změna vyhl. k zákonu o potravinách a tabákových výrobcích


Published: 2013

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
399/2013 Sb.VYHLÁŠKAze dne 27. listopadu 2013,kterou se mění vyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb.,

kterou se provádí § 18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997

Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění

některých souvisejících zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu,

luštěniny a olejnatá semena, ve znění vyhlášky č. 418/2000 Sb.Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 18 odst. 1 písm. a), b), g) a

h) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o

změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č.

119/2000 Sb., zákona č. 306/2000 Sb., zákona č. 146/2002 Sb., zákona č.

274/2003 Sb., zákona č. 316/2004 Sb. a zákona č. 120/2008 Sb.:Čl. ITato vyhláška byla oznámena v souladu se směrnicí Evropského parlamentu

a Rady 98/34/ES ze dne 22. června 1998 o postupu poskytování informací

v oblasti technických norem a předpisů a pravidel pro služby informační

společnosti, v platném znění.Čl. IIVyhláška Ministerstva zemědělství č. 329/1997 Sb., kterou se provádí §

18 písm. a), d), h), i), j) a k) zákona č. 110/1997 Sb., o potravinách

a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících

zákonů, pro škrob a výrobky ze škrobu, luštěniny a olejnatá semena, ve

znění vyhlášky č. 418/2000 Sb., se mění takto:1. V názvu a v úvodní větě se slova „§ 18 písm. a), d), h), i), j) a

k)“ nahrazují slovy „§ 18 odst. 1 písm. a), b), e), f), g) a h)“.2. V § 3 odst. 1 úvodní části ustanovení, v § 7 odst. 1 úvodní části

ustanovení a v § 11 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „zvláštní

vyhlášce^1)“ nahrazují slovy „vyhlášce o způsobu označování

potravin^2)“.Poznámka pod čarou č. 2 zní:„2) Vyhláška č. 113/2005 Sb., o způsobu označování potravin a

tabákových výrobků, ve znění pozdějších předpisů.“.Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.3. V § 3 odst. 3 se slova „5 % hmotnostních čokolády, přičemž čokoládu

je přípustné nahradit kakaovou hmotou, kakaem, odtučněným kakaem s

přídavkem nebo bez přídavku kakaového másla, avšak obsah odtučněného

kakaového prášku musí odpovídat nejméně 5 % hmotnostním čokolády“

nahrazují slovy „20 % hmotnostních odtučněného kakaového prášku“.4. V § 5 písm. j) se slova „sójová bílkovina“ nahrazují slovem

„potravina“.5. V § 5 se na konci textu písmene k) doplňují slova „nebo jiná

luštěnina, obilnina nebo jejich kombinace“.6. V § 5 se na konci písmene k) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se

písmena l) až n), která znějí:„l) natto - sójovým výrobkem sójový fermentovaný výrobek,m) sójovou omáčkou - sójovým výrobkem fermentovaná omáčka ze sójových

bobů nebo ze směsi sójových bobů a pšenice,n) miso - sójovým výrobkem fermentovaná pasta ze sójových bobů nebo ze

směsi sójových bobů a jiných obilnin.“.7. V § 12 se doplňuje odstavec 4, který zní:„(4) Pro použití v potravinářství lze použít pouze semeno máku setého

(Papaver somniferum L.) semenného, olejného typu pocházející z odrůd,

které obsahují max. 0,8 % morfinových alkaloidů v sušině tobolky

(makovici) a na povrchu makového semene není obsah morfinových

alkaloidů vyšší než 25 mg/kg.“.8. Příloha č. 4 zní:„Příloha č. 4 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.Členění luštěnin na druhy, skupiny a podskupiny-------------------------------------------------------------------------------------

Druh Skupina Podskupina

-------------------------------------------------------------------------------------

Luštěnina hrách žlutý předvařené

hrách zelený loupané celé

čočka velkozrnná loupané půlené

čočka drobnozrnná

fazole bílé

fazole barevné

cizrna

bob

sója

-----------------------------------------------------------------------------------

Mlýnský výrobek mouky

z luštěnin vločky

vlákninový koncentrát

-----------------------------------------------------------------------------------

Sójový výrobek sójový nápoj

zakysaný sójový výrobek

tofu

sojanéza

tempeh

natto

sójová omáčka

miso .".9. V příloze č. 6 tabulka 3 zní:"Tabulka 3

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Sójový výrobek | Bílkovina v % | Tuk v sušině v % | Sušina v % |

| | hmotnosti min. | hmotnosti max. | hmotnosti min. |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Sójový nápoj | 1,8 | 30,0 | 4,0 |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Sójový nápoj v prášku | 20,0 | 30,0 | 90,0 |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Zakysaný sójový výrobek | 2,5 | 50,0 | 8,0 |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Tofu | 4,5 | 40,0 | 10,0 |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Sojanéza | 1,0 | | |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Tempeh | 10,0 | 50,0 | 27,0 |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Miso | 9,0 | | |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Sójová omáčka | 2,3 | | |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Natto | 15,0 | | |

+-------------------------+------------------+------------------+------------------+ ".10. Příloha č. 7 zní:„Příloha č. 7 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.Členění olejnatých semen na druhy, skupiny a podskupiny

----------------------------------------------------------------------

Druh Skupina Podskupina

----------------------------------------------------------

mák modrý

----------------------

bílý

----------------------

barevný*

----------------------------------------

slunečnice

----------------------------------------

tykev

Olejnaté semeno -----------------------------------

sezam

----------------------------------------

len

----------------------------------------

hořčice bílá

-------------------

černá

----------------------------------------------------------

* barevný: šedý, oranžový, okrový, růžový.".11. Příloha č. 9 zní:„Příloha č. 9 k vyhlášce č. 329/1997 Sb.Fyzikální a chemické požadavky na jakost olejnatých semenTabulka 1 - Semeno máku setého (Papaver somniferum L.) semenného, olejného typu-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Barva modrá nejvýše 0,2 % hmotnosti máku bílého

-------------------------------------------------------------------------------------------------

semen bílá nebo směs barev nad 0,2 % hmotnosti máku bílého

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vlhkost 1. jakost nejvýše 8,0 % hmotnosti

2. jakost nejvýše 10,0 % hmotnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Semena nevybarvená nejvýše 5,0 % hmotnosti

tmavá až černá

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Příměsi a nečistoty celkem nejvýše 8,0 % hmotnosti

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

z toho:

a) semena nevyzrálá rezavé barvy nejvýše 5,0 % hmotnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

b) poškozená semena nejvýše 3,0 % hmotnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

c) nečistoty celkem 1.jakost nejvýše 0,2 % hmotnosti

celkem 2. jakost nejvýše 1,0 % hmotnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

d) semena blínu černého nejvýše 0,00 % hmotnosti

(Hyoscyamus niger L.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

e) semena laskavce a merlíku nejvýše 0,2 % hmotnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

f) anorganické nečistoty nejvýše 0,0 % hmotnosti

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

g) obsah kadmia nejvýše 0,8 mg/kg

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

h) obsah arsenu nejvýše 0,1 mg/kg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

i) obsah rtuti nejvýše 0,012 mg/kg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

j) obsah olova nejvýše 1,0 mg/kg

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

k) obsah morfinových alkaloidů nejvýše 25 mg/kg

------------------------------------------------------------------------------------------------

Tabulka 2 - Ostatní semena+---------------------------+------------------+------------------+------------------+

| Semeno | Vlhkost | Příměsi | Nečistoty |

| | v % nejvýše | v % nejvýše | v % nejvýše |

+---------------------------+------------------+------------------+------------------+

| slunečnice | | | |

| (Heliantus annus L.) | 8,0 | 4,0 | 1,0 |

| tykve (Cucurbita) | 10,0 | 4,0 | 1,0 |

| sezamu | | | |

| (Sesamum indicum L.) | 10,0 | 4,0 | 1,0 |

| lnu | | | |

| (Linum usitatissimum L.) | 9,0 | 2,0 | 1,0 |

| hořčice (Sinapis alba L., | | | |

| Brassica nigra L., | | | |

| Brassica juncca L.) | 10,0 | 3,0 | 0,5 |

| Světlice barvířské | | | |

| (Carthamus tinctorius L.) | 10,0 | 4,0 | 1,0 |

+---------------------------+------------------+------------------+------------------+.".Čl. IIIPřechodné ustanoveníPotraviny označené podle vyhlášky č. 329/1997 Sb., ve znění účinném

přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze uvádět do oběhu

nejpozději do 1. července 2014. Potraviny, které byly uvedeny do oběhu

před tímto datem, mohou být prodávány do vyprodání zásob.Čl. IVÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2014.Ministr:Ing. Toman, CSc., v. r.

Related Laws