změna nařízení vlády k provedení zákona o požární ochraně


Published: 2002

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$49.99.
498/2002 Sb.NAŘÍZENÍ VLÁDYze dne 6. listopadu 2002,kterým se mění nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o

požární ochraněVláda nařizuje podle § 30 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve

znění zákona č. 203/1994 Sb., zákona č. 237/2000 Sb. a zákona č.

320/2002 Sb.:Čl.INařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně,

se mění takto:1. Nadpis části první zní:"DRUHY DOKUMENTACE POŽÁRNÍ OCHRANY KRAJŮ A OBCÍ, JEJICH OBSAH A

VEDENÍ".2. V § 1 se odstavec 2 zrušuje.Dosavadní odstavce 3 a 4 se označují jako odstavce 2 a 3.3. V § 1 odst. 3 se slova ", okresních úřadů" zrušují.4. V § 3 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.5. § 4 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. ^4) a č. ^5) zní:"§ 4Obsah požárního poplachového plánu kraje(1) Požární poplachový plán kraje obsahujea) výčet jednotek požární ochrany v kraji,b) zásady součinnosti jednotek požární ochrany při zdolávání požárů,

při provádění záchranných prací na území kraje a při poskytování pomoci

mezi kraji a pomoci do sousedního státu,c) úpravu povolávání jednotek požární ochrany v rámci operačního řízení

ke zdolávání požárů a k záchranným pracím,d) způsob vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu,e) úpravu činnosti ohlašoven požárů,f) poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje^4) ag) úpravu činností operačních a informačních středisek hasičského

záchranného sboru kraje^5) (dále jen "operační a informační

středisko").(2) V příloze požárního poplachového plánu kraje se stanoví rozdělení

jednotek požární ochrany do jednotlivých stupňů požárního poplachu a

jejich předurčenost pro obce a objekty.4) § 10 odst. 2 písm. e) zákona č. 239/2000 Sb., ve znění zákona č.

320/2002 Sb.5) § 5 odst. 1 zákona č. 239/2000 Sb.".6. V § 7 odst. 1 písm. a) se slova ", pokud území přesahuje jeden

správní obvod okresního úřadu," zrušují.7. V § 7 se odstavec 2 zrušuje a zároveň se ruší označení odstavce 1.8. V § 9 písm. a) se bod 2 zrušuje.Dosavadní bod 3 se označuje jako bod 2.9. § 10 včetně poznámky pod čarou č. 7) se zrušuje.10. § 11 se zrušuje.11. V § 13 odst. 2 písm. a) se slova "okresu podle § 10 odst. 6"

nahrazují slovy "kraje".12. V § 13 odst. 2 písm. b) se slovo "okresu" nahrazuje slovem "kraje".13. V § 15 odst. 2 se slova "okresu podle § 10 odst. 6" nahrazují

slovem "kraje".14. Nadpis § 17 zní:"Způsob uložení a kontroly dokumentace požární ochrany kraje a obce".15. V § 17 odst. 1 se slova ", okresním úřadům" zrušují.16. V § 17 odst. 2 se slova ", okresních úřadů" zrušují.17. V § 18 odst. 1 písm. a) se slova "za extrémních povětrnostních

podmínek" zrušují.Čl.IIPřechodné ustanoveníKraj vydá upravený požární poplachový plán kraje do 30. září 2003.Čl.IIIToto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2003.Předseda vlády:PhDr. Špidla v. r.1. místopředseda vlády a ministr vnitra:Mgr. Gross v. r.

Related Laws