušném pololetí 2007,

přičemž zvolenou formu zdravotní pojišťovna zachová po celé příslušné

pololetí. Předběžnou úhradu za příslušné pololetí zdravotní pojišťovna

finančně vypořádá nejpozději do 150 dnů po ukončení příslušného

pololetí 2008.Příloha 7Hodnota bodu a výše úhrad podle § 111. Hodnota bodu se stanovía) ve výši 0,94 Kč pro zdravotnická zařízení poskytující zdravotní péči

v nepřetržitém provozu,b) ve výši 0,88 Kč pro zdravotnická zařízení neposkytující zdravotní

péči v nepřetržitém provozu.2. Zdravotní pojišťovna může nad 103 % vypočteného objemu upravit

hodnotu bodu uvedenou v bodu. 1., a to pro zdravotnická zařízení

uvedená v bodu 1. písm. a) na 0,90 Kč, pro zdravotnická zařízení

uvedená v bodu 1. písm. b) na 0,80 Kč. Tento objem se vypočte takto:POPho

PBro x --------------

POPro

kde:PBro celkový počet zdravotnickým zařízením vykázaných a

zdravotní pojišťovnou uznaných bodů za rok 2007POPho celkový počet unikátních pojištěnců, kterým byla

v roce 2008 poskytnuta zdravotní dopravaPOPro celkový počet unikátních pojištěnců, kterým byla

v roce 2007 poskytnuta zdravotní doprava3. Ustanovení bodu 2, se nepoužije pro zdravotnická zařízení, která v

roce 2007 nebo 2008 poskytla péči méně než 50 unikátním pojištěncům

příslušné zdravotní pojišťovny.4. Zdravotní pojišťovna může zdravotnickému zařízení poskytnout za 1. a

2. pololetí 2008 předběžnou úhradu ve výši 103 % objemu úhrady v

příslušném pololetí 2007.1) Nařízení Rady (EHS) č. 1408/71 ze dne 14. června 1971 o uplatňování

systémů sociálního zabezpečení na zaměstnané osoby a jejich rodiny

pohybující se v rámci Společenství a nařízení Rady (EHS) č. 574/72 ze

dne 21. března 1972, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení

(EHS) č. 1408/71 o uplatňování systémů sociálního zabezpečení na

zaměstnané osoby a jejich rodiny pohybující se v rámci Společenství.2) Například sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 130/2002 Sb. m.

s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a Svazovou republikou

Jugoslávií o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva zahraničních

věcí č. 83/2000 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou republikou a

Chorvatskou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení Ministerstva

zahraničních věcí č. 135/2004 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy mezi Českou

republikou a Tureckou republikou o sociálním zabezpečení, sdělení

Ministerstva zahraničních věcí č. 2/2007 Sb. m. s., o sjednání Smlouvy

mezi Českou republikou a Republikou Makedonie o sociálním zabezpečení.3) Vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů

s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů.4) § 10 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění zákona č. 261/2007

Sb.5) Sdělení ČSÚ č. 309/2007 Sb., o aktualizaci Klasifikace

hospitalizovaných pacientů (IR-DRG).6) Vyhláška č. 63/2007 Sb., o úhradách léčiv a potravin pro zvláštní

lékařské účely.

Related Laws