, jímž se zvyšuje valutní příplatek celní


Published: 1920

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
610/1920 Sb.Nařízenívlády republiky Československéze dne 6. listopadu 1920,jímľ se zvyąuje valutní příplatek celní.Na základě čl. XVII. zákona ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., o celní

sazbě, a čl. XVII. uher. zák. článku LIII. z r. 1907, nařizuje se:Článek I.Paragrafy 3, 4 a 8 článku II. nařízení vlády republiky Československé

ze dne 26. dubna 1920, č. 291 Sb. z. a n., vydaného k provedení zákona

ze dne 20. února 1919, č. 97 Sb. z. a n., o celním území a vybírání

cla, se zruąují a zaměňují následujícími ustanoveními:§ 3.Vąeobecná celní sazba, zmíněná v článku I. tohoto nařízení, pozměňuje

se na základě zmocnění §§ 3 a 4 zákona takto:1. Celní sazby vąech tří sloupců rozumějí se stejnou částkou v

československých korunách.2. K celním sazbám a přiráľkám k nim stanoveným v celní sazbě vybírá se

valutní příplatek, a to k sazbám prvního sloupce příplatek 900%ní, k

sazbám sloupce druhého příplatek 600%ní a k sazbám sloupce posledního

příplatek 200%ní v československých korunách (místo dosavadního

příplatku 500%, 300% a 100%ního).§ 4.K váľnému vybírá se příplatek 900%ní.Celní dávky ve smyslu § 3 prováděcího předpisu ze dne 13. února 1906,

č. 22 ř. z., k zákonu ze dne 13. února 1906, č. 20 ř. z., o celní

sazbě, a § 4 prováděcího nařízení bývalého uherského ministerstva

financí ze dne 28. června 1906, č. 47.998 k zák. čl. LIII. z r. 1907,

platí se v československých korunách bez valutního příplatku.§ 8.Oddíl A návodu k celní sazbě (příloha k nařízení z 12. května 1919, č.

379 Sb. z. a n.) se zruąuje a nahrazuje tímto zněním:A. K vyclívání:a) Vzhledem k přechodnosti celních úlev, vyznačených v tomto tarifu,

byly dosavadní výměry táry při vąech poloľkách ponechány.b) Ve vąech případech, v nichľ zákon ze dne 13. února 1906, č. 20 ř.

z., o celní sazbě, a uher. zák. článek LIII. z r. 1907, neb prováděcí

předpisy k nim stanoví určitý obnos celní sazby neb celního poplatku

jako měřítko pro posouzení celního odbavování, nutno vzíti za základ

číslici celní sazby nebo obnos základního celního poplatku bez

valutního příplatku. (Podléhá tudíľ veąkeré zboľí podrobené celní sazbě

7 K 50 h proclení dle hrubé váhy a pod., a» se vybírá k dotyčné sazební

poloľce valutní příplatek 900%, 600% nebo 200%ní.)Článek II.Nařízení toto nabývá účinnosti dnem 1. prosince 1920; provedením jeho

pověřuje se ministr financí v dohodě s ministrem obchodu a ministrem

zemědělství.Černý v. r.Dr. Popelka v. r.Dr. Gruber v. r.Dr. Beneą v. r.Dr. Hotowetz v. r.Dr. Englią v. r.Dr. ©usta v. r.Dr. Burger v. r.Dr. Procházka v. r.Dr. Fatka v. r.Dr. Fajnor v. r.Průąa v. r.Dr. Brdlík v. r.Dr. Kovařík v. r.Husák v. r.