o Dohodě mezi ČSSR a Portugalskem o sil. dopravě osob a nákladů


Published: 1980

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
97/1980 Sb.VYHLÁŠKAministra zahraničních věcíze dne 5. června 1980o Dohodě mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou

Portugalské republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladůDne 28. června 1978 byla v Lisabonu podepsána Dohoda mezi vládou

Československé socialistické republiky a vládou Portugalské republiky o

mezinárodní silniční dopravě osob a nákladů. Dohoda vstoupila v

platnost na základě svého článku 15 dnem 1. března 1980.Český překlad textu Dohody se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v.r.DOHODAmezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Portugalské

republiky o mezinárodní silniční dopravě osob a nákladůVláda Československé socialistické republiky a vláda Portugalské

republiky ve snaze rozvíjet osobní a nákladní silniční dopravu mezi

oběma státy, jakož i tranzit jejich územím, se dohodly takto:Čl.1Rozsah působnosti1. Ustanovení této dohody se vztahují na silniční přepravy osob a

nákladů na cizí účet nebo na účet vlastní, vycházející z území nebo

určené pro území jedné ze smluvních stran nebo tranzitem jejich územím,

prováděné vozidly, evidovanými na území druhé smluvní strany.2. Ustanovení této dohody neopravňují dopravce jedné smluvní strany

zahajovat přepravu osob nebo nákladů na území druhé smluvní strany s

tím, že přeprava bude ukončena na tomtéž území.Čl.2Stanovení pojmů1. Pojem "dopravce" označuje fyzickou nebo právnickou osobu, která v

Československu nebo v Portugalsku je oprávněna provádět silniční

přepravu osob nebo nákladů na vlastní nebo cizí účet podle platných

předpisů svého státu.2. Pojem "vozidlo" označuje každé silniční vozidlo s mechanickým

pohonem, vyrobené nebo upravené pro přepravu více než osmi sedících

osob, mimo řidiče pro přepravu nákladů nebo pro tažení vozidle,

určených k těmto přepravám, jakož i přívěsy a návěsy.Za jednotlivé vozidlo se považuje souprava tahače s přívěsem nebo s

návěsem za předpokladu, že jsou oba evidovány na území téže smluvní

strany.I - PŘEPRAVY OSOBČl.3Povolovací řízeníS výjimkou ustanovení článku 4 této dohody mohou být přepravy osob ve

smyslu této dohody prováděny dopravci jedné ze smluvních stran pouze na

základě předchozího povolení, uděleného příslušným orgánem druhé

smluvní strany.Čl.4Přepravy vyjmuté z povolovacího řízeníPovolovacímu řízení nepodléhají:a) příležitostné přepravy prováděné vozidly, která dopravují během celé

cesty tutéž skupinu cestujících a vracejí se na místo odjezdu, aniž by

tito cestující přistupovali nebo vystupovali během cesty za

předpokladu, že místa odjezdu a příjezdu jsou na území státu, kde je

vozidlo evidováno;b) příležitostné přepravy, při nichž se vstup uskutečňuje s obsazeným

vozidlem a návrat s prázdným vozidlem za předpokladu, že místo odjezdu

je na území státu evidovaného vozidla;c) příležitostné tranzitní přepravy osob;d) tranzit prázdných vozidel evidovaných na území jedné smluvní strany

územím druhé smluvní strany;e) vstup a jízda prázdného vozidla, určeného k náhradě vozidla

nezpůsobilého k dopravě, přičemž náhradní vozidlo může pokračovat v

cestě na základě+ povolení nebo jiného dokladu, vystaveného pro

poškozené vozidlo.Čl.5Pravidelné přepravy1. Pravidelné přepravy musí být povoleny společnou dohodou příslušných

orgánů obou smluvních strany, se souhlasem tranzitních států.2. Každá ze smluvních stran udělí povolení k pravidelným přepravám pro

dopravní úsek na svém vlastním území.3. V zásadě budou povolení udělována na základě reciprocity.4. Příslušné orgány stanoví společnou dohodou náležitosti pro vydávání

povolení zejména dobu jeho platnosti, četnost přeprav, jízdní řád a

stanovené tarify.5. Zrušení nebo pozastavení povolení podle právních předpisů každé

smluvní strany nemůže být provedeno bez předchozího slyšení příslušného

orgánu druhé smluvní strany.II - PŘEPRAVY NÁKLADUČl.6Povolovací řízení a kontingent1. S výjimkou ustanovení článku 7 této dohody mohou být přepravy

nákladů prováděny pouze na základě povolení vydaného předem příslušnými

orgány státu, kde je vozidlo evidováno, jménem příslušných orgánů druhé

smluvní strany, v rámci kontingentů stanovených společnou dohodou

příslušných orgánů obou smluvních stran.2. Pro každou cestu tam a zpět a pro každé vozidlo bude vydáno jedno

povolení.3. Povolení jsou použitelná během kalendářního roku, pro který jsou

vydána příslušnými orgány obou smluvních stran. Příslušný orán jedné

smluvní strany může omezit trvání platnosti povolení, která obdržel

nevyplněná od příslušných orgánů druhé smluvní strany.4. Povolení se vydávají na jméno dopravce; mohou být použita pouze jim

a jsou nepřenosná.5. Přepravy nákladů mezi třetím státem a územím druhé smluvní strany

mohou být provedeny dopravci jedné ze smluvních stran pouze na základě

předchozího zvláštního povolení uděleného příslušným orgánem druhé

smluvní strany.Čl.7Přepravy vyjmuté z povolovacího řízeníPovolovacímu řízení nepodléhají:a) přepravy nákladů k poskytování léčebné péče v případě naléhavé

pomoci, zejména v případě přírodních pohrom;b) přepravy předmětů a uměleckých děl určených pro výstavy a veletrhy;c) přepravy materiálu, příslušenství a zvířat určených pro divadelní,

hudební, filmová a cirkusová představení nebo k sportovním a veletržním

účelům;d) přepravy nákladů určených pro rozhlasové, filmové a televizní

přenosy;e) vstup a jízda vozidel určených k poskytování technické pomoci, jakož

i přeprava vozidel nezpůsobilých k jízdě;f) vstup a jízda prázdného vozidla, určeného k náhradě vozidla

nezpůsobilého k dopravě, přičemž náhradní vozidlo může pokračovat v

cestě na základě povolení nebo jiného dokladu, vystaveného pro

poškozené vozidlo;g) pohřební přepravy.III - SPOLEČNÁ USTANOVENÍČl.8Daňový systém1. Nepravidelné přepravy osob obou smluvních stran jsou osvobozeny od

všech daní a poplatků platných na území druhé smluvní strany.2. Přepravy nákladů, uskutečněné dopravci jedné smluvní strany,

podléhají daním a poplatkům platným na území druhé smluvní strany.Čl.9Hmotnost a rozměry vozidel1. Pokud jde o hmotnost a rozměry silničních vozidel, zavazuje se každá

ze smluvních stran nepodrobovat vozidla evidovaná na území druhé

smluvní strany přísnějším omezením, než jsou uložena vozidlům na

vlastním území.2. Přesahuje-li hmotnost nebo rozměry vozidla nebo nákladu meze

přípustné na území druhé smluvní strany, musí být vozidlo vybaveno

zvláštním povolením, vydaným příslušným orgánem této smluvní strany.V případě, že toto povolení vymezuje pro jízdu vozidla určitou trasu,

musí být přeprava vykonána pouze po této trase.Čl.10Přestupky1. Dopraváci, kteří se dopustí na území druhé smluvní strany závažných

nebo opětovných přestupků proti ustanovení této dohody nebo proti

zákonům a předpisům platným na uvedeném území a souvisejícím se

silniční dopravou a silničním provozem, podléhají na žádost orgánů

státu, kde došlo k přestupku, jednomu z těchto opatření:a) výstraha;b) zákaz, dočasný (dílčí nebo úplný), možnosti provádět přepravy na

území smluvní strany, kde byl přestupek spáchán.2. Použití opatření, uvedených v předchozím odstavci, musí být bez

prodlení ohlášeno příslušným orgánům smluvní strany, která je bude

vyžadovat.3. Ustanovení tohoto článku nevylučují trestní postih podle platných

zákonů a předpisů státu, kde byl přestupek spáchán.Čl.11Kontrola dokladůPovolení a ostatní nutné doklady podle této dohody musí být v

příslušných vozidlech a na požádání být předloženy každému orgánu obou

smluvních stran, který je oprávněn vyžádat si jejich předložení.Čl.12Vnitrostátní právní řádOtázky, které nejsou upraveny touto dohodou ani mezinárodními úmluvami,

jejímiž účastníky jsou obě smluvní strany, se řídí podle vnitrostátních

právních předpisů každé smluvní strany.Čl.13Příslušné orgány1. Každá ze smluvních stran označí příslušné orgány, které na jejím

území budou provádět opatření a řešit otázky vztahující se k provádění

této dohody.2. Příslušné orgány budou tyto záležitosti projednávat v přímém styku.Čl.14Provádění Dohody1. Příslušné orgány obou smluvních stran upraví způsob provádění této

dohody Protokolem.2. Příslušný orgán jedné ze smluvních stran může požádat o svolání

Smíšené komise k projednání otázek týkajících se provádění této dohody.3. Smíšená komise je oprávněná měnit Protokol.IV - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍČl.15Vstup Dohody v platnost a doba platnosti1. Tato dohoda vstoupí v platnost dnem stanoveným výměnou

diplomatických nót o jejím schválení podle vnitrostátních právních

předpisů každé smluvní strany.2. Tato dohoda platí jeden rok ode dne jejího vstupu v platnost a bude

mlčky prodlužována z roku na rok, pokud ji jedna ze smluvních stran

nevypoví ve lhůtě tří měsíců před uplynutím doby její platnosti.Na důkaz toho, níže podepsaní, řádně zmocnění svými vládami, podepsali

tuto dohodu.Dáno v Lisabonu dne 28. června 1978 ve dvou původních vyhotoveních v

jazyce francouzském, přičemž oba texty mají stejnou platnost.Za vláduČeskoslovenské socialistické republiky:Ing. Bohuslav Chňoupek v.r.Za vláduPortugalské republiky:Vitor Sá Machado v.r.

Related Laws