Dohoda o doplnění indikat. zbožové listiny se SR


Published: 1996

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
120/1996 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 27. března 1996 byla v

Praze podepsána Dohoda mezi Ministerstvem financí České republiky a

Ministerstvem financí Slovenské republiky o doplnění Indikativní

zbožové listiny.^1)Dohoda na základě svého článku IV vstoupila v platnost dnem podpisu.České znění Dohody se vyhlašuje současně.DOHODAmezi Ministerstvem financí České republiky a Ministerstvem financí

Slovenské republiky o doplnění Indikativní zbožové listinyČl.IV souladu s "Dohodou mezi vládou České republiky a vládou Slovenské

republiky o dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a

vyrovnání zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po

ukončení platnosti Platební dohody mezi Českou republikou a Slovenskou

republikou ze dne 4. února 1993", podepsanou v Brně 14. prosince 1995,

podle článku I odst. 3 se místopředsedové vlád a ministři financí České

republiky a Slovenské republiky dohodli na dodatečném doplnění

Indikativní zbožové listiny, která je nedílnou součástí "Dohody", o

rezort Ministerstva zahraničních věcí Slovenské republiky.Čl.IIDoplnění Indikativní zbožové listiny se bude týkat financování

definitivního umístění zastupitelského úřadu Slovenské republiky v

Praze v Nerudově ulici. Bude představovat hodnotu Kč 180 mil., z toho

na úhradu rozdílu cen budov zastupitelských úřadů České republiky v

Bratislavě a Slovenské republiky v Praze bude určena částka Kč 28,3

mil. Zbývající částka Kč 151,7 mil. bude vynaložena na financování

vlastní rekonstrukce budovy zastupitelského úřadu Slovenské republiky v

Nerudově ulici v Praze a financování dalších činností s touto

rekonstrukcí spojených.Veškeré dodávky s rekonstrukcí spojené budou pocházet zásadně od

českých subjektů a budou českého původu.Čl.IIIIndikativní zbožová listina se doplňuje takto:- položka - č. 3- rezort - Ministerstvo zahraničních věcí Slovenské republiky- druh - rekonstrukce budovy zastupitelského úřadu Slovenské republiky

v Praze a úhrada rozdílu cen zastupitelských úřadů České republiky v

Bratislavě a Slovenské republiky v Praze.Čl.IVTato dohoda nabyde platnosti dnem jejího podpisu.Dáno v Praze dne 27. března 1996 ve dvou původních vyhotoveních, každé

v českém a slovenském jazyce, přičemž obě znění mají stejnou platnost.Za Ministerstvo financí České republiky:Ing. Ivan Kočárník CSc. v. r.místopředseda vlády a ministr financíZa Ministerstvo financí Slovenské republiky:Ing. Sergej Kozlík v. r.místopředseda vlády a ministr financí1) Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Slovenské republiky o

dalším postupu při vyrovnání salda clearingových účtů a vyrovnání

zůstatku pohledávek a závazků subjektů obou republik po ukončení

platnosti Platební dohody mezi Českou republikou a Slovenskou

republikou ze dne 4. února 1993, podepsaná dne 14. prosince 1995, byla

vyhlášena pod č. 47/1996 Sb.

Related Laws

2015 ...