Ujednání o vývozu některých textilních výrobků do Kanady


Published: 1998

Subscribe to a Global-Regulation Premium Membership Today!

Key Benefits:

Get a Day Pass for only USD$19.99.
187/1998 Sb.SDĚLENÍMinisterstva zahraničních věcíMinisterstvo zahraničních věcí sděluje, že dne 5. března 1998 bylo v

Praze podepsáno Ujednání mezi vládou České republiky a vládou Kanady o

vývozu určitých textilních výrobků z České republiky do Kanady.Ujednání vstoupilo v platnost na základě svého odstavce 17 dnem

podpisu.Do textu Ujednání lze nahlédnout na Ministerstvu zahraničních věcí a

Ministerstvu průmyslu a obchodu.Ujednánímezi vládou České republiky a vládou Kanady o vývozu určitých

textilních výrobků z České republiky do Kanady (text)Úvod1. Tímto Ujednáním se stanoví administrativní opatření, která byla

sjednána mezi vládami České republiky a Kanady podle článku 2.17

mnohostranné Dohody o textilu a ošacení (dále jen ATC) za účelem

uplatňování omezení v obchodu textilními výrobky a ošacením mezi Českou

republikou a Kanadou podléhajících článku 2.1 ATC. Tato ustanovení se

vztahují též na omezení zavedená Kanadou na dovozy textilií a ošacení z

České republiky podle ustanovení článku 6 ATC.Realizace2. V souladu s článkem 4.1 ATC budou tato opatření uplatňována na

základě systému kontroly vývozu vládou České republiky. Vývozy

textilních výrobků zahrnutých do omezení podle článku 2.1 ATC budou

pokryty původní vývozní licencí potvrzenou a vystavenou příslušným

orgány České republiky tak, aby zboží pokryté touto vývozní licencí

mohlo být započítáno do příslušného množstevního limitu.3. Pro účely těchto opatření a pro stanovení doby omezení, během níž

budou započítávány všechny zásilky textilních výrobků, bude rozhodující

datum vývozu z České republiky.4. Vláda České republiky bude usilovat o to, aby vývozy všech

textilních výrobků do Kanady, na něž se omezení vztahují, byly co možná

nejrovnoměrněji rozloženy v průběhu období, během kterého jsou

uplatňována množstevní omezení, přičemž bude brán zřetel na sezónní

faktory a normální způsoby obchodování.5. Vývozní licence vystavené příslušnými orgány České republiky budou v

souladu s požadavky omezení vývozu textilních výrobků obsahovat

následující údaje:a) zemi určení;b) zemi původu;c) číslo licence a rok platnosti kvóty;d) název a adresu dovozce;e) název a adresu vývozce;f) číslo položky a popis výrobku ve smyslu oznámení v souladu s článkem

2.1 ATC;g) množství vyjádřené v jednotkách odpovídajících každému výrobku v

oznámení v souladu s článkem 2.1 ATC. Je-li zavedena více než jedna

měrná jednotka, je třeba uvést všechny; je-li množství vyjádřeno jinak

než ve smyslu znění ATC, musí být ekvivalentní váha, jednotky nebo m2

kalkulovány v souladu s převodními koeficienty stanovenými v omezení

oznámeném podle článku 2.1 ATC;h) hodnoty FOB nebo CIF, s výjimkou nekomerčních zásilek;i) potvrzení příslušných orgánů České republiky o tom, že množství bylo

odečteno z dohodnutých limitů pro export do Kanady.6. V případě, že žádné množství zboží zahrnuté do vývozní licence

nebude dodáno, příslušné orgány České republiky to nahlásí příslušným

kanadským úřadům; české orgány je pak mohou zahrnout do příslušného

limitu.7. S výjimkou níže uvedených ustanovení paragrafů 8 až 11 (Výkyv a

Převody do jiného období, během kterého jsou uplatňována množstevní

omezení) vláda České republiky omezí své vývozy textilních výrobků do

Kanady, oznamované podle článku 2.1 ATC, na limity uvedené v článku 2.1

ATC ve smyslu modifikace ustanovení článků 2.7, 2.8, 2.13 a 2.14ATC .

Vláda Kanady není na základě článku 4.1 ATC povinna přijmout zásilky

převyšující limity oznámené podle článku 2.1 ATC ve smyslu modifikace

ustanovení článků 2.7, 2.8, 2.13 a 2.14 ATC.Výkyv (swing)8. V rámci určených limitů obsažených v oznámení o omezení podle článku

2.1 ATC a následného oznámení příslušným kanadským úřadům může vláda

České republiky překročit určené roční množstevní limity až do

procentuálního vymezení uvedeného v oznámení podle článku 2.1 ATC za

předpokladu, že ekvivalentní hodnota bude odečtena od jiné úrovně

podléhající množstevnímu omezení. Jestliže jakýkoliv limit bude

překročen v důsledku swingu, orgány České republiky to musí vyznačit v

následných měsíčních statistických hlášeních.9. Pro účely výkladu ustanovení o swingu podle bodu 8 budou platit

převodní koeficienty určené v oznámeních o omezeních podle článku 2.1

ATC.Převody do jiného období, během kterého jsou uplatňována množstevní

omezení (Carry-Over/Carry-Forward)10. Po nahlášení odpovídajícího množství příslušným kanadským úřadům

mohou být části každého množstevního limitu, které nebyly využity v

průběhu ročního období, během něhož jsou uplatňována množstevní

omezení, převedeny do dalšího období a započteny do příslušného

množstevního limitu následujícího ročního období. Limit pro každé

takové období, během kterého jsou uplatňována množstevní omezení, může

být navýšen v rámci procentuálních limitů stanovených v oznámeních o

omezeních podle článku 2.1 ATC.11. Po nahlášení odpovídajícího množství příslušným kanadským úřadům

může být každý limit navýšen v rámci procentuálních limitů určených v

omezujícím oznámení podle článku 2.1 ATC o množství dodané předem z

odpovídajícího limitu pro následující roční období, během kterého jsou

uplatňována množstevní omezení. Limit pro toto následující roční období

bude snížen o množství odpovídající množství dodanému předem.Výměna statistických údajů12. Příslušné úřady České republiky budou příslušným kanadským úřadům

zasílat měsíční statistická hlášení o vývozech textilních výrobků,

podléhajících množstevním omezením, povolených k vývozu do Kanady a

zapsaných do množstevních limitů pro každé období, během kterého jsou

množstevní omezení uplatňována. Tyto statistické výkazy musí obsahovat

následující údaje:a) číslo položky a popis;b) původní a upravené limity pro dané období, během kterého jsou

uplatňována množstevní omezení;c) celkové množství dodané k aktuálnímu datu za období během kterého

jsou uplatňována množstevní omezení;d) oznámení každého případu swingu, převodu do jiného období, během

kterého jsou uplatňována množstevní omezení, a konkrétního množství

podle ustanovení výše uvedených článků 8 - 11.

Tyto údaje musí být zaslány co nejdříve po uplynutí každého měsíce.13. Příslušné kanadské úřady budou zasílat příslušným českým orgánům

měsíční statistická hlášení o povoleních na dovozy textilních výrobků z

České republiky, v souladu s oznámením WTO podle článku 2.1.14. Obě vlády si vyhrazují právo vyžadovat přiměřené dodatečné

statistické údaje, včetně údajů vztahujících se na vývozy nebo dovozy

výrobků nezahrnutých do oznámení o naplňování limitů kanadského dovozu

z České republiky podle článku 2.1 ATC.Reexporty15. Příslušné kanadské úřady budou, pokud to bude možné, informovat

příslušné orgány České republiky o případech, kdy textilní výrobky

podléhající množstevním omezením budou následně reexportovány z Kanady.

Pokud takové reexporty byly příslušnými úřady ČR původně odečteny z

množstevních limitů, mohou do nich příslušné české orgány toto množství

zahrnout zpět.Konzultace16. Podle článku 8.4 ATC vláda České republiky a vláda Kanady vyjadřují

svou ochotu na požádání konzultovat jakoukoliv záležitost vyplývající z

uplatňování či provádění ATC nebo tohoto Ujednání nebo z jiného

relevantního důvodu.Vstoupení v platnost17. Toto Ujednání vstoupí v platnost dnem jeho podpisu.Dáno v Praze dne 5. března 1998 ve dvou originálech v jazyce českém a

anglickém, přičemž oba texty mají stejnou platnost.Za vládu České republikyPavel Dvořáknáměstek ministra průmyslu a obchodu ČRZa vládu KanadyRonald Halpinmimořádný a zplnomocněný velvyslanec Kanady v ČR

Related Laws