Úmluva o provádění důkazů v cizině v občanských a obch. věcech


Published: 1976

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
129/1976 Sb.Vyhláškaministra zahraničních věcíze dne 23. srpna 1976o Úmluvě o provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodníchZměna: 68/2014 Sb.m.s.Dne 18. března 1970 byla v Haagu na XI. zasedání Haagské konference o

mezinárodním právu soukromém sjednána Úmluva o provádění důkazů v

cizině ve věcech občanských a obchodních.Jménem Československé socialistické republiky byla Úmluva podepsána v

Haagu dne 6. února 1975.S Úmluvou vyslovilo souhlas Federální shromáždění Československé

socialistické republiky a president republiky ji ratifikoval s

prohlášením k článku 16, podle něhož důkazy mohou být prováděny na

území Československé socialistické republiky bez předchozího povolení

na základě vzájemnosti a s prohlášením k článku 18, podle něhož

diplomatický zástupce, konzulární úředník nebo komisionář oprávněný k

provádění důkazů podle článků 15, 16 a 17 může na základě vzájemnosti

požádat o provedení procesního úkonu příslušný československý soud nebo

československé státní notářství, jimž postoupí spis prostřednictvím

ministerstva spravedlnosti České socialistické republiky v Praze nebo

ministerstva spravedlnosti Slovenské socialistické republiky v

Bratislavě.Ratifikační listina Československé socialistické republiky byla uložena

u ministerstva zahraničních věcí Nizozemského království, depozitáře

Úmluvy, dne 12. května 1976.Úmluva vstoupila pro Československou socialistickou republiku v

platnost na základě svého článku 38 odst. 2 dnem 11. července 1976.Český překlad Úmluvy se vyhlašuje současně.Ministr:Ing. Chňoupek v. r.Úmluvao provádění důkazů v cizině ve věcech občanských a obchodníchSmluvní státy této Úmluvy,přejíce si usnadnit zasílání a vyřizování dožádání a umožnit sblížení

různých způsobů, jichž se užívá k těmto účelům,přejíce si zdokonalit vzájemnou součinnost justičních orgánů ve věcech

občanských nebo obchodních,rozhodly se uzavřít za tím účelem Úmluvu a dohodly se na těchto

ustanoveních:Část IDožádáníČl.1Ve věcech občanských a obchodních může justiční orgán smluvního státu

podle vlastních právních předpisů žádat cestou dožádání od příslušného

orgánu jiného smluvního státu, aby byl proveden důkaz nebo jiný soudní

úkon.Dožádáním nelze žádat o provedení důkazu, který není určen pro použití

v soudním řízení, které se koná nebo bude konat.Výraz "jiné soudní úkony" nezahrnuje ani doručování soudních

písemností, ani předběžných opatření a výkonu rozhodnutí.Čl.2Každý smluvní stát označí ústřední orgán, který je pověřen přijímat

dožádání došlá od justičního orgánu jiného smluvního státu a předat je

příslušnému orgánu za účelem provedení. Organizace ústředního orgánu se

řídí právem dožádaného státu.Dožádání jsou zasílána ústřednímu orgánu dožádaného státu bez

prostřednictví jiného úřadu tohoto státu.Čl.3Dožádání obsahuje tyto údaje:a) označení dožadujícího orgánu a pokud možno též dožádaného orgánu,b) označení a adresu účastníků, popř. jejich zástupců,c) povahu řízení, v němž se o provedení důkazu žádá s uvedením všech

potřebných skutečností,d) požadovaný důkaz nebo jiné soudní úkony, které mají být provedeny.V odůvodněných případech bude dožádání obsahovat mimo jiné:e) jména a adresy osob, které mají být vyslechnuty,f) otázky, které mají být položeny vyslýchaným osobám, nebo

skutečnosti, o nichž mají být vyslechnuty,h) žádost, aby důkaz byl proveden pod přísahou nebo věrohodným

ověřením, jakož i zvláštní formu, které má být použito,i) zvláštní způsob nebo řízení, jejichž použití se požaduje podle

článku 9.Dožádání může obsahovat též informace potřebné pro použití článku 11.Ověření ani podobné formality nemohou být požadovány.Čl.4Dožádání musí být vyhotoveno v jazyku dožádaného orgánu nebo musí být

připojen překlad do tohoto jazyka.Každý členský stát však musí přijmout dožádání vyhotovené v jazyce

francouzském nebo anglickém anebo je-li připojen překlad do jednoho z

těchto jazyků, ledaže použil výhrady stanovené v článku 33.Každý členský stát, který má více úředních jazyků a nemůže s ohledem na

vnitrostátní právo přijímat dožádání v jednom z těchto jazyků pro celé

své státní území, musí dát na vědomí prohlášením, v kterém jazyku má

být dožádání vyhotoveno nebo přeloženo s ohledem na jeho provedení v

určených částech jeho území. V případě, že povinnosti plynoucí z tohoto

prohlášení nebudou bez závažných důvodů splněny, jdou náklady za

překlad do požadovaného jazyka na vrub dožadujícího státu.Každý členský stát může prohlášením určit jazyk nebo jazyky jiné než

jsou uvedeny v předcházejících odstavcích, ve kterých může být dožádání

zasláno jeho ústřednímu orgánu.Každý překlad připojený k dožádání musí být ověřen buď diplomatickým

zástupcem nebo konzulem, anebo přísežným tlumočníkem nebo jinou osobou

pověřenou k tomu v jedné z obou zemí.Čl.5Jestliže ústřední orgán má za to, že ustanovení Úmluvy nebyla dodržena,

uvědomí o tom neprodleně orgán dožadujícího státu, který mu zaslal

dožádání, a sdělí námitky proti dožádání.Čl.6Jestliže orgán, jemuž bylo dožádání předáno, je nepříslušný, předá je z

úřední povinnosti a bez odkladu orgánu, který je pro to příslušný podle

práva dožádaného státu.Čl.7Dožadující orgán, požádá-li o to, bude informován o datu a místě, kde

má být řízení uskutečněno, aby se ho mohli účastnit účastníci, mající

na něm zájem, popřípadě i jejich zástupci. Toto sdělení se zašle přímo

uvedeným účastníkům nebo jejich zástupcům, jestliže dožadující orgán o

to požádá.Čl.8Každý smluvní stát může prohlásit, že justiční funkcionáři dožadujícího

orgánu jiného smluvního státu mohou být přítomni při výkonu dožádání.

Toto opatření může být podmíněno předchozím souhlasem příslušného

orgánu, označeného státem, který prohlášení vydal.Čl.9Justiční orgán, který provádí dožádání, použije, pokud jde o procesní

postup, práva svého státu.Vyhoví však přání dožadujícího orgánu, aby se postupovalo podle

zvláštní formy, ledaže by tato forma nebyla slučitelná s právním řádem

dožádaného státu, nebo že by její použití nebylo možné buď s ohledem na

soudní zvyklosti dožádaného státu nebo pro nesnáze v praxi.Dožádání musí být provedeno urychleně.Čl.10Při vyřizování dožádání použije dožádaný orgán donucovacích prostředků

v těch případech a v té míře, jež stanoví právo dožádaného státu při

provádění dožádání jeho orgánů nebo na žádost účastníka, který na tom

má zájem.Čl.11Dožádání se neprovede, jestliže osoba, jíž se týká, se dovolává

osvobození nebo zákazu podat důkaz, které jsou stanoveny:a) buď právním řádem státu dožádaného,b) nebo právním řádem státu dožadujícího, je-li to uvedeno v dožádání,

popřípadě potvrzeno dožadujícím orgánem na žádost dožádaného orgánu.Kromě toho může každý smluvní stát prohlásit, že bude uznávat oprávnění

a zákazy stanovené právním řádem jiných států než státu dožadujícího a

dožádaného, a to v rozsahu stanoveném v takovém prohlášení.Čl.12Výkon dožádání může být odmítnut pouze tehdy, jestližea) výkon v dožádaném státě nepatří do pravomoci justičních orgánů nebob) dožádaný stát dojde k závěru, že vzhledem k povaze výkonu dožádání

by byla dotčena jeho svrchovanost nebo bezpečnost.Výkon nemůže být odmítnut jen proto, že vnitrostátní právo dožádaného

státu stanoví pro daný případ výlučnou pravomoc, nebo proto, že

nepřipouští uplatnění nároku žalobou.Čl.13Doklady o provedení dožádání zašle dožádaný orgán orgánu dožadujícímu

stejnou cestou, jaká byla použita pro dožádání.Nebylo-li dožádání provedeno zcela nebo zčásti, musí být dožadující

orgán ihned vyrozuměn stejnou cestou, s uvedením důvodů.Čl.14Z výkonu dožádání nemůže vzniknout povinnost k náhradě poplatků nebo

nákladů, bez ohledu na jejich povahu.Dožádaný stát však může požadovat od dožadujícího státu náhradu odměn

placených znalcům a tlumočníkům a nákladů spojených s použitím zvláštní

formy vyžádané dožadujícím státem podle článku 9, odstavec 2.Dožádaný orgán, podle jehož právního řádu jsou účastníci sami povinni

zajistit důkazy, a který nemůže provést dožádání sám, může tím pověřit

osobu k tomu způsobilou, souhlasí-li s tím dožadující orgán. Při

vyžádání tohoto souhlasu oznámí dožádaný orgán přibližnou výši nákladů,

kterou by si takový postup vyžádal. Udělí-li dožadující orgán svůj

souhlas, bude povinen tyto náklady nahradit. Pokud takový souhlas

neudělí, není dožadující orgán povinen tyto náklady hradit.Část IIProvádění dokazování prostřednictvím diplomatických zástupců,

konzulárních úředníků a komisionářůČl.15Diplomatický zástupce nebo konzulární úředník jednoho smluvního státu

může ve věcech občanských nebo obchodních provádět na území jiného

smluvního státu a v obvodu, kde vykonává své funkce, důkazy bez použití

donucení k účelům řízení vedeného před soudem státu, který zastupuje,

pokud jde o příslušníky tohoto státu.Každý smluvní stát může prohlásit, že důkaz může být proveden

diplomatickým zástupcem nebo konzulárním úředníkem jen tehdy, jestliže

k tomu na jejich žádost nebo žádost podanou jejich jménem přivolí

příslušný orgán, který učiní toto prohlášení.Čl.16Diplomatický zástupce nebo konzulární úředník jednoho smluvního státu

může na území jiného smluvního státu a v obvodu, kde vykonává své

funkce, provádět důkazy bez použití donucení k účelům řízení vedeného

před soudem státu, který zastupuje, i pokud jde o příslušníky státu,

kde vykonává své funkce, nebo o příslušníky státu třetího, jestližea) příslušný orgán určený státem, kde vykonává své funkce, k tomu dal

povolení buď obecně nebo pro každý případ zvlášť ab) diplomatický zástupce nebo konzulární úředník dbá podmínek, které

tento příslušný orgán stanovil ve svém povolení.Každý smluvní stát může prohlásit, že důkazy podle tohoto článku mohou

být prováděny bez předchozího povolení.Čl.17Ve věcech občanských a obchodních může každý, kdo je k tomu řádně

zmocněn, provádět bez použití donucovacích prostředků na území

některého smluvního státu důkazy ve věcech týkajících se řízení

vedeného před soudem jiného smluvního státu, jestliže:a) dá k tomu příslušný orgán ustanovený státem, kde se úkon provádí,

svolení buď obecně nebo pro každý jednotlivý případ ab) budou dodrženy podmínky, které stanovil příslušný orgán v tomto

svolení.Každý smluvní stát může prohlásit, že uvedené důkazy mohou být

prováděny bez jeho předchozího souhlasu.Čl.18Každý smluvní stát může prohlásit, že diplomatický zástupce, konzulární

úředník nebo komisionář oprávněný k provádění důkazů podle článků 15,

16 a 17 může se obrátit na příslušný orgán určený shora uvedeným státem

se žádostí, aby mu byla poskytnuta potřebná pomoc při provádění důkazů

s použitím donucení.Jestliže příslušný orgán vyhoví takové žádosti, použije donucovacích

prostředků, které jsou přiměřené a které jsou stanoveny pro řízení před

vlastními orgány.Čl.19Příslušný orgán může při udělování souhlasu podle článku 15, 16 a 17

nebo prohlášení podle článku 18 stanovit podmínky, které pokládá za

vhodné, zejména pokud jde o hodinu, datum a místo provedení důkazu.

Může též požadovat, aby tato hodina, datum a místo byly jí sděleny

předem a včas; v takovém případě může být zástupce shora uvedeného

orgánu přítomen při provádění důkazu.Čl.20Při provádění důkazů podle některého z článků této části mohou být

zúčastněné osoby právně zastoupeny.Čl.21Je-li diplomatický zástupce, konzulární úředník nebo komisionář

oprávněn provést důkaz podle článku 15, 16 nebo 17,a) může provádět všechny důkazy, které nejsou neslučitelné s právem

státu, kde se úkon provádí, nebo nejsou v rozporu se souhlasem uděleným

na základě shora uvedených článků a za týchž podmínek vyslýchat pod

přísahou nebo místopřísežně;b) každou žádost, aby se zúčastněná osoba dostavila k provedení důkazu

nebo aby důkaz podala, je třeba sepsat v jazyce místa, kde má být

dokazování provedeno, nebo opatřit překladem do tohoto jazyka s

výjimkou případů, kdy se jedná o osobu, která je příslušníkem státu,

kde se řízení koná;c) v předvolání se uvede, že předvolaný může být právně zastoupen a

jde-li o stát, který neučinil prohlášení uvedené v článku 18, že není

povinen se dostavit ani se účastnit provádění důkazů;d) dokazování může být provedeno způsobem stanoveným právem, kterého se

použije u soudu, u něhož se vede řízení, jestliže tento způsob není

zakázán právním řádem státu, kde se úkon provádí;e) osoba, na niž se důkazní povinnost vztahuje, může se odvolat na

oprávnění a zákazy stanovené v článku 11.Čl.22Skutečnost, že důkaz nemohl být proveden podle ustanovení této části

proto, že se mu zúčastněná osoba odmítla podrobit, nebrání tomu, aby o

provedení důkazu bylo potom požádáno podle ustanovení první části.Část IIIVšeobecná ustanoveníČl.23Každý stát může při podpisu, ratifikaci nebo přístupu prohlásit, že

nebude provádět dožádání, jejichž předmětem je řízení známé ve státech

oblasti Common Law pod označením "pre-trial discovery of documents".Čl.24Každý smluvní stát může pověřit kromě ústředního orgánu i jiné orgány,

přičemž stanoví rozsah jejich působnosti. Dožádání se však vždy mohou

zasílat ústřednímu orgánu.Federální státy mohou určit více ústředních orgánů.Čl.25Každý smluvní stát, kde platí více právních řádů, může pověřit orgány

jednoho z těchto právních řádů výlučným oprávněním provádět dožádání

podle této Úmluvy.Čl.26Každý smluvní stát, jehož ústavní předpisy to vyžadují, může od

dožadujícího státu požadovat náhradu dožádání za použití prostředků k

vynucení účasti při provedení důkazu, nákladů účasti takové osoby a

nákladů za sepsání protokolu při provádění důkazu.Použije-li některý stát ustanovení předchozího odstavce, může každý

jiný smluvní stát požadovat od něho náhradu odpovídajících nákladů.Čl.27Ustanovení této Úmluvy nebrání tomu, aby smluvní státa) prohlásil, že dožádání mohou být zasílána jeho justičním orgánům

jinými cestami, než jak to stanoví článek 2;b) dovolil svými vnitřními předpisy nebo na základě praxe provádět

úkony, na které se Úmluva vztahuje podle méně omezujících podmínek;c) dovolil svými vnitřními předpisy nebo na základě praxe i jiné

způsoby provádění důkazů, než stanoví tato Úmluva.Čl.28Tato Úmluva nebrání tomu, aby se smluvní státy dohodly na odchylné

úpravě:a) článku 2, pokud jde o způsoby odesílání dožádání;b) článku 4, pokud jde o používání jazyků;c) článku 8, pokud jde o přítomnost justičních funkcionářů při výkonu

dožádání;d) článku 11, pokud jde o osvobození a zákazy svědecky vypovídat;e) článku 13, pokud jde o odesílání vyřízení dožádání;f) článku 14, pokud jde o úpravu nákladů;g) ustanovení části II.Čl.29Tato Úmluva nahradí ve vztazích mezi státy, které ji budou ratifikovat,

články 8 až 16 Úmluv o civilním řízení, podepsaných v Haagu dne 17.

července 1905 a 1. března 1954, pokud tyto státy jsou smluvními

stranami některé z těchto Úmluv.Čl.30Tato Úmluva se nedotýká použití článku 23 Úmluvy z roku 1905, ani

článku 24 Úmluvy z roku 1954.Čl.31Dodatkových dohod mezi smluvními státy k Úmluvám z roku 1905 a 1954 lze

použít také pro tuto Úmluvu, ledaže by se příslušné státy dohodly

jinak.Čl.32Touto Úmluvou nejsou dotčeny úmluvy, jejichž stranami jsou nebo budou

smluvní státy, a které obsahují ustanovení o otázkách upravených touto

Úmluvou; tím nejsou dotčeny články 29 až 31.Čl.33Každý stát může při podpisu, ratifikaci nebo přístupu vyloučit zcela

nebo zčásti použití ustanovení druhého odstavce článku 4, jakož i druhé

kapitoly. Žádná jiná výhrada se nepřipouští.Každý smluvní stát může kdykoliv odvolat výhradu, kterou učiní;

účinnost výhrady zanikne šedesátý den po sdělení jejího odvolání.Jakmile některý stát učiní výhradu, může každý jiný stát tím dotčený

použít stejného postupu ve vztahu ke státu, který výhradu učinil.Čl.34Každý stát může kdykoliv vzít zpět či změnit své prohlášení.Čl.35Každý smluvní stát oznámí ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí buď

při uložení ratifikační listiny nebo listiny o přístupu anebo později,

orgány uvedené v článcích 2, 8, 24, 25.Oznámí popřípadě za týchž podmíneka) pověření orgánů, na něž se diplomatičtí zástupci nebo konzulární

úředníci musí obracet podle článku 16 a těch orgánů, které mohou udělit

oprávnění nebo poskytnout pomoc podle článků 15, 16 a 18;b) pověření orgánů, které mohou dát komisionáři povolení podle článku

17 nebo poskytnout pomoc podle článku 18;c) prohlášení týkající se článků 4, 8, 11, 15, 16, 17, 18, 23 a 27;d) každé odvolání nebo změny shora uvedených pověření a prohlášení;e) každé odvolání výhrad.Čl.36Rozpory, k nimž by došlo mezi smluvními státy při použití této Úmluvy,

se projednají diplomatickou cestou.Čl.37Tuto Úmluvu mohou podepsat státy zastoupené na XI. zasedání Haagské

konference o mezinárodním právu soukromém.Úmluva bude ratifikována a ratifikační listiny budou uloženy na

ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí.Čl.38Tato Úmluva vstoupí v platnost 60 dní po uložení třetí ratifikační

listiny podle článku 37 odst. 2.Úmluva vstoupí v platnost pro každý smluvní stát, který ji bude

ratifikovat později, šedesátý den po uložení ratifikační listiny.Čl.39Každý stát nezastoupený na XI. zasedání Haagské konference o

mezinárodním právu soukromém, který je členem Konference nebo

Organizace spojených národů nebo její odborné organizace, anebo smluvní

stranou Statutu Mezinárodního soudního dvora, může přistoupit k této

Úmluvě po jejím vstupu v platnost podle článku 36, odst. 1.Listina o přístupu bude uložena na ministerstvu zahraničních věcí

Nizozemí.Úmluva vstoupí v platnost pro přistupující stát šedesátý den po uložení

listiny o přístupu.Přistoupení je účinné jen ve vztazích mezi přistupujícím státem a

smluvními státy, které prohlásí, že s přístupem souhlasí. Toto

prohlášení bude uloženo na ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí,

které zašle diplomatickou cestou jeho ověřený opis každému smluvnímu

státu.Úmluva vstoupí v platnost mezi přistupujícím státem a státem, který

prohlásil, že přijímá tento přístup, šedesátý den po uložení prohlášení

o tomto přijetí.Čl.40Každý stát může při podpisu, ratifikaci nebo přístupu prohlásit, že

tato Úmluva se vztahuje na všechna území, která z hlediska

mezinárodního zastupuje, nebo na jedno či více z nich. Toto prohlášení

se stane účinným, jakmile Úmluva pro uvedený stát nabude platnosti.Později musí být každé rozšíření platnosti v tomto směru oznámeno

ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí.Úmluva vstoupí v platnost pro území, jichž se rozšíření týká, šedesátý

den po oznámení uvedeném v předchozím odstavci.Čl.41Tato Úmluva bude v platnosti 5 let ode dne vstupu v účinnost podle

článku 38 odst. 1 též pro státy, které ji budou ratifikovat nebo k ní

přistoupí později.Úmluva bude mlčky obnovena vždy o 5 let, nebude-li vypovězena.Výpověď bude oznámena nejpozději 6 měsíců před uplynutím 5letého období

ministerstvu zahraničních věcí Nizozemí.Výpověď se může omezit na některá území, na něž se Úmluva vztahuje.Výpověď bude účinná jen pro stát, který ji notifikoval. Pro ostatní

smluvní státy zůstane Úmluva v platnosti.Čl.42Ministerstvo zahraničních věcí Nizozemí oznámí státům uvedeným v článku

37, jakož i státům, které přistoupí podle ustanovení článku 39:a) podpisy a ratifikace uvedené v článku 37,b) datum, jímž tato Úmluva vstoupí v platnost podle ustanovení článku

38, odst. 1,c) přístupy podle článku 39 a datum, jímž nabudou účinnosti,d) rozšíření podle článku 40 a datum, jímž nabudou účinnosti,e) pověření, výhrady a prohlášení uvedená v článku 33 a 35,f) výpovědi podle článku 41 odst. 3.Na důkaz čehož níže podepsaní, náležitě zmocněni, podepsali tuto

Úmluvu.Dáno v Haagu, dne 18. března 1970 v anglickém a francouzském jazyku,

přičemž oba texty mají stejnou platnost, v jednom vyhotovení, které

bude uloženo v archivu vlády Nizozemí a jehož ověřený opis bude předán

diplomatickou cestou každému státu zastoupenému na XI. zasedání Haagské

konference o mezinárodním právu soukromém.

Related Laws