změna vyhlášky o stanovení druhů zvířat vyžadujících zvláštní péči


Published: 2011

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
205/2011 Sb.VYHLÁŠKAze dne 1. července 2011,kterou se mění vyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat

vyžadujících zvláštní péčiMinisterstvo zemědělství stanoví podle § 29 odst. 1 zákona č. 246/1992

Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění zákona č. 77/2004 Sb.,

zákona č. 312/2008 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., k provedení § 13 odst.

11 zákona:Čl. IVyhláška č. 411/2008 Sb., o stanovení druhů zvířat vyžadujících

zvláštní péči, se mění takto:1. V § 1 se písmeno b) zrušuje.Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).2. § 3 se včetně nadpisu a poznámky pod čarou č. 3 zrušuje.3. V příloze se slova „a způsob a místo jejich trvalého nezaměnitelného

označení, týká-li se žádost zvířete, které musí být takto označeno“

zrušují.Čl. IIÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2011.Ministr:Ing. Fuksa v. r.

Related Laws