o sloučení sousedních obcí a osad s Prahou


Published: 1920

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Subscribe Now for only USD$20 per month, or Get a Day Pass for only USD$4.99.
445/1920 Sb.Zákonze dne 15. července 1920, kterým se mění lhůta, stanovená v § 18 zákona

ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. z. a n., o sloučení sousedních obcí

a osad s Prahou.Národní shromáľdění republiky Československé usneslo se na tomto

zákoně:Článek I.§ 18 zákona ze dne 6. února 1920, čís. 114 Sb. z. a n., bude zníti:Zákon tento - vyjma § 13, který nabyl účinnosti dnem vyhláąení zákona -

nabude účinnosti dnem 1. ledna 1921.Článek II.Provedení zákona, který se stává dnem svého vyhláąení účinným, ukládá

se ministru vnitra v dohodě s ministrem financí a ostatními

zúčastněnými ministry.T. G. Masaryk v. r.©vehla v. r.,jako náměstek nepřítomného ministerského předsedy a jako ministr

vnitra.