o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov


Published: 2014

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
147/2014 Sb.VYHLÁŠKAze dne 18. července 2014o vyhlášení Národní přírodní památky Ciboušov a stanovení jejích

bližších ochranných podmínekMinisterstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 4 písm. h)

zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č.

349/2009 Sb.:§ 1Vymezení národní přírodní památky(1) Vyhlašuje se Národní přírodní památka Ciboušov (dále jen „národní

přírodní památka“).(2) Národní přírodní památka se rozkládá na území Ústeckého kraje, v

katastrálním území Vernéřov. Hranice národní přírodní památky se

stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož

vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě

katastrální^1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak

jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.(3) Orientační grafické znázornění území národní přírodní památky a

jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.§ 2Předmět ochranyPředmětem ochrany národní přírodní památky je mineralogické naleziště

odrůd křemene ametystu a jaspisu.§ 3Bližší ochranné podmínkyJen se souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody lze v národní

přírodní památcea) povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich

využití^2),b) povolovat nebo provádět úpravy povrchu terénu nebo jakékoliv zásahy

do něj,c) sbírat a odnášet z území nerosty nebo archeologické nálezy,d) povolovat a provádět průzkumné nebo výzkumné práce,e) vyznačovat cyklistické trasy nebo turistické trasy, nebof) vjíždět vozidly do území národní přírodní památky; souhlas se

nevyžaduje u vozidel základních složek integrovaného záchranného

systému^3), obecní policie, ozbrojených sil České republiky při plnění

úkolů ozbrojených sil a dalších orgánů veřejné a státní služby při

výkonu státní správy, veterinární služby a vozidel potřebných pro

zajištění hospodaření na pozemcích a péči o ně.§ 4ÚčinnostTato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. srpna 2014.Ministr:Mgr. Brabec v. r.Příloha 1Seznam souřadnic (S-JSTK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce,

kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní památky CiboušovPříloha 2Orientační grafické znázornění území Národní přírodní památky Ciboušov

a jejího ochranného pásma1) Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických

referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a

zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2001 Sb.2) Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a

stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č.

256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).3) § 4 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném

systému a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2002 Sb. a

zákona č. 375/2011 Sb.