o vydání dokladů o občanech druhého státu s Itálií


Published: 1932

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
13/1932 Sb.ÚMLUVAmezi republikou Československou a královstvím Italským o vzájemném

vydání dokladů, listin a spisů týkajících se příslušníků bývalého

vojska rakousko-uherského, kteří se stali občany jednoho nebo druhého

státu v důsledku ustanovení mírových smluv St. Germainské a Trianonské

nebo jiným způsobem po vzniku evropské války (1914-1918).JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ.JMÉNEM REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉAKRÁLOVSTVÍ ITALSKÉHOBYLA SJEDNÁNA TATO ÚMLUVA:Úmluvamezi republikou Československou a královstvím Italským.Vláda republiky Československé a království Italského uznavše vhodnost

upraviti zvláštní dohodou vzájemné vydání dokladů, listin a spisů

týkajících se příslušníků bývalého vojska rakousko-uherského, kteří se

stali občany jednoho neb druhého státu v důsledku ustanovení mírových

smluv St. Germainské a Trianonské nebo jiným způsobem po vzniku

evropské války (1914-1918), sjednávají podepsanými plnomocníky tuto

úmluvu:Čl.1Vláda republiky Československé a vláda království Italského se zavazují

vydati si vzájemně doklady, listiny a spisy bývalých vojenských úřadů

rakouských, uherských a rakousko-uherských, vypočítané v odstavcích a-g

článku 2. této úmluvy, pokud takové doklady jsou jakýmkoliv způsobem v

držení jedné z obou Smluvních Stran na kterékoliv části jejich území a

týkají se příslušníků bývalého vojska rakousko-uherského, kteří se

stali občany jednoho nebo druhého státu v důsledku ustanovení mírových

smluv St. Germainské a Trianonské nebo jiným způsobem po začátku

evropské války (1914-1918).Doklady budou vydávány po předložení jmenných seznamů obsahujících též

údaje doby a místa narození a pokud možno domovské obce v době odvodu

jednotlivých občanů tam jmenovaných.Vznikne-li pochyba o nynější státní příslušnosti některé z osob

uvedených v seznamech, dožadující Strana bude povinna opatřiti průkaz

této příslušnosti.Nalezne-li jedna ze Smluvních Stran doklad nebo jinou listinu, která

bez pochyby se týká některého občana Strany druhé, bude povinna vydati

je této, aniž by bylo zapotřebí zvláštní její žádosti.Čl.2Smluvní Strany se zavazují vydati si navzájem tyto doklady, listiny a

spisy:a) odvodní listiny a kmenové listy všeho druhu důstojnictva i mužstva;b) kvalifikační (konduitní) listiny důstojníků i poddůstojníků, jakož i

výpisy z rejstříků o kázeňských trestech důstojníků i mužstva;c) superarbitrační listiny, chorobopisy, lékařská vysvědčení,

nemocniční záznamní listy, lékařské nálezy atd.;d) výpisy ze zápisů o narození, manželství a úmrtí, vedených u

vojenských úřadů (matriky);e) zaopatřovací spisy důstojníků, mužstva a případně jejich vdov a

sirotků;f) invalidní spisy;g) trestní spisy bývalých vojenských soudů (polních, zápolních i

námořních).Čl.3Doklady týkající se výhradně jedné ze Smluvních Stran budou jí vydány v

originále, s výjimkou dokladů, jež tvoří součást rejstříků, o něž má

zájem Smluvní Strana, jež je drží. Takové rejstříky, jakož i doklady,

týkající se současně obou Smluvních Stran (zahrnuje v to doklady

týkající se příslušníků bývalého vojska rakousko-uherského, kteří se

stali občany jednoho neb druhého státu a kteří potom ztratili tuto

vlastnost), zůstanou ve vlastnictví Strany, jež je drží, kdežto druhá

obdrží výtah části, jež se jí týká.Doklady označené pod písmenem g) článku 2. této úmluvy zůstanou v držbě

Strany, která je chová, leč jde-li o trestní spisy bývalých soudů

rakousko-uherských, jež se vztahují výlučně na příslušníky druhé

Smluvní Strany a nemají ani přímého ani nepřímého zájmu pro stát

doklady chovající.Výdaje za opisování a ověřování hradí Strana, která podrží originál.Půjde-li o objemné opisy (např. trestní a podobné), které se týkají

příslušníků obou Smluvních Stran, jichž opisování by vyžadovalo značné

práce a času, zapůjčí se v originále na potřebnou dobu, o jejíž délce

se dohodnou obě vlády případ od případu.Doklady týkající se zároveň třetího státu zůstanou v držení Strany,

která je až dosud uchovává, budou však na požádání zapůjčovány druhé

Smluvní Straně v originále nebo zasílány v ověřeném opise podle volby

Strany, jež je chová.Čl.4Smluvní Strany prohlašují, že jsou ochotny zkoumati s veškerou

blahovůlí od případu k případu jednotlivé vzájemné žádosti o informace

a podrobnosti, týkající se materiálu uloženého v dotyčných archivech.Čl.5Smluvní Strany se zavazují, že si po předložení seznamů jako v článku

1. vzájemně a bezplatně vydají úmrtní doklady a hřbitovní plánky, jež

jsou v jejich držbě a týkají se vojínů, příslušníků druhého smluvního

státu, kteří zemřeli na jejich území.Čl.6Spisovou rozluku podle této dohody provedou a informace, o nichž mluví

článek 4. této dohody, obstarají vojenské ústřední správy obou

Smluvních Stran, které se postarají, aby byl vydán i vojenský spisový

materiál (na př. trestní spisy), případně uložený u státních úřadů

(archivů) nevojenských.Přejímací orgány budou příslušní diplomatičtí zástupci, nebo vojenští

attachés, nebo podle pozdější dohody příslušní zástupci konsulární k

tomu cíli pověření.Doklady budou jim vojenskou ústřední správou vydávány přímo, vyjma

ojedinělé případy, kde by byla učiněna opatření, aby bylo vydání

provedeno ministrem zahraničních věcí každé z obou Stran a příslušným

zastupitelským úřadem pověřeným u druhé Strany.Čl.7Smluvní Strana se zavazují, že nebudou nijak překážeti výměně dokladů

opatřeními celními, finančními nebo fiskálními.Čl.8Tato úmluva vejde v platnost dnem výměny ratifikačních listin, jež se

stane co nejdříve v Praze, a zůstane v platnosti deset let s možností

obnoviti ji.Čl.9Tato úmluva jest sepsána ve dvou prvopisech v jazyku českém a italském

a oboje znění je stejně pravoplatné.Zástupcové Smluvních Stran, řádně zplnomocnění, podepsali tuto úmluvu v

Římě dne 23. května 1931.L.S. Dr. V. MASTNÝPROZKOUMAVŠE TUTO ÚMLUVU SCHVALUJEME A POTVRZUJEME JI. TOMU NA SVĚDOMÍ

JSME TENTO LIST PODEPSALI A K NĚMU PEČEŤ REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ

PŘITISKNOUTI DALI.V BYSTŘIČCE DNE 10. SRPNA LÉTA TISÍCÍHO DEVÍTISTÉHO TŘICÁTÉHO PRVÉHO.PRESIDENT REPUBLIKY ČESKOSLOVENSKÉ:T. G. MASARYK v.r.MINISTR ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ:Dr. EDVARD BENEŠ v.r.Vyhlašuje se s tím, že ratifikační listiny byly vyměněny dne 16. ledna

1932 a že podle čl. 8 nabývá úmluva uvedeným dnem mezinárodní

působnosti.Dr. Beneš v.r.

Related Laws