o stanovení rozsahu položkového vyúčtování ceny


Published: 2012

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
134/2012 Sb.VYHLÁŠKAze dne 20. dubna 2012o stanovení rozsahu položkového vyúčtování cenyČeský telekomunikační úřad stanoví podle § 150 odst. 5 zákona č.

127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých

souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění

zákona č. 468/2011 Sb., k provedení § 44 odst. 5 zákona o

elektronických komunikacích:§ 1Náležitosti položkového vyúčtování cenyPoložkové vyúčtování ceny (dále jen „vyúčtování“), které předloží

poskytovatel univerzální služby, obsahuje náležitostia) telefonní číslo,b) označení sjednaného cenového plánu,c) vymezení zúčtovacího období datem prvního a posledního dne

zúčtovacího období,d) údaj o čase, ve kterém byl převzat stav záznamového zařízení

poskytovatele v posledním dnu zúčtovacího období, pokud k převzetí

stavu nedošlo ve 24.00 hodin,e) rozpis jednotlivých volání, včetně volání poskytnutých v rámci

volných minut či jiných slev v členění1. volané telefonní číslo, případně jiný údaj jednoznačně

identifikující volání,2. začátek volání tak, že se uvede datum, hodina, minuta a sekunda,3. účtovaná délka volání ve specifikovaných měrných jednotkách,4. rozlišení provozu na silný, slabý, popřípadě jiný u každého

jednotlivého volání, pokud takové rozlišení poskytovatel univerzální

služby uplatňuje,5. rozlišení volání podle sítě, ve které je volání ukončeno,6. účtovaná cena jednotlivého volání v korunách českých, s uvedením,

zda je cena s daní z přidané hodnoty nebo bez daně z přidané hodnoty,f) sazbu daně z přidané hodnoty,g) počet poskytnutých a využitých volných jednotek, pokud jsou

poskytovány, a informace o převodu počtu volných jednotek z minulého

nebo do následujícího zúčtovacího období, pokud jsou převáděny,h) účtovanou částku v korunách českých za všechna volání podle písmene

e) ve vymezeném zúčtovacím období celkem a dále součtové částky v

členění podle jednotlivých položek platného ceníku uvedením celkové

částky bez daně z přidané hodnoty, daně z přidané hodnoty a celkové

částky s daní z přidané hodnoty,i) zúčtování záloh, přeplatků nebo nedoplatků,j) datum splatnosti vyúčtované částky,k) informace o způsobu uplatnění reklamace včetně údaje o tom, kde a v

jakých lhůtách lze reklamaci uplatnit.§ 2(1) Vyúčtování musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle zákona

o dani z přidané hodnoty.(2) Je-li vyúčtování vystavováno k více než jedné přípojce nebo

účastnické stanici, musí obsahovat rozpis položek podle § 1 písm. a) až

f) ke každé z těchto přípojek nebo účastnických stanic. Obdobně se

postupuje, je-li u jedné přípojky využíváno více telefonních čísel.§ 3ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. června 2012.Předseda Rady:PhDr. Dvořák, CSc., v. r.