dluhopisový program na úhradu ztráty Konsolidační banky Praha


Published: 2000

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
20/2000 Sb.ZÁKONze dne 12. ledna 2000o státním dluhopisovém programu na úhradu ztráty Konsolidační banky

Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:§ 1Státní dluhopisový program(1) Účelem státního dluhopisového programu je úhrada ztráty

Konsolidační banky Praha, státního peněžního ústavu, za rok 1998.(2) Rozsah tohoto státního dluhopisového programu je 14 389 150 tisíc

Kč.(3) Veškeré závazky vyplývající z tohoto státního dluhopisového

programu budou splaceny nejpozději uplynutím 25 let ode dne účinnosti

tohoto zákona.(4) Ministerstvo financí je zmocněno vydávat v rámci naplňování tohoto

státního dluhopisového programu různé státní dluhopisy s různými

emisními podmínkami.§ 2Ministerstvo financí převede prostředky získané z tohoto dluhopisového

programu ve prospěch účtu Konsolidační banky Praha, státního peněžního

ústavu.§ 3Tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.Klaus v. r.Havel v. r.Zeman v. r.

Related Laws