o převzetí předválečného dluhu zajištěného


Published: 1928

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
52/1928 Sb.Zákonze dne 15. března 1928o převzetí předválečného dluhu zajištěného.Národní shromáždění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:§ 1.(1) Podle čl. 203 č. 1. mírové smlouvy St. Germainské (č. 507 Sb. z. a

n. z r. 1921) a čl. 186 č. 1. mírové smlouvy Trianonské (č. 102 Sb. z.

a n. z r. 1922) a podle rozhodnutí vydaných Reparační komisí k

provedení těchto ustanovení jest Československo povinno převzíti

odpovědnost za titry předválečného dluhu zajištěného, vypočtené v

příloze a zvané v dalším krátce "titry", a to kvotami v příloze rovněž

uvedenými.(2) Odpovědnost tato počíná dnem 1. července 1919, nevztahuje se tedy

na úroky a kapitálové splátky dospělé před tímto dnem.§ 2.(1) Povinnost zmíněná v § 1 bude splněna:a) výměnou litrů za československé státní dluhopisy, v dalším zvané

krátce "dluhopisy",b) splacením titrů v hotovosti,c) placením částek potřebných k zúrokování a umoření titrů ústavu,

který bude jejich úrokovou a umořovací službu obstarávati společně pro

nástupnické státy, odpovědné za tyto titry.§ 3.(1) Zástavní práva váznoucí na československých státních drahách pro

titry uvedené v příloze pod položkami 1, 2, 3, 5 až 22, 26, 28, 29, 30,

32, 34 až 42 zanikají. Soudy, u nichž se vedou železniční knihy, je

vymažou na návrh ministerstva železnic v dohodě s ministerstvem financí

s odvoláním na tento zákon.(2) Totéž platí o zástavních právech váznoucích na československých

státních drahách pro prioritní dluhopisy vyjmenované v § 6 úmluvy, jež

byla sjednána ve Vídni dne 21. října 1908 mezi bývalou rakouskou vládou

a Privilegovanou rakousko-uherskou společností státních drah a

schválena zákonem ze dne 27. března 1909, č. 46 ř. z.(3) Zástavní práva váznoucí na československých státních drahách pro

titry uvedené v příloze pod položkami 24, 25, 27 a 33 trvají po právu

pouze potud, pokud jest Československo povinno převzíti za tyto titry

odpovědnost. Pokud váznou pro část, za kterou Československo odpovědno

není, zanikají a soudy, u nichž se vedou železniční knihy, je vymažou

na návrh ministerstva železnic v dohodě s ministerstvem financí s

odvoláním na tento zákon.A. Výměna.§ 4.(1) Titry uvedené v příloze pod položkou 28 budou vyměněny za 3 % ní

státní železniční dluhopisy slosovatelné v letech 1931 - 1973

(konversní typ A).(2) Titry uvedené v příloze pod položkami 14, 16, 20 a 21 budou

vyměněny za 3 1/2 % ní státní železniční dluhopisy slosovatelné v

letech 1931 - 1956 (konversní typ B).(3) Titry uvedené v příloze pod položkami 1, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12,

19, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41 a 42 budou vyměněny za 4 % ní státní

železniční dluhopisy slosovatelné v letech 1931 - 1960 (konversní typ

C).(4) Titry uvedené v příloze pod položkami 4, 23, 31, 43, 44, 45, 46,

47, 48 a 50 a) budou vyměněny za 4 % ní státní dluhopisy slosovatelné v

letech 1931 - 1968 (konversní typ D).(5) Titry uvedené v příloze pod položkami 13 a 15 budou vyměněny za 5 %

ní státní železniční dluhopisy slosovatelné v letech 1931 - 1939

(konversní typ E).(6) Titry uvedené v příloze pod položkou 30 budou vyměněny za 5 1/4 %

ní státní železniční dluhopisy slosovatelné v letech 1946 - 1961

(konversní typ F).§ 5.(1) Dluhopisy vydané podle § 4, odst. 1., 2., 3., 5. a 6. budou

zajištěny právem zástavním na československých státních drahách, a to1. 3 % ní státní železniční dluhopisy (konversní typ A) na drahách

bývalé Rakouské společnosti místních drah ve vložkách č. 53, 21, 26,

31, 32, 36 a 46 železniční knihy zemského civilního soudu v Praze.2. 3 1/2 % ní státní železniční dluhopisy (koversní typ B) na bývalé

Rakouské severozápadní dráze ve složkách č. 141 a 143 železniční knihy

zemského civilního soudu v Praze, v pořadí za zástavním právem pro 5 %

ní státní železniční dluhopisy.3. 4 % ní státní železniční dluhopisy (konversní typ C) na bývalé

Severní dráze císaře Ferdinanda ve vložce č. 56 železniční knihy

zemského soudu v Brně.4. 5 % ní státní železniční dluhopisy (konversní typ E) na bývalé

Rakouské severozápadní dráze ve složkách č. 141 a 143 železniční knihy

zemského civilního soudu v Praze.5. 5 1/4 % ní státní železniční dluhopisy (konversní typ F) na bývalé

dráze císaře Františka Josefa ve vložce č. 145 železniční knihy

zemského civilního soudu v Praze.(2) Vklad zástavního práva provedou soudy, u nichž se vedou příslušné

železniční knihy, po vydání dluhopisů na návrh ministerstva železnic v

dohodě s ministerstvem financí s odvoláním na tento zákon.§ 6.(1) Dluhopisy vydané podle § 4 budou zníti na koruny československé.

Budou zúrokovány ode dne 1. listopadu 1927 počínajíc pololetně zpětmo,

kusy o jmenovité hodnotě nižší než 1.000 Kč celoročně zpětmo.(2) Slosování bude se konati veřejně vždy 1. září, vylosované dluhopisy

budou splatny dva měsíce po vylosování. Podrobné slosovací plány,

stejně jako jmenovitou hodnotu jednotlivých kusů a ostatní náležitosti

stanoví ministr financí.(3) Ministr financí jest oprávněn dluhopisy kdykoliv po předchozí

tříměsíční výpovědi hotově splatiti, buď celým zbytkem nebo částí;

dluhopisy vypovězené části se určí v mimořádném slosování.§ 7.(1) Předloženy mohou býti k výměně za dluhopisy pouze titry, které

nebyly slosovány a splatny před 1. červencem 1919 (§ 1, odst. 2.).(2) Titry, ze kterých jest vedle Československa zavázán i jiný stát

nástupnický, budou přijímány k výměně pouze kvotou československou.(3) Titry musí míti veškeré kupony dospělé po 1. listopadu 1927.

Chybějící kupony nutno nahraditi plnou, po případě poměrnou částí

jejich výplatní hodnoty (§ 9).§ 8.(1) Přejímací hodnota litrů předložených k výměně se vypočte podle

přejímacích kursů, stanovených v příloze pro každých 100 K nebo 50

zlatých nebo 50 zlatých ve stříbře jmenovité hodnoty titrů a rozumí se

v korunách československých.(2) Takto vypočtená přejímací hodnota se zaokrouhlí nahoru tak, aby

bylo lze uhraditi ji celou dluhopisy ve vydaných kusech.(3) Rozdíl mezi přejímací hodnotou titrů a jmenovitou hodnotou

dluhopisů dlužno doplatiti v hotovosti nebo uhraditi zadrženými úroky z

titrů (§ 9).§ 9.(1) K titrům připojené a k nim patřící kupony dospělé ode dne 1.

července 1919, pokud representují úroky za dobu do 1. listopadu 1927 a

pokud jich nebude použito k zaokrouhlení přejímací hodnoty titrů (§ 8,

odst. 3.), budou vyplaceny v hotovosti, a to v poměru 100 K nebo 50

zlatých nebo 50 zlatých ve stříbře československé kvoty rovná se 100

Kč.(2) Ministr financí může vyplacení zadržených úroků rozvrhnouti na

několik splátek, z nichž prvá byla by splatna při vydání dluhopisů,

poslední nejpozději v roce 1930.§ 10.(1) Titry budou svolány k výměně za dluhopisy vyhláškou ministra

financí uveřejněnou ve Sbírce zákonů a nařízení.(2) Titry dlužno předložiti k výměně v propadné lhůtě, končící dvě léta

po uplynutí roku, ve kterém bude uveřejněna vyhláška o svolání titrů k

výměně.(3) Titry, o jichž umoření bude zakročeno před uplynutím této lhůty,

mohou býti přihlášeny k výměně ve lhůtě tři měsíců ode dne

pravoplatného usnesení soudního, kterým byly prohlášeny za umořeny.(4) Pokud jde o počítání ohlašovací lhůty v umořovacím řízení, budiž

první den lhůty stanovené pro výměnu pokládán za den splatnosti titrů.B. Splacení.§ 11.(1) Titry uvedené v příloze pod položkami 2, 3, 6, 17, 18, 22, 26, 32,

49 budou splaceny v hotovosti.(2) Výplatní hodnota titrů předložených ke splacení se vypočte podle

výplatních kursů, které stanoví ministr financí. Výplatní kurs může

však činiti nejvýše 20 korun československých za každých 100 marek

jmenovité hodnoty titrů včetně zadržených úroků.(3) Ustanovení §§ 7 a 10 platí obdobně až na to, že titry dlužno

předložiti ke splacení v propadné lhůtě jednoho roku ode dne uveřejnění

vyhlášky o svolání titrů ke splacení.§ 12.(1) Titry uvedené v příloze pod položkou 35 budou splaceny v hotovosti.

Jejich výplatní hodnota se vypočte podle výplatního kursu stanoveného v

příloze pro každých 50 zlatých stříbra jmenovité hodnoty titrů a rozumí

se v korunách československých.(2) Při splacení těchto titrů budou vyplaceny v hotovosti i zadržené

úroky až do 1. listopadu 1927.(3) Ustanovení §§ 7, 9 a 10 platí obdobně.(4) Titry uvedené v příloze pod položkami 13, 14, 19 a 20 budou

splaceny částečně. Při výměně jejich za dluhopisy (§ 4) bude hotově

vyplaceno 1,56 % jejich jmenovité hodnoty.C. Společná služba úroková a umořovací.§ 13.(1) Úrokovou a umořovací službu titrů uvedených v příloze pod položkami

24, 25, 27 a 50 b) bude obstarávati Společná pokladna v Paříži (Caisse

commune des porteurs des dettes publiques autrichienne et hongroise

émises avant la guerre).(2) Zaplacením částek potřebných k zúrokování a umořování těchto titrů,

po případě odevzdáním titrů zakoupených na volném trhu za účelem

umoření Společné pokladně, splní Československo veškeré svoje závazky z

těchto titrů a nemůže býti na něm ničeho kromě toho požadováno.(3) Potvrzení ministra financí, že byly Společné pokladně odevzdány za

účelem umoření na volném trhu zakoupené titry o jmenovité hodnotě

odpovídající československému podílu nebo, že jí byly zaplaceny částky

potřebné k umoření československé kvoty titrů, jest potvrzením o řádném

splacení a znehodnocení dílčích dluhopisů, jehož jest podle platných

předpisů zapotřebí pro výmaz zástavního práva pro ně váznoucího.§ 14.(1) Pokud jde o titry uvedené v příloze pod položkou 33, zmocňuje se

ministr financí, aby se dohodl s vládou republiky Rakouské o

obstarávání úrokové a umořovací služby těchto titrů a zařídil pak, čeho

bude zapotřebí.(2) Ustanovení § 13, odst. 2. platí obdobně pro případ, že bude

ujednáno společné obstarávání služby úrokové a umořovací.§ 15.Ministr financí se zmocňuje, aby úvěrními operacemi opatřil prostředky

potřebné ke splacení titrů dle tohoto zákona.§ 16.(1) Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.(2) Provedou jej ministři financí, železnic a spravedlnosti.T. G. Masaryk v. r.Dr. Šrámek v. r.Dr. Mayr-Harting v. r.Najman v. r.Dr. Peroutka v. r.za ministra Dra Engliše.Příloha k zákonu ze dne 15. března 1928 o převzetí předválečného dluhu

zajištěného.|Pol.|Název titrů |Jmenovitá |Čsl. |Přejímací |

| | |hodnota k |kvota v|(*výplatní) |

| | |1./7. 1919 |% |kurs |

| |Místní dráha Aš-Rosbach: | | | |

|1 |4 % prioritní dluhopisy ze |2,082.000 K |100 |100 |

| |dne 21. prosince 1903 | | | |

| |Česká severní dráha: | | | |

|2 |4 % prioritní dluhopisy ze |31,954.200 Mk|100 |- |

| |dne 31. srpna 1882 | | | |

|3 |3 1/2 % prioritní dluhopisy|5,480.000 Mk |100 |- |

| |ze dne 2. května 1903 | | | |

|4 |4 % státní železniční |45,380.800 K |100 |100 |

| |dluhopisy ze dne 1. ledna | | | |

| |1909 | | | |

| |Česká západní dráha: | | | |

|5 |4 % prioritní dluhopisy ze |10,870.000 |100 |100 |

| |dne 28. února 1885 |zl. stř. | | |

|6 |4 % prioritní dluhopisy ze |1,084.800 Mk |100 |- |

| |dne 1. března 1885 | | | |

|7 |4 % prioritní dluhopisy ze |51,020.000 K |100 |100 |

| |dne 15. července 1895 | | | |

| |Moravská pohraniční dráha: | | | |

|8 |4 % prioritní dluhopisy ze |21,320.000 K |100 |100 |

| |dne 10. února 1895 | | | |

| |Moravsko-slezská ústřední | | | |

| |dráha: | | | |

|9 |4 % prioritní dluhopisy ze |30,150.000 K |100 |100 |

| |dne 22. června 1895 | | | |

| |Dráha Plzeň-Březno | | | |

| |(Chomutov): | | | |

|10 |4 % prioritní dluhopisy ze |10,363.500 |100 |100 |

| |dne 1. října 1884 |zl. stř. | | |

|11 |4 % státní železniční |6,214.600 zl.|100 |100 |

| |dluhopisy ze dne 1. | | | |

| |července 1884 | | | |

| |Jihoseveroněmecká spojovací| | | |

| |dráha: | | | |

|12 |4 % prioritní dluhopisy ze |18,094.600 |100 |100 |

| |dne 4. července 1892 |zl. stř. | | |

| |Rakouská severozápadní | | | |

| |dráha: | | | |

|13 |5 % prioritní dluhopisy ze |3,552.000 zl.|76,559 |75,-- |

| |dne 1. března 1871 |stř. | |*) 1,56 |

|14 |3 1/2 % konvertované |58,988.000 K |76,559 |75,-- |

| |prioritní dluhopisy ze dne | | |*) 1,56 |

| |1. března 1871 | | | |

|15 |5 % prioritní dluhopisy ze |1,090.000 zl.|100 |100 |

| |dne 1. října 1871 |stř. | | |

|16 |3 1/2 % konvertované |37,286.800 K |100 |100 |

| |prioritní dluhopisy ze dne | | | |

| |1. října 1871 | | | |

|17 |5 % prioritní dluhopisy ze |2,966.400 Mk |84,908 |- |

| |dne 12. prosince 1874 | | | |

|18 |3 1/2 % konvertované |19,865.400 Mk|84,908 |- |

| |prioritní dluhopisy ze dne | | | |

| |12. prosince 1874 | | | |

|19 |4 % prioritní dluhopisy ze |8,735.000 zl.|76,559 |75,-- |

| |dne 10. prosince 1885 |stř. | |*) 1,56 |

|20 |3 1/2 % prioritní dluhopisy|16,301.200 K |76,559 |75,-- |

| |lit. A ze dne 1. května | | |*) 1,56 |

| |1903 | | | |

|21 |3 1/2 % prioritní dluhopisy|10,973.000 K |100 |100 |

| |lit. B ze dne 1. května | | | |

| |1903 | | | |

|22 |3 1/2 % prioritní dluhopisy|6,014.200 Mk |84,908 |- |

| |lit. C ze dne 1. května | | | |

| |1903 | | | |

| |Rakouská severozápadní a | | | |

| |Jihoseveroněmecká spojovací| | | |

| |dráha: | | | |

|23 |4 % státní železniční |230,800.000 K|87,278 |87,50 |

| |dluhopisy ze dne 7. května | | | |

| |1909 | | | |

| |Privilegovaná | | | |

| |rakousko-uherská společnost| | | |

| |státních drah: | | | |

|24 |3 % prioritní dluhopisy |436,835.500 |62,808 |- |

| |staré sítě, em. I. - X. |fr. | | |

|25 |3 % prioritní dluhopisy |168,224.000 |62,808 |- |

| |serie A (doplňovací síť), |fr. | | |

| |em. I. - IV. | | | |

|26 |4 % prioritní dluhopisy ze |79,190.000 Mk|79,977 |- |

| |dne 31. ledna 1883 | | | |

|27 |4 % prioritní dluhopisy ze |76,697.000 |80,437 |- |

| |dne 30. září 1900 |fr. | | |

| |Rakouská společnost | | | |

| |místních drah: | | | |

|28 |3 % prioritní dluhopisy ze |62,060.000 K |61,917 |62 |

| |dne 24. března 1894 | | | |

| |Dráha císaře Františka | | | |

| |Josefa: | | | |

|29 |4 % prioritní dluhopisy ze |53,850.000 |68,954 |69,-- |

| |dne 1. dubna 1884 |zl. stř. | | |

|30 |5 1/4 % státní železniční |42,416.600 |68,954 |69,-- |

| |dluhopisy ze dne 11. |zl. stř. | | |

| |července 1886 | | | |

| |Dráha císařovny Alžběty: | | | |

|31 |na 5 1/4 % státní dluhopisy|3,347.200 zl.|40,161 |50,-- |

| |překolkované akcie II. |stř. | | |

| |emise (trať | | | |

| |Linec-Budějovice) ze dne 1.| | | |

| |července 1869 | | | |

|32 |4 % prioritní dluhopisy ze |87,960.000 Mk|3,694 |- |

| |dne 1. července 1883 | | | |

|33 |4 % státní železniční |40,440.000 |3,694 |- |

| |dluhopisy ze dne 4. května |zl. ve zl. | | |

| |1890 | | | |

| |Severní dráha císaře | | | |

| |Ferdinanda: | | | |

|34 |5 % prioritní dluhopisy ze |151.800 zl. |58,641 |73,-- |

| |dne 1. ledna 1871 |stř. | | |

|35 |5 % prioritní dluhopisy ze |59.400 zl. |58,641 |*) 58,64 |

| |dne 1. listopadu 1872 |stř. | | |

|36 |4 % prioritní dluhopisy ze |28,110.000 |59,149 |73,-- |

| |dne 1. března 1886 |zl. | | |

|37 |4 % prioritní dluhopisy ze |7,359.600 zl.|59,149 |73,-- |

| |dne 1. ledna 1887, I. emise|stř. | | |

|38 |4 % prioritní dluhopisy ze |9,754.900 zl.|59,149 |73,-- |

| |dne 1. ledna 1887, II. |stř. | | |

| |emise | | | |

|39 |4 % prioritní dluhopisy ze |13,460.000 |72,841 |73,-- |

| |dne 1. prosince 1888 |zl. | | |

|40 |4 % prioritní dluhopisy ze |10,040.000 |59,149 |73,-- |

| |dne 1. července 1891 |zl. | | |

|41 |4 % prioritní dluhopisy ze |14,200.000 |59,149 |60,-- |

| |dne 28. února 1898 |zl. | | |

|42 |4 % prioritní dluhopisy ze |45,300.000 K |59,149 |60,-- |

| |dne 1. srpna 1904 | | | |

| |Uhersko-haličská dráha: | | | |

|43 |5 % prioritní dluhopisy ze |1,942.200 zl.|34,8456|43,50 |

| |dne 31. prosince 1870 |stř. | | |

|44 |3 1/2 % konvertované |25,961.600 K |34,8456|30,-- |

| |prioritní dluhopisy ze dne | | | |

| |31. prosince 1870 | | | |

|45 |5 % prioritní dluhopisy ze |136.200 zl. |34,8456|43,50 |

| |dne 1. července 1878 |stř. | | |

|46 |3 1/2 % konvert. prioritní |3,364.000 K |34,8456|30,-- |

| |dluhopisy ze dne 1. | | | |

| |července 1878 | | | |

|47 |4 % prioritní dluhopisy ze |11,699.400 |34,8456|35,-- |

| |dne 5. září 1887 |zl. stř. | | |

|48 |3 1/2 % prioritní dluhopisy|7,235.400 K |34,8456|30,-- |

| |z července 1903 | | | |

|49 |4 1/2 % rakouská umořitelná|122,347.500 |45,338 |- |

| |státní železniční půjčka ze|Mk | | |

| |dne 11. dubna 1913 | | | |

|50 |4 % uherská renta z r. 1910|250,000.000 K|19,837 | |

| | | | | |

| | | | | |

| |a to: | | | |

| |a) titry vzaté z oběhu při | |100 |100 |

| |okolkování předválečného | | | |

| |dluhu nezajištěného, t. j. | | | |

| |odevzdané do úřední úschovy| | | |

| |podle zákona č. 124/1921 ve| | | |

| |jmenovité hodnotě | | | |

| |46,882.560 K | | | |

| |titry nevzaté z oběhu ani | |- |- |

| |Československem, ani jiným | | | |

| |státem nástupnickým kvotou | | | |

| |odpovídají jmenovité | | | |

| |hodnotě 2,709.940 K | | | |

Related Laws